Приложение №9

 

към Игрални условия и правила за провеждане
на онлайн залози за играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”

 

1. В настоящото Приложение е описана процедура за откриване на потребителски профил (акаунт) в системата за онлайн залози на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД и депозиране на средства от участниците в играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ” и нейните разновидности.
2. За да открие потребителски профил (акаунт) в системата на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, участникът трябва да направи първоначална регистрация по начина, описан в настоящото Приложение.
3. При първоначалната регистрация, за всеки потребителски профил се открива индивидуална партида на участника, по която се водят паричните му средства. Тази партида е уникална и за удобство се нарича навсякъде по-долу „потребителска сметка”.
4. За да може да извършва онлайн залози, участникът трябва да захрани потребителската си сметка в „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД. При осъществяване на залози не се допуска  предоставяне под каквато и да е форма на кредит на участник или участници.
5. За да открие потребителски профил, участникът трябва да направи първоначална регистрация в „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД.
6. При извършване на първоначална регистрация, участникът трябва да предостави пълната и точна индивидуализираща информация, изисквана от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД и/или Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове и документи.
7. Предоставените от участниците данни по т. 6 са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и обработването им ще се извършва от Организатора при спазване на особените изисквания на Закона за защита на личните данни и правилника за прилагането му.
8. Участник, който има валидна регистрация за онлайн залагания в „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, няма право да извършва повторна регистрация.
9. Участникът е длъжен да ползва потребителското си име и паролата си само лично.
10. Участникът носи отговорност за всички операции, извършени с неговото потребителско име и парола и за всички задължения, произтичащи от това.
11. Участникът е длъжен да пази в тайна своята парола и да вземе всички необходими мерки срещу  узнаването  й от трети лица.
12. Отговорността за опазване на паролата е изцяло на участника. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД не носи отговорност при предоставяне по какъвто и да е начин от страна на участника на потребителския му номер и/или парола на други лица за извършване на залози.
13. При неизпълнение на задълженията си във връзка с опазване на паролата, участникът не може да прави възражения, основани на отношенията му с трети лица.
14. За да може да залага в играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”, участникът трябва да захрани потребителската си сметка като депозира средства в нея. Депозирането на средства може да се извърши само по безкасов път, посредством разрешените методи от законодателството на Република България.
15. На сумите по потребителската сметка на участника не се начисляват лихви.
16. Тегленето на суми от потребителската сметка на участника може да се извърши само по безкасов път, посредством разрешените методи от законодателството на Република България.
17. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД определя начините, по които участникът може да депозира и/или тегли средства от потребителската си сметка, при спазване на описаното в т. 14 и т. 15, както и изискванията и ограниченията за теглене на суми от потребителската сметка на участника.
19. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД има право да прекрати регистрацията на участник и да закрие потребителската му сметка. Редът и начина за прекратяване на регистрация се определят от организатора на играта.
20. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД определя конкретните процедури за първоначална регистрация, опериране с потребителски сметки и осъществяване на залог и ги обявява на участниците.
21. С извършването на първоначална регистрация в „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, участниците декларират, че приемат правилата на играта и условията за участие в тях, обявени от организатора на играта.
22. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД не носи отговорност за извършена първоначална регистрация с чужди данни. За организатора на играта всички залози и движения по потребителската сметка на даден участник са извършени от физическото лице, чиито лични данни са предоставени при първоначалната регистрация.
23. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД не отговаря спрямо участниците в играта за претърпени загуби и пропуснати ползи при опит за осъществяване на залог по начин, несъответстващ на определената от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД процедура и когато в централизираната компютърна система няма информация за този залог.
24. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД не отговаря спрямо участниците в играта за претърпени загуби и пропуснати ползи в следствие на недобросъвестно поведение на участник и/или трето лице.