Правила за разиграване на коледни бонус печалби

(ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ)

в хазартните игри „Национална лотария“, „Национална лотария – моментни игри“, организирани от „Ню Геймс“ АД  и  „Новолото“, и „Лотарио“, организирани от „Национална лотария” АД

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите правила уреждат условията за разиграване на коледни бонус печалби, като допълнителни печалби от хазартните игри „Национална лотария“ и „Национална лотария – моментни игри“, организирани от „Ню Геймс“ АД, и „Новолото“ и „Лотарио“, организирани от „Национална лотария” АД (Организаторите). Разиграването на допълнителните печалби се организира на основание чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл. 16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Новолото“, и чл.36 от Правила за организиране и провеждане на лото игра „Лотарио“, организирана от „Национална лотария“ АД.

1.2. Коледните бонус печалби са допълнителни печалби по смисъла на чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри“, организирана от „Ню Геймс“ АД, чл. 16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Новолото“, и чл.36 от Правила за организиране и провеждане на лото игра „Лотарио“, организирана от „Национална лотария“ АД.

1.3. Разиграването на коледните бонус печалби се осъществява в избрани лото пунктове за залози от играта „Лотарио“ (лото пунктове)  и търговски обекти, в които се продават лотарийни билети от игрите „Национална лотария – моментни игри“ и/или „Национална лотария“,  и/или „Новолото“.

1.3.1. Не всеки лото пункт, в който се правят залози в играта „Лотарио“ и в не всеки търговски обект, в който се продават лотарийни билети от игрите „Национална лотария – моментни игри“ и/или „Национална лотария“, и/или „Новолото“ участва в Разиграването на коледните бонус печалби.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

2. Разиграването на коледните бонус печалби стартира на 27.11.2019 г. и продължава до изчерпване на печалбите, посочени в т.4 от настоящите Правила, но не по-късно от 13.01.2020 г.

УЧАСТИЕ

3.1. В разиграването на различните видове коледни бонус печалби участва всеки участник, който е закупил лотарийни билети от игрите „Национална лотария – моментни игри“  и/или „Национална лотария“, “ и/или „Новолото“, и/или е направил  залог в играта „Лотарио“, в рамките на периода по т.2.

3.2. Броят и размерът на залога/залозите в един/една или повече квитанции/билети, както и самото им участие в разиграването за спечелването на коледните бонус печалби не гарантира спечелване на бонус печалба.

3.3. Независимо от участието му в разиграването на коледните бонус печалби, всеки залог участва в съответната разновидност на играта, за която е предоставен.

ПЕЧАЛБИ

4. Участващите в разиграването на коледните бонус печалби имат шанс да спечелят някоя от следните коледни бонус печалби:

  • 500 000 печалби – Коледен плик с коледни късмети;
  • 250 000 печалби – Албум с коледни фигури;

4.1. Количествата по т.4 са общи за всички лото пунктове и обекти по т.1.3.

МЕХАНИЗЪМ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

5. Спечелването и вида на спечелените коледни бонус печалби по т.4. се определят при спазване на следните правила:

5.1. в случай, че участникът е направил залог/залози в играта „Лотарио“ и/или с билет от игрите  „Национална лотария – моментни игри“,  и/или „Национална лотария“, и/или „Новолото“ на обща стойност от и над 10 лева, той може да спечели коледна бонус печалба от вида „Коледен плик с коледни късмети“;

5.2. в случай, че участникът е направил залог/залози в играта „Лотарио“ и/или с билет от игрите  „Национална лотария – моментни игри“,  и/или „Национална лотария“, и/или „Новолото“ на обща стойност от и над 20 лева, той може да спечели коледна бонус печалба от вида „Албум с коледни фигури“.

6. Коледните бонус печалби могат да бъдат спечелени само ако залозите са направени, съответно билетите по т.5 са закупени в обекти, в които се извършва разиграването, и не са изчерпани количествата, находящи се в тях.   

7. В момента на осъществяването на залозите и/или закупуването на билетите, организаторът съобразно правилата по т.5 определя дали участникът печели коледна бонус печалба и какъв е нейният вид.                                                                                                                       

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

8. Спечелената коледна бонус печалба се предава на участника на място, непосредствено след спечелването й в съответния лото пункт или обект за продажба на лотарийни билети от описаните игри. В случай, че участникът не потърси и/или не получи спечелената коледна бонус печалба по реда, описан в предходното изречение, той губи правото си на нея.

9. Коледни бонус печалби се разиграват в съответния лото пункт или обект за продажба на лотарийни билети, до изчерпване на количествата, разпределени за него и налични в него.

10. Организаторът не носи отговорност за непотърсени и неполучени печалби и не дължи същите при изчерпване на съответния вид в съответния лото пункт/търговски обект, където е спечелен.

11. Спечелената коледна бонус печалба не може да бъде заменяна с коледна бонус печалба от друга разновидност или паричната й стойност.

12. Всеки, направил залози и/или закупил билети, участващи в разиграването на коледните бонус печалби, като допълнителни печалби от изброените в т.1.1. хазартни игри, приема настоящите правила и се съгласява да спазва същите.

13. В разиграването на коледните бонус печалби нямат право да участват, съответно получават печалби, служители на Организатора, както и служителите на търговските обекти, в които се провежда разиграването.

14. Организаторите имат право по всяко време да променят едностранно настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.15.

15. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg.