Преходни изключителни разпоредби

 

Чл. 38. (1) Ако дадено теглене се отложи, не се проведе или бъде прекъснато, датата и часът на новото теглене и/или начинът на определяне на печалбите, се обявяват от организатора на играта.
(2) В случаите на ал. 1 организаторът на играта има право да анулира тегленето и да върне на участниците стойността на залога. Организаторът на играта оповестява решението си на участниците на интернет сайта си. Върнатите на участниците залози не се включват и не се отчитат като постъпления в играта.
Чл. 39. Игралните условия и правила на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД имат силата на общи условия по смисъла на Закона за задълженията и договорите по отношение на участниците в играта. Договорът се смята за сключен със създаването на потребителския профил и изпращането на имейл за потвърждение от участника.
Чл. 40. (1) В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства, в резултат на които провеждането на играта и изплащането на печалбите на участниците стане невъзможно, „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД не носи отговорност спрямо участниците. В тези случаи „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД връща на участниците стойността на залога, ако е възможно разпознаване на информацията за залозите в централната компютърна система. Върнатите на участниците залози не се включват и не се отчитат като постъпления в играта.
(2) Форсмажорно се счита всяко обстоятелство, независещо от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, обективно непредвидимо и невъзможно за предотвратяване. Такива обстоятелства са именно, но не единствено, стихийно бедствие, наводнение, земетресение, пожар, война, стачка, ембарго, терористични акции и т.н.
Чл. 41. (1) „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД може да предоставя на участниците „безплатни залози” /като награда или по свое усмотрение/.
(2)  Безплатните залози важат определен период от време.
(3) При използване на безплатен залог, участникът може да получи само чистата печалба (залогът, умножен по коефициента, минус залога). Например: Ако участникът направи безплатен залог на стойност 10 лева на коефициент 2,50, той ще спечели 15 лева (10 лв /залог/ х 2,50 /коефициент/ = 25 лв. /печалба/ – 10 лв. /залог/ = 15 лева /чиста печалба/).
(4) „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД може да поставя изисквания към начина на използване на безплатните залози.
Чл. 42. При възникване на специални обстоятелства, по преценка на “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, същият има право за определено теглене, предвиждане и/или предвиждания, приети за даден интервал от време, да определи, че са познати с коефициент “1”, да ги анулира или да вземе друго решение за начина на определяне на печалбите от тях.
Чл. 43. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД не отговаря спрямо участниците в играта за претърпени загуби и пропуснати ползи вследствие неполучаване на информация за залога, поради извършване на залога по начин, несъответстващ на определената от организатора на играта процедура.
Чл. 44. “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД не отговаря спрямо участниците в играта за претърпени загуби и пропуснати ползи вследствие на недобросъвестно поведение на участник и/или трето лице.