Правила за играта за допълнителни печалби "Специален Втори Шанс", съвместно организирана от "Национална лотария" АД и "Ню Геймс" АД

 I. Общи положения

Във връзка с промените в Закона за хазарта, свързани с организирането и разпространението на лотарийни билети и числови игри от частните лотарии, Ви уведомяваме, че се преустановява и организирането, и провеждането на допълнителните игри VIP Club и Специален втори шанс.
VIP точките, които има всеки участник, пропорционално на техния брой, ще бъдат автоматично записани и разпределени, за участие в последните 2 жребия във VIP клуб за автомобил Kia Sportage и парична печалба 7 777 лв. Жребиите за тези 2 печалби ще бъдат изтеглени на 02.03.2020 г. Спечелилите участници ще бъдат обявени на сайта 7777.bg.

Чл.1. Играта за допълнителни печалби „Специален Втори Шанс“ (наричана по-долу само Специален Втори Шанс или играта) е игра, организирана съвместно от "Национална лотария" АД и "Ню Геймс" АД ("организаторите") за раздаване на допълнителни печалби на участници в лицензираните хазартни игри на организаторите.

Чл.2. Игрите се провеждат и печалбите в тях се раздават на основание чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра "Национална лотария", организирана от "Ню Геймс" АД, чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл.36 от Правила за организиране и провеждане на лото игра "Лотарио", организирана от "Национална лотария" АД, чл. 28 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, организирана от „Национална лотария“ АД и чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра "Новолото", организирана от "Национална лотария" АД.

Чл.3. Правилата на игрите се определят и обявяват от Организаторите свободно, и се публикуват на сайта www.7777.bg. Организаторите определят видовете печалби, условията за тяхното спечелване и получаване.

Чл.4. Организаторите определят продължителността и периодичността на всяка игра/и, съответно на техните/то  издание. Организаторите имат право да въвеждат специални изисквания за отделните издания на играта/е.

II. Специален Втори Шанс

Участие в играта Специален Втори Шанс.

Чл.5. Участниците в хазартните игри на организаторите, които отговарят на условията, установени по-долу имат право да участват в  играта „Специален Втори Шанс“.

Чл.6. Участието в Специален Втори Шанс е разрешено само за пълнолетни и дееспособни физически лица, които са играли в лицензираните хазартни игри на Организаторите, направили са поне един залог, който е бил непечеливш.

Чл.7. Участието в играта „Специален Втори Шанс“ се извършва по следния начин:

  1. чрез регистрация на сайта www.7777.bg. Участникът е длъжен да попълни регистрационната форма в сайта, както и да потвърди декларациите и съгласията, които организаторите изискват за целта. След преминаване през процеса по регистрация участникът може да регистрира своите непечеливши билети/квитанции за участие в играта „Специален Втори Шанс“ чрез функцията „Регистрирай код“.
  2. чрез регистрация на непечеливш/и билет/квитанция с SMS на номер 1077, или на телефон 0700 42 100.
  3. автоматично, при непечеливш залог на участник, приет онлайн, за разновидност на онлайн лото игрите „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ – ОНЛАЙН ИГРИ“;
  4. чрез използване на ВИП точки по реда определен в настоящите правила и в „Правила за участие в програмата за лоялни клиенти VIP CLUB - НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ и игрите в нея, съвместно организирана от "Национална лотария" АД и "Ню Геймс" АД“.

Чл.8. (1) Всеки регистриран непечеливш билет/квитанция или квитанция от онлайн непечеливш залог дава право на 1 (едно) участие в жребия за допълнителни печалби в играта „Специален Втори Шанс“.

(2) Всеки участник може да се регистрира за участие в жребия за Специален Втори Шанс като използва между 10 и 100 ВИП точки. Броят на точките, които са необходими за участие в жребия се определят от Организаторите индивидуално и може да е различен за всяко издание на Специален Втори Шанс.

Чл.9. При регистрацията се използва кода за регистрация на непечелившите билети/квитанции (кода за проверка на печалбата на билета/квитанцията), който е валиден. Валиден е този код, който кумулативно отговаря на следите условия:

1. Принадлежи на непечеливш/а билет/квитанция за потвърден залог;

2. не е регистриран до 00.00 часа на 06.09.2015 г. за участие в игрите от Специален Втори Шанс;

Чл.10. Играта се провежда за неопределен период от време, като ще включва отделни издания. Отделните издания за допълнителни печалби от играта „Специален Втори Шанс“, тяхната начална и крайна дата, дата на теглене на жребия, печалбата/печалбите и други специални условия се определят с решение на организаторите. Решението по предходното изречение се публикува на интернет сайта www.7777.bg.

 • Първото издание на Играта „Специален Втори Шанс“ 0:00 ч. на 01.02. 2020 г. до 23:59 ч. на 29.02.2020.

 Чл.11. Натрупаните до влизане в сила на настоящите правила участия в жребий за играта „Специален Втори Шанс“ се зануляват и няма да участват в първото и последващите издания на играта „Специален Втори Шанс“.

Чл.12. (1) В едно издание на играта „Специален Втори Шанс“ всеки участник може да участва не повече от 2000 пъти в жребия.

(2) След края на всяко издание на играта, броят на участията в жребия се зануляват.

Теглене на жребий за печалба от Специален Втори Шанс

Чл. 13. Тегленето на жребия ще се извършва чрез генератор на случайни числа.

Чл.14. За всяко отделно издание на играта „Специален Втори Шанс“, организаторите определят дата, на която ще бъде изтеглен жребия. Информацията за изтеглените и предстоящите жребии се публикува на интернет сайта: www.7777.bg.

 • Жребият на първото издание е определен за 02 март 2020 г.

Чл. 15. С жребия се изтеглят един или повече кодове на билети/квитанции, в зависимост от броя на печалбите в съответното издание. За всяка печалба се теглят четири кода, като първият се счита за печеливш, а останалите за първа, втора и трета резерва съобразно реда на изтеглянето. В случай, че печалбите са повече от една, поредността на тегленето на жребия за всяка от тях се определя от Организаторите.

Чл. 16. Организаторите обявяват спечелилия код и информация за участника, който го е регистрирал, в случай че такава е предоставена от същия.

Чл. 17. В случай, че участникът притежаващ билет/квитанция  съдържащ печелившия код не се яви за получаване на печалбата в тридневен срок от обявяването, същият губи правото си върху нея. В този случай, право да получи печалбата има участникът – притежаващ билета/квитанцията, съдържаща кода, който е изтеглен като първа резерва. Описаното правило в предходните изречения се прилага съответно и при неявяване на участниците с кодове, изтеглени за първа, респективно следваща резерва.

Печалби

Чл. 18. (1) Печалбите, които могат да бъдат спечелени се определят от Организаторите за всяко отделно издание на играта „Специален Втори Шанс“.

 • Печалбата в първото издание на Играта Специален Втори Шанс е:  7777 лева.

Чл.19. Печалбите ще бъдат предавани на участника явил се пред организаторите, в тридневен срок от обявяването им, като същия  е притежател на билета/квитанцията, която е изтеглена като печеливш/а в жребия. Участникът е длъжен да удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност. Печалбата се предоставя еднократно.

Чл.20. (1) Всеки участник, спечелил печалба на стойност над 100 лева се съгласява да бъде заснеман и записът да бъде използван от организаторите безвъзмездно за целите на популяризиране на коя да е хазартна игра, организирана от някой от тях.

III. Специален Втори Шанс – най-много регистрирани непечеливши билети/квитанции за ден.

Чл. 21. (1) „Специален Втори Шанс – най-много регистрирани непечеливши билети/квитанции за ден“ е разновидност на играта „Специален Втори Шанс“, която се провежда ежедневно.

(2) Участие в играта „Специален Втори Шанс – най-много регистрирани непечеливши билети/квитанции за ден“ се извършва по реда на чл. 7.1.

(2) Регистрацията на непечеливши билети/квитанции за „Специален Втори Шанс – най-много регистрирани непечеливши билети/квитанции за ден“ се извършва от 0:00 часа до 23:59 часа. 

Чл. 22. Дневната парична печалба е в размер на 100 лева и се предоставя на участника регистрирал най-много непечеливши билети/квитанции в рамките на един ден. 

Чл.23. (1) Печелившият участник се определя въз основа на данни получени от централната компютърна система на Организаторите.

(2) Ако двама участника има еднакъв брой регистрирани непечеливши билети/квитанции в рамките на ден то печели този, който по-рано е регистрирал последния си код за този ден.  

(3) Участник, спечелил веднъж печалба за най-много регистрирани непечеливши билети/квитанции, не може да получи отново същия вид печалба. В този случай дневната печалба се печели от втория поред участник, регистрирал най-много непечеливши билети/квитанции. Ако вторият поред участник, регистрирал най-много непечеливши билети/квитанции също е печелил награда от този вид, се преминава към третия участник и т.н.

Чл. 24. (1) Представител на Организаторите се свързва със спечелилия участник, за да го уведоми за реда и начина на получаване на печалбата. Участникът следва да попълни и предостави необходимите документи за изплащане на печалбата. В случай, че необходимите документи не бъдат предоставени, участникът губи правото на печалбата.

 (2) Спечелилите участници се обявяват ежедневно на сайта на Организаторите – www.7777.bg.

IV.Други

Чл.25. С участието си в игра, се счита, че участникът е запознат и приема условията на настоящите правила, както и че предоставя доброволно на администраторите (съвместни) "Ню Геймс" АД и "Национална лотария" АД личните си данни за обработка за цели свързани с провеждането на играта и нейното отразяване. Повече информация за обработването на лични данни всеки участник може да намери в Политиката за защита на лични данни, на следния адрес: https://7777.bg/pdfs/NL_Privacy_Notice.pdf.

Чл.26. (1)"Ню Геймс" АД и "Национална лотария" АД, в качеството си на организатори си запазват правото да променят настоящите правила, като промените влизат в сила от датата на обявяването им на сайта .

(2) В допълнение на настоящите Правила се прилагат разпоредбите на Общи условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите предлагани там

Чл. 27. Настоящите Правила отменя и замества изцяло действащите Правила на играта за допълнителни печалби „Специален Втори Шанс“.

Настоящите правила са приети от "Национална лотария" АД и "Ню Геймс" АД, и влизат в сила на 18.02.2020 г.