Определяне на печалбите в Лото играта

 

Чл. 25. (1) Печалбите в играта и нейните разновидности се определят чрез предварително определени коефициенти за различните печеливши комбинации.
(2) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на участника и съответния коефициент.
Чл. 26. (1) „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД може да променя коефициентите. В случай че бъдат направени промени в коефициентите, печалбите се изчисляват на базата на валидните към момента на приемане на залога коефициенти, съхранени в централната компютърна система.
(2) В Приложене № 1 е дадена примерна  таблица за определяне на коефициентите, с помощта на които се изчисляват печалбите за всяка от разновидностите на играта “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”.
(3) Печалбите се закръгляват до една стотинка.
Чл.27. Печалбите се определят и изчисляват единствено и само въз основа на информацията, която се съхранява в централната компютърна система, съгласно чл. 10.
Чл. 28. "НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД може да раздава на участниците в играта и нейните разновидности допълнителни парични и/или предметни печалби, както и да определя начините за формиране и разпределение на специални премии (фондове) от типа ДЖАКПОТ (например: дневен джакпот, джакпот по време на игра, седмичен джакпот, месечен джакпот, джакпот по време на дадено теглене, джакпот за комбинация от тегления, джакпот за комбинация от числа, суперджакпот и т.н.).
Чл. 29. (1) "НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД определя периода от време, през който се актуализират фондовете за изплащане на ДЖАКПОТ.
(2) Фондовете за изплащане на ДЖАКПОТ могат да се натрупват по един от следните начини:
1. "НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД определя една първоначална сума, която се увеличава с процент от постъпленията от направените залози за участие в разпределението на фонда за ДЖАКПОТ и се намалява със сумата на печалбите от реализираните ДЖАКПОТИ за определения от "НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД период от време.
2. “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД определя една първоначална сума, която се увеличава с процент от постъпленията от направените залози за участие в играта и се намалява със сумата на печалбите от реализираните ДЖАКПОТИ за определения от “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД период от време.
3. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД определя една първоначална сума, която се увеличава с определена от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД сума на определен от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД период от време и се намалява с определена от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД сума за определен от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД период от време.
(3) За да се включи в разпределението на премията ДЖАКПОТ, залогът на участника трябва да отговаря на условията, определени от организатора в интернет сайта (чл. 5, ал. 1, т. 8).
(4) Сумата по премията ДЖАКПОТ се разпределя между участниците, чиито залози отговарят на условията съгласно ал. 3. Начинът на разпределяне се определя от “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД и се обявява предварително на участниците.
(5) Минималният и максималният размер на залога за предвиждания, участващи за ДЖАКПОТА се определя от “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, при спазване на предвиденото в чл. 22, ал. 1.
Чл. 30. (1) “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД обявява в интернет сайта размера и начина за участие в разпределение на фондовете за изплащане на ДЖАКПОТ, вида и начина на раздаване на други допълнителни парични и/или предметни печалби, когато има такива. Когато е обявена възможност да се избира измежду повече от един начини за изплащане на специална премия „ДЖАКПОТ“, те се считат за алтернативни и участникът може да избере да се възползва само от един от тях.
(2) Начини за изплащане на специална премия „ДЖАКПОТ“:
2.1. Участникът спечелил печалба специална премия (ДЖАКПОТ) в тегленето на някоя от разновидностите на играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ“, получава същата, като пълният размер за съответното теглене на съответната разновидност се изплаща на части, съгласно определените в интернет сайта условия, в съответствие със следния принцип:
а) определена по размер част от печалбата се изплаща директно в потребителската сметка на участника;
б) останалата част от печалбата се изплаща за период от 20 години, на равни годишни вноски, считано от следващата календарна година.
2.2. В интернет сайта за съответното теглене на дадена разновидност организаторът може да включи изрична възможност за избор на различен начин за изплащане на премията ДЖАКПОТ, като печелившият участник получава наведнъж само и единствено половината от обявения размер на печалбата ДЖАКПОТ за съответното теглене на съответната разновидност, в деня, в които всички установени в закона, в настоящите правила и в интернет сайта условия са изпълнени. В този случай се приема, че размерът на печалбата ДЖАКПОТ, дължим на печелившия участник е само половината от обявения размер. Печелившият участник, избирайки тази опция, няма право на останалата част от съответната печалба.
(3) В случаите, когато е предвиден алтернативен начин за изплащане на печалбата „ДЖАКПОТ“, веднъж упражнено правото на избор по предходната алинея, същото не може да бъде оттеглено или променено по какъвто и да е било начин или повод от участника.
(4) В случаите по ал. 3, условие за получаване на печалбата ДЖАКПОТ е печелившият участник писмено да заяви пред организатора коя от възможностите по ал.2 избира. „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД определя срок, в който участникът може да направи своя избор, който не може да е по-кратък от 14 дни. В случай че участникът не направи изричен избор в този срок, счита се, че печалбата се изплаща по реда, предвиден в ал. 2, т. 2.1.
(5) Ако в едно теглене на някоя от разновидностите на играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ – ОНЛАЙН ИГРИ“ и/или друга игра, организирана от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД, има двама или повече участници, спечелили съответната обща премия ДЖАКПОТ, размерът на ДЖАКПОТА се поделя поравно между броя на всички тези участници, независимо от това в коя точно игра са участвали, в това число и в случаите, когато залозите са направени от един и същ участник и/или са в притежание на един и същ участник.
(6) С даването на залога за съответното теглене на съответната разновидност, всеки участник се съгласява да получи евентуално спечелената специална премия („ДЖАКПОТ“) по реда установен в интернет сайта за съответното теглене от съответната разновидност на играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ“ в съответствие с принципите по ал. 2 до ал. 4. В интернет сайта организаторът определя условията и реда за получаване на печелбите съгласно ал.2 на настоящия член.
Чл. 31. „Национална лотария“ ООД може да раздава на участниците си обединени джакпоти за игрите, за които дружеството има издадени лицензи. Отчисленията за обединените джакпоти се формират от залозите, получени за игрите, за които дружеството има издадени лицензи (ако отчисленията са от значение за определяне на премията ДЖАКПОТ). Печалбите от обединените джакпоти се отнасят към съответната игра, от която са спечелени.