Правила промоция Кештерминал

Правила за получаване на специален “Бонус 10 – участие в жребий“, на сайта www.7777.bg, от „Национална лотария“ АД

1.1. Настоящите Правила уреждат условията за получаване на специален Бонус на сайта www.7777.bg, наричан по-долу „Бонус“.

1.2. Бонусът се осигурява от „Национална лотария“ АД (наричано по-долу „дружеството“ или „организатора“).

1.3. Настоящите правила не гарантират получаване на Бонус. Организаторът предлага и/или предоставя Бонус само на избрани от него участници и само, ако по неговата свободна преценка избраните участници, както и направените от тях депозити и залози отговарят на установените в тези правила условия.

1.4. Бонусът е допълнителна печалба по смисъла на чл. 28 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, чл.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, и т.10.3. от Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална лотария“ АД.

2. Периодът, в който може да се получи Бонус е от 16:20:00 часа на 24.10.2019 г. до 23:59:59 часа на 04.01.2020 г.

3. За получаването на Бонуса могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат игрален профил на сайта www.7777.bg, с потвърден имейл адрес, съгласно публикуваните на същия сайт Правила на „Национална лотария“ АД и са изпълнили предварително обявените условия за участие.

4.1. За да получи Бонуса, регистрираният участник следва да депозира средства, по игралната си сметка, на сайта www.7777.bg, в размер от минимум 10.00 (десет) лева, в периода по т.2., чрез платежен метод „Cashterminal”.

4.2. Депозирането следва да бъде осъществено и средствата да са отразени по Игралната сметка на участника в периода по т. 2.

5.1. При депозит на средства, в размер 10.00 (десет) лева, чрез Cashterminal, през периода посочен в т. 2., участникът поучава Бонус, изразяващ се в 1 (един) брой участие в жребий за допълнителната печалба, посочена в настоящите Правила.

5.2. Броят на участията в жребия, които дава Бонуса е различен и се определя по следната формула: Общ брой участия в жребия = Сборът на сумата на всички депозити / 10

5.2.1. В случай, че общият брой на участията в жребия, получен по формулата от т.5.2., не е цяло, а е естествено число - например: 14,5 (145 лева общо депозирани средства делено на 10), то общият брой на участията в жребия е равен само на цялата част на числото - 14 броя, съгласно дадения пример, а дробната част (числата след десетичната запетая) не се взема под внимание.

5.2.2. Примери:

  • При депозит, в размер на 10.00 лева, участникът получава Бонус - 1 (един) брой участие в жребия;
  • При депозит/и в размер на 100.00 лева, участникът получава Бонус - 10 (десет) броя участие в жребия;
  • При депозит/и в размер на 25.00 лева, участникът получава Бонус - 2 (два) броя участия в жребия;

6.1. Всеки участник, получил Бонус, по смисъла на настоящите Правила, участва в жребий за спечелването на предметна печалба, а именно:

  • един брой фабрично нов лек автомобил BMW X1;

Жребият за определяне на печелившия участник ще бъде изтеглен до 10 (десет) дни след края на периода за получаване на Бонуса, посочен в т. 2, чрез генератор на случайни събития от определен представител на Организатора и резултатите от него се обявяват на www.7777.bg.

6.3. Организаторът има право да изтегли трима или повече допълнителни участници, които съответно са: първа, втора, трета и т.н. резерви.

7. Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора, чрез съобщение на потребителския му профил, по който е постъпил депозита, на посочения от него имейл и/или телефон за връзка.

8.1. За да получи печалба си, в 7 (седем)- дневен срок от обявяване на резултатите от жребия, печелившият участник трябва да се свърже с „Национална лотария“ АД на 0700 42 100 и, съответно, след предварителна уговорка с представителите на Организатора, да се яви на адрес: Гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37.

8.2. В случай, че печелившият участник не се яви в посочения срок или има друга причина, поради която не може да бъде обявен за печеливш в настоящата игра, съгласно тези Правила или Общите Правила и условия на сайта www.7777.bg, Организаторът обявява участникът изтеглен като първа резерва, за печеливш в Играта и го уведомява по реда на т. 7., като за резервния участник важи правилото по т. 8.1., считано от датата на уведомяването му, че е обявен за печеливш участник.

8.3. Правилото по т.2 се повтаря до окончателно определяне на печеливш участник.

8.4. Печелившият участникът не може да заменя спечелената печалба с парична й равностойност.

9. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност и има право да откаже предоставянето на печалба, в някой от следните случаи:

  • участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите, организирани от „Национална лотария“ АД и настоящите Правила;
  • участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на печалбата;
  • участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му от представителя на Национална лотария, както и да предостави Декларации-съгласие от трети лица за обработване на лични данни от страна на Организатора, във връзка с получаването на печалбата;
  • участникът не се яви за получаване на печалбата си в/на посочените от „Национална лотария“ АД срок и адрес.
    Във всеки от изброените по – горе случаи, участникът губи право да получи печалбата.

10. С получаването на Бонуса се счита, че всеки участник се е запознал и е приел настоящите правила.

11. Организаторът не носи отговорност в случай, че депозит, който е осъществен чрез “Cashterminal“, не е отразен по игралната сметка на участника в www.7777.bg, поради независещи от Организатора обстоятелства или такива, които не са под неговия контрол.

12.1. С получаването на Бонуса, всеки участник се съгласява да получи печалбата, обявена в настоящите правила, както и да я приеме такава, каквато е осигурена от Организатора.

12.2. Всички изображения на печалбата, публикувани с маркетингова цел на интернет страницата на Организатора или където и да е, свързани с настоящата Игра, са илюстративни.

12.3. Организаторът осигурява печалба - лек автомобил, като свободно и изцяло по своя преценка определя, без да се ограничава до: марка, модел, модификация, цвят и оборудване и др.

13. Организаторът не дължи обезщетения или каквато и да е компенсация на печелившия, както и покриване на разноски направени за получаване на печалбата, нейното регистриране, застраховане и/или за каквито и да е административни или други разходи, които печелившият следва да направи за получаването на печалбата и дължими към трети лица.

14. Организаторът не отговаря за претърпени вреди, пропуснати ползи, изпитано разочарование и др.п. от участниците получили Бонус.

15. Организаторът има право, едностранно и по всяко време, да прекрати раздаването на Бонуса и да не раздаде допълнителните печалби, като не дължи обезщетения и/или компенсации на участниците получили Бонус.

16. Организаторът има право, едностранно и по всяко време, да променя настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.17.

17. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg.

18. В допълнение към настоящите Правила се прилагат ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта www.7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта www.7777.bg и използване на услугите предлагани там.