Рекламации

 

Чл. 36. (1) Участник в играта може да подаде рекламация в „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД в срок, определен за подаване на рекламации, като този срок не може да бъде по-малък от 14 дни, считано от спорното теглене.
(2) Начинът за подаване на рекламация от страна на участниците, се определя от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД.
Чл. 37. (1) В двуседмичен срок от получаването на рекламацията, организаторът на играта уведомява участника за своето становище.
(2)  В случаите на възникнали спорове или рекламации от участници в играта, те се решават от управителя на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД или упълномощени от него лица в 14-дневен срок от постъпване на жалбата /с копие до Държавната комисия по хазарта/ от участника при организатора на играта.
(3) Когато възникналият спор или рекламация не се разреши в срока по ал. 1 задължително се изготвя протокол, в който се описва предметът на спора или рекламацията, подписва се от двете страни и в 7-дневен срок от съставянето му се изпраща до Държавната комисия по хазарта.
(4) Когато права и интереси на участник са засегнати от възникнал спор или рекламация и решението на организатора не го удовлетворява, той може да подаде до Държавната комисия по хазарта писмено оплакване, придружено с всички доказателства.