Приложение №2

 

Описание на ТВ игра с жетони съгласно чл. 17, ал. 8, чл. 18, ал. 7 и чл. 19, ал. 7
от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на игра „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”

 

1. В играта се включват двама или повече участници.

2. Преди началото на играта, всеки от участниците получава от организатора  определен брой жетони. Всички участници получават равен брой жетони.

3. Организаторът на играта обявява на всички участници едно число, което се състои от 3, 4, 5 или 6 цифри.

4. Пред всеки от участниците има монитор, на който се сменят цифрите от 1 до 9. Пред всеки участник има бутон. При натискането на бутона, въртенето на цифрите спира. На монитора се визуализира цифрата, която участникът е избрал с натискането на бутона.

5. Целта на всеки от участниците е с натискането на бутона на монитора да остане цифрата, която се разиграва в съответния етап.

6. Броят на етапите е равен на броя на цифрите в определеното от организатора на играта съгласно т. 3 число.

7. В първия етап целта на участниците е да уцелят първата цифра (от ляво на дясно) от числото, определено от организатора по т. 3.

8. След натискането на бутона от всеки от участниците, се определя, дали цифрата на неговия монитор е еднаква с цифрата, която се разиграва. Ако цифрите не са еднакви, участникът губи толкова жетони, с колкото единици се различават цифрите. Например, ако участник играе за цифрата 9, а на монитора му е цифрата 7, той губи 2 жетона. Ако цифрите са еднакви, участникът получава допълнителен брой жетони.

9. Във втория етап целта на участниците е да уцелят втората цифра, в третия – третата и т.н.

10. Ако участник загуби всичките си жетони, той отпада от играта.

11. Печалбата/наградата се печели от участника, който има най-много жетони след последния етап на играта.

12. Ако след последния етап на играта, всички участници са загубили жетоните си, печалбата/наградата не се печели.

13. Ако след края на последния етап на играта има повече от 1 участник с еднакъв брой най-много жетони, победителят се определя по следния начин:

13.1. Участниците играят допълнителна игра за уцелване на последната цифра от определеното от организатора на играта съгласно т. 3 число. Победител е този участник, който с натискането на бутона познае цифрата или е по-близо до нея. При ново равенство процедурата се повтаря до излъчване на победител.

На долните графики е представена схемата на играта.

 1

2