Изплащане на печалби в Лото играта

 

Чл. 32. (1) „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД определя максимална печалба за един залог в размер на 1 000 000 лева. Определената по предходното изречение максимална печалба не включва предоставяната от организатора печалба - специална премия от типа ДЖАКПОТ.
(2) „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД може да променя максималната печалба за един залог, съгласно ал.1, като уведоми предварително Държавната комисия по хазарта.
Чл. 33. (1) Печалбите се натрупват по акаунтите на участниците по процедура, определена от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, въз основа на  данните за залога, съхранени в централната компютърна система.
(2) Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява неговото име, снимки и клипове, съдържащи лика му и негова реч, да бъдат публикувани и съобщавани в средства за масова информация, в това число и на интернет сайта на организатора. Всеки участник спечелил печалба в размер над 4999 лв. се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на организатора безвъзмездно. Публична проява по смисъла на настоящия член означава подготовката, осъществяването и излъчването/публикуването на репортаж или интервю в средства за масово осведомяване /радио, телевизия, преса, интернет/, както и участие във видео клипове и/или видео анонси, собственост и/или инициирани от организатора.
Чл. 34. (1) Всяка печалба се регистрира в централната компютърна система. Ако за дадена печалба е регистрирано в централната компютърна система, че е изплатена и участник претендира повторно изплащане, печалбата не се изплаща.
(2) В случай че има основателно предположение, че чрез измама или фалшификация е осъществена дейност с цел да се предопредели изходът от дадено теглене или в случай че има съмнение за достоверността на провеждане на тегленето, „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД си запазва правото да прекрати изплащането на печалби.
Чл. 35. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД не отговаря спрямо участниците в играта за претърпени загуби и пропуснати ползи.