Приложение №6

 

Описание на ТВ играта с ходове съгласно чл. 17, ал. 8, чл. 18, ал. 7 и чл. 19, ал. 7
от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”

 

1. В играта се включват двама или повече участници.

2. Пред всеки от участниците има еднакъв брой разграфени полета, на края на които е финалът. При спечелване на ход по начина, описан по-долу, участникът минава едно поле напред за всеки ход. Целта на играта е участникът пръв да достигне финала.

3. В студиото има поставено табло, съдържащо сектори. Секторите на таблото са означени например с номера и на всеки сектор съответства снимка и/или име и/или друга информация за един от участниците. Всички участници имат равен брой снимки (и/или имена и/или друга информация) на таблото. Секторите на таблото са затворени и участниците не знаят, на коя позиция, коя снимка (и/или име и/или друга информация) е разположена.

4. Първи посочва сектор от таблото първия участник от ляво на дясно. Преди да посочи сектор от таблото, първият участник назовава, дали участникът, чиято снимка (и/или име и/или друга информация) ще бъде на този сектор ще направи един или два хода. След посочването на броя на ходовете, първият участник посочва сектор от таблото.

5. Участникът, чиято снимка съответства на посочения сектор, прави толкова хода напред по разграфените полета, колкото е определил първият участник.

6. След това процедурата по т. 4 се изпълнява от втория участник от ляво на дясно и т.н. докато един от участниците достигне финала.

7. Участникът, който пръв досигне финала печели предварително определена печалба.

На долните графики е представена схемата на играта.

 1

2