Участие в Лото играта

 

Чл.11. (1) Играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ” е хазартна лото игра, при която се залага върху една или повече числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печеливши комбинации. Въз основа на правилата на играта и нейните разновидности се определя и изплаща печалба на участника, който правилно е прогнозирал съответните числа.
(2) Правилата за провеждане на лото играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ” и нейните разновидности „ЛОТО МЕЧТА”, „ЛОТО СПОРТ”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО 6 от 47“, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ“ и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“ се утвърждават от Държавната комисия по хазарта, в изпълнение на Закона за хазарта. Правилата за провеждането на разновидностите на лото играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ” са описани в чл. 12-24.
Чл.12. (1). За разновидност “ЛОТО МЕЧТА” на играта “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ЛОТО ИГРИ”, участникът залага на комбинация от 5 числа измежду целите числа от 1 до 40, включително.
(2) Залозите в играта „ЛОТО МЕЧТА“ са фиксирани и се обявяват от организатора в интернет сайта.
(3) Участието в играта може да се осъществи чрез:
1. задаване от страна на участника на избрана от него числова комбинация;
2. случаен избор, при който на участника се предоставя случайна комбинация от числа.
3. предварително зададени от организатора числови комбинации и съответните им позиции, на които участникът може да заложи.
(4)  За определяне на печалбите организаторът тегли 5 числа измежду целите числа от 1 до 40, включително.
(5) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти и броят, познати от участника числа в тегленето „ЛОТО МЕЧТА“.
(6) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение на залога на участника по съответния коефициент.
Чл. 13. (1) За разновидност “ЛОТО СПОРТ” на играта “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”, залагания могат да се правят само на целите числа от 1 до 80 включително.
(2) Минималният и максималният брой на числата, на които може да се залага, се определя в интернет сайта, като минималният брой не може да бъде по-малък от 1, а максималният не може да бъде по-голям от 40.
(3) Участникът определя броя на числата, на които залага, при спазване на изискванията на ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 2.
(4) Броят на числата, които се теглят, се обявява в интернет сайта, като минималният брой е 2, а максималният – 40.
(5) Участието в играта може да се осъществи чрез:
   1. задаване от страна на участника на избрана от него числова комбинация;
   2. случаен избор, при който на участника се предоставя случайна комбинация от числа;
   3. предварително зададени от организатора комбинации от числа, на които участникът залага.
   4. Специални залози:
           4.1. Залог на комбинацията от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя броя на числата в диапазоните от 1 до 40 и от 41 до 80, които трябва да бъдат изтеглени, за да е печеливш залогът. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
            4.2. Залог на сбора от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които участникът може да залага. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички изтеглени числа. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове.
          4.3. Залог на едновременното познаване на сбора на изтеглените числа, съгласно т. 4.2, и вероятността сборът да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
            4.4. Залог дали първото изтеглено число ще бъде по-голямо, по-малко или равно на първото изтеглено число от предходното теглене и/или вероятността да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
(6) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.
(7) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на участника и съответния коефициент.
 Чл. 14. (1) За разновидност “ЛОТО 2” на играта “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”, залагания могат да се правят само на целите числа от 0 до 9 включително.
(2) Броят на числата, на които може да се залага е 2.
(3) Участникът определя броя на числата, на които залага, при спазване на изискванията на ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 2.
(4) Броят на числата, които се теглят е 2.
(5) Участието в играта може да се осъществи чрез:
  1. задаване от страна на участника на избрана от него числова комбинация;
  2. случаен избор, при който на участника се предоставя случайна комбинация от числа;
  3. Предварително зададени от организатора комбинации от числа, на които участникът залага.
  4. Специални залози:
           4.1. Залог на комбинацията от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя броя на числата в диапазоните от 0 до 4 и от 5 до 9, които трябва да бъдат изтеглени, за да е печеливш залогът. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
             4.2. Залог на сбора от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които участникът може да залага. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички изтеглени числа. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове.
           4.3. Залог на едновременното познаване на сбора на изтеглените числа, съгласно т. 4.2, и вероятността сборът да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
             4.4. Залог дали първото изтеглено число ще бъде по-голямо, по-малко или равно на първото изтеглено число от предходното теглене и/или вероятността да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
(6) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.
(7) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на участника и съответния коефициент.
Чл. 15. (1) За разновидност “ЛОТО 3” на играта “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”, залагания могат да се правят само на целите числа от 0 до 9 включително.
(2) Броят на числата, на които може да се залага е 3.
(3) Участникът определя броя на числата, на които залага, при спазване на изискванията на ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 2.
(4) Броят на числата, които се теглят е 3.
(5) Участието в играта може да се осъществи чрез:
1. задаване от страна на участника на избрана от него числова комбинация;
2. случаен избор, при който на участника се предоставя случайна комбинация от числа;
3. Предварително зададени от организатора комбинации от числа, на които участникът залага.
4. Специални залози:
           4.1. Залог на комбинацията от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя броя на числата в диапазоните от 0 до 4 и от 5 до 9, които трябва да бъдат изтеглени, за да е печеливш залогът. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
            4.2. Залог на сбора от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които участникът може да залага. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички изтеглени числа. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове.
           4.3. Залог на едновременното познаване на сбора на изтеглените числа, съгласно т. 4.2, и вероятността сборът да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
             4.4. Залог дали първото изтеглено число ще бъде по-голямо, по-малко или равно на първото изтеглено число от предходното теглене и/или вероятността да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
(6) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.
(7) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на участника и съответния коефициент.
Чл. 16. (1) За разновидност “ЛОТО 4” на играта “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”, залагания могат да се правят само на целите числа от 0 до 9 включително.
(2) Броят на числата, на които може да се залага е 4.
(3) Участникът определя броя на числата, на които залага, при спазване на изискванията на ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 2.
(4) Броят на числата, които се теглят е 4.
(5) Участието в играта може да се осъществи чрез:
1. задаване от страна на участника на избрана от него числова комбинация;
2. случаен избор, при който на участника се предоставя случайна комбинация от числа;
3. предварително зададени от организатора комбинации от числа, на които участникът залага.
4. Специални залози:
           4.1. Залог на комбинацията от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя броя на числата в диапазоните от 0 до 4 и от 5 до 9, които трябва да бъдат изтеглени, за да е печеливш залогът. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
            4.2. Залог на сбора от изтеглените числа – в този случай организаторът на играта определя интервали от сборове, на които участникът може да залага. Сборът на изтеглените числа се получава, като се съберат стойностите на всички изтеглени числа. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всеки от интервалите от сборове.
          4.3. Залог на едновременното познаване на сбора на изтеглените числа, съгласно т. 4.2, и вероятността сборът да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
            4.4. Залог дали първото изтеглено число ще бъде по-голямо, по-малко или равно на първото изтеглено число от предходното теглене и/или вероятността да е четно или нечетно число. Организаторът на играта предварително определя коефициент за всяка от комбинациите.
(6) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти.
(7) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на участника и съответния коефициент.
Чл.17. (1). За разновидност “ЛОТО 6 от 47” на играта “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ОНЛАЙН ИГРИ”, участникът залага на комбинация от 6 числа измежду целите числа от 1 до 47, включително.
(2) При валидиране на залога, участникът получава от организатора допълнителни числа и коефициент за всяко число, определени на случаен принцип чрез генератор на случайни числа.
(3) Залозите в играта „Лото 6 от 47“ са фиксирани и се обявяват от организатора в интернет сайта.
(4) Участието в играта може да се осъществи чрез:
    1. задаване от страна на участника на избрана от него числова комбинация;
    2. случаен избор, при който на участника се предоставя случайна комбинация от числа.
    3. предварително зададени от организатора числови комбинации и съответните им позиции, на които клиентът може да заложи.
(5)  За определяне на печалбите организаторът  тегли 6 числа измежду целите числа от 1 до 47, включително.
(6) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти и броят, познати от клиента числа в тегленето „Лото 6 от 47“, както и на база получените от организатора на играта коефициенти за всяко число чрез генератор на случайни числа и броят познати от клиента съвпадения между избраните от него числа и получените от организатора допълнителни числа по ал. 2.
(7) Между позналите шестте числа във всяко теглене се разпределя специална премия (наричана още „ДЖАКПОТ“), чийто общ размер се формира не от отчисления от залози или предварително определени конфигурации, а се определя  по правилата на чл. 29, ал. 2, т. 3 и се обявява от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД в интернет сайта.
(8) В случай че печалбата е „Участие в жребии за ТВ игри Национална лотария”, участникът получава възможност да участва в жребии за участие в ТВ игрите Национална лотария за спечелване на парична печалба или предметна награда. Участниците, спечелили възможност за печалба чрез участие в „Теглене за ТВ игри Национална лотария” трябва да заявят желанието си за включване в ТВ игрите Национална лотария, като регистрират уникалния номер на потвърждението на залог в официалния интернет сайт или на официалния телефон на организатора на играта, където се валидира уникалният номер на потвърждението на залог. След регистриране на уникалния номер на потвърждението на залог, той се включва в теглене за ТВ игри Национална лотария по предварително обявен от организатора ред и начин. Чрез специализирано устройство - съоръжение за определяне на печеливши комбинации, изградено на основата на компютърна система и генератор на случайни числа измежду всички участници, регистрирали се за „Участие в теглене за ТВ игри Национална лотария”, се определя участника или участниците, които се канят да присъстват в студиото, където се определят печелившите от ТВ играта. ТВ игрите Национална лотария са подробно описани в Приложения № 2-8 към настоящите задължителни правила и в интернет сайта.
(9) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение на залога на участника по съответния коефициент.
Чл.18. (1) За разновидност “ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” на играта “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ЛОТО ИГРИ”, участника залага на комбинация от 6 числа измежду целите числа от 1 до 47 и избира страна Ези и/или Тура на изображение на монета.
(2) Залозите в играта „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ“ са фиксирани и се обявяват от организатора в интернет сайта.
(3) Участието в играта може да се осъществи чрез:
    1. задаване от страна на участника на избрана от него числова комбинация и страна Ези и/или Тура на изображение на монета;
     2. случаен избор, при който на участника се предоставя случайна комбинация от числа и страна Ези и/или Тура на изображение на монета;
    3. предварително зададени от организатора числови комбинации и страна Ези и/или Тура на изображение на монета, на които участника залага.
(4) За определяне на печалбите организаторът изтегля шест числа измежду целите числа от 1 до 47 и една страна Ези или Тура от изображението на монетата.
(5) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти и броят на познатите от участника изтеглени съгласно ал.4 числа и страна от изображението на монетата.
(6) Между позналите шестте числа и страната на монетата във всяко теглене се разпределя специална премия (наричана още „ДЖАКПОТ“), чийто общ размер се формира не от отчисления от залози или предварително определени конфигурации, а се определя  по правилата на чл. 29, ал. 2, т. 3 и се обявява от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ АД в интернет сайта.
(7) С Предварителната програма по чл.5 организаторът може да обяви разиграването в едно или повече от тегленията на една или повече гарантирани печалби като в същата програма той определя броя, размерите на тази печалба и условията за спечелването й. Разиграването на гарантираните печалби се извършва чрез жребий, осъществен от генератор на случайни числа.
(8) В случай, че печалбата е „Участие в жребии за ТВ игри Национална лотария”, участникът получава възможност да участва в жребии за участие в ТВ игрите Национална лотария за спечелване на парична печалба или предметна награда. Участниците, спечелили възможност за печалба чрез участие в „Теглене за ТВ игри Национална лотария” трябва да заявят желанието си за включване в ТВ игрите Национална лотария, като регистрират уникалния номер на потвърждението на залог в официалния интернет сайт или на официалния телефон на организатора на играта, където се валидира уникалния номер на потвърждението на залог. След регистриране на уникалния номер на потвърждението на залог, той се включва в теглене за ТВ игри Национална лотария по предварително обявен от организатора ред и начин. Чрез специализирано устройство - съоръжение за определяне на печеливши комбинации, изградено на основата на компютърна система и генератор на случайни числа измежду всички участници, регистрирали се за „Участие в теглене за ТВ игри Национална лотария”, се определя участника или участниците, които се канят да присъстват в студиото, където се определят печелившите от ТВ играта. ТВ игрите Национална лотария са подробно описани в Приложения № 2-8 към настоящите задължителни правила и в интернет сайта.
(9) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на участника и съответния коефициент.
Чл.19. (1) За разновидност “ЗЛАТНАТА ТОПКА” на играта “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ - ЛОТО ИГРИ”, участникът залага на комбинация от 5 числа измежду целите числа от 1 до 35 включително.
 (2) Залозите в играта „ЗЛАТНАТА ТОПКА“ са фиксирани и се обявяват от организатора в интернет сайта.
 (3) Участието в играта може да се осъществи чрез:
       1. задаване от страна на участника на избрана от него числова комбинация;
       2. случаен избор, при който на участника се предоставя случайна комбинация от числа.
       3. предварително зададени от организатора числови комбинации и съответните им позиции, на които участникът може да заложи.
 (4) За определяне на печалбите организаторът провежда две тегления:
1. В първо теглене организаторът изтегля пет числа/топки измежду числата/топките от 1 до 35 включително;
2. Във второто теглене участват 36 числа/топки – числата от 1 до 35 и Златната топка/Златното число, като организаторът изтегля пет числа/топки измежду тях. В случай, че сред първите 5 изтеглени числа/топки не присъства Златното число/Златната топка, не се теглят повече числа/топки. В случай че Златното число/Златната топка бъде изтеглена сред първите 5 числа/топки, се изтегля още едно шесто число/топка.
 (5) Печалбите се определят на база предварително определени от организатора на играта коефициенти и броят, познати от участника числа.
 (6) В случай че във второто теглене по ал. (4) бъде изтеглено Златното число/Златната топка, между позналите петте изтеглени числа в това теглене, се разпределя специална премия (наричана още „ДЖАКПОТ“), чийто общ размер се формира не от отчисления от залози или предварително определени конфигурации, а се определя  по правилата на чл. 29, ал. 2, т. 3 и се обявява от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ“ ООД в интернет сайта.
 (7) В случай че печалбата е „Участие в жребии за ТВ игри Национална лотария”, участникът получава възможност да участва в жребии за участие в ТВ игрите Национална лотария за спечелване на парична печалба или предметна награда. Участниците, спечелили възможност за печалба чрез участие в „Теглене за ТВ игри Национална лотария” трябва да заявят желанието си за включване в ТВ игрите Национална лотария, като регистрират уникалния номер на потвърждението на залог в официалния интернет сайт или на официалния телефон на организатора на играта, където се валидира уникалният номер на потвърждението на залог. След регистриране на уникалния номер на потвърждението на залог, той се включва в теглене за ТВ игри Национална лотария по предварително обявен от организатора ред и начин. Чрез специализирано устройство - съоръжение за определяне на печеливши комбинации, изградено на основата на компютърна система и генератор на случайни числа измежду всички участници, регистрирали се за „Участие в теглене за ТВ игри Национална лотария”, се определя участника или участниците, които се канят да присъстват в студиото, където се определят печелившите от ТВ играта. ТВ игрите Национална лотария са подробно описани в Приложения № 2-8 към настоящите задължителни правила и в интернет сайта.
 (8) В случай на вярно предвиждане, печалбата се изчислява като произведение от залога на участника и съответния коефициент.
Чл.20. Желаещите да ползват системи за съкратено записване /ако има такива/ са длъжни да спазват правилата и условията, обявени от организатора.
Чл. 21. (1) Организаторът на игрите определя процедурата, по която участниците извършват залози.
(2) “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД си запазва правото по всяко време, да приеме или да не приеме даден залог или част от него, както и да обявява залози за невалидни“НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД гарантира на участниците, че направени от тях залози няма да бъдат обявявани за невалидни неоснователно.
Чл. 22. (1) Минималният и максималният залог за едно предвиждане се определят от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД, като минималният не може да бъде по-малък от 0,01 лв./0,01евро, а максималният не може да бъде по-голям от 100 000 лв./50 000 евро.
(2) „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД може да променя ограниченията за минималния и максималния залог, съгласно ал. 1, като уведоми Държавната комисия по хазарта. Промяната се утвърждава от Държавната комисия по хазарта и се обявява на участниците.
Чл. 23. (1) „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД определя периода от време след извършване на всеки залог, в който същият може да бъде анулиран.
(2) В специални случаи, извън периода от време, определен съгласно ал. 1, залог може да бъде анулиран само по решение на “НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД и при спазване на определената от дружеството процедура.
(3) Анулирането се смята за осъществено след получаване на потвърждение от централната компютърна система.
(4) Сумите, върнати на участниците в резултат на анулиране на залог, не се включват в постъпленията за играта.
Чл. 24. Участниците са длъжни да спазват игралните условия и правилата на играта и нейните разновидности, определени от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД.