СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ИГРАЛНА СМЕТКА С „LAFKA ВАУЧЕР 7777“

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с наложени запори от Национална агенция по приходите върху банкови сметки на „Национална лотария“ АД, считано от 28.02.2020 г. се преустановява приемането на депозити за участие в онлайн игрите на сайта 7777.bg. Наличните средства по игралната сметка на клиента могат да бъдат използвани за игра в онлайн игрите на сайта 7777.bg или да бъдат заявявани за изтегляне, чрез разплащателен метод „Easypay“ при спазване на установеното в Общите условия за ползване на сайта 7777.bg.

 I. Общи положения


„LAFKA ВАУЧЕР 7777" (наричана по-нататък „Ваучер/ът") представлява средство за захранване на стойност по активна потребителска игрална сметка (Игрална сметка) на регистриран участник (Участникът) на сайта www.7777.bg (Уебсайта).


Издател на Ваучера е „Национална лотария" АД, ЕИК: 204061981, адрес: гр. София - 1000, район Оборище, ул. „Московска" № 43 (наричан по-нататък „Националната лотария").


Ваучерът може да бъде ползван еднократно съгласно описаното по-долу и само по предназначение, както следва:

  • стойността му може да се разходва само за участие в онлайн игрите на Националната лотария;
  • не може да се заменя за паричната си равностойност, да се заявява за изплащане към Участника или трето лице, и/или да се прехвърля по други игрални сметки.
  • притежател на закупен Ваучер се счита винаги Участникът, титуляр на Игралната сметка на Уебсайта, от която е зареден Ваучерът, независимо от каквито и да било други обстоятелствата, свързани с придобиването му.

Срокът на валидност на ваучера е 40 (четиридесет) дни, считано от издаването/закупуването му и е изписан на неговия хартиен носител.


II. Закупуване и ползване на Ваучера


1. Ваучерите могат да се придобиват, чрез покупка от обекти на търговска верига "Лафка маркет" АД, ЕИК 175127176, "Разпространение на печата" АД, ЕИК 121207277, "Боби Прес" ООД, ЕИК 102684007, "Вива 2010" ООД, ЕИК 201138262 и само от пълнолетни дееспособни физически лица.


Ваучерите се генерират и отпечатват на място в определените за това места, след като лицето, желаещо да придобие ваучер заяви това на служител в съответния обект и заплати номиналната стойност на ваучера. Номиналната стойност на ваучерите е в размер на 10 лева, 15 лева, 20 лева, 30 лева, 40 лева, 50 лева, 60 лева, 70 лева, 80 лева, 90 лева, 100 лева, 200 лева, 300 лева, 400 лева и 500 лева.


Ваучерът се отпечатва еднократно на хартиен носител. Всеки ваучер притежава уникален номер (код).


Всеки ваучер притежава и уникален код за сигурност, който може да се използва при рекламации, свързани с външни дефекти на хартиения му носител. При въпроси относно рекламации, свързани с външни дефекти на хартиения носител на ваучера, участникът следва да се обади на тел.: 0700 42100.


2. За да ползва Ваучера, лицето, което го е придобило следва да има качеството Участник в Уебсайта и да притежава активирана Игрална сметка.


Участникът следва да осъществи достъп до своята Игрална сметка.


След като влезе в своята игрална сметка участникът следва да избере опция за захранване на Игрална сметка посредством „LAFKA ВАУЧЕР 7777" от менюто с предлаганите начини за захранване на игрална сметка, което се визуализира в Секция: „Зареди сметка онлайн".


С акта на придобиване на „LAFKA ВАУЧЕР 7777", участникът приема настоящите Специфични условия и същите стават обвързващи за него. Преди избирането на опция за захранване на Игрална сметка посредством „LAFKA ВАУЧЕР 7777" от менюто с предлаганите начини за захранване на Игрална сметка, заявителят потвърждава, приемането на настоящите Специфични условия.


След влизането в съответната подсекция за захранване на Игрална сметка, посредством „LAFKA ВАУЧЕР 7777“, участникът следва да въведе неговия (на ваучера) код и да активира съответния потвърдителен бутон.


При успешно въвеждане на кода на ваучера се извършва проверка и верификация за неговата валидност и дали вече не е бил използван. С ваучерът може да бъде еднократно захранена само една игрална сметка.


При успешна проверка и верификация, стойността на ваучера се отразява по баланса на Игралната сметка на Участника. В този случай ваучерът се счита за използван и повторното му въвеждане в същата или друга игрална сметка е невъзможно.


В случай, че при проверката се установи, че кодът е невалиден или вече е бил въведен и с него е била захранена игрална сметка, участникът получава системно съобщение за това в игралния си профил.


2.1 При закупуване на ваучер на стойност 50 лева или 100 лева, Участникът може да получи бонус под формата на безплатни игри на Уебсайта. Бонусът се получава еднократно. Вида и размера на бонуса се определя от Национална лотария и се обявява на Уебсайта. Не всички участници могат да получат определения бонус, като преценката за това е на Национална лотария.


Национална лотария не носи отговорност за отношенията (вкл. при възникнали спорове) между Участникa, титуляр на Игралната сметка на Уебсайта, в която е използван Ваучерът и лицето, което е придобило и/или заплатило Ваучера или е негов приносител, в случай, че лицето не е едно и също.


При закриванена игрална сметка, ако стойността на ваучера или останала част от нея не е използвана за игра на сайта, същата се губи от участника и не може да бъде заявявана за теглене.


Настоящите условия се публикуват на Уебсайта. Същите могат да бъдат променяни/актуализирани от Национална лотария, като измененията им влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта.