Приложение №4

 

Описание на ТВ играта с факти съгласно чл. 17, ал. 8, чл. 18, ал. 7 и чл. 19, ал. 
7от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”

 

1. В играта се включва един участник.
2. Играта се разиграва в два кръга, като във всеки кръг има няколко рунда.
3. Пред участника има 3 или повече номерирани сектора. На всеки сектор отговаря един факт, който може да бъде верен или грешен.
4. В първия рунд на първи кръг участникът посочва един от секторите. Целта на участника е да посочи сектор, на който отговаря верен факт. Ако участникът посочи верен факт, печели предварително определена сума, ако фактът е грешен, първи кръг приключва.
5. Ако участникът е посочил верен факт в първи рунд, секторите се нулират, за всеки сектор се определят нови факти и се преминава към втори рунд.
6. Във втори рунд участникът посочва секторите в избран от него ред, докато посочи сектор с грешен факт. За всеки посочен сектор с верен факт, участникът получава определената за него сума. Първи кръг приключва когато участникът посочи сектор с грешен факт, като участникът не губи натрупаната от него до момента сума.
7. Във втори кръг секторите се нулират и за тях се определят нови факти. Участникът сам избира, колко пъти да посочва сектори. Ако посочи сектор с верен факт, спечелената от него до момента сума се удвоява, а ако посочи грешен факт, играта приключва и участникът губи половината от натрупаната от него до момента сума. Участникът може да се откаже по всяко време във втори кръг и да спечели натрупаната до момента сума.

На долните графики е представена схемата на играта.

 1

2