Приложение №1

 

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ, С ПОМОЩТА НА КОИТО
СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ ПЕЧАЛБИТЕ ЗА ИГРАТА “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

Z-1

Z

0

K0,1

K0,2

K0,3

K0,4

K0,5

K0,6

K0,7

K0,8

K0,9

K0,10

K0,11

K0,12

K0,(Z,1)

K0,Z

1

K1,1

K1,2

K1,3

K1,4

K1,5

K1,6

K1,7

K1,8

K1,9

K1,10

K1,11

K1,12

K1,(Z,1)

K1,Z

2

 

K2,2

K2,3

K2,4

K2,5

K2,6

K2,7

K2,8

K2,9

K2,10

K2,11

K2,12

K2,(Z,1)

K2,Z

3

 

 

K3,3

K3,4

K3,5

K3,6

K3,7

K3,8

K3,9

K3,10

K3,11

K3,12

K3,(Z,1)

K3,Z

4

 

 

 

K4,4

K4,5

K4,6

K4,7

K4,8

K4,9

K4,10

K4,11

K4,12

K4,(Z,1)

K4,Z

5

 

 

 

 

K5,5

K5,6

K5,7

K5,8

K5,9

K5,10

K5,11

K5,12

K5,(Z,1)

K5,Z

6

 

 

 

 

 

K6,6

K6,7

K6,8

K6,9

K6,10

K6,11

K6,12

K6,(Z,1)

K6,Z

7

 

 

 

 

 

 

K7,7

K7,8

K7,9

K7,10

K7,11

K7,12

K7,(Z,1)

K7,Z

8

 

 

 

 

 

 

 

K8,8

K8,9

K8,10

K8,11

K8,12

K8,(Z,1)

K8,Z

9

 

 

 

 

 

 

 

 

K9,9

K9,10

K9,11

K9,12

K9,(Z-1)

K9,Z

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K10,10

K10,11

K10,12

K10,(Z-1)

K10,Z

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K11,11

K11,12

K11,(Z-1)

K11,Z

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K12,12

K12,(Z-1)

K12,Z

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K(Z-1),(Z-1)

K(Z-1),Z

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KZ,Z

      брой зададени от участника числа

брой познати
от участника
числа              

Хоризонтално е разположен броят на зададените от участника числа, вертикално - броят на познатите.
Z е цяло число, което указва броя на числата, които могат да бъдат зададени от участника
Km,n - коефициент, с помощта на който се изчислява
печалбата при познати m броя числа от зададени n броя, като m≤n