Правила

Във връзка с промените в Закона за хазарта, свързани с организирането и разпространението на лотарийни билети и числови игри от частните лотарии, Ви уведомяваме, че се преустановява организирането и провеждането на допълнителните игри VIP Club и Специален втори шанс.

VIP точките, които има всеки участник, пропорционално на техния брой, ще бъдат автоматично записани и разпределени, за участие в последните 2 жребия във VIP клуб за автомобил Kia Sportage и парична печалба 7 777 лв. Жребиите за тези 2 печалби ще бъдат изтеглени на 02.03.2020 г. Спечелилите участници ще бъдат обявени на сайта 7777.bg.ПРАВИЛА за участие в играта "Специален втори шанс", съвместно организирана от "Национална лотария" АД и "Ню Геймс" АД, може да видите тук

ПРАВИЛА за участие в програмата за лоялни клиенти VIP CLUB - НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ и игрите в нея, съвместно организирана от "Национална лотария" АД и "Ню Геймс" АД

I. Общи положения

Чл.1. Програмата за лоялни клиенти VIP CLUB - НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ (наричана по-долу само "програмата" или "клуба") е програма, организирана съвместно от "Национална лотария" АД и "Ню геймс" АД ("организаторите") за раздаване на допълнителни печалби чрез участие в специални допълнителни игри ("игрите"), на редовни участници в лицензираните хазартни игри на организаторите.

Чл.2. Игрите се провеждат и печалбите в тях се раздават на основание чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра "Национална лотария", организирана от "Ню Геймс" АД, чл.36 от Правила за организиране и провеждане на лото игра "Лотарио", организирана от "Национална лотария" АД и чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра "Новолото", организирана от "Национална лотария" АД.

Чл.3. Организаторите определят и изменят правилата, продължителността, условията и времето за участие в Клуба, игрите, или коя да е от тях.

II. Участие във ВИП КЛУБ. ВИП точки.

Чл.4. Участниците в хазартните игри на организаторите, които отговарят на условията, установени по-долу имат право да участват в Клуба и игрите в него.

Чл.5. Участието (членството) в Клуба е допустимо само за пълнолетни и дееспособни физически лица, които са играли в лицензираните хазартни игри на Организаторите, направили са поне един залог, и не са спечелили печалба от тях.

Чл.6. Членството в клуба възниква по следните начини:

1. чрез регистрация на сайта www.7777.bg. Участникът е длъжен да попълни регистрационната форма в сайта, както и да потвърди декларациите и съгласията, които организаторите изискват за целта.

2. чрез участие в някоя от игрите в избрани лото пунктове на Национална лотария. На игралния терминал участникът е длъжен да потвърди декларациите и съгласията, които организаторите изискват за целта.

Чл.7. (1) Организаторите предоставят на всеки участник (член) в клуба ВИП точки срещу всеки непечеливш билет или квитанция от хазартните игри, които (билети и квитанции) са регистрирани след 00.00 часа на 01.02.2016 г. по начина, определен в настоящите правила.

(2) Всеки непечеливш билет и/или непечеливша квитанция за потвърждаване на залог за игрите, организирани от "Ню Геймс" АД и "Национална лотария" АД носи предварително определен от организаторите брой ВИП точки.

(3) ВИП точките се натрупват, отнемат, разходват и използват от участниците съобразно установените от организаторите общи и специални условия.

(4) ВИП точките служат на членовете за участие в игрите съобразно правилата на всяка от тях.

(5) Броят на ВИП точките се определя от цената на билета/квитанцията. 0,50 лв. се равняват на 5 ВИП точки, 1,00 лв. се равнява на 10 ВИП точки и т.н.

(6) Един участник има право да получи максимум 20 000 (двадесет хиляди) ВИП точки в рамките на 30 (тридесет) календарни дни.

(7) Натрупаните в рамките на определения от организаторите период по предходната алинея ВИП точки, които не са използвани от участниците в игри или разходвани по друг начин до 29 февруари 2020 г., не могат да бъдат прехвърляни, използвани, разходвани и т.н. в друг или следващ период/игра.

Чл.8.(1) Получаването на Вип точки се извършва в резултат на регистрация на непечеливши билети, съответно квитанции от хазартни игри на някой от организаторите.

(2) При регистрацията се използва кода за регистрация на непечелившите билети/квитанции, който е валиден. Валиден е този код, който кумулативно отговаря на следите условия:

1. Принадлежи на непечеливш/а билет/квитанция за потвърден залог;

2. не е регистриран до 00.00 часа на 06.09.2015 г. за участие в игрите от Специален втори шанс;

(3)Участникът няма право да получи ВИП точки при регистриране на валиден код, ако са налице условията по чл.7, ал.6

(4) Начините за регистрация на кода по ал.2 са:

1. чрез интернет сайта www.7777.bg;

2. чрез игрални терминали на територията на избрани лото пунктове на Национална лотария.

(5) Когато регистрацията на кода е направена чрез интернет сайта www.7777.bg, участникът получава в профила си на сайта ВИП точки, съответстващ на стойността на регистрирания билет/квитанция.

Чл.9. (1) С получените ВИП точки участникът може да избере от следните възможности:

1. участникът може да играе на посочения по-горе сайт играта, като стартира разиграванията и се съгласи да изразходва ВИП точки за всяко от тях. Резултата от всяка игра се записва към неговия персонален профил в сайта в секция "История".

2. участникът може използва Игралния терминал на територията на лото пунктове на Национална лотария, който функционира като средство за бърз достъп до профила на участника. Терминалът има ограничение, което се изразява в това, че участникът не може да изиграе с един код повече игри, отколкото позволява броя на ВИП точките съответстващи на кода.

(2) В случаите по ал.1, т.2, участникът може да използва вече регистрирания на интернет сайта код, за да стартира разиграванията на игралните терминали на територията на лото пункта. За целта участникът следва да въведе името на електронната поща, използвано при регистрацията в сайта, с което да верифицира правото си да играе с този код. След правилното въвеждане на името на електронната поща, с което кодът е асоцииран, участникът получава право да направи толкова разигравания, колкото оставащите ВИП точки за същия код му позволяват. Задължително условие е участникът да има налични в своя профил в сайта ВИП точки, необходими за една игра за бонус точки.

(3) В случай, че участникът е използвал код, който осигурява две разигравания на игралния терминал, но е избрал да изиграе само едно, остатъкът от ВИП точки може да се използва за игра в интернет сайта www.7777.bg или чрез повторно сканиране и въвеждане на името на електронната поща да стартира ново разиграване на терминала.

(4) В случай, че участникът е изиграл 1 или няколко разигравания на игралния терминал без да е регистрирал предварително билета/квитанцията на сайта, изиграните на терминала игри се асоциират автоматично към профила на участника и се включват в историята на изиграните игри и спечелените точки след въвеждане на името на електронната поща. Ако на игралния терминал не са използвани всички ВИП точки, оставащите ВИП точки може да се ползват отново на игралния терминал или чрез профила на участника в интернет сайта.

(5) В случай, че участникът направи разиграване на игрален терминал въз основа на ВИП точки съобразно сканиран/а билет/квитанция за залог, и след приключване на разиграването не въведе името на електронната поща се регистрира за жребия на наградите само чрез (с) кода на билета/квитанцията. В този случай,при изтегляне на този код в жребия, организаторите нямат задължения към него, ако той сам не се яви за получаване на печалбата срещу представяне на билета/квитанцията, съдържащ изтегления код.

III. Игри с Вип точки

Чл.10. Организаторите определят видовете игри, в които членовете на клуба могат да участват, включително и чрез използване на ВИП точки.

Чл.11. Правилата на игрите се определят и обявяват от Организаторите свободно, и се публикуват на сайта www.7777.bg. Организаторите определят видовете печалби, условията за тяхното спечелване и получаване.

Чл.12. Организаторите определят продължителността и периодичността на всяка от игрите, съответно на кое да е от техните издания. Организаторите имат право да въвеждат специални изисквания за отделните издания на коя да е от игрите.

Чл.13. Игрите могат да се провеждат онлайн и по друг начин.

Чл.14. Видовете игри с Вип точки са:

1. Игра "Мегаджакпот".

2. Игри с ВИП точки за допълнителни печалби, чрез участие в жребии.

Чл.15. С участието си в игра, се счита, че участникът е запознат и приема условията на настоящите правила, както и че предоставя доброволно на "Ню Геймс" АД и "Национална лотария" АД личните си данни за обработка за цели свързани с провеждането на играта и нейното отразяване. Всеки участник се съгласява името му да бъде обявявано в случай, че същият спечели печалба на стойност над 10 лева.

Чл.16. Всеки участник, спечелил печалба на стойност над 1000 лева се съгласява да бъде заснеман и записът да бъде използван от организаторите безвъзмездно за целите на популяризиране на коя да е хазартна игра, организирана от някой от тях.

Чл.17. "Ню Геймс" АД и "Национална лотария" АД, в качеството си на организатори си запазват правото да променят настоящите правила.

IV. ПРАВИЛА на играта "МЕГАДЖАКПОТ"

Общи положения

Чл.18. Тази игра ще се проведе за неопределен период от време, като ще включва отделни издания. Отделните издания на играта "МЕГАДЖАКПОТ", тяхното начало и край, наградите и други специални условия се определят с решение на организаторите.

 • Първото издание на Мегаджакпот ще се проведе от 06.09.2015 г. до 06.10.2015 г.
 • Второто издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 07.10.2015 до 23:59 часа 07.11.2015.
 • Третото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 08.11.2015 до 23:59 часа 08.12.2015.
 • Четвъртото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 09.12.2015 до 23:59 часа 09.01.2016.
 • Петото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 10.01.2016 до 23:59 часа 10.02.2016
 • Шестото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 11.02.2016 до 23:59 часа 10.03.2016
 • Седмото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 12.03.2016 до 23:59 часа 12.04.2016
 • Осмото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 13.04.2016 до 23:59 часа 13.05.2016
 • Деветото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 14.05.2016 до 23:59 часа 14.06.2016
 • Десетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 15.06.2016 до 23:59 часа 15.07.2016
 • Единадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 16.07.2016 до 23:59 часа 16.08.2016
 • Дванадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 17.08.2016 до 23:59 часа 17.09.2016
 • Тринадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 18.09.2016 до 23:59 часа 18.10.2016
 • Четиринадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 19.10.2016 до 23:59 часа 19.11.2016
 • Петнадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 20.11.2016 до 23:59 часа 20.12.2016
 • Шестнадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 21.12.2016 до 23:59 часа 21.01.2017
 • Седемнадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 22.01.2017 до 23:59 часа 22.02.2017
 • Осемнадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 23.02.2017 до 23:59 часа 23.03.2017
 • Деветнадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 24.03.2017 до 23:59 часа 24.04.2017
 • Двадесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 25.04.2017 до 23:59 часа 25.05.2017
 • Двадесет и първото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 26.05.2017 до 23:59 часа 26.06.2017
 • Двадесет и второто издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 27.06.2017 до 23:59 часа 27.07.2017
 • Двадесет и третото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 28.07.2017 до 23:59 часа 28.08.2017
 • Двадесет и четвъртото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 29.08.2017 до 23:59 часа 29.09.2017
 • Двадесет и петото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 30.09.2017 до 23:59 часа 30.10.2017
 • Двадесет и шестото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 31.10.2017 до 23:59 часа 01.12.2017
 • Двадесет и седмото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 02.12.2017 до 23:59 часа 31.12.2017
 • Двадесет и осмото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.01.2018г. до 23:59 часа 31.01.2018
 • Двадесет и деветото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.02.2018г. до 23:59 часа 28.02.2018
 • Тридесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.03.2018г. до 23:59 часа 31.03.2018
 • Тридесет и първото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.04.2018г. до 23:59 часа 30.04.2018
 • Тридесет и второто издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.05.2018г. до 23:59 часа 31.05.2018
 • Тридесет и третото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.06.2018г. до 23:59 часа 30.06.2018
 • Тридесет и четвъртото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.07.2018г. до 23:59 часа 31.07.2018
 • Тридесет и петото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.08.2018г. до 23:59 часа 31.08.2018
 • Тридесет и шестото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.09.2018г. до 23:59 часа 30.09.2018
 • Тридесет и седмото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.10.2018г. до 23:59 часа 31.10.2018
 • Тридесет и осмото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.11.2018г. до 23:59 часа 30.11.2018
 • Тридесет и деветото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.12.2018г. до 23:59 часа 15.01.2019
 • Четирдесетото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.12.2018г. до 23:59 часа 28.02.2019
 • Четирдесет и първото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.03.2019г. до 23:59 часа 15.04.2019
 • Четирдесет и второто издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 16.04.2019г. до 23:59 часа 31.05.2019
 • Четирдесет и третото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.06.2019г. до 23:59 часа 16.07.2019
 • Четирдесет и четвъртото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 17.07.2019г. до 23:59 часа 31.08.2019
 • Четирдесет и петото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.09.2019г. до 23:59 часа 15.10.2019
 • Четирдесет и шестото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 16.09.2019г. до 23:59 часа 30.11.2019
 • Четирдесет и седмото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 01.12.2019г. до 23:59 часа 15.01.2020
 • Четирдесет и осмото издание на играта Мегаджакпот ще се проведе от 00:00 часа на 16.01.2020г. до 23:59 часа 29.02.2020

Чл.19. Играта"МЕГАДЖАКПОТ" се организира за раздаване на допълнителни печалби на членове на VIP клуба които са изпълнили условията, описани в настоящите правила.

Чл.20. Начините за участие в играта са както следва:

1. чрез интернет сайта www.7777.bg;

2. чрез игрални терминали на територията на лото пункт на Национална лотария

Чл.21. В едно издание на Мегаджакпот всеки участник може да разиграва не повече от 20 000 ВИП точки. За всяко едно разиграване са необходими 10 броя ВИП точки, което е условие за участие в разиграването. За всяко разиграване на Участника се отнемат 10 броя ВИП точки.

Точки. Разиграване

Чл.22.(1) При всяко разиграване участникът има възможност да спечели точки. Спечелените от разиграването точки нямат характер на Вип точки по смисъла на чл.7. Спечелените точки се отнасят към кода на билета/квитанцията,срещу който участникът е получил ВИП точките, използвани за разиграването. Кодът се включва в жребиите за спечелване на печалбите за съответното издание на Мегаджакпот, толкова пъти, колкото спечелените точки позволяват това. Организаторите определят броя точки необходим за едно включване на кода в тегленето на един жребий. Броят на точките може да бъде различен за участие в жребиите за отделните издания на Мегаджакпот и за различните печалби в едно издание на Мегаджакпот.

(2) Максималният брой на точките, които може да спечели участникът в едно разиграване е 2 400 000.

(3) Всеки спечелени 5000 точки носят едно включване на съотвения код на билет/квитанция в жребия за печалби. Организаторите могат да променят броя на точките в отделните издания на Мегаджакпот.

Чл.23. Едно разиграване в Мегаджакпот от един участник, при което се печелят точките, протича в следната последователност (нива):

1. Игра с Колелото на късмета;

2. Игра със сфери.

3. Колело на късмета

Чл.24.(1) Със завъртането на Колелото на късмета участникът играе за определяне на максималният възможен брой точки, които да получи от разиграването.

(2) Колелото на късмета е разделено на 10 (десет) сектора, в които са визуализирани определения брой точки, които могат да бъдат спечелени от участника в стартираната игра, а именно:

 • 1 сектор с 100 000 точки;
 • 2 сектора с 150 000 точки;
 • 2 сектора с 200 000 точки;
 • 2 сектора с 250 000 точки;
 • 1 сектор с 500 000 точки;
 • 1 сектор с 1 000 000 точки;
 • 1 сектор с 2 400 000 точки;

(3) Участникът получава възможност за спечелване на толкова точки, колкото са изписани на сектора, посочен от стрелката при спирането на Колелото на късмета.

(4) След като бъде определен максималният възможен брой точки, които участникът може да спечели, се преминава към следващото ниво - игра със сфери.

Игра със сфери

Чл.25.(1) При стартирането на разиграването със сферите пред участника се визуализират 10 сфери. В първата сфера от ляво на дясно се визуализира въртене на числа от 1 до 50 на случаен принцип. Участникът разполага с бутон "стоп", с който да избере кога да спре въртенето. След натискането на бутона "стоп" се визуализира число от 1 до 50 и участникът печели минималният брой точки, които могат да бъдат спечелени в разиграването. От 2-ра до 10-та сфера, участникът трябва да избере дали числото в следващата сфера ще бъде по-малко или по-голямо от числото в предишната сфера. Ако участникът направи правилно предвиждане, печели броя точки под съответната сфера.

(2) Точките под всяка от сферите са разпределени както следва:

 • Сфера №1 - 5 000 точки;
 • Сфера №2 - 10 000 точки;
 • Сфера №3 - 15 000 точки;
 • Сфера №4 - 20 000 точки;
 • Сфера №5 - 25 000 точки;
 • Сфера №6 - 30 000 точки;
 • Сфера №7 - 40 000 точки;
 • Сфера №8 - 50 000 точки;
 • Сфера №9 - 60 000 точки;
 • Сфера №10 -точките определени от Колелото на късмета;

(3) В хода на тази Игра със сферите, участникът има право на 2 грешки. След като допусне първа грешка, участникът трябва да избере дали да спре разиграването, като запази спечелените до момента точки или да продължи напред. Този избор се предоставя на всяка следваща сфера, с която играе участника до края на разигравенето, или до допускане на втора грешка. Участникът може да премине към игра със следващата сфера само след правилно предвиждане на числото в текущата сфера. При грешно предвиждане, участникът продължава играта със същата сфера. В случай, че участникът избере да продължи след първата допусната грешка, след което в хода на играта допусне втора грешка, губи половината от точките, които е събрал до момента и играта приключва. В този случай, участникът приключва разиграването с половината от събраните до момента точки. В случай, че участникът правилно прогнозира числата от всички 10 сфери, без да допусне повече от 1 грешка, той печели броя точки определен от играта с Колелото на късмета по чл.24. по-горе.

Игрални правила

Чл.26.(1) Разиграването се извършва при следните игрални правила:

1. Играта се стартира само след натискане на бутон "старт" на екрана на компютъра/игралния терминал.

2. След натискане на бутон "старт" участникът се съгласява да изразходва 10 броя ВИП точки, независимо дали ще изиграе играта или ще се откаже.

3. В случай, че участникът се откаже от играта след натискане на бутон "старт", играта приключва с минимална печалба равняваща се на 1 участие в жребий.

4. В случай, че участникът не натисне бутон "стоп" в определения времеви интервал, играта приключва. Ако участникът няма спечелени до момента точки, приключва играта с минимална печалба равняваща се на 1 участие в жребий. Ако участникът има спечелени точки до този момент, той приключва играта със спечелените до момента точки.

5. Времевите интервали, в който участникът трябва да извърши съответните действия са:

a. 30 секунди за завъртане на Колелото на късмета;

b. 30 секунди за натискане на бутон "стоп" за спиране на първата сфера;

c. 30 секунди за натискане на бутон "стоп" за спиране на втора до десета сфера;

d. 30 секунди за натискане на бутон "отказвам се";

e. 60 секунди за въвеждане на телефонен номер и/или адрес на електронна поща след края на играта. Ако участникът не въведе посочените данни в определения интервал, се записва автоматично в жребия само с номера на кода, използван за регистрация.

(2) Организаторите имат право да променят описаните времеви интервали.

Участие в жребий за печалби

Чл.27. Всеки код, чрез който са спечелени минималния брой точки, определени за едно участие в жребия за печалбите, се включва в него за съответното издание на играта.Броят на участията в жребия се определя от броя на спечелените точки в разиграванията по чл.23.

Чл.28.След приключване на периода на активност на съответното издание на Мегаджакпот и изтегляне на жребия, всички спечелени точки и Вип точки, с които участниците са се включили определения брой пъти в жребия, се считат за използвани и не се прехвърлят към следващо издание на играта или за друга награда за това издание.

Теглене на жребий за печалби

Чл.29. (1) За всяко отделно издание на Мегаджакпот, организаторите определят датата, часа, мястото и начина, по който ще бъде изтеглен жребия. Информацията за изтеглените и предстоящите жребии се публикува на интернет сайта www.7777.bg. Същият ще бъде теглен в ефира на програма Нова телевизия или на сайта www.7777.bg или по друг начин, определен от организаторите. Резултатите от жребия ще бъдат обявени на сайта www.7777.bg.

 • (2) Жребият на първото издание е определен за 07.10.2015 г.
 • (3) Жребият за второто издание е определен за 08.11.2015 г.
 • (4) Жребият за третото издание е определен за 09.12.2015 г.
 • (5) Жребият за четвъртото издание е определен за 11.01.2016 г.
 • (6) Жребият за петото издание е определен за 11.02.2016 г.
 • (7) Жребият за шестото издание е определен за 14.03.2016 г.
 • (8) Жребият за седмото издание е определен за 14.04.2016 г.
 • (9) Жребият за осмото издание е определен за 16.05.2016 г.
 • (10) Жребият за деветото издание е определен за 16.06.2016 г.
 • (11) Жребият за десетото издание е определен за 18.07.2016 г.
 • (12) Жребият за единадесетото издание е определен за 18.08.2016 г.
 • (13) Жребият за дванадесетото издание е определен за 19.09.2016 г.
 • (14) Жребият за тринадесетото издание е определен за 20.10.2016 г.
 • (15) Жребият за четиринадесетото издание е определен за 21.11.2016 г.
 • (16) Жребият за петнадесетото издание е определен за 21.12.2016 г.
 • (17) Жребият за шестнадесетото издание е определен за 23.01.2017 г.
 • (18) Жребият за седемнадесетото издание е определен за 23.02.2017 г.
 • (19) Жребият за осемнадесетото издание е определен за 28.03.2017 г.
 • (20) Жребият за деветнадесетото издание е определен за 25.04.2017 г.
 • (21) Жребият за двадесетото издание е определен за 30.05.2017 г.
 • (22) Жребият за двадесет и първото издание е определен за 27.06.2017 г.
 • (23) Жребият за двадесет и второто издание е определен за 1.08.2017 г.
 • (24) Жребият за двадесет и третото издание е определен за 29.08.2017 г.
 • (25) Жребият за двадесет и четвъртото издание е определен за 03.10.2017 г.
 • (26) Жребият за двадесет и петото издание е определен за 31.10.2017 г.
 • (26) Жребият за двадесет и шестото издание е определен за 5.12.2017 г.
 • (27) Жребият за двадесет и седмото издание е определен за 4.01.2018 г.
 • (28) Жребият за двадесет и осмото издание е определен за 1.02.2018 г.
 • (29) Жребият за двадесет и деветото издание е определен за 1.03.2018 г.
 • (30) Жребият за тридесетото издание е определен за 3.04.2018 г.
 • (31) Жребият за тридесет и първото издание е определен за 2.05.2018 г.
 • (32) Жребият за тридесет и второто издание е определен за 1.06.2018 г.
 • (33) Жребият за тридесет и третото издание е определен за 2.07.2018 г.
 • (34) Жребият за тридесет и четвъртото издание е определен за 1.08.2018 г.
 • (35) Жребият за тридесет и петото издание е определен за 3.09.2018 г.
 • (36) Жребият за тридесет и шестото издание е определен за 1.10.2018 г.
 • (37) Жребият за тридесет и седмото издание е определен за 1.11.2018 г.
 • (38) Жребият за тридесет и осмото издание е определен за 2.12.2018 г.
 • (39) Жребият за тридесет и деветото издание е определен за 16.01.2019 г.
 • (40) Жребият за четирдесетото издание е определен за 1.03.2019 г.
 • (41) Жребият за четирдесет и първото издание е определен за 16.04.2019 г.
 • (42) Жребият за четирдесет и второто издание е определен за 03.06.2019 г.
 • (43) Жребият за четирдесет и третото издание е определен за 17.07.2019 г.
 • (44) Жребият за четирдесет и четвъртото издание е определен за 02.09.2019 г.
 • (45) Жребият за четирдесет и петото издание е определен за 16.10.2019 г.
 • (46) Жребият за четирдесет и шестото издание е определен за 02.12.2019 г.
 • (46) Жребият за четирдесет и седмото издание е определен за 16.01.2020 г.
 • (46) Жребият за четирдесет и осмото издание е определен за 02.03.2020 г.

Чл.30. С жребият се изтеглят един или повече кодове, в зависимост от броя на печалбите в съответното издание. За всяка печалба се изтеглят четири кода, като първият се счита за печеливш, а останалите за първа, втора и трета резерви съобразно реда на изтеглянето.

Чл.31. Организаторите обявяват спечелилия код, и информация за участника, който го е регистрирал, в случай, че такава е предоставена от същия.

Чл.32. В случай, че притежателят на билета/квитанцията, притежаващ печелившия код не се яви за получаване на печалбата в тридневен срок от обявяването и в същия срок не представи печелившия билет/квитанция, същият губи правото си върху нея (печалбата). В този случай, право да получи печалбата има участникът - притежател на билета/квитанцията, притежаващ кода, който е изтеглен като първа резерва. Описаното правило по предходните изречения се прилага съответно и при неявяване на участниците с кодове, изтеглени за първа, респективно следваща резерва.

Печалби

Чл. 33.(1) Печалбите, които могат да бъдат спечелени са предметни и се определят от организаторите за всяко отделно издание на играта.

 • (2) Печалбата за първото издание на играта е лек автомобил Toyota Corolla.
 • (3) Печалбата за второто издание на играта е лек автомобил Toyota Avensis.
 • (4) Печалбата за третото издание на играта е автомобил TOYOTA RAV4.
 • (5) Печалбата за четвъртото издание на играта е автомобил PORSCHE BOXSTER.
 • (6) Печалбата за петото издание на играта е автомобил HONDA CRV.
 • (7) Печалбата за шестото издание на играта е автомобил TOYOTA RAV4.
 • (8) Печалбата за седмото издание на играта е автомобил INFINITI Q30.
 • (9) Печалбата за осмото издание на играта е автомобил TOYOTA PRIUS.
 • (10)Печалбата за деветото издание на играта е автомобил Toyota Avensis.
 • (11)Печалбата за десетото издание на играта е автомобил HONDA CIVIC.
 • (12)Печалбата за единадесетото издание на играта е автомобил Alfa Romeo Giulietta.
 • (13)Печалбата за дванадесетото издание на играта е автомобил Nissan Juke.
 • (14)Печалбата за тринадесетото издание на играта е автомобил INFINITI Q30.
 • (15)Печалбата за четиринадесетото издание на играта е автомобил Audi A3 Limousine.
 • (16)Печалбата за петнадесетото издание на играта е автомобил Lexus NX.
 • (17)Печалбата за шестнадесетото издание на играта е автомобил JAGUAR XE
 • (18)Печалбата за седемнадесетото издание на играта е автомобил VW Passat
 • (19)Печалбата за осемнадесетото издание на играта е автомобил Nissan Juke.
 • (20)Печалбата за деветнадесетото издание на играта е автомобил Toyota Auris.
 • (21)Печалбата за двадесетото издание на играта е автомобил Mazda 3.
 • (22)Печалбата за двадесет и първото издание на играта е автомобил Toyota Corolla.
 • (23)Печалбата за двадесет и второто издание на играта е автомобил Fiat 500.
 • (24)Печалбата за двадесет и третото издание на играта е автомобил Kia Cee'd.
 • (25)Печалбата за двадесет и четвърто издание на играта е автомобил Mini One.
 • (26)Печалбата за двадесет и петото издание на играта е автомобил Renault Megane.
 • (27)Печалбата за двадесет и шестото издание на играта е автомобил Kia Stonic.
 • (28)Печалбата за двадесет и седмото издание на играта е автомобил Toyota C-HR.
 • (29)Печалбата за двадесет и осмото издание на играта е автомобил Suzuki Grand Vitara.
 • (30)Печалбата за двадесет и деветото издание на играта е автомобил Volkswagen Golf.
 • (31)Печалбата за тридесетото издание на играта е автомобил Toyota Corolla.
 • (32)Печалбата за тридесет и първото издание на играта е автомобил Kia Ceed GT Line.
 • (33)Печалбата за тридесет и второто издание на играта е автомобил Nissan Juke.
 • (34)Печалбата за тридесет и трето издание на играта е автомобил Hyundai i10.
 • (35)Печалбата за тридесет и четвърто издание на играта е автомобил Suzuki Swift.
 • (36)Печалбата за тридесет и петото издание на играта е автомобил Kia Rio.
 • (37)Печалбата за тридесет и шестото издание на играта е автомобил Volkswagen Polo.
 • (38)Печалбата за тридесет и седмото издание на играта е автомобил Fiat Tipo.
 • (39)Печалбата за тридесет и осмото издание на играта е автомобил Kia New ceed.
 • (40)Печалбата за тридесет и деветото издание на играта е автомобил BMW 318d.
 • (41)Печалбата за четирдесетото издание на играта е автомобил Mini One.
 • (41)Печалбата за четирдесет и първото издание на играта е автомобил Suzuki Vitara.
 • (42)Печалбата за четирдесет и второто издание на играта е автомобил Toyota Corolla.
 • (43)Печалбата за четирдесет и третото издание на играта е автомобил Kia Rio.
 • (44)Печалбата за четирдесет и четвъртото издание на играта е автомобил Fiat 500.
 • (45)Печалбата за четирдесет и петото издание на играта е автомобил Toyota C-HR.
 • (46)Печалбата за четирдесет и шестото издание на играта е автомобил Kia XCeed.
 • (46)Печалбата за четирдесет и седмото издание на играта е автомобил BMW i3.
 • (46)Печалбата за четирдесет и осмото издание на играта е автомобил Kia Sportage.

Чл.34. Предметните печалби ще бъдат предавани на участника, притежаващ и представил в срока по чл.32, изр.първо, на организаторите билета/квитанцията, която е изтеглена като печеливш/а в жребия. Участник е длъжен да докаже самоличността си срещу представяне от последния на документ за самоличност. Печалбата се предоставя еднократно.

V. ПРАВИЛА на Игри за допълнителни печалби, чрез участие в жребии

Общи положения

Чл.35. Тези игри ще се провеждат за неопределен период от време, като ще включват отделни издания. Отделните издания на Игрите с ВИП точки за допълнителни печалби, чрез участие в жребий ("Игрите чрез жребий"), тяхното начало и край, наградите и други специални условия се определят с решение на организаторите. Решението по предходното изречение се публикува на интернет сайта www.7777.bg - в секцията "VIP клуб".

 • Първото издание на Игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 26 септември 2015 г. до 23:59 ч. на 03 октомври 2015 г.
 • Второто издание на Игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 03 октомври 2015 г. до 23:59 ч. на 10 октомври 2015 г.
 • Третото издание на Игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 10 октомври 2015 г. до 23:59 ч. на 17 октомври 2015 г.
 • Четвъртото издание на Игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 17 октомври 2015 г. до 23:59 ч. на 24 октомври 2015 г.
 • Петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 24 октомври 2015 г. до 23:59 ч. на 31 октомври 2015 г.
 • Шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 31 октомври 2015 г. до 23:59 ч. на 7 ноември 2015 г.
 • Седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 7 ноември 2015 г. до 23:59 ч. на 14 ноември 2015 г.
 • Осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 14 Ноември 2015 г. до 23:59 ч. на 21 Ноември 2015 г.
 • Деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 21 Ноември 2015 г. до 23:59 ч. на 28 Ноември 2015 г.
 • Десетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 28 Ноември 2015 г. до 23:59 ч. на 05 Декември 2015 г.
 • Единадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 5 Декември 2015 г. до 23:59 ч. на 12 Декември 2015 г.
 • Дванадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 12 Декември 2015 г. до 23:59 ч. на 19 Декември 2015 г.
 • Тринадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 19 Декември 2015 г. до 23:59 ч. на 26 Декември 2015 г.
 • Четиринадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 26 Декември 2015 г. до 23:59 ч. на 2 Януари 2016 г.
 • Петнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 2 Януари 2016 г. до 23:59 ч. на 9 Януари 2016 г.
 • Шестнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 9 Януари 2016 г. до 23:59 ч. на 16 Януари 2016 г.
 • Седемнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 16 Януари 2016 г. до 23:59 ч. на 23 Януари 2016 г.
 • Осемнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 23 Януари 2016 г до 23:59 ч. на 30 Януари 2016 г.
 • Деветнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 30 Януари 2016 г. до 23:59 ч. на 09 Февруари 2016 г.
 • Двадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 00:00 ч. на 08 Февруари 2016 г. до 23:59 ч. на 13 Февруари 2016 г.
 • Двадесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 13 Февруари 2016 г. до 23:59 ч. на 20 Февруари 2016 г.
 • Двадесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 20 Февруари 2016 г. до 23:59 ч. на 27 Февруари 2016 г.
 • Двадесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 27 Февруари 2016 г. до 23:59 ч. на 05 Март 2016 г.
 • Двадесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 05 Март 2016 г. до 23:59 ч. на 12 Март 2016 г.
 • Двадесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:00 ч. на 12 Март 2016 г. до 23:59 ч. на 19 Март 2016 г.
 • Двадесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 19 март 2016 г. до 23:59 на 26 март 2016 г.
 • Двадесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 26 март 2016 г. до 23:59 на 2 април 2016 г.
 • Двадесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 02 април 2016 г. до 23:59 на 9 април 2016 г.
 • Двадесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 09 април 2016 г. до 23:59 на 16 април 2016 г.
 • Тридесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 16 април 2016 г. до 23:59 на 23 април 2016 г.
 • Тридесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 23 април 2016 г. до 23:59 на 30 април 2016 г.
 • Тридесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 12:00 ч. на 28 април 2016 г. до 23:59 на 3 май 2016 г.
 • Тридесет и трето издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 30 април 2016 г. до 23:59 на 7 май 2016 г.
 • Тридесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 7 май 2016 г. до 23:59 на 14 май 2016 г
 • Тридесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 14 май 2016 г. до 23:59 на 21 май 2016 г
 • Тридесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 21 май 2016 г. до 23:59 на 28 май 2016 г.
 • Тридесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 28 май 2016 г. до 23:59 на 04 юни 2016 г.
 • Тридесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 04 юни 2016 г. до 23:59 на 11 юни 2016 г.
 • Тридесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 11 юни 2016 г. до 23:59 на 18 юни 2016 г.
 • Четиридесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 18 юни 2016 г. до 23:59 на 25 юни 2016 г.
 • Четиридесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 25 юни 2016 г. до 23:59 на 2 юли 2016 г.
 • Четиридесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 2 юли 2016 г. до 23:59 на 9 юли 2016 г.
 • Четиридесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на юли 2016 г. до 23:59 на 16 юли 2016 г.
 • Четиридесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 16 юли 2016 г. до 23:59 на 23 юли 2016 г.
 • Четиридесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 23 юли 2016 г. до 23:59 на 30 юли 2016 г.
 • Четиридесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 30 юли 2016 г. до 23:59 на 6 август 2016 г.
 • Четиридесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 6 август 2016 г. до 23:59 на 13 август 2016 г.
 • Четиридесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 13 август 2016 г. до 23:59 на 20 август 2016 г.
 • Четиридесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 20 август 2016 г. до 23:59 на 27 август 2016 г.
 • Петдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 27 август 2016 г. до 23:59 на 3 септември 2016 г.
 • Петдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 03 септември 2016 г. до 23:59 на 10 септември 2016 г.
 • Петдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 10 септември 2016 г. до 23:59 на 17 септември 2016 г.
 • Петдесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 17 септември 2016 г. до 23:59 на 24 септември 2016 г.
 • Петдесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 24 септември 2016 г. до 23:59 на 1 октомври 2016 г.
 • Петдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 1 октомври 2016 г. до 23:59 на 8 октомври 2016 г.
 • Петдесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 8 октомври 2016 г. до 23:59 на 15 октомври 2016 г.
 • Петдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 15 октомври 2016 г. до 23:59 на 22 октомври 2016 г.
 • Петдесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 22 октомври 2016 г. до 23:59 на 29 октомври 2016 г.
 • Петдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 29 октомври 2016 г. до 23:59 на 5 ноември 2016 г.
 • Шестдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 5 ноември 2016 г. до 23:59 на 12 ноември 2016 г.
 • Шестдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 12 ноември 2016 г. до 23:59 на 19 ноември 2016 г.
 • Шестдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 19 ноември 2016 г. до 23:59 на 26 ноември 2016 г.
 • Шестдесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 26 ноември 2016 г. до 23:59 на 3 декември 2016 г.
 • Шестдесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 3 декември 2016 г. до 23:59 на 10 декември 2016 г
 • Шестдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 10 декември 2016 г. до 23:59 на 17 декември 2016 г.
 • Шестдесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 17 декември 2016 г. до 23:59 на 24 декември 2016 г.
 • Шестдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 24 декември 2016 г. до 23:59 на 31 декември 2016 г.
 • Шестдесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 31 декември 2016 г. до 23:59 на 07 януари 2017 г
 • Шестдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 07 януари 2017 г. до 23:59 на 14 януари 2017 г.
 • Седемдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 14 януари 2017 г. до 23:59 на 21 януари 2017 г.
 • Седемдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 21 януари 2017 г. до 23:59 на 28 януари 2017 г.
 • Седемдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 28 януари 2017 г. до 23:59 на 04 февруари 2017 г.
 • Седемдесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 04 февруари 2017 г. до 23:59 на 11 февруари 2017 г.
 • Седемдесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 11 февруари 2017 г. до 23:59 на 18 февруари 2017 г.
 • Седемдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 18 февруари 2017 г. до 23:59 на 25 февруари 2017 г.
 • Седемдесет и шестто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 25 февруари 2017 г. до 23:59 на 04 март 2017 г.
 • Седемдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 04 март 2017 г. до 23:59 на 11 март 2017 г.
 • Седемдесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 11 март 2017 г. до 23:59 на 18 март 2017 г.
 • Седемдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 18 март 2017 г. до 23:59 на 25 март 2017 г.
 • Осемдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 25 март 2017 г. до 23:59 на 01 април 2017 г.
 • Осемдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 01 април 2017 г. до 23:59 на 8 април 2017 г.
 • Осемдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 08 април 2017 г. до 23:59 на 15 април 2017 г.
 • Осемдесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 15 април 2017 г. до 23:59 на 22 април 2017 г.
 • Осемдесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 15 април 2017 г. до 23:59 на 22 април 2017 г.
 • Осемдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 29 април 2017 г. до 23:59 на 6 май 2017 г.
 • Осемдесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 06 май 2017 г. до 23:59 на 13 май 2017 г.
 • Осемдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 13 май 2017 г. до 23:59 на 20 май 2017 г.
 • Осемдесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 20 май 2017 г. до 23:59 на 27 май 2017 г.
 • Осемдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 27 май 2017 г. до 23:59 на 03 юни 2017 г.
 • Осемдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 3 юни 2017 г. до 23:59 на 10 юни 2017 г.
 • Деведесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 10 юни 2017 г. до 23:59 на 17 юни 2017 г.
 • Деведесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 17 юни 2017 г. до 23:59 на 24 юни 2017 г.
 • Деведесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 24 юни 2017 г. до 23:59 на 1 юли 2017 г.
 • Деведесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 1 юли 2017 г. до 23:59 на 8 юли 2017 г.
 • Деведесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 8 юли 2017 г. до 23:59 на 15 юли 2017 г.
 • Деведесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 15 юли 2017 г. до 23:59 на 22 юли 2017 г.
 • Деведесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 22 юли 2017 г. до 23:59 на 29 юли 2017 г.
 • Деведесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 29 юли 2017 г. до 23:59 на 5 август 2017 г.
 • Деведесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 5 август 2017 г. до 23:59 на 12 август 2017 г.
 • Деведесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 12 август 2017 г. до 23:59 на 19 август 2017 г.
 • Стотното издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 19 август 2017 г. до 23:59 на 26 август 2017 г.
 • Сто и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 26 август 2017 г. до 23:59 на 02 септември 2017 г.
 • Сто и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 02 август 2017 г. до 23:59 на 09 септември 2017 г.
 • Сто и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 09 август 2017 г. до 23:59 на 16 септември 2017 г.
 • Сто и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 16 август 2017 г. до 23:59 на 23 септември 2017 г.
 • Сто и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 23 август 2017 г. до 23:59 на 30 септември 2017 г.
 • Сто и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 30 септември 2017 г. до 23:59 на 7 октомври 2017 г.
 • Сто и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 7 октомври 2017 г. до 23:59 на 14 октомври 2017 г.
 • Сто и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 14 октомври 2017 г. до 23:59 на 21 октомври 2017 г.
 • Сто и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 21 октомври 2017 г. до 23:59 на 28 октомври 2017 г.
 • Сто и десетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 28 октомври 2017 г. до 23:59 на 4 ноември 2017 г.
 • Сто и единадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 4 ноември 2017 г. до 23:59 на 11 ноември 2017 г.
 • Сто и дванадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 11 ноември 2017 г. до 23:59 на 18 ноември 2017 г.
 • Сто и тринадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 18 ноември 2017 г. до 23:59 на 25 ноември 2017 г.
 • Сто и четиринадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 25 ноември 2017 г. до 23:59 на 02 декември 2017 г.
 • Сто и петнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 02 декември 2017 г. до 23:59 на 09 декември 2017 г.
 • Сто и шестнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 09 декември 2017 г. до 23:59 на 16 декември 2017 г.
 • Сто и седемнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 16 декември 2017 г. до 23:59 на 23 декември 2017 г.
 • Сто и осемнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 23 декември 2017 г. до 23:59 на 30 декември 2017 г.
 • Сто и деветнадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 30 декември 2017 г. до 23:59 на 6 януари 2018 г.
 • Сто и двадесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 6 януари 2017 г. до 23:59 на 13 януари 2018 г.
 • Сто двадесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 13 януари 2018 г. до 23:59 на 20 януари 2018 г.
 • Сто двадесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 20 януари 2018 г. до 23:59 на 27 януари 2018 г.
 • Сто двадесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 27 януари 2018 г. до 23:59 на 03 февруари 2018 г.
 • Сто двадесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 03 февруари 2018 г. до 23:59 на 10 февруари 2018 г.
 • Сто двадесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 10 февруари 2018 г. до 23:59 на 17 февруари 2018 г.
 • Сто двадесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 17 февруари 2018 г. до 23:59 на 3 март 2018 г.
 • Сто двадесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 3 Март 2018 г. до 23:59 на 10 март 2018 г.
 • Сто двадесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 10 Март 2018 г. до 23:59 на 17 март 2018 г.
 • Сто двадесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 17 Март 2018 г. до 23:59 на 24 март 2018 г.
 • Сто и тридесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 24 Март 2018 г. до 23:59 на 7 Април 2018 г.
 • Сто тридесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 31 Март 2018 г. до 23:59 на 7 Април 2018 г.
 • Сто тридесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 7 Април 2018 г. до 23:59 на 14 Април 2018 г.
 • Сто тридесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 14 Април 2018 г. до 23:59 на 21 Април 2018 г.
 • Сто тридесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 21 Април 2018 г. до 23:59 на 28 Април 2018 г.
 • Сто тридесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 28 Април 2018 г. до 23:59 на 5 Май 2018 г.
 • Сто тридесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 5 Май 2018 г. до 23:59 на 12 Май 2018 г.
 • Сто тридесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 12 Май 2018 г. до 23:59 на 19 Май 2018 г.
 • Сто тридесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 19 Май 2018 г. до 23:59 на 26 Май 2018 г.
 • Сто тридесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 26 Май 2018 г. до 23:59 на 2 Юни 2018 г.
 • Сто и четирдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 2 Юни 2018 г. до 23:59 на 9 Юни 2018 г.
 • Сто четирдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 9 Юни 2018 г. до 23:59 на 16 Юни 2018 г.
 • Сто четирдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 23 Юни 2018 г. до 23:59 на 30 Юни 2018 г.
 • Сто четирдесет и трето издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 7 Юли 2018 г. до 23:59 на 14 Юли 2018 г.
 • Сто четирдесет и четвърто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 21 Юли 2018 г. до 23:59 на 4 Август 2018 г.
 • Сто четирдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 11 Август 2018 г. до 23:59 на 18 Август 2018 г.
 • Сто четирдесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 25 Август 2018 г. до 23:59 на 1 Септември 2018 г.
 • Сто четирдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 8 Септември 2018 г. до 23:59 на 15 Септември 2018 г.
 • Сто четирдесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 15 Септември 2018 г. до 23:59 на 22 Септември 2018 г.
 • Сто четирдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 29 Септември 2018 г. до 23:59 на 6 Октомври 2018 г.
 • Сто и петдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 6 Октомври 2018 г. до 23:59 на 13 Октомври 2018 г.
 • Сто петдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 20 Октомври 2018 г. до 23:59 на 27 Октомври 2018 г.
 • Сто петдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 27 Октомври 2018 г. до 23:59 на 3 Ноември 2018 г.
 • Сто петдесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 3 Ноември 2018 г. до 23:59 на 10 Ноември 2018 г.
 • Сто петдесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 17 Ноември 2018 г. до 23:59 на 24 Ноември 2018 г.
 • Сто петдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 24 Ноември 2018 г. до 23:59 на 1 Декември 2018 г.
 • Сто петдесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 1 Декември 2018 г. до 23:59 на 8 Декември 2018 г.
 • Сто петдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 15 Декември 2018 г. до 23:59 на 22 Декември 2018 г.
 • Сто петдесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 22 Декември 2018 г. до 23:59 на 5 Януари 2019 г.
 • Сто петдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 5 Януари 2019 г. до 23:59 на 12 Януари 2019 г.
 • Сто и шестдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 12 Януари 2019 г. до 23:59 на 19 Януари 2019 г.
 • Сто шестдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 19 Януари 2019 г. до 23:59 на 26 Януари 2019 г.
 • Сто шестдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 2 Февруари 2019 г. до 23:59 на 9 Февруари 2019 г.
 • Сто шестдесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 9 Февруари 2019 г. до 23:59 на 16 Февруари 2019 г.
 • Сто шестдесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 16 Февруари 2019 г. до 23:59 на 23 Февруари 2019 г.
 • Сто шестдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 2 Март 2019 г. до 23:59 на 9 Март 2019 г.
 • Сто шестдесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 9 Март 2019 г. до 23:59 на 16 Март 2019 г.
 • Сто шестдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 23 Март 2019 г. до 23:59 на 30 Март 2019 г.
 • Сто шестдесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 30 Март 2019 г. до 23:59 на 6 Април 2019 г.
 • Сто шестдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 13 Април 2019 г. до 23:59 на 20 Април 2019 г.
 • Сто и седемдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 20 Април 2019 г. до 23:59 на 4 Май 2019 г.
 • Сто седемдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 11 Май 2019 г. до 23:59 на 18 Май 2019 г.
 • Сто седемдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 25 Май 2019 г. до 23:59 на 01 Юни 2019 г.
 • Сто седемдесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 08 Юни 2019 г. до 23:59 на 15 Юни 2019 г.
 • Сто седемдесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 15 Юни 2019 г. до 23:59 на 22 Юни 2019 г.
 • Сто седемдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 22 Юни 2019 г. до 23:59 на 6 Юли 2019 г.
 • Сто седемдесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 06 Юли 2019 г. до 23:59 на 20 Юли 2019 г.
 • Сто седемдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 27 Юли 2019 г. до 23:59 на 03 Август 2019 г.
 • Сто седемдесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 03 Август 2019 г. до 23:59 на 10 Август 2019 г.
 • Сто седемдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 10 Август 2019 г. до 23:59 на 17 Август 2019 г.
 • Сто и осемдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 24 Август 2019 г. до 23:59 на 31 Август 2019 г.
 • Сто осемдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 31 Август 2019 г. до 23:59 на 7 Септември 2019 г.
 • Сто осемдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 7 Септември 2019 г. до 23:59 на 14 Септември 2019 г.
 • Сто осемдесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 14 Септември 2019 г. до 23:59 на 21 Септември 2019 г.
 • Сто осемдесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 21 Септември 2019 г. до 23:59 на 28 Септември 2019 г.
 • Сто осемдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 28 Септември 2019 г. до 23:59 на 05 Октомври 2019 г.
 • Сто осемдесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 05 Октомври 2019 г. до 23:59 на 12 Октомври 2019 г.
 • Сто осемдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 12 Октомври 2019 г. до 23:59 на 19 Октомври 2019 г.
 • Сто осемдесет и осмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 19 Октомври 2019 г. до 23:59 на 26 Октомври 2019 г.
 • Сто осемдесет и деветото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 09 Ноември 2019 г. до 23:59 на 23 Ноември 2019 г.
 • Сто и деветдесетото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 23 Ноември 2019 г. до 23:59 на 30 Ноември 2019 г.
 • Сто деветдесет и първото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 30 Ноември 2019 г. до 23:59 на 14 Декември 2019 г.
 • Сто деветдесет и второто издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 14 Декември 2019 г. до 23:59 на 21 Декември 2019 г.
 • Сто деветдесет и третото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 21 Декември 2019 г. до 23:59 на 04 Януари 2020 г.
 • Сто деветдесет и четвъртото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 04 Януари 2020 г. до 23:59 на 11 Януари 2020 г.
 • Сто деветдесет и петото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 11 Януари 2020 г. до 23:59 на 18 Януари 2020 г.
 • Сто деветдесет и шестото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 18 Януари 2020 г. до 23:59 на 25 Януари 2020 г.
 • Сто деветдесет и седмото издание на игрите чрез жребий ще се проведе от 19:30 ч. на 25 Януари 2020 г. до 23:59 на 01 Февруари 2020 г.

Чл.36. Игрите чрез жребий се организират за раздаване на допълнителни печалби на членове на VIP клуба, които са изпълнили условията, описани в настоящите правила.

Чл.37. Начинът за участие в Игрите чрез жребий е както следва:

1. чрез интернет сайта www.7777.bg;

Участие и регистрация в жребий за печалба

Чл.38. Участие в жребиите, за печалбите от Игрите чрез жребий, може да вземе всеки член на ВИП клуба, който притежава ВИП точки и се е регистрирал за участие в определения от организаторите срок за това.

Чл.39. За регистрация на едно участие в жребий се изразходват между 10 и 100 ВИП точки, като броят на точките, които са необходими за участие в жребия се определят от Организаторите индивидуално за всяка игра. Регистрацията се извършва от участника чрез сайта www.7777.bg, като за всяка регистрация на участник разходва получените от него ВИП точки.

Чл.40. Броят на участията в жребия се определя от броя на изразходваните ВИП точки.

Чл.41. В едно издание на Игрите чрез жребий всеки участник може да участва не повече от 2000 пъти в жребия.

Теглене на жребий за печалби

Чл. 42. Тегленето на жребиите ще се извършва чрез генератор на случайни числа.

Чл.43. За всяко отделно издание на Игрите чрез жребий, организаторите определят дата, на която ще бъде изтеглен жребия. Информацията за изтеглените и предстоящите жребии се публикува на интернет сайта: www.7777.bg. Жребият на първото издание е определен за 6 октомври 2015 г.

 • Жребият на второто издание е определен за 13 октомври 2015 г.
 • Жребият на третото издание е определен за 20 октомври 2015 г.
 • Жребият на четвъртото издание е определен за 27 октомври 2015 г.
 • Жребият на петото издание е определен за 3 ноември 2015 г.
 • Жребият за шестото издание е определен за 9 ноември 2015 г.
 • Жребият за седмото издание е определен за 17 ноември 2015 г.
 • Жребият за осмото издание е определен за 24 ноември 2015 г.
 • Жребият за деветото издание е определен за 1 декември 2015 г.
 • Жребият за десетото издание е определен за 7 декември 2015 г.
 • Жребият за единадесетото издание е определен за 15 декември 2015 г.
 • Жребият за дванадесетото издание е определен за 21 декември 2015 г.
 • Жребият за тринадесетото издание е определен за 29 декември 2015 г.
 • Жребият за четиринадесетото издание е определен за 3 Януари 2016 г.
 • Жребият за петнадесетото издание е определен за 12 Януари 2016 г.
 • Жребият за шестнадесетото издание е определен за 19 Януари 2016 г.
 • Жребият за седемнадесетото издание е определен за 25 Януари 2016 г.
 • Жребият за осемнадесетото издание е определен за 01 Февруари 2016 г.
 • Жребиите за деветнадесетото издание са определени за 05 и 10 Февруари 2016 г.
 • Жребият за двадесетото издание е определен за 16 Февруари 2016 г.
 • Жребият за двадесет и първото издание е определен за 23 Февруари 2016 г.
 • Жребият за двадесет и второто издание е определен за 01 Март 2016 г.
 • Жребият за двадесет и третото издание е определен за 08 Март 2016 г.
 • Жребият за двадесет и четвъртото издание е определен за 16 Март 2016 г.
 • Жребият за двадесет и петото издание е определен за 22 Март 2016 г.
 • Жребият за двадесет и шестото издание е определен за 29 март 2016 г.
 • Жребият за двадесет и седмото издание е определен за 5 април 2016 г.
 • Жребият за двадесет и осмото издание е определен за 12 април 2016 г.
 • Жребият за двадесет и деветото издание е определен за 19 април 2016 г.
 • Жребият за тридесетото издание е определен за 25 април 2016 г.
 • Жребият за тридесет и първото издание е определен за 3 май 2016 г.
 • Жребият за тридесет и второто издание е определен за 3 май 2016 г.
 • Жребият за тридесет и третото издание е определен за 10 май 2016 г.
 • Жребият за тридесет и четвъртото издание е определен за 17 май 2016 г.
 • Жребият за тридесет и петото издание е определен за 25 май 2016 г.
 • Жребият за тридесет и шестото издание е определен за 31 май 2016 г.
 • Жребият за тридесет и седмото издание е определен за 7 юни 2016 г.
 • Жребият за тридесет и осмото издание е определен за 14 юни 2016 г.
 • Жребият за тридесет и деветото издание е определен за 21 юни 2016 г.
 • Жребият за четиридесетото издание е определен за 28 юни 2016 г.
 • Жребият за четиридесет и първото издание е определен за 5 юли 2016 г.
 • Жребият за четиридесет и второто издание е определен за 12 юли 2016 г.
 • Жребият за четиридесет и третото издание е определен за 19 юли 2016 г.
 • Жребият за четиридесет и четвъртото издание е определен за 26 юли 2016 г.
 • Жребият за четиридесет и петото издание е определен за 2 август 2016 г.
 • Жребият за четиридесет и шестото издание е определен за 9 август 2016 г.
 • Жребият за четиридесет и седмото издание е определен за 16 август 2016 г.
 • Жребият за четиридесет и осмото издание е определен за 23 август 2016 г.
 • Жребият за четиридесет и деветото издание е определен за 30 август 2016 г.
 • Жребият за петдесетото издание е определен за 6 септември 2016 г.
 • Жребият за петдесет и първото издание е определен за 13 септември 2016 г.
 • Жребият за петдесет и второто издание е определен за 20 септември 2016 г.
 • Жребият за петдесет и третото издание е определен за 27 септември 2016 г.
 • Жребият за петдесет и четвъртото издание е определен за 4 октомври 2016 г.
 • Жребият за петдесет и петото издание е определен за 11 октомври 2016 г.
 • Жребият за петдесет и шестото издание е определен за 18 октомври 2016 г.
 • Жребият за петдесет и седмото издание е определен за 25 октомври 2016 г.
 • Жребият за петдесет и осмото издание е определен за 31 октомври 2016 г.
 • Жребият за петдесет и деветото издание е определен за 8 ноември 2016 г.
 • Жребият за шестдесетото издание е определен за 15 ноември 2016 г.
 • Жребият за шестдесет и първото издание е определен за 22 ноември 2016 г.
 • Жребият за шестдесет и второто издание е определен за 28 ноември 2016 г.
 • Жребият за шестдесет и третото издание е определен за 6 декември 2016 г.
 • Жребият за шестдесет и четвъртото издание е определен за 12 декември 2016 г.
 • Жребият за шестдесет и петото издание е определен за 20 декември 2016 г.
 • Жребият за шестдесет и шестото издание е определен за 27 декември 2016 г.
 • Жребият за шестдесет и седмото издание е определен за 03 януари 2017 г.
 • Жребият за шестдесет и осмото издание е определен за 9 януари 2017 г.
 • Жребият за шестдесет и деветото издание е определен за 17 януари 2017 г.
 • Жребият за седемдесетото издание е определен за 24 януари 2017 г.
 • Жребият за седемдесет и първото издание е определен за 31 януари 2017 г.
 • Жребият за седемдесет и второто издание е определен за 6 февруари 2017 г.
 • Жребият за седемдесет и третото издание е определен за 14 февруари 2017 г.
 • Жребият за седемдесет и четвъртото издание е определен за 21 февруари 2017 г.
 • Жребият за седемдесет и петото издание е определен за 28 февруари 2017 г.
 • Жребият за седемдесет и шестото издание е определен за 06 март 2017 г.
 • Жребият за седемдесет и седмото издание е определен за 14 март 2017 г.
 • Жребият за седемдесет и осмото издание е определен за 21 март 2017 г.
 • Жребият за седемдесет и деветото издание е определен за 28 март 2017 г.
 • Жребият за осемдесетото издание е определен за 3 април 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и първото издание е определен за 11 април 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и второто издание е определен за 18 април 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и третото издание е определен за 25 април 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и четвъртото издание е определен за 1 май 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и петото издание е определен за 9 май 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и шестото издание е определен за 16 май 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и седмото издание е определен за 23 май 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и осмото издание е определен за 29 май 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и деветото издание е определен за 6 юни 2017 г.
 • Жребият за осемдесет и деветото издание е определен за 13 юни 2017 г.
 • Жребият за деведесетото издание е определен за 20 юни 2017 г.
 • Жребият за деведесет и първото издание е определен за 27 юни 2017 г.
 • Жребият за деведесет и второто издание е определен за 5 юли 2017 г.
 • Жребият за деведесет и третото издание е определен за 11 юли 2017 г.
 • Жребият за деведесет и четвъртото издание е определен за 18 юли 2017 г.
 • Жребият за деведесет и петото издание е определен за 25 юли 2017 г.
 • Жребият за деведесет и шестото издание е определен за 1 август 2017 г.
 • Жребият за деведесет и седмото издание е определен за 8 август 2017 г.
 • Жребият за деведесет и осмото издание е определен за 15 август 2017 г.
 • Жребият за деведесет и деветото издание е определен за 22 август 2017 г.
 • Жребият за стотното издание е определен за 29 август 2017 г.
 • Жребият за сто и първото издание е определен за 5 септември 2017 г.
 • Жребият за сто и второто издание е определен за 12 септември 2017 г.
 • Жребият за сто и третото издание е определен за 19 септември 2017 г.
 • Жребият за сто и четвъртото издание е определен за 26 септември 2017 г.
 • Жребият за сто и петото издание е определен за 03 октомври 2017 г.
 • Жребият за сто и шестото издание е определен за 10 октомври 2017 г.
 • Жребият за сто и седмото издание е определен за 17 октомври 2017 г.
 • Жребият за сто и осмото издание е определен за 24 октомври 2017 г.
 • Жребият за сто и деветото издание е определен за 31 октомври 2017 г.
 • Жребият за сто и десетото издание е определен за 7 Ноември 2017 г.
 • Жребият за сто и единадесетото издание е определен за 14 Ноември 2017 г.
 • Жребият за сто и дванадесетото издание е определен за 21 Ноември 2017 г.
 • Жребият за сто и тринадесетото издание е определен за 28 Ноември 2017 г.
 • Жребият за сто и четиринадесетото издание е определен за 5 Декември 2017 г.
 • Жребият за сто и петнадесетото издание е определен за 12 Декември 2017 г.
 • Жребият за сто и шестнадесетото издание е определен за 19 Декември 2017 г.
 • Жребият за сто и седемнадесетото издание е определен за 28 Декември 2017 г.
 • Жребият за сто и осемнадесетото издание е определен за 2 януари 2018 г.
 • Жребият за сто и деветнадесетото издание е определен за 9 януари 2018 г.
 • Жребият за сто и двадесетото издание е определен за 16 януари 2018 г.
 • Жребият за сто двадесет и първото издание е определен за 23 януари 2018 г.
 • Жребият за сто двадесет и второто издание е определен за 30 януари 2018 г.
 • Жребият за сто двадесет и третото издание е определен за 6 февруари 2018 г.
 • Жребият за сто двадесет и четвъртото издание е определен за 13 февруари 2018 г.
 • Жребият за сто двадесет и петото издание е определен за 20 февруари 2018 г.
 • Жребият за сто двадесет и шестото издание е определен за 6 март 2018 г.
 • Жребият за сто двадесет и седмото издание е определен за 12 март 2018 г.
 • Жребият за сто двадесет и осмото издание е определен за 19 март 2018 г.
 • Жребият за сто двадесет и деветото издание е определен за 26 март 2018 г.
 • Жребият за сто и тридесетото издание е определен за 10 април 2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и първото издание е определен за 10 април 2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и второто издание е определен за 16 април 2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и третото издание е определен за 23 април 2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и четвъртото издание е определен за 30 април 2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и петото издание е определен за 8 Май 2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и шестото издание е определен за 14 Май 2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и седмото издание е определен за 21 Май 2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и осмото издание е определен за 28 Май 2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и деветото издание е определен за 4 Юни 2018 г.
 • Жребият за сто и четирдесетото издание е определен за 11 Юни 2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и първото издание е определен за 18 Юни 2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и второто издание е определен за 2 Юли 2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и третото издание е определен за 16 Юли 2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и четвъртото издание е определен за 6 Август 2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и петото издание е определен за 20 Август 2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и шестото издание е определен за 3 септември 2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и седмото издание е определен за 17 септември 2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и осмото издание е определен за 22 септември 2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и деветото издание е определен за 8 октомври 2018 г.
 • Жребият за сто и петдесето издание е определен за 15 октомври 2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и първото издание е определен за 29 октомври 2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и второто издание е определен за 5 ноември 2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и третото издание е определен за 12 ноември 2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и четвъртото издание е определен за 26 ноември 2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и петото издание е определен за 3 декември 2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и шестото издание е определен за 10 декември 2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и седмото издание е определен за 27 декември 2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и осмото издание е определен за 7 януари 2019 г.
 • Жребият за сто петдесет и девето издание е определен за 14 януари 2019 г.
 • Жребият за сто и шестдесетото издание е определен за 21 януари 2019 г.
 • Жребият за сто шестдесет и първото издание е определен за 28 януари 2019 г.
 • Жребият за сто шестдесет и второто издание е определен за 11 февруари 2019 г.
 • Жребият за сто шестдесет и третото издание е определен за 18 февруари 2019 г.
 • Жребият за сто шестдесет и четвъртото издание е определен за 25 февруари 2019 г.
 • Жребият за сто шестдесет и петото издание е определен за 11 Март 2019 г.
 • Жребият за сто шестдесет и шестото издание е определен за 18 Март 2019 г.
 • Жребият за сто шестдесет и седмото издание е определен за 1 Април 2019 г.
 • Жребият за сто шестдесет и осмото издание е определен за 8 Април 2019 г.
 • Жребият за сто шестдесет и деветото издание е определен за 22 Април 2019 г.
 • Жребият за сто седемдесетото издание е определен за 4 Май 2019 г.
 • Жребият за сто седемдест и първото издание е определен за 20 Май 2019 г.
 • Жребият за сто седемдест и второто издание е определен за 3 Юни 2019 г.
 • Жребият за сто седемдест и тертото издание е определен за 17 Юни 2019 г.
 • Жребият за сто седемдест и четвъртото издание е определен за 24 Юни 2019 г.
 • Жребият за сто седемдест и петото издание е определен за 8 Юли 2019 г.
 • Жребият за сто седемдест и шестото издание е определен за 22 Юли 2019 г.
 • Жребият за сто седемдест и седмото издание е определен за 05 Август 2019 г.
 • Жребият за сто седемдест и осмото издание е определен за 12 Август 2019 г.
 • Жребият за сто седемдест и деветото издание е определен за 19 Август 2019 г.
 • Жребият за сто и осемдесетото издание е определен за 02 Септември 2019 г.
 • Жребият за сто осемдесет и първото издание е определен за 09 Септември 2019 г.
 • Жребият за сто осемдесет и второто издание е определен за 16 Септември 2019 г.
 • Жребият за сто осемдесет и третото издание е определен за 24 Септември 2019 г.
 • Жребият за сто осемдесет и четвъртото издание е определен за 30 Септември 2019 г.
 • Жребият за сто осемдесет и петото издание е определен за 07 Октомври 2019 г.
 • Жребият за сто осемдесет и шестото издание е определен за 14 Октомври 2019 г.
 • Жребият за сто осемдесет и седмото издание е определен за 21 Октомври 2019 г.
 • Жребият за сто осемдесет и осмото издание е определен за 28 Октомври 2019 г.
 • Жребият за сто осемдесет и деветото издание е определен за 25 Нктомври 2019 г.
 • Жребият за сто и деветдесетото издание е определен за 02 Декември 2019 г.
 • Жребият за сто деветдесет и първото издание е определен за 16 Декември 2019 г.
 • Жребият за сто деветдесет и второто издание е определен за 23 Декември 2019 г.
 • Жребият за сто деветдесет и третото издание е определен за 06 Януари 2020 г.
 • Жребият за сто деветдесет и четвъртото издание е определен за 13 Януари 2020 г.
 • Жребият за сто деветдесет и петото издание е определен за 20 Януари 2020 г.
 • Жребият за сто деветдесет и шестото издание е определен за 27 Януари 2020 г.
 • Жребият за сто деветдесет и седмото издание е определен за 03 Февруари 2020 г.

Чл. 44. С жребия се изтеглят един или повече кодове на билети/квитанции, в зависимост от броя на печалбите в съответното издание. За всяка печалба се теглят четири кода, като първият се счита за печеливш, а останалите за първа, втора и трета резерва съобразно реда на изтеглянето. В случай, че печалбите са повече от една, поредността на тегленето на жребия за всяка от тях се определя от Организаторите.

Чл. 45 Организаторите обявяват спечелилия код и информация за участника, който го е регистрирал, в случай че такава е предоставена от същия.

Чл. 46. В случай, че притежателят на билета/квитанцията, съдържащ печелившия код не се яви за получаване на печалбата в тридневен срок от обявяването и в същия срок не представи печелившия билет/квитанция, същият губи правото си върху нея. В този случай, право да получи печалбата има участникът - притежател на билета/квитанцията, съдържаща кода, който е изтеглен като първа резерва. Описаното правило в предходните изречения се прилага съответно и при неявяване на участниците с кодове, изтеглени за първа, респективно следваща резерва.

Печалби

Чл. 47. (1) Печалбите, които могат да бъдат спечелени се определят от организаторите за всяко отделно издание на Игрите чрез жребий.

(2) Печалбата в първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.

 • Печалбата във второто издание на Игрите чрез жребий е 12-дневно пътешествие за двама с круиз до Канарските острови.
 • Печалбата в третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 12-дневно пътешествие за двама с круиз до Канарските острови.
 • Печалбата в петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в шестото издание на Игрите чрез жребий е 12-дневно пътешествие за двама с круиз до Канарските острови.
 • Печалбата в седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в десетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в единадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в дванадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в тринадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в четиринадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в петнадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в шестнадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в седемнадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в осемнадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбите в деветнадесетото издание на Игрите чрез жребий са две 5-дневни екскурзии за двама до Венеция и Верона.
 • Печалбата в двадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в двадесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в двадесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в двадесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в двадесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в двадесет и петото издание на Игрите чрез жребий е Круиз за двама: Санторини, Дубровник и Венеция
 • Печалба в двадесет и шестото издание на игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Париж.
 • Печалбата в двадесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е Круиз за двама: Санторини, Дубровник и Венеция
 • Печалба в двадесет и осмото издание на игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Париж
 • Печалбата в двадесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е Круиз за двама: Санторини, Дубровник и Венеция
 • Печалбата в тридесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в тридесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в тридесет и второто издание на Игрите чрез жребий са 50 двойни покани за бенефисния мач на Владимир Николов - Моята игра.
 • Печалбата в тридесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в тридесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в тридесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в тридесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим
 • Печалбата в тридесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в тридесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама на Френската ривиера.
 • Печалбата в тридесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в четиридесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в печалбата в четиридесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама на Френската ривиера.
 • Печалбата в четиридесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим
 • Печалбата в четиридесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай
 • Печалбата в четиридесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона
 • Печалбата в четиридесет и петото издание на Игрите чрез жребий е Круиз за двама: Санторини, Дубровник и Венеция.
 • Печалбата в четиридесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в четиридесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в четиридесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в четиридесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е Круиз за двама: Санторини, Дубровник и Венеция.
 • Печалбата в петдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в петдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в петдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в петдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в петдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Лондон.
 • Печалбата в петдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е Круиз за двама до: Барселона, Рим и Палма де Майорка.
 • Печалбата в петдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в петдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Прага.
 • Печалбата в петдесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в петдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневен криз за двама до Палма де Майорка.
 • Печалбата в шестдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Лондон.
 • Печалбата в шестдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в шестдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Лондон.
 • Печалбата в шестдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в шестдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в шестдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в шестдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 7-дневна почивка за двама до Доминикана.
 • Печалбата в шестдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 6-дневна почивка за двама до Малдивите.
 • Печалбата в шестдесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 7-дневна почивка за двама до Доминикана.
 • Печалбата в шестдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 6-дневна почивка за двама до Малдивите.
 • Печалбата в седемдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в седемдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в седемдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Венеция и Верона.
 • Печалбата в седемдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в седемдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Лондон.
 • Печалбата в седемдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 7-дневен круиз за двама до Палма де Майорка.
 • Печалбата в седемдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Прага.
 • Печалбата в седемдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Лондон.
 • Печалбата в седемдесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в седемдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 7-дневен круиз за двама до Палма де Майорка.
 • Печалбата в осемдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Прага.
 • Печалбата в осемдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в осемдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в осемдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в осемдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в осемдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Прага.
 • Печалбата в осемдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в осемдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската ривиера.
 • Печалбата в осемдесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в осемдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в осемдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в деведесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в деведесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската ривиера.
 • Печалбата в деведесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Рим.
 • Печалбата в деведесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Прага.
 • Печалбата в деведесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската ривиера.
 • Печалбата в деведесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в деведесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в деведесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в деведесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Прага.
 • Печалбата в деведесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Дубай.
 • Печалбата в стотното издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в сто и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Прага.
 • Печалбата в сто и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Рим.
 • Печалбата в сто и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Виена.
 • Печалбата в сто и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Прага.
 • Печалбата в сто и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Париж.
 • Печалбата в сто и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Барселона.
 • Печалбата в сто и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Тайланд.
 • Печалбата в сто и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в сто и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в сто и десетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Париж.
 • Печалбата в сто и единадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Лондон.
 • Печалбата в сто и дванадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Венеция и Верона.
 • Печалбата в сто и тринадесетото издание на Игрите чрез жребий е 7-дневен ALL INCLUSIVE Круиз за двама до перлите на Близкия изток - Дубай, Оман и Абу Даби.
 • Печалбата в сто и тринадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна екскурзия за двама в Рим.
 • Печалбата в сто и петнадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в сто и шестнадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската Ривиера.
 • Печалбата в сто и седемнадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Прага.
 • Печалбата в сто и осемнадесетото издание на Игрите чрез жребий е 7-ДНЕВНА ПОЧИВКА ЗА ДВАМА В ДОМИНИКАНА ALL INCLUSIVE.
 • Печалбата в сто и деветнадесетото издание на Игрите чрез жребий е 6-ДНЕВНА ПОЧИВКА ЗА ДВАМА НА МАЛДИВИТЕ - ALL INCLUSIVE.
 • Печалбата в сто и двадесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-ДНЕВНА ПОЧИВКА ЗА ДВАМА ДО ТАЙЛАНД.
 • Печалбата в сто и двадесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 7-ДНЕВНА ПОЧИВКА ЗА ДВАМА В ДОМИНИКАНА ALL INCLUSIVE.
 • Печалбата в сто и двадесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в сто и двадесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Венеция и Верона.
 • Печалбата в сто и двадесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в сто и двадесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Прага.
 • Печалбата в сто и двадесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 6-ДНЕВНА ПОЧИВКА ЗА ДВАМА НА МАЛДИВИТЕ - ALL INCLUSIVE.
 • Печалбата в сто двадесето и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Барселона.
 • Печалбата в сто двадесето и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама на Френската Ривиера.
 • Печалбата в сто двадесето и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в сто и тридесетото издание на Игрите чрез жребий е 13-дневен европейски круиз за двама.
 • Печалбата в сто тридесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна екскурзия за двама в Дубай.
 • Печалбата в сто тридесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна екскурзия за двама на Френската Ривиера.
 • Печалбата в сто тридесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 13-дневен европейски круиз за двама.
 • Печалбата в сто тридесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в сто тридесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Париж.
 • Печалбата в сто тридесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в сто тридесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в сто тридесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в сто тридесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Прага.
 • Печалбата в сто и четирдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Париж.
 • Печалбата в сто четирдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в сто четирдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Виена.
 • Печалбата в сто четирдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в сто четирдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в сто четирдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Прага.
 • Печалбата в сто четирдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската Ривиера.
 • Печалбата в сто четирдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в сто четирдесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в сто четирдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Прага.
 • Печалбата в сто и петдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в сто петдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Барселона.
 • Печалбата в сто петдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Рим.
 • Печалбата в сто петдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в сто петдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската ривиера.
 • Печалбата в сто петдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 7-дневен круиз за двама до перлите на Близкия изток - Оман, Дубай, Абу Даби.
 • Печалбата в сто петдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивак за двама в Париж.
 • Печалбата в сто петдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 7-дневен круиз за двама до перлите на Близкия изток - Оман, Дубай, Абу Даби.
 • Печалбата в сто петдесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 6-ДНЕВНА ПОЧИВКА ЗА ДВАМА НА МАЛДИВИТЕ - ALL INCLUSIVE.
 • Печалбата в сто петдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Дубай.
 • Печалбата в сто и шестдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Рим.
 • Печалбата в сто шестдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Лондон.
 • Печалбата в сто шестдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Прага.
 • Печалбата в сто шестдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Тайланд.
 • Печалбата в сто шестдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Лондон.
 • Печалбата в сто шестдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Тайланд.
 • Печалбата в сто шестдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивак за двама в Париж.
 • Печалбата в сто шестдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Рим.
 • Печалбата в сто шестдесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама във Виена.
 • Печалбата в сто шестдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Барселона.
 • Печалбата в сто и седемдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Дубай.
 • Печалбата в сто седемдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Прага.
 • Печалбата в сто седемдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Рим.
 • Печалбата в сто седемдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Барселона.
 • Печалбата в сто седемдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама във Виена.
 • Печалбата в сто седемдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската ривиера.
 • Печалбата в сто седемдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Дубай.
 • Печалбата в сто седемдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Рим.
 • Печалбата в сто седемдесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Прага.
 • Печалбата в сто седемдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама във Виена.
 • Печалбата в сто и осемдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската ривиера.
 • Печалбата в сто осемдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Барселона.
 • Печалбата в сто осемдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Париж.
 • Печалбата в сто осемдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Рим.
 • Печалбата в сто осемдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската ривиера.
 • Печалбата в сто осемдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама във Виена.
 • Печалбата в сто осемдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Прага.
 • Печалбата в сто осемдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Барселона.
 • Печалбата в сто осемдесет и осмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Париж.
 • Печалбата в сто осемдесет и деветото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Добай.
 • Печалбата в сто и деветдесетото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама във Виена.
 • Печалбата в сто и деветдесет и първото издание на Игрите чрез жребий е 7-дневен круиз за двама до перлите на Близкия изток - Оман, Дубай, Абу Даби.
 • Печалбата в сто и деветдесет и второто издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Френската ривиера.
 • Печалбата в сто и деветдесет и третото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама до Добай.
 • Печалбата в сто и деветдесет и четвъртото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Рим.
 • Печалбата в сто и деветдесет и петото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Барселона.
 • Печалбата в сто и деветдесет и шестото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама в Прага.
 • Печалбата в сто и деветдесет и седмото издание на Игрите чрез жребий е 5-дневна почивка за двама във Виена.

Чл.48. Печалбите ще бъдат предавани на участника, притежаващ и представил на организаторите в срока по чл. 46, изр. първо, билета/квитанцията, която е изтеглена като печеливш/а в жребия. Участникът е длъжен да удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност. Печалбата се предоставя еднократно.

VI. ПРАВИЛА на Дневни игри за допълнителни печалби, чрез участие в жребии

Общи положения

Чл.49. (1) Тези игри ще се провеждат за неопределен период от време, като ще включват отделни издания. Отделните издания на Дневните игри с ВИП точки за допълнителни печалби, чрез участие в жребии ("Дневните игри чрез жребий"), тяхното начало и край, наградите и други специални условия се определят с решение на организаторите. Решението по предходното изречение се публикува на интернет сайта www.7777.bg - в секцията "VIP клуб".

(2)

 • Първото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 12.12.2016 до 23:59 на 18.12.2016;
 • Второто издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 12.12.2016 до 23:59 на 19.12.2016;
 • Трето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 12.12.2016 до 23:59 на 20.12.2016;
 • Четвърто издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 12.12.2016 до 23:59 на 21.12.2016;
 • Пето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 12.12.2016 до 23:59 на 22.12.2016;
 • Шесто издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 12.12.2016 до 23:59 на 23.12.2016;Седмо издание на
 • Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 12.12.2016 до 23:59 на 24.12.2016;
 • Осмо издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 19.12.2016 до 23:59 на 25.12.2016;
 • Девето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 20.12.2016 до 23:59 на 26.12.2016 Десето издание на
 • Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 21.12.2016 до 23:59 на 27.12.2016 Единадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 22.12.2016 до 23:59 на 28.12.2016;
 • Дванадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 23.12.2016 до 23:59 на 29.12.2016;
 • Тринадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 24.12.2016 до 23:59 на 30.12.2016;
 • Четиринадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 25.12.2016 до 23:59 на 31.12.2016;
 • Петнадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 26.12.2016 до 23:59 на 01.01.2017;
 • Шестнадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 27.12.2016 до 23:59 на 02.01.2017;
 • Седемнадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 28.12.2016 до 23:59 на 03.01.2017
 • Осемнадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 29.12.2016 до 23:59 на 04.01.2017
 • Деветнадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 30.12.2016 до 23:59 на 05.01.2017;
 • Двадесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 31.12.2016 до 23:59 на 06.01.2017;
 • Двадесет и първо издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 01.01.2017 до 23:59 на 07.01.2017;
 • Двадесет и второ издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 02.01.2017 до 23:59 на 08.01.2017;
 • Двадесет и трето на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 03.01.2017 до 23:59 на 09.01.2017 Двадесет и четвърто на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 04.01.2017 до 23:59 на 10.01.2017;
 • Двадесет и пето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 05.01.2017 до 23:59 на 11.01.2017;
 • Двадесет и шесто издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 06.01.2017 до 23:59 на 12.01.2017;
 • Двадесет и седмо издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 07.01.2017 до 23:59 на 13.01.2017;
 • Двадесет и осмо издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 08.01.2017 до 23:59 на 14.01.2017;
 • Двадесет и девето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 09.01.2017 до 23:59 на 15.01.2017;
 • Тридесето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 10.01.2017 до 23:59 на 16.01.2017;
 • Тридесет и първото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 11.01.2017 до 23:59 на 17.01.2017;
 • Тридесет и второ издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 12.01.2017 до 23:59 на 18.01.2017;
 • Тридесет и трето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 13.01.2017 до 23:59 на 19.01.2017;
 • Тридесет и четвърто издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 14.01.2017 до 23:59 на 20.01.2017;
 • Тридесет и пето издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 15.01.2017 до 23:59 на 21.01.2017;
 • Тридесет и шестото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 07.03.2017 до 12:00 на 14.03.2017;
 • Тридесет и седмото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 07.03.2017 до 12:00 на 14.03.2017;
 • Тридесет и осмото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 07.03.2017 до 12:00 на 14.03.2017;
 • Тридесет и деветото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 07.03.2017 до 12:00 на 14.03.2017;
 • Четиридесетото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 14.03.2017 до 12:00 на 21.03.2017;
 • Четиридесет и първото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 14.03.2017 до 12:00 на 21.03.2017;
 • Четиридесет и второто издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 14.03.2017 до 12:00 на 21.03.2017;
 • Четиридесет и третото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 21.03.2017 до 12:00 на 28.03.2017;
 • Четиридесет и четвъртото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 21.03.2017 до 12:00 на 28.03.2017;
 • Четиридесет и петото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 06.05.2017 до 23:59 на 13.05.2017;
 • Четиридесет и шестото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 06.05.2017 до 23:59 на 13.05.2017;
 • Четиридесет и седмото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 06.05.2017 до 23:59 на 13.05.2017;
 • Четиридесет и осмото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 13.05.2017 до 23:59 на 20.05.2017;
 • Четиридесет и деветото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 13.05.2017 до 23:59 на 20.05.2017;
 • Петдесетото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 13.05.2017 до 23:59 на 20.05.2017;
 • Петдесет и първото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 20.05.2017 до 23:59 на 27.05.2017;
 • Петдесет и второто издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 20.05.2017 до 23:59 на 27.05.2017;
 • Петдесет и третото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 20.05.2017 до 23:59 на 27.05.2017;
 • Петдесет и четвъртото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 27.05.2017 до 23:59 на 03.06.2017
 • Петдесет и петото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 27.05.2017 до 23:59 на 03.06.2017;
 • Петдесет и шестото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 03.06.2017 до 23:59 на 10.06.2017;
 • Петдесет и седмото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 03.06.2017 до 23:59 на 10.06.2017;
 • Петдесет и деветото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 10.06.2017 до 23:59 на 17.06.2017;
 • Шестдесетото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 10.06.2017 до 23:59 на 17.06.2017;
 • Шестдесет и първото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 10.06.2017 до 23:59 на 17.06.2017;
 • Шестдесет и второто издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 17.06.2017 до 23:59 на 24.06.2017;
 • Шестдесет и третото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 17.06.2017 до 23:59 на 24.06.2017;
 • Шестдесет и четвъртото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 17.06.2017 до 23:59 на 24.06.2017;
 • Шестдесет и петото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 24.06.2017 до 23:59 на 1.07.2017;
 • Шестдесет и шестото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 24.06.2017 до 23:59 на 1.07.2017;
 • Шестдесет и седмото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 24.06.2017 до 23:59 на 1.07.2017;
 • Шестдесет и осмото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 24.06.2017 до 23:59 на 1.07.2017;
 • Шестдесет и деветото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 01.07.2017 до 23:59 на 8.07.2017;
 • Седемдесетото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 01.07.2017 до 23:59 на 8.07.2017;
 • Седемдесет и първото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 01.07.2017 до 23:59 на 8.07.2017;
 • Седемдесет и второто издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 08.07.2017 до 23:59 на 15.07.2017;
 • Седемдесет и третото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 08.07.2017 до 23:59 на 15.07.2017;
 • Седемдесет и четвъртото издание на Дневни игри чрез жребий ще се проведе от 08.07.2017 до 23:59 на 15.07.2017;
 • Седемдесет и петото, седемдесет и шестото и седемдесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 15.07.2017 до 23:59 на 22.07.2017г.;
 • Седемдесет и осмото, седемдесет и деветото и осемдесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 22.07.2017 до 23:59 на 29.07.2017г.
 • Осемдесет и първото, осемдесет и второто, осемдесет и третото и осемдесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 29.07.2017 до 23:59 на 5.08.2017г.;
 • Осемдесет и петото и осемдесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 5.08.2017 до 23:59 на 12.08.2017г.;
 • Осемдесет и седмо, осемдесет и осмо и осемдесет и девето издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 12.08.2017 до 23:59 на 19.08.2017г.;
 • Девесетото и деведесето и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 19.08.2017 до 23:59 на 26.08.2017г.;
 • Деведесет и второто, деведесет и третото и деведесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 26.08.2017 до 23:59 на 02.09.2017г.;
 • Деведесет и петото, деведесет и шестото и деведесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 02.09.2017 до 23:59 на 09.09.2017г.;
 • Деведесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 02.09.2017 до 23:59 на 07.09.2017г.;
 • Деведесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 08.09.2017 до 23:59 на 14.09.2017г.;
 • Деведесет и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 09.09.2017 до 23:59 на 16.09.2017г.;
 • Стотното, сто и първото, стои и второто и сто и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 16.09.2017 до 23:59 на 23.09.2017г.;
 • Сто и четвъртото, сто и петото и сто и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 23.09.2017 до 23:59 на 30.09.2017г.;
 • Сто и седмото, сто и осмото и сто и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 30.09.2017 до 23:59 на 7.10.2017г.;
 • Сто и десетото, сто и единадесетото и сто и дванадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 07.10.2017 до 23:59 на 14.10.2017г.;
 • Сто и тринадесетото и сто и четиринадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 14.10.2017 до 23:59 на 21.10.2017г.;
 • Сто и петнадесетото, сто и шестнадесетото и сто и седемнадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 21.10.2017 до 23:59 на 28.10.2017г.;
 • Сто и осемнадесетото, сто и деветнадесетото и сто и двадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 28.10.2017 до 23:59 на 04.11.2017г.;
 • Сто двадесет и първото и сто двадесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 04.11.2017 до 23:59 на 11.11.2017г.;
 • Сто двадесет и третото, сто двадесет и четвъртото и сто двадесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 11.11.2017 до 23:59 на 18.11.2017г.;
 • Сто двадесет и шестото и сто двадесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 18.11.2017 до 23:59 на 25.11.2017г.;
 • Сто двадесет и осмото, сто двадесет и деветото, сто и тридесетото и сто тридесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведат от 25.11.2017 до 23:59 на 02.12.2017г.;
 • Сто тридесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 01.12.2017 до 23:59 на 31.12.2017г.;
 • Сто тридесет и третото и сто тридесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 02.12.2017 до 23:59 на 09.12.2017г.;
 • Сто тридесет и петото и сто тридесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 09.12.2017 до 23:59 на 16.12.2017г.;
 • Сто тридесет и седмото и сто тридесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 16.12.2017 до 23:59 на 23.12.2017г.;
 • Сто тридесет и девето, сто и четирдесето, сто четирдесет и първото и сто четирдесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 23.12.2017 до 23:59 на 30.12.2017г.;
 • Сто четирдесет и третото, сто четидесет и четвъртото и сто четирдесет и петото издание издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 30.12.2017 до 23:59 на 06.12.2017г.;
 • Сто четирдесет и шестото и сто четирдесет седмото издание издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 06.01.2018 до 23:59 на 13.1.2018г.;
 • Сто четирдесет и осмото, сто четирдесет и деветото и сто и петдесетото издание издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 13.01.2018 до 23:59 на 20.1.2018г.;
 • Сто петдесет и първото и сто петдесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 20.01.2018 до 23:59 на 27.1.2018г.;
 • Сто петдесет и третото, сто петдесет и четвъртото, сто петдесет и петото и сто петдесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 27.01.2018 до 23:59 на 03.2.2018г.;
 • Сто петдесет и седмото и сто петдесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 03.02.2018 до 23:59 на 10.2.2018г.;
 • Сто петдесет и деветото и сто и шестдесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 10.02.2018 до 23:59 на 17.02.2018г.;
 • Сто шестдесет и първото и сто шестдесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 17.02.2018 до 23:59 на 24.02.2018г.;
 • Сто шестдесет и третото и сто шестдесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 24.02.2018 до 23:59 на 3.03.2018г.;
 • Сто шестдесет и петото и сто шестдесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 03.03.2018 до 23:59 на 10.03.2018г.;
 • Сто шестдесет и седмото и сто шестдесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 10.03.2018 до 23:59 на 17.03.2018г.;
 • Сто шестдесет и деветото и сто и седемдесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 17.03.2018 до 23:59 на 24.03.2018г.;
 • Сто седемдесет и първото и сто седемдесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 24.03.2018 до 23:59 на 31.03.2018г.;
 • Сто седемдесет и третото и сто седемдесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 31.03.2018 до 23:59 на 07.04.2018г.;
 • Сто седемдесет и петото и сто седемдесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 7.04.2018 до 23:59 на 14.04.2018г.;
 • Сто седемдесет и седмото и сто седемдесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 14.04.2018 до 23:59 на 21.04.2018г.;
 • Сто седемдесет и деветото и сто и осемдесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 21.04.2018 до 23:59 на 28.04.2018г.;
 • Сто осемдесет и първто, сто осемдесет и второто и сто осемдесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 28.04.2018 до 23:59 на 5.5.2018г.;
 • Сто осемдесет и четвъртото и сто осемдесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 05.05.2018 до 23:59 на 12.5.2018г.;
 • Сто осемдесет и шестото и сто осемдесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 12.05.2018 до 23:59 на 19.5.2018г.;
 • Сто осемдесет и осмото и сто осемдесет и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 19.05.2018 до 23:59 на 26.5.2018г.;
 • Сто и деведесетото и сто деведесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 26.05.2018 до 23:59 на 2.6.2018г.;
 • Сто деведесет и второто и сто деведесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 2.06.2018 до 23:59 на 9.6.2018г.;
 • Сто деведесет и четвъртото и сто деведесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 9.06.2018 до 23:59 на 16.6.2018г.;
 • Сто деведесет и шестото, сто деведесет и седмото и сто деведесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 16.06.2018 до 23:59 на 23.6.2018г.;
 • Сто деведесет и деветото и издание двеста на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 23.06.2018 до 23:59 на 30.6.2018г.;
 • Двеста и първото, двеста и второто и двеста и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 30.06.2018 до 23:59 на 7.7.2018г.;
 • Двеста и четвъртото и двеста и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 7.07.2018 до 23:59 на 14.7.2018г.;
 • Двеста и шестото, двеста и седмото и двеста и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 14.07.2018 до 23:59 на 21.7.2018г.;
 • Двеста и деветото и двеста и десетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 21.07.2018 до 23:59 на 28.7.2018г.;
 • Двеста и единадесетото и двеста и дванадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 28.07.2018 до 23:59 на 04.8.2018г.;
 • Двеста и тринадесетото и двеста, четиринадесетото и двеста и петнадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 04.08.2018 до 23:59 на 11.8.2018г.;
 • Двеста и шестнадесетото и двеста и седемнадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 11.08.2018 до 23:59 на 18.8.2018г.;
 • Двеста и осемнадесетото, двеста и деветнадесетото и двеста и двадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 18.08.2018 до 23:59 на 25.8.2018г.;
 • Двеста двадесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 18.08.2018 до 23:59 на 25.8.2018г.;
 • Двеста двадесет и второто и двеста двадесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 25.08.2018 до 23:59 на 1.9.2018г.;
 • Двеста двадесет и четвъртото, двеста двадесет и петото и двеста двадесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 1.09.2018 до 23:59 на 8.9.2018г.;
 • Двеста двадесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 8.09.2018 до 23:59 на 15.9.2018г.;
 • Двеста двадесет и ocмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 15.09.2018 до 23:59 на 22.9.2018г.;
 • Двеста двадесет и деветото, двеста и тридесетото и двеста тридесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 22.09.2018 до 23:59 на 29.9.2018г.;
 • Двеста тридесет и второто и двеста тридесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 29.09.2018 до 23:59 на 6.10.2018г.;
 • Двеста тридесет и четвъртото и двеста тридесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 6.10.2018 до 23:59 на 13.10.2018г.;
 • Двеста тридесет и шестото, двеста тридесет и седмото и двеста тридесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 13.10.2018 до 23:59 на 20.10.2018г.;
 • Двеста тридесет и деветото и двеста и четирдесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 20.10.2018 до 23:59 на 27.10.2018г.;
 • Двеста четирдесет и първото и двеста четирдесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 27.10.2018 до 23:59 на 3.11.2018г.;
 • Двеста четирдесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 3.11.2018 до 23:59 на 10.11.2018г.;
 • Двеста четирдесет и четвъртото, двеста четирдесет и петото и двеста четирдесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 10.11.2018 до 23:59 на 17.11.2018г.;
 • Двеста четирдесет и седмото и двеста четирдесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 17.11.2018 до 23:59 на 24.11.2018г.;
 • Двеста четирдесет и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 24.11.2018 до 23:59 на 1.12.2018г.;
 • Двеста и петдесетото и двеста петдесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 1.12.2018 до 23:59 на 8.12.2018г.;
 • Двеста петдесет и второто, двеста петдесет и третото и двеста петдесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 8.12.2018 до 23:59 на 15.12.2018г.;
 • Двеста петдесет и петото и двеста петдесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 15.12.2018 до 23:59 на 22.12.2018г.;
 • Двеста петдесет и седмото и двеста петдесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 22.12.2018 до 23:59 на 29.12.2018г.;
 • Двеста петдесет и деветото и двеста и шестдесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 29.12.2018 до 23:59 на 05.1.2019г.;
 • Двеста шестдесет и първото и двеста шестдесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 05.01.2019 до 23:59 на 12.1.2019г.;
 • Двеста шестдесет и третото и двеста шестдесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 12.01.2019 до 23:59 на 19.1.2019г.;
 • Двеста шестдесет и петото и двеста шестдесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 19.01.2019 до 23:59 на 26.1.2019г.;
 • Двеста шестдесет и седмото, двеста шестдесет и осмото и двеста шестедесет и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 26.01.2019 до 23:59 на 02.2.2019г.;
 • Двеста и седемдесетото и двеста седемдесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 02.02.2019 до 23:59 на 09.2.2019г.;
 • Двеста седемдесет и второто и двеста седемдесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 09.02.2019 до 23:59 на 16.2.2019г.;
 • Двеста седемдесет и четвъртото и двеста седемдесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 16.02.2019 до 23:59 на 23.2.2019г.;
 • Двеста седемдесет и шестото, двеста седемдесет и седмо и двеста седемдесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 23.02.2019 до 23:59 на 2.3.2019г.;
 • Двеста седемдесет и деветото, двеста осемдесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 02.03.2019 до 23:59 на 09.03.2019г.;
 • Двеста осемдесет и първото, двеста осемдесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 09.03.2019 до 23:59 на 16.03.2019г.;
 • Двеста осемдесет и третото, двеста осемдесет и четвъртото и двеста осемдесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 16.03.2019 до 23:59 на 23.03.2019г.;
 • Двеста осемдесет и шестото, двеста осемдесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 23.03.2019 до 23:59 на 30.03.2019г.;
 • Двеста осемдесет и осмото, двеста осемдесет и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 30.03.2019 до 23:59 на 06.04.2019г.;
 • Двеста деветдесетото, двеста деветдесет и първото и двеста деветдесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 06.04.2019 до 23:59 на 13.04.2019г.;
 • Двеста деветдесет и третото и двеста деветдесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 13.04.2019 до 23:59 на 20.04.2019г.;
 • Двеста деветдесет и петото и двеста деветдесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 20.04.2019 до 23:59 на 27.04.2019г.;
 • Двеста деветдесет и седмото и двеста деветдесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 27.04.2019 до 23:59 на 04.05.2019г.;
 • Двеста деветдесет и деветото, триста и триста и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 04.05.2019 до 23:59 на 11.05.2019г.;
 • Триста и второто и триста и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 11.05.2019 до 23:59 на 18.05.2019г.;
 • Триста и четвъртото, триста и петото и триста и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 18.05.2019 до 23:59 на 25.05.2019г.;
 • Триста и седмото и триста и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 25.05.2019 до 23:59 на 01.06.2019г.;
 • Триста и деветото, триста и десетото и триста и единадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 01.06.2019 до 23:59 на 08.06.2019г.;
 • Триста и дванадесетото и триста и тринадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 08.06.2019 до 23:59 на 15.06.2019г.;
 • Триста и четиринадесетото и триста и петнадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 15.06.2019 до 23:59 на 22.06.2019г.;
 • Триста и шестнадесетото и триста и седемнадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 22.06.2019 до 23:59 на 29.06.2019г.;
 • Триста и осемнадесетото и триста и деветнадесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 29.06.2019 до 23:59 на 06.07.2019г.;
 • Триста и двадесетото и триста двадесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 06.07.2019 до 23:59 на 13.07.2019г.;
 • Триста двадесет и второто и триста двадесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 13.07.2019 до 23:59 на 20.07.2019г.;
 • Триста двадесет и четвъртото, триста двадесет и петото и триста двадесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 20.07.2019 до 23:59 на 27.07.2019г.;
 • Триста двадесет и седмото и триста двадесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 28.07.2019 до 23:59 на 03.08.2019г.;
 • Триста двадесет и деветото и триста и тридесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 03.08.2019 до 23:59 на 10.08.2019г.;
 • Триста тридесет и първото и триста тридесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 10.08.2019 до 23:59 на 17.08.2019г.;
 • Триста тридесет и третото, триста тридесет и четвъртото и триста тридесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 17.08.2019 до 23:59 на 24.08.2019г.;
 • Триста тридесет и шестото и триста тридесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 24.08.2019 до 23:59 на 31.08.2019г.;
 • Триста тридесет и осмото и триста тридесет и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 31.08.2019 до 23:59 на 07.09.2019г.;
 • Триста и четиридесетото и триста четиридесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 07.09.2019 до 23:59 на 14.09.2019г.;
 • Триста четиридесет и второто и триста четиридесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 14.09.2019 до 23:59 на 21.09.2019г.;
 • Триста четиридесет и четвъртото и триста четиридесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 21.09.2019 до 23:59 на 28.09.2019г.;
 • Триста четиридесет и шестото и триста четиридесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 28.09.2019 до 23:59 на 05.10.2019г.;
 • Триста четиридесет и осмото и триста четиридесет и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 05.10.2019 до 23:59 на 12.10.2019г.;
 • Триста и петдесетото и триста петдесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 12.10.2019 до 23:59 на 19.10.2019г.;
 • Триста петдесет и второто и триста петдесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 19.10.2019 до 23:59 на 26.10.2019г.;
 • Триста петдесет и четвъртото, триста петдесет и петото и триста петдесет и шестото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 26.10.2019 до 23:59 на 02.11.2019г.;
 • Триста петдесет и седмото и триста петдесет и осмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 02.11.2019 до 23:59 на 09.11.2019г.;
 • Триста петдесет и деветото и триста и шестдесетото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 09.11.2019 до 23:59 на 16.11.2019г.;
 • Триста шестдесет и първото и триста и шестдесет и второто издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 16.11.2019 до 23:59 на 23.11.2019г.;
 • Триста шестдесет и третото и триста и шестдесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 23.11.2019 до 23:59 на 30.11.2019г.;
 • Триста шестдесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 01.12.2019 до 23:59 на 31.12.2019г.;
 • Триста шестдесет и шестото и триста шестдесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 30.11.2019 до 23:59 на 07.12.2019г.;
 • Триста шестдесет и осмото и триста шестдесет и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 07.12.2019 до 23:59 на 14.12.2019г.;
 • Триста и седемдесетото и триста седемдесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 14.12.2019 до 23:59 на 21.12.2019г.;
 • Триста седемдесет и второто и триста седемдесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 21.12.2019 до 23:59 на 28.12.2019г.;
 • Триста седемдесет и четвъртото и триста седемдесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 28.12.2019 до 23:59 на 04.01.2020г.;
 • Триста седемдесет и шестото и триста седемдесет и седмото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 04.01.2020 до 23:59 на 11.01.2020г.;
 • Триста седемдесет и осмото и триста седемдесет и деветото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 11.01.2020 до 23:59 на 18.01.2020г.;
 • Триста и осемдесетото и триста осемдесет и първото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 18.01.2020 до 23:59 на 25.01.2020г.;
 • Триста осемдесет и второто и триста осемдесет и третото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 25.01.2020 до 23:59 на 01.02.2020г.;
 • Триста осемдесет и четвъртото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 01.02.2020 до 23:59 на 08.02.2020г.;
 • Триста осемдесет и петото издание на Дневните игри чрез жребий ще се проведе от 01.02.2020 до 23:59 на 29.02.2020г.;

Чл. 50. Дневните игри чрез жребий се организират за раздаване на допълнителни печалби на членове на VIP клуба, които са изпълнили условията, описани в настоящите правила.

Чл.51. Начинът за участие в Дневните игри чрез жребий е както следва:

1. чрез интернет сайта www.7777.bg;

Участие и регистрация в жребий за печалба

Чл.52. Участие в жребиите, за печалбите от Дневните игри чрез жребий, може да вземе всеки член на ВИП клуба, който притежава ВИП точки и се е регистрирал за участие в определения от организаторите срок за това.

Чл.53. За регистрация на едно участие в жребий се изразходват между 10 и 100 ВИП точки, като броят на точките, които са необходими за участие в жребия се определят от Организаторите индивидуално за всяка игра. Регистрацията се извършва от участника чрез сайта www.7777.bg, като за всяка регистрация на участник разходва получените от него ВИП точки.

Чл.54. Броят на участията в жребия се определя от броя на изразходваните ВИП точки.

Чл.55. В едно издание на Дневните игри чрез жребий всеки участник може да участва не повече от 2000 пъти в жребия.

Теглене на жребий за печалби

Чл. 56. Тегленето на жребиите ще се извършва чрез генератор на случайни числа.

Чл.57. За всяко отделно издание на Дневните игри чрез жребий, организаторите определят дата, на която ще бъде изтеглен жребия. Информацията за изтеглените и предстоящите жребии се публикува на интернет сайта: www.7777.bg.

 • Жребият на първото издание е определен на 19.12.2016 г.;
 • Жребият на второто издание е определен на 20.12.2016 г.;
 • Жребият на третото издание е определен на 21.12.2016 г.;
 • Жребият на четвъртото издание е определен на 22.12.2016 г.;
 • Жребият на петото издание е определен на 23.12.2016 г.;
 • Жребият на шестото издание е определен на 27.12.2016 г.;
 • Жребият на седмото издание е определен на 27.12.2016 г.;
 • Жребият на осмото издание е определен на 27.12.2016 г.;
 • Жребият на деветото издание е определен на 27.12.2016 г.;
 • Жребият на десетото издание е определен на 28.12.2016 г.;
 • Жребият на единадесетото издание е определен на 29.12.2016 г.;
 • Жребият на дванадесетото издание е определен на 30.12.2016 г.;
 • Жребият на тринадесетото издание е определен на 03.01.2017 г.;
 • Жребият на четиринадесетото издание е определен на 03.01.2017 г.;
 • Жребият на петнадесетото издание е определен на 03.01.2017 г.;
 • Жребият на шестнадесетото издание е определен на 03.01.2017 г.;
 • Жребият на седемнадесетото издание е определен на 04.01.2017 г.;
 • Жребият на осемнадесетото издание е определен на 05.01.2017 г.;
 • Жребият на деветнадесетото издание е определен на 06.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесетото издание е определен на 09.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесет и първо издание е определен на 09.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесет и второ издание е определен на 09.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесет и трето издание е определен на 10.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесет и четвърто издание е определен на 11.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесет и пето издание е определен на 12.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесет и шесто издание е определен на 13.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесет и седмо издание е определен на 16.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесет и осмо издание е определен на 16.01.2017 г.;
 • Жребият на двадесет и девето издание е определен на 16.01.2017 г.;
 • Жребият на тридесето издание е определен на 17.01.2017 г.;
 • Жребият на тридесет и първо издание е определен на 18.01.2017 г.;
 • Жребият на тридесет и второ издание е определен на 19.01.2017 г.;
 • Жребият на тридесет и трето издание е определен на 20.01.2017 г.;
 • Жребият на тридесет и четвърто издание е определен на 21.01.2017 г.;
 • Жребият на тридесет и пето издание е определен на 22.01.2017 г.;
 • Жребият на тридесет и шестото издание е определен на 15.03.2017 г.;
 • Жребият на тридесет и седмото издание е определен на 15.03.2017 г.;
 • Жребият на тридесет и осмото издание е определен на 15.03.2017 г.;
 • Жребият на тридесет и деветото издание е определен на 15.03.2017 г.;
 • Жребият на четиридесетото издание е определен на 22.03.2017г.
 • Жребият на четиридесет и първото издание е определен на 22.03.2017г.
 • Жребият на четиридесет и второто издание е определен на 22.03.2017г.
 • Жребият на четиридесет и третото издание е определен на 28.03.2017г.
 • Жребият на четиридесет и четвъртото издание е определен на 28.03.2017г.
 • Жребият на четиридесет и петото, четиридесет и шестото и четиридесет и седмото издание е определен на 16.05.2017г.
 • Жребият на четиридесет и осмото, четиридесет и деветото и петдесетото издание е определен на 23.05.2017г.
 • Жребият на петдесет и първото, петдесет и второто и петдесет и третото издание е определен на 29.05.2017г.
 • Жребият на петдесет и четвъртото и петдесет и петото издание е определен на 06.06.2017г.
 • Жребият на петдесет и шестото, петдесет и седмото и петдесето и осмото издание е определен на 13.06.2017г.
 • Жребият на петдесет и деветото, шестдесетото и шестдесет и пъровото издание е определен на 20.06.2017г.
 • Жребият на шестдесет и второто, шестдесет и третото и шестдесет и четвъртото издание е определен на 27.06.2017г.
 • Жребият на шестдесет и петото, шестедесет и шестото, шестедесет и седмото и шестедесет и осмото издание е определен на 5.07.2017г.
 • Жребият на шестдесет и деветото, седемдесетото и седемдесет и първото издание е определен на 11.07.2017г.
 • Жребият на седемдесет и второто, седемдесет и третото и седемдесет и четвъртото издание е определен на 18.07.2017г.
 • Жребият на седемдесет и петото, седемдесет и шестото и седемдесет и седмото издание е определен на 25.07.2017г.
 • Жребият на седемдесет и осмото, седемдесет и деветото и осемдесетото издание е определен на 1.08.2017г.
 • Жребият на осемдесет и първото, осемдесет и второто, осемдесет и третото и осемдесет и четвъртото издание е определен за 8.08.2017 г.
 • Жребият на осемдесет и петото и осемедесет и шестото издание е определен за 15.08.2017 г.
 • Жребият на осемдесет и седмо, осемдесет и осмо и осемдесет и девето издание е определен за 22.08.2017 г.
 • Жребият на деведесетото и деведесет и първото издание е определен за 29.08.2017 г.
 • Жребият на деведесет и второто, девесет и третото и деведесет и четвъртото издание е определен за 05.09.2017 г.
 • Жребият на деведесет и петото, деведесет и шестото и деведесет и осмото издание е определен за 12.09.2017 г.
 • Жребият на деведесет и седмото издание е определен за 8.09.2017 г.
 • Жребият на деведесет и осмото издание е определен за 15.09.2017 г.
 • Жребият за деведесет и деветото издание е определен за 19.09.2017 г.
 • Жребият за стотното, сто и първото, стои и второто и сто и третото издание е определен за 26.09.2017 г.
 • Жребият за сто и четвъртото, сто и петото и сто и шестото издание е определен за 03.10.2017 г.
 • Жребият за сто и седмото, сто и осмото и сто и деветото издание е определен за 10.10.2017 г.
 • Жребият за сто и десетото, сто и единадесетото и сто и дванадесетото издание е определен за 17.10.2017 г.
 • Жребият за сто и тринадесетото и сто и четиринадесетото издание е определен за 24.10.2017 г.
 • Жребият за сто и петнадесетото, сто и шестнадесетото и сто и седемнадесетото издание е определен за 31.10.2017 г.
 • Жребият за сто и осемнадесетото, сто и деветнадесетото и сто и двадесетото издание е определен за 07.11.2017 г.
 • Жребият за сто двадесет и пъровото и сто двадесет и второто издание е определен за 14.11.2017 г.
 • Жребият за сто двадесет и третото, сто двадесет и четвъртото и сто двадесет и петото издание е определен за 21.11.2017 г.
 • Жребият за сто двадесет и шестото и сто двадесет и седмото издание е определен за 28.11.2017 г.
 • Жребият за сто двадесет и осмото, сто двадесет и деветото, сто и тридесетото и сто тридесет и първото е определен за 05.12.2017 г.
 • Жребият за сто тридесет и второто издание е определен за 02.01.2018 г.
 • Жребият за сто тридесет и третото и сто тридесет и четвъртото издание е определен за 09.12.2017 г
 • Жребият за сто тридесет и петото и сто тридесет и шестото издание е определен за 16.12.2017 г.
 • Жребият за сто тридесет и седмото и сто тридесет и осмото издание е определен за 28.12.2017 г.
 • Жребият за сто тридесет и девето, сто и четирдесето, сто четирдесет и първото и сто четирдесет и второто издание е определен за 02.01.2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и третото, сто четидесет и четвъртото и сто четирдесет и петото издание е определен за 09.01.2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и шестото и сто четирдесет и седмото издание е определен за 16.01.2018 г.
 • Жребият за сто четирдесет и осмото, сто четирдесет и деветото и сто и петдесетото издание е определен за 23.01.2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и първото и сто петдесет и второто издание е определен за 30.01.2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и третото, сто петдесет и четвъртото, сто петдесет и петото и сто петдесет и шестото издание е определен за 6.02.2018 г.
 • Жребият за сто петдесет и седмото и сто петдесет и осмото издание е определн за 13.02.2018 г. Жребия за сто петдесет и деветото и сто и осемдесетото издание е определен за 20.02.2018 г. Жребия за сто шестдесет и първото и сто шестдесет и второто издание е определен за 27.02.2018 г. Жребия за сто шестдесет и третото и сто шестдесет и четвъртото издание е определен за 06.03.2018 г. Жребия за сто шестдесет и петото и сто шестдесет и шестото издание е определен за 12.03.2018 г. Жребия за сто шестдесет и седмото и сто шестдесет и осмото издание е определен за 19.03.2018 г.
 • Жребия за сто шестдесет и деветото и сто и седемдесетото издание е определен за 26.03.2018 г.
 • Жребия за сто седемдесет и първото и сто седемдесет и второто издание е определен за 02.04.2018 г.
 • Жребия за сто седемдесет и третото и сто седемдесет и четвъртото издание е определен за 10.04.2018 г.
 • Жребия за сто седемдесет и петото и сто седемдесет и шестото издание е определен за 16.04.2018 г.
 • Жребия за сто седемдесет и седмото и сто седемдесет и осмото издание е определен за 23.04.2018 г.
 • Жребия за сто седемдесет и деветото и сто и осемдесетото издание е определен за 30.04.2018 г.
 • Жребият за сто осемдесет и първто, сто осемдесет и второто и сто осемдесет и третото е определн за 8.05.2018 г.
 • Жребият за сто осемдесет и четвъртото и сто осемдесет и петото е определн за 14.05.2018 г.
 • Жребият за сто осемдесет и шестото и сто осемдесет и седмото е определн за 21.05.2018 г.
 • Жребият за сто осемдесет и осмото и сто осемдесет и деветото е определн за 28.05.2018 г.
 • Жребият за сто и деведесетото и сто деведесет и първото издание е определн за 4.06.2018 г.
 • Жребият за сто деведесет и второто и сто деведесет и третото издание е определн за 11.06.2018 г.
 • Жребият за сто деведесет и четвъртото и сто деведесет и петото издание е определн за 18.06.2018 г.
 • Жребият за сто деведесет и шестото, сто деведесет и седмото и сто деведесет и осмото издание е определн за 25.06.2018 г.
 • Жребият за сто деведесет и деветото и издание двеста е определн за 2.07.2018 г.
 • Жребият за двеста и първото, двеста и второто и двеста и третото е определн за 9.07.2018 г.
 • Жребият за двеста и четвъртото и двеста и петото издание е определн за 16.07.2018 г.
 • Жребият за двеста и шестото, двеста и седмото и двеста и осмото издание е определн за 23.07.2018 г.
 • Жребият за двеста и деветото и двеста и десетото издание е определн за 30.07.2018 г.
 • Жребият за двеста и единадесетото и двеста и дванадесетото издание е определн за 06.08.2018 г.
 • Жребият за двеста и тринадесетото, двеста и четиринадесетото и двеста и петнадесетото издание е определн за 13.08.2018 г.
 • Жребият за двеста и шестнадесетото и двеста и седемнадесетото издание е определн за 20.08.2018 г.
 • Жребият за двеста и осемнадесетото, двеста и деветнадесетото и двеста и двадесетото издание е определн за 27.08.2018 г.
 • Жребият за двеста двадесет и първото издание е определн за 27.08.2018 г.
 • Жребият за двеста двадесет и второто и двеста двадесете и третото издание е определен за 03.09.2018 г.
 • Жребият за двеста двадесет и четвъртото, двеста двадесет и петото и двеста двадесет и шестото издание е определен за 10.09.2018 г.
 • Жребият за двеста двадесет и седмото издание е определн за 17.09.2018 г.
 • Жребият за двеста двадесет и осмото издание е определн за 25.09.2018 г.
 • Жребият за двеста двадесет и деветото, двеста и тридесетото и двеста тридесет и първото издание е определн за 1.10.2018 г.
 • Жребият за двеста тридесет и второто и двеста тридесет и третото издание е определн за 8.10.2018 г.
 • Жребият за двеста тридесет и четвъртото и двеста тридесет и петото издание е определн за 15.10.2018 г.
 • Жребият за двеста тридесет и шестото, двеста тридесет и седмото и двеста тридесет и осмото издание е определн за 22.10.2018 г.
 • Жребият за двеста тридесет и деветото и двеста и четирдесетото издание е определн за 29.10.2018 г.
 • Жребият за двеста четирдесет и първото и двеста четирдесет и второто издание е определен за 05.11.2018 г.
 • Жребият за двеста четирдесет и третото издание е определен за 12.11.2018 г.
 • Жребият за двеста четирдесет и четвъртото, двеста четирдесет и петото и двеста четирдесет и шестото издание е определен за 19.11.2018 г.
 • Жребият за двеста четирдесет и седмото и двеста четирдесет и осмото издание е определен за 26.11.2018 г.
 • Жребият за двеста четирдесет деветото издание е определен за 3.12.2018 г.
 • Жребият за двеста и петдесетото и двеста петдесет и първото издание е определен за 10.12.2018 г.
 • Жребият за двеста петдесет и второто, двеста петдесет и третото и двеста петдесет и четвъртото издание е определен за 17.12.2018 г.
 • Жребият за двеста петдесет и петото и двеста петдесет и шестото издание е определен за 27.12.2018 г.
 • Жребият за двеста петдесет и седмото и двеста петдесет и осмото издание е определен за 02.01.2019 г.
 • Жребият за двеста петдесет и деветото и двеста шестдесетото издание е определен за 07.01.2019 г.
 • Жребият за двеста шестдесет и първото и двест шестдесет и второто издание е определен за 16.01.2019 г.
 • Жребият за двеста шестдесет и третото и двест шестдесет и четвърото издание е определен за 21.01.2019 г.
 • Жребият за двеста шестдесет и петото и двест шестдесет и шестото издание е определен за 28.01.2019 г.
 • Жребият за двеста шестдесет и седмото, двест шестдесет и осмото и двеста шестдесет и деветото издание е определен за 04.02.2019 г.
 • Жребият за двеста и седемдесетото и двеста седемдесет и първото издание е определен за 11.02.2019 г.
 • Жребият за двеста седемдесет и второто и двеста седемдесет и третото издание е определен за 18.02.2019 г.
 • Жребият за двеста седемдесет и четвъртото и двеста седемдесет и петото издание е определен за 25.02.2019 г.
 • Жребият за двеста седемдесет и шестото, двеста седемдесет и седмото и двеста седемдесет и осмото издание е определен за 04.03.2019 г.
 • Жребият за двеста седемдесет и деветото, двеста осемдесетото издание е определен за 11.03.2019 г.
 • Жребият за двеста осемдесет и първото, двеста осемдесет и второто издание е определен за 18.03.2019 г.
 • Жребият за двеста осемдесет и третото, двеста осемдесет и четвъртото и двеста осемдесет и петото издание е определен за 25.03.2019 г.
 • Жребият за двеста осемдесет и шестото, двеста осемдесет и седмото издание е определен за 1.04.2019 г.
 • Жребият за двеста осемдесет и осмото, двеста осемдесет и деветото издание е определен за 8.04.2019 г.
 • Жребият за двеста и деветдесетото, двеста деветдесет и първото и двеста деветдесет и второто издание е определен за 15.04.2019 г.
 • Жребият за двеста деветдесет и третото и двеста деветдесет и четвъртото издание е определен за 22.04.2019 г.
 • Жребият за двеста деветдесет и петото и двеста деветдесет и шестото издание е определен за 30.04.2019 г.
 • Жребият за двеста деветдесет и седмото и двеста деветдесет и осмото издание е определен за 07.05.2019 г.
 • Жребият за двеста деветдесет и деветото, триста и триста и първото издание е определен за 13.05.2019 г.
 • Жребият за триста и второто и триста и третото издание е определен за 20.05.2019 г.
 • Жребият за триста и четвъртото, триста и петото и триста и шестото издание е определен за 27.05.2019 г.
 • Жребият за триста и седмото, триста и осмото и издание е определен за 03.06.2019 г.
 • Жребият за триста и деветото, триста и десетото и триста и единадесетото издание е определен за 10.06.2019 г.
 • Жребият за триста и дванадесетото и триста и тринадесетото издание е определен за 17.06.2019 г.
 • Жребият за триста и четиринадесетото и триста и петнадесетото издание е определен за 24.06.2019 г.
 • Жребият за триста и шестнадесетото и триста и седемнадесетото издание е определен за 2.07.2019 г.
 • Жребият за триста и осемнадесетото и триста и деветнадесетото издание е определен за 08.07.2019 г.
 • Жребият за триста и двадесетото и триста двадесет и първото издание е определен за 15.07.2019 г.
 • Жребият за триста двадесет и второто и триста двадесет и третото издание е определен за 22.07.2019 г.
 • Жребият за триста двадесет и четвъртото, триста двадесет и петото и триста двадесет и шестото издание е определен за 29.07.2019 г.
 • Жребият за триста двадесет и седмото, триста двадесет и осмото издание е определен за 05.08.2019 г.
 • Жребият за триста двадесет и деветото и триста и тридесетото издание е определен за 12.08.2019 г.
 • Жребият за триста тридесет и първото и триста и тридесет и второто издание е определен за 19.08.2019 г.
 • Жребият за триста тридесет и третото, триста тридесет и четвъртото и триста тридесет и петото издание е определен за 26.08.2019 г.
 • Жребият за триста тридесет и шестото и триста тридесет и седмото издание е определен за 02.09.2019 г.
 • Жребият за триста тридесет и осмото и триста тридесет и деветото издание е определен за 09.09.2019 г.
 • Жребият за триста и четиридесетото и триста четиридесет и първото издание е определен за 16.09.2019 г.
 • Жребият за триста четиридесет и второто и триста четиридесет и третото издание е определен за 24.09.2019 г.
 • Жребият за триста четиридесет и четвъртото и триста четиридесет и петото издание е определен за 30.09.2019 г.
 • Жребият за триста четиридесет и шестото и триста четиридесет и седмото издание е определен за 07.10.2019 г.
 • Жребият за триста четиридесет и осмото и триста четиридесет и деветото издание е определен за 14.10.2019 г.
 • Жребият за триста и петдесетото и триста петдесет и първото издание е определен за 21.10.2019 г.
 • Жребият за триста петдесет и второто и триста петдесет и третото издание е определен за 28.10.2019 г.
 • Жребият за триста петдесет и четвъртото, триста петдесет и петото и триста петдесет и шестото издание е определен за 02.11.2019 г.
 • Жребият за триста петдесет и седмото и триста петдесет и осмото издание е определен за 11.11.2019 г.
 • Жребият за триста петдесет и деветото и триста и шестдесетото издание е определен за 18.11.2019 г.
 • Жребият за триста шестдесет и първото и триста и шестдесет и второто издание е определен за 25.11.2019 г.
 • Жребият за триста шестдесет и третото и триста и шестдесет и четвъртото издание е определен за 02.12.2019 г.
 • Жребият за триста шестдесет и петото издание е определен за 06.01.2020 г.
 • Жребият за триста шестдесет и шестото и триста и шестдесет и седмото издание е определен за 09.12.2019 г.
 • Жребият за триста шестдесет и осмото и триста и шестдесет и деветото издание е определен за 16.12.2019 г.
 • Жребият за триста и седемдесетото и триста седемдесет и първото издание е определен за 23.12.2019 г.
 • Жребият за триста седемдесет и второто и триста седемдесет и третото издание е определен за 30.12.2019 г.
 • Жребият за триста седемдесет и четвъртото и триста седемдесет и петото издание е определен за 06.01.2020 г.
 • Жребият за триста седемдесет и шестото и триста седемдесет и седмото издание е определен за 13.01.2020 г.
 • Жребият за триста седемдесет и осмото и триста седемдесет и деветото издание е определен за 20.01.2020 г.
 • Жребият за триста и осемдесетото и триста осемдесет и първото издание е определен за 27.01.2020 г.
 • Жребият за триста осемдесет и второто и триста осемдесет и третото издание е определен за 03.01.2020 г.
 • Жребият за триста осемдесет и четвъртото издание е определен за 10.02.2020 г.
 • Жребият за триста осемдесет и петото издание е определен за 02.03.2020 г.

Чл. 58. С жребия се изтеглят един или повече кодове на билети/квитанции, в зависимост от броя на печалбите в съответното издание. За всяка печалба се теглят четири кода, като първият се счита за печеливш, а останалите за първа, втора и трета резерва съобразно реда на изтеглянето. В случай, че печалбите са повече от една, поредността на тегленето на жребия за всяка от тях се определя от Организаторите.

Чл. 59. Организаторите обявяват спечелилия код и информация за участника, който го е регистрирал, в случай че такава е предоставена от същия.

Чл. 60. В случай, че притежателят на билета/квитанцията, съдържащ печелившия код не се яви за получаване на печалбата в тридневен срок от обявяването и в същия срок не представи печелившия билет/квитанция, същият губи правото си върху нея. В този случай, право да получи печалбата има участникът - притежател на билета/квитанцията, съдържаща кода, който е изтеглен като първа резерва. Описаното правило в предходните изречения се прилага съответно и при неявяване на участниците с кодове, изтеглени за първа, респективно следваща резерва.

Печалби

Чл. 61. (1) Печалбите, които могат да бъдат спечелени се определят от организаторите за всяко отделно издание на Дневните игри чрез жребий.

(2)

 • Печалбите, които могат да бъдат спечелени се определят от организаторите за всяко отделно издание на Дневните игри чрез жребий. 
 • Печалбата в първо издание е мъжки часовник Jaguar;
 • Печалбата във второ издание е Телевизор Philips 32'';
 • Печалбата в трето издание е Лаптоп Леново;
 • Печалбата в четвърто издание е мъжка козметика Cartier;
 • Печалбата в пето издание е дамски часовник Versace;
 • Печалбата в шесто издание е смарт телефон Iphone 7;
 • Печалбата в седмо издание е таблет Apple Ipad;
 • Печалбата в осмо издание е мъжки часовник Calvin Klein;
 • Печалбата в девето издание е таблет Samsung;
 • Печалбата в десето издание е телевизор Samsung 32'' ;
 • Печалбата в единадесето издание е дамска козметика Bulgar;
 • Печалбата в дванадесето издание е дамски часовник Calvin Klein;
 • Печалбата в тринадесето издание е смарт телефон Iphone 7;
 • Печалбата в четиринадесето издание е смарт часовник Apple;
 • Печалбата в петнадесето издание е Телевизор Philips 32';'
 • Печалбата в шестнадесето издание е дамска козметика Estee Lauder ;
 • Печалбата в седемнадесето издание е мъжки часовник Jaguar ;
 • Печалбата в осемнадесето издание е мъжка козметика Boss ;
 • Печалбата в деветнадесето издание е дамски часовник Versace;
 • Печалбата в двадесето издание е лаптоп Apple;
 • Печалбата в двадесет и първо е таблет Samsung;
 • Печалбата в двадесет и второ е мъжки часовник Calvin Klein;
 • Печалбата в двадесет и трето е дамска козметика Michael Kors;
 • Печалбата в двадесет и четвърто е дамски часовник Calvin Klein;
 • Печалбата в двадесет и пето е дамски часовник Calvin Klein;
 • Печалбата в двадесет и шесто е телевизор Samsung 32'';
 • Печалбата в двадесет и седмо е лаптоп Леново;
 • Печалбата в двадесет и осмо е смарт часовник Apple;
 • Печалбата в двадесет и девето е мъжки часовник Jaguar ;
 • Печалбата в тридесето е дамски сет Paco Rabanne;
 • Печалбата в тридесет и първо е Телевизор Philips 32'' ;
 • Печалбата в тридесет и второ е мъжки сет GIO Armani ;
 • Печалбата в тридесет и трето е таблет Samsung ;
 • Печалбата в тридесет и четвърто е дамски часовник Calvin Klein;
 • Печалбата в тридесет и пето е смарт телефон Iphone 7;
 • Печалбата в тридесет и шестото е 10 отделни ваучера по 100 лева за игра на www.7777.bg;Посочената стойност на този ваучер не може да бъде
  осребрявана, или заменяна за продукти, стоки или услуги или какъвто и да е друг еквивалент.Залогът посредством този ваучер трябва да бъде направен еднократно най-късно до 23:59 ч. на 30.04.2017 г. като след този срок притежателят му губи тази възможност. Национална лотария не носи отговорност при невалиден залог.Този ваучер, както и направеният залог не гарантират печалба на участника от игрите на Национална лотария.;
  Печалбата в тридесет и седмото е лаптоп HP 250 G4;
 • Печалбата в тридесет и oсмото е телевизор Philips 40'';
 • Печалбата в тридесет и деветото е телефон Samsung J3;
 • Печалбата в четиридесетото издание е телевизор Philips 40'';
 • Печалбата в четиридесет и първото издание е 20 грама злато.
 • Печалбата в четиридесет и второто издание е 2 печалби по 500 лева;
 • Печалбата в четиридесет и третото издание е Iphone 7.
 • Печалбата в четиридесет и четвъртото издание е 55 инчов телевизор Samsung;
 • Печалбата в четиридесет и петото издание е бижута Сваровски на стойност 500 лева или 500 лева в брой.
 • Печалбата в четиридесет и шестото издание е телевизор Philips 40'' + гейминг конзола Sony Playstation 4.
 • Печалбата в четиридесет и седмото издание е лаптоп HP 250 G4.
 • Печалбата в четиридесет и осмото издание е очила за виртуална реалност + самртфонс Samsung S7.
 • Печалбата в четиридесет и деветото издание е телевизор Philips 40'.
 • Печалбата в петдесетото издание е фотоапарат Polaroid Snap.
 • Печалбата в петдесет и първото издание е Полет/урок по летене с четириместен самолет.
 • Печалбата в петдесет и второто издание е Таблет Samsung.
 • Печалбата в петдесет и третото издание е Iphone 7.
 • Печалбата в петдесет и четвъртото издание е лаптоп HP 250 G4.
 • Печалбата в петдесет и петото издание е 49 инчов телевизор Samsung.
 • Печалбата в петдесет и шестото издание Samsung Galaxy S8.
 • Печалбата в петдесет и седмото издание е Аудиосистема Philips.
 • Печалбата в петдесет и осмото издание е лаптоп Dell Inspiron.
 • Печалбата в петдесет и деветото издание са 2 парични печалби по 500 лева.
 • Печалбата в шестедетото издание е телефон Samsung J3.
 • Печалбата в шестдесет и първото издание е лаптоп HP 250 G4.
 • Печалбата в шестдесет и второто издание е телевизор Samsung 40 инча.
 • Печалбата в шестдесет и третото издание е фотоапарат Никон.
 • Печалбата в шестдесет и четвъртото издание е преносима тонколна Beats Pill+.
 • Печалбата в шестдесет и петото издание е Huawei P10
 • Печалбата в шестдесет и шестото издание е телевизор Samsung LED Smart.
 • Печалбата в шестдесет и седмото издание е телевизор Philips 32''.
 • Печалбата в шестдесет и осмото издание е лаптоп HP G4.
 • Печалбата в шестдесет и деветото издание е 2 парични печалби по 500 лева.
 • Печалбата в седемдесетото издание е iPhone SE.
 • Печалбата в седемдесет и първото издание е таблет Lenovo Tab 3.
 • Печалбата в седемдесет и второто издание е таблет телевизор Philips 40"
 • Печалбата в седемдесет и третото издание е таблет Таблет Samsung.
 • Печалбата в седемдесет и четвъртото издание е таблет Iphone 7.
 • Печалбата в седемдесет и петото издание е Лаптоп Dell Inspiron. Печлабта в седемдесет и шестото издание е безжични слушалки Beats by Dre.
 • Печалбата в седемдесет и седмото издание е игранлна конзола Sony PlayStation 4.
 • Печалбата в седемдесет и осмото издание е телевизор Sony Bravia.
 • Печалбата в седемдесет и деветото издание е таблет Apple iPad.
 • Печалбата в осемдесетото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в осемдесет и първото издание е телевизор Philips 40''.
 • Печалбата в осемдесет и второто издание е Iphone SE.
 • Печалбата в осемдесет и третото издание е 2 печалба по 500 лева.
 • Печалбата в осемдесет и четвъртото издание е лаптоп HP G5.
 • Печалбата в осемдесет и петото изданеие е смартфон Samsung S8.
 • Печалбата в осемдесет и шестото издание е телевизор Samsung 55 инча.
 • Печалбата в осемдесет и седмото издание е Лаптоп и таблет в едно - Dell Inspiron.
 • Печалбата в осемдесет и осмото издание е смартфон iPhone 7.
 • Печалбата в осемдесет и деветото издание е телевизор Philips 40 инча.
 • Печалбата в деведесетото издание е телевизор Philips 40'' + гейминг конзола Sony Playstation 4.
 • Печалбата в деведесет и първото издание е очила за виртуална реалност + самртфонс Samsung S7.
 • Печалбата в деведесет и второто издание е телевизор Sony Bravia 43 inch.
 • Печалбата в деведесет и третото издание е лаптоп HP G5 250.
 • Печалбата в деведесет и четвъртото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в деведесет и петото издание е LED Philips 32 инча.
 • Печалбата в деведесет и шестото издание е Iphone SE.
 • Печалбата в деведесет и седмото издание е 10 билета за мача между отбора на Христо Стоичков и звездите на Барселона.
 • Печалбата в деведесет и осмото е 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в стотоното издание е LED Philips 32 инча.
 • Печалбата в сто и първото издание е лаптоп HP G5.
 • Печалбата в сто и второто издание е iPod Shuffle 2 GB.
 • Печалбата в сто и третото издание е Таблет Lenovo Tab Yoga 3.
 • Печалбата в сто и четвърото издание е игрална конзола Sony Playstation.
 • Печалбата в сто и петото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в сто и шестото издание е 49 инчов телевизор Samsung.
 • Печалбата в сто и седмото издание е телевизор LED LG 32 инча.
 • Печалбата в сто и осмото издание е печалба 500 лева в брой.
 • Печалбата в стои и деветото издание е 1000 лева в брой.
 • Печалбата в сто и десетото издание е телевизор Sony Bravia 48 инча.
 • Печалбата в сто и единадесетото издание е лаптоп HP G5 250.
 • Печалбата в сто и дванадесетото издание е Iphone SE.
 • Печалбата в сто и тринадесетото издание е iPhone8.
 • Печалбата в сто и четиринадесетото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в сто и петнадесетото издание е 1 000 лева в брой.
 • Печалбата в сто и шестнадесетото издание е телевизор LED Philips 32 инча.
 • Печалбата в сто и седемнадесетото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в сто и осемнадесетото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в сто и деветнадесетото издание е лаптоп HP 250 G5.
 • Печалбата в сто и двадесетото издание е таблет Lenovo Yoga 3.
 • Печалбата в сто двадесет и първото издание е таблет iPhone SE.
 • Печалбата в сто двадесет и второто издание е телевизор LED Philips 43 инча.
 • Печалбата в сто двадесет и третото издание е 1 000 лева в брой.
 • Печалбата в сто двадесет и четвъртото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в сто двадесет и петото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в сто двадесет и шестото издание е фотоапарат Polaroid Snap.
 • Печалбата в сто двадесет и седмото издание е лаптоп HP 250 G5.
 • Печалбата в сто двадесет и осмото издание е 1000 лева в брой.
 • Печалбата в сто двадесет и деветото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в сто и тридесетото издание е Samsung J3.
 • Печалбата в сто тридесет и първото издание е таблет Acer Iconia one 8.
 • Печалбата в сто тридесет и второто издание е 7777 лева.
 • Печалбата в сто тридесет и третото издание е игрална конзола Sony Playstation 4.
 • Печалбата в сто тридесет и четвъртото издание е телевизор LED Philips 32 инча.
 • Печалбата в сто тридесет и петото издание е смартчасовник Samsung Gear S3.
 • Печалбата в сто тридесет и шестото издание е лаптоп HP Stream.
 • Печалбата в сто тридесет и седмото издание е смартфон iPhone SE.
 • Печалбата в сто тридесет и осмото издание е 43 инчов телевизор Philips.
 • Печалбата в сто тридесет и деветото издание е Lenovo Tab Yoga 3.
 • Печалбата в сто четирдесетото издание Polaroid Snap.
 • Печалбата в сто четирдесет и първото издание е Samsung gear s3.
 • Печалбата в сто четирдесет и второто издание е LED Smart Samsung, 55''.
 • Печалбата в сто четирдесет и третото издание е ТВ Philips 43 инча.
 • Печалбата в сто четирдесет и четвъртото издание е Лаптоп HP Stream 14.
 • Печалбата в сто четирдесет и петото издание е 20 грама чисто злато.
 • Печалбата в сто четирдесет и шестото издание е 500 лева.
 • Печалбата в сто четирдесет и седмото издание е смартфон Samsung S8.
 • Печалбата в сто четирдесет и осмото издание е 1 000 лева.
 • Печалбата в сто четирдесет и деветото издание е Samsung J3.
 • Печалбата в сто и петдесетото издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в сто и петдесет и първото издание е телевизор iPhone X 64GB.
 • Печалбата в сто петдесет и второто издание е таблет Acer Iconia One.
 • Печалбата в сто петдесет и третото изданеие е лаптоп Asus.
 • Печалбата в сто петдесет и четвъртото изданеие е 500 лева.
 • Печалбата в сто петдесет и петото изданеие е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в сто петдесет и шестото издание е Телевизор Philisp 32 инча.
 • Печалбата в сто петдесет и седмото издание е таблет Lenovo Tab 3.
 • Печалбата в сто петдесет и осмото издание е 1 000 лева.
 • Печалбата в сто петдесет и деветото издание е телевизор Philips 43 инча.
 • Печалбата в сто и шестдесетото издание е лаптоп HP Stream.
 • Печалбата в сто шестдесет и първото издание са 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в сто шестдесе и второто издание е таблет Lenovo Tab yoga 3.
 • Печалбата в сто шестдесе и третото издание е телевизор Samsung Smart TV 40 инча .
 • Печалбата в сто шестдесе и четвъртото издание е смартфон Samsung S8.
 • Печалбата в сто шестдесет и петото издание е лаптоп Asus.
 • Печалбата в сто шестдесет и шестото издание е таблет Lenovo Tab 3.
 • Печалбата в сто шестдесет и седмото издание е Телевизор Philips 32'.
 • Печалбата в сто шестдесет и осмото издание е 1000 лева в брой.
 • Печалбата в сто шестдесет и деветото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в сто и седемдесетото издание е лаптоп HP Stream.
 • Печалбата в сто седемдесет и първото издание е Samsung J3.
 • Печалбата в сто седемдесет и второто издание е телевизор Philips 43 инча.
 • Печалбата в сто седемдесет и третото издание е златно кюлче - 10 грама.
 • Печалбата в сто седемдесет и четвъртото издание е таблет Lenovo Tab 3.
 • Печалбата в сто седемдесет и петото издание е 1000 лева в брой.
 • Печалбата в сто седемдесет и шестото издание е лаптоп Dell Inspiron.
 • Печалбата в сто седемдесет и седмото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в сто седемдесет и осмото издание е телевизор Philips 43 инча.
 • Печалбата в сто седемдесет и деветото издание е Samsung J3.
 • Печалбата в сто и осемдесетото издание е лаптоп HP Stream.
 • Печалбата в сто осемдесет и първото издание е таблет Lenovo Tab 3.
 • Печалбата в сто осемдесет и второто издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в сто осемдесет и третото издание е 1 000 лева.
 • Печалбата в сто осемдесет и четвъртото издание е Samsung galaxy S9+.
 • Печалбата в сто осемдесет и петото издание е Dell Inspiron .
 • Печалбата в сто осемдесет и шестото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в сто осемдесет и седмото издание е телевизор Samsung 40 инча .
 • Печалбата в сто осемдесет и осмото издание е лаптоп HP Stream.
 • Печалбата в сто осемдесет и деветото издание е Samsung J3 .
 • Печалбата в сто и деведесетото издание е 10 гр. злато.
 • Печалбата в сто деведесет и първото издание е телевизор Samsung 43 инча.
 • Печалбата в сто деведесет и второто издание е лаптоп HP Stream.
 • Печалбата в сто деведесет и третото издание е таблет Lenovo Tab3 .
 • Печалбата в сто деведесет и четвъртото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в сто деведесет и третото издание е 1000 лева.
 • Печалбата в сто деведесет и шестото издание е таблет Lenovo Tab3 .
 • Печалбата в сто деведесет и седмото издание е лаптоп HP Stream.
 • Печалбата в сто деведесет и осмото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в сто деведесет и деветото издание е телевизор Samsung FULL HD 40 инча.
 • Печалбата в издание двеста е 500 лева.
 • Печалбата в двеста и първото издание е Смартфон Samsung J3 лева.
 • Печалбата в двеста и второто издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в двеста и третото издание са 2 печалби по 1000 лева.
 • Печалбата в двеста и четвъртото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в двеста и петото издание е лаптоп Dell Inspiron.
 • Печалбата в двеста и шестото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в двеста и седмото издание е таблет Lenovo Tab 3.
 • Печалбата в двеста и осмото издание е фотоапарат Polaroid Snap.
 • Печалбата в двеста и деветото издание е телевизор Philips 32''.
 • Печалбата в двеста и десетото издание е 1000 лева в брой.
 • Печалбата в двеста и единадесетото издание е лаптоп Dell.
 • Печалбата в двеста и дванадесетото издание са 2 печалби по 500 лева в брой.
 • Печалбата в двеста и тринадесетото издание са 5 печалби - 2 билета за мача България-Финалнадия.
 • Печалбата в двеста и четиринадесетото издание е Samsung Galaxy J3.
 • Печалбата в двеста и петнадесетото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в двеста и шестнадесетото издание са 5 печалби - 2 билета за мача България-Иран.
 • Печалбата в двеста и седемнадесетото издание е таблет Lenovo Tab 3.
 • Печалбата в двеста и осемнадесетото издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в двеста и деветнадесетото издание е лаптоп Dell.
 • Печалбата в двеста и двадесетото издание е таблет Lenovo.
 • Печалбата в двеста двадесет и първото издание са 5 печалби - 2 билета за мача България-Пуерто Рико.
 • Печалбата в двеста двадесет и второто издание са 5 печалби - 2 билета за мача България-Куба.
 • Печалбата в двеста двадесет и трето издание са 2 печалби по 500 лева в брой.
 • Печалбата в двеста двадесет и четвъртото издание са 2000 в брой.
 • Печалбата в двеста двадесет и петото издание са 5 печалби - 2 билета за мача България-Полша.
 • Печалбата в двеста двадесет и шестото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в двеста двадесет и седмото издание е 1000 лева в брой.
 • Печалбата в двеста двадесет и осдмото издание са 2 печалби по 500 лева в брой.
 • Печалбата в двеста двадесет и деветото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в двеста и тридесетото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в двеста тридесет и първото издание е таблет Lenovo Tab 3.
 • Печалбата в двеста тридесет и второто издание е 500 лева.
 • Печалбата в двеста тридесет и третото издание е телевизор Philips 43 инча.
 • Печалбата в двеста тридесет и четвъртото издание са 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в двеста тридесет и петото издание е лаптоп Dell Inspiron.
 • Печалбата в двеста тридесет и шестото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в двеста тридесет и седмото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в двеста тридесет и осмото издание е фотоапарат Polaroid Snap.
 • Печалбата в двеста тридесет и деветото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в двеста и четирдесетото издание е телевизор Samsung Full HD 40 инча.
 • Печалбата в двеста четирдесет и първото издание е таблет Lenovo таб 3.
 • Печалбата в двеста четирдесет и второто издание е 1000 лева в брой.
 • Печалбата в двеста четирдесет и третото издание е 2 печалби по 500 лева в брой.
 • Печалбата в двеста четирдесет и четвъртото издание е смартфон Samsung J3.
 • Печалбата в двеста четирдесет и петото издание е лаптоп Dell Inspiron.
 • Печалбата в двеста четирдесет и шестото издание е 2000 лева в брой.
 • Печалбата в двеста четирдесет и седмото издание е телевизор Philips 43 инча.
 • Печалбата в двеста четирдесет и осмото издание е 500 лева в брой.
 • Печалбата в двеста четирдесет и деветото издание е 1000 лева в брой.
 • Печалбата в двеста и петдесето издание с 2 печалби по 500 лева в брой.
 • Печалбата в двеста петдесет и първото издание е 5 книги - биографията на Христо Стоичков.
 • Печалбата в двеста петдесет и второто издание е 2000 лева в брой.
 • Печалбата в двеста петдесет и треотото издание е фотоапарат Polaroid.
 • Печалбата в двеста петдесет и четвърото издание е телевизор Philisp 32 инча.
 • Печалбата в двеста петдесет и петото издание е 1000 лева.
 • Печалбата в двеста петдесет и шестото издание е Lenovo tab 3.
 • Печалбата в двеста петдесет и седмото издание е Nokia 2.1.
 • Печалбата в двеста петдесет и осмото издание са 2 печалби по 500 лева в брой.
 • Печалбата в двеста петдесет и деветото издание е 1000 лева в борй.
 • Печалбата в двеста и шестдесетото издание е телевизор Philips 43.
 • Печалбата в двеста шестдесет и първото издание е телевизор Philips 32.
 • Печалбата в двеста шестдесет и второто издание е 2000 лева.
 • Печалбата в двеста шестдесет и третото издание са 2 печаби по 500 лева.
 • Печалбата в двеста шестдесет и четвъртото издание е фотоапарат Polaroid.
 • Печалбата в двеста шестдесет и петото издание е телевизор Philips 43.
 • Печалбата в двеста шестдесет и шестото издание е 1000 лева.
 • Печалбата в двеста шестдесет и седмото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в двеста шестдесет и осмото издание е смартфон Nokia.
 • Печалбата в двеста шестдесет и деветото издание е таблет Acer Iconia one 8.
 • Печалбата в двеста и седемдесетото издание са 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в двеста седемдесет и първото издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в двеста седемдесет и второто издание е фотоапарат за моментни снимки.
 • Печалбата в двеста седемдесет и третото издание е 1000 лева.
 • Печалбата в двеста седемдесет и четвъртото издание е телевизор Philips 43.
 • Печалбата в двеста седемдесет и петото издание е 500 лева.
 • Печалбата в двеста седемдесет и шестото издание е Въздушна разходка над Рила за 2-ма.
 • Печалбата в двеста седемдесет и седмото издание е Smart часовник Samsung Galaxy Watch.
 • Печалбата в двеста седемдесет и осмото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в двеста седемдесет и деветото издание е Таблет Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в двеста и осемдесетото издание е Acer Aspire 3.
 • Печалбата в двеста осемдесет и първото издание е Samsung Galaxy A7.
 • Печалбата в двеста осемдесет и второто издание е Телевизор LG 43.
 • Печалбата в двеста осемдесет и третото издание са 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в двеста осемдесет и четвъртото издание е Лаптоп Apple MacBook Air 13.
 • Печалбата в двеста осемдесет и петото издание е Таблет Lenovo Yoga Tab 3.
 • Печалбата в двеста осемдесет и шестото издание е 1000 лева в борй.
 • Печалбата в двеста осемдесет и седмото издание е смартфон Nokia.
 • Печалбата в двеста осемдесет и осмото издание е 500 лв.
 • Печалбата в двеста осемдесет и деветото издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в двеста и деветдесетото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в двеста и деветдесет и първото издание е фотоапарат Polaroid.
 • Печалбата в двеста и деветдесет и второто издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в двеста и деветдесет и третото издание е 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в двеста и деветдесет и четвъртото издание е .
 • Печалбата в двеста и деветдесет и петото издание е Samsung Galaxy A7.
 • Печалбата в двеста и деветдесет и шестото издание е Телевизор LG 43.
 • Печалбата в двеста и деветдесет и седмото издание е 1000 лева в борй.
 • Печалбата в двеста и деветдесет и осмото издание е Таблет Lenovo Yoga Tab 3.
 • Печалбата в двеста и деветдесет и деветото издание е смартфон Nokia.
 • Печалбата в издание триста е лаптоп HP.
 • Печалбата в триста и първото издание е 2000 лв.
 • Печалбата в триста и второто издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста и третото издание е .
 • Печалбата в триста и четвъртото издание е 500 лв.
 • Печалбата в триста и петото издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в триста и шестото издание е iPhone X.
 • Печалбата в триста и седмото издание са 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в триста и осмото издание е Lenovo Yoga Tab 3.
 • Печалбата в триста и деветото издание е 2000 лв.
 • Печалбата в триста и десетото издание е Телевизор LG 43.
 • Печалбата в триста и единадесетото издание е Nokia 2.1.
 • Печалбата в триста и дванадесетото издание е фотоапарат Polaroid.
 • Печалбата в триста и тринадесетото издание е 1000 лв.
 • Печалбата в триста и четиринадесетото издание е Таблет Lenovo Yoga Tab 3.
 • Печалбата в триста и петнадесетото издание е Philips 32 инча.
 • Печалбата в триста и шестнадесетото издание е Samsung Galaxy A7.
 • Печалбата в триста и седемнадесетото издание е 500 лв.
 • Печалбата в триста и осемнадесетото издание е златно кюлче 10 гр.
 • Печалбата в триста и деветнадесетото издание е Acer Aspire 3.
 • Печалбата в триста и двадесетото издание е 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в триста двадесет и първото издание е Nokia 2.1.
 • Печалбата в триста двадесет и второто издание е фотоапарат Polaroid.
 • Печалбата в триста двадесет и третото издание е 1000 лв.
 • Печалбата в триста двадесет и четвъртото издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста двадесет и петото издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в триста двадесет и шестото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в триста двадесет и седмото издание е 500 лева.
 • Печалбата в триста двадесет и осмото издание е лаптоп HP.
 • Печалбата в триста двадесет и деветото издание е Nokia 2.1.
 • Печалбата в триста и тридесетото издание е 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в триста тридесет и първото издание е фотоапарат Polaroid.
 • Печалбата в триста тридесет и второто издание е 1000 лв.
 • Печалбата в триста тридесет и третото издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста тридесет и четвъртото издание е златно кюлче 10 гр.
 • Печалбата в триста тридесет и петото издание е 2000 лева.
 • Печалбата в триста тридесет и шестото издание е 500 лева.
 • Печалбата в триста тридесет и седното издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в триста тридесет и осмото издание е 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в триста тридесет и деветото издание е Nokia 2.1.
 • Печалбата в триста и четиридесетото издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста четиридесет и първото издание е фотоапарат Polaroid.
 • Печалбата в триста четиридесет и второто издание е златно кюлче 10 гр.
 • Печалбата в триста четиридесет и третото издание е 1000 лева.
 • Печалбата в триста четиридесет и четвъртото издание е 500 лева.
 • Печалбата в триста четиридесет и петото издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в триста четиридесет и шестото издание е 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в триста четиридесет и седмото издание е Nokia 2.1.
 • Печалбата в триста четиридесет и осмото издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста четиридесет и деветото издание е 1000 лева.
 • Печалбата в триста и петдесетото издание е златно кюлче 10 гр.
 • Печалбата в триста петдесет и първото издание е 500 лева.
 • Печалбата в триста петдесет и второто издание е 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в триста петдесет и третото издание е телевизор Philips 32 инча.
 • Печалбата в триста петдесет и четвъртото издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста петдесет и петото издание е 1000 лв.
 • Печалбата в триста петдесет и шестото издание е iPhone 11 Pro Max.
 • Печалбата в триста петдесет и седмото издание е електрически скутер Xiaomi.
 • Печалбата в триста петдесет и осмото издание е 500 лева.
 • Печалбата в триста петдесет и деветото издание е златно кюлче 10 гр.
 • Печалбата в триста и шестдесетото издание е хибриден лаптоп Lenovo.
 • Печалбата в триста шестдесет и първото издание е 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в триста шестдесет и второто издание е Nokia 2.1.
 • Печалбата в триста шестдесет и третото издание е 1000 лева.
 • Печалбата в триста шестдесет и четвъртото издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста шестдесет и петото издание е 7777 лева.
 • Печалбата в триста шестдесет и шестото издание е конзола Playstation 4 + Fifa 20.
 • Печалбата в триста шестдесет и седмото издание е 500 лева.
 • Печалбата в триста шестдесет и осмото издание е златно кюлче 10 гр.
 • Печалбата в триста шестдесет и деветото издание е Телевизор Philips 50 инча.
 • Печалбата в триста и седемдесетото издание е Samsung Galaxy A70.
 • Печалбата в триста седемдесет и първото издание е Таблет Hauwei MediaPad T5.
 • Печалбата в триста седемдесет и второто издание е фотоапарат Polaroid.
 • Печалбата в триста седемдесет и третото издание е лаптоп HP.
 • Печалбата в триста седемдесет и четвъртото издание е Телевизор Sony 50 инча.
 • Печалбата в триста седемдесет и петото издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста седемдесет и шестото издание е 500 лева.
 • Печалбата в триста седемдесет и седмото издание е златно кюлче 10 гр.
 • Печалбата в триста седемдесет и осмото издание е 1000 лева.
 • Печалбата в триста седемдесет и деветото издание е конзола Playstation 4 + Fortnite.
 • Печалбата в триста и осемдесетото издание е 2 печалби по 500 лева.
 • Печалбата в триста и осемдесет и първото издание е Samsung Galaxy A70.
 • Печалбата в триста осемдесет и второто издание е лаптоп HP.
 • Печалбата в триста осемдесет и третото издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста осемдесет и четвъртото издание е Acer Iconia One 7.
 • Печалбата в триста осемдесет и петото издание е 7777 лв..

Чл.62. Печалбите ще бъдат предавани на участника, притежаващ и представил на организаторите в срока по чл. 60, изр. първо, билета/квитанцията, която е изтеглена като печеливш/а в жребия. Участникът е длъжен да удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност. Печалбата се предоставя еднократно.

Настоящите правила са приети от "Национална лотария" АД и "Ню Геймс" АД, и влизат в сила на 05.09.2015 г., и са изменени и допълнени на 09.12.2016 г.