Правила за провеждане на игра за допълнителни печалби “ФенТомбола“

Организирана от „Национална лотария“ АД

1. Настоящите правила определят условията и реда за провеждане на Игра за раздаване на допълнителни печалби, с наименование „ФенTомбола“ („Игра“), по смисъла на чл. 28 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, организирана от „Национална лотария“ АД, т.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана от „Национална лотария“ АД, и т.10.3. от Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална лотария“ АД („Организатор“), на интернет адрес: www.7777.bg.

2. Играта ще има различни издания, за всяко от които организаторът ще определя неговата продължителност/период на провеждане, на изданието на играта, вида и стойността на залога, с който може да се участва в изданието на играта, печалбата и др. специфични изисквания/ограничения, като предварително обявява същите, в допълнение – Приложение към настоящите Правила, на интернет адрес: 7777.bg.

3. В разиграването на допълнителните печалби могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат активиран игрален профил, на сайта 7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт Правила на „Национална лотария“ АД и са изпълнили предварително обявените условия за участие.

4. За да участва в Игра за раздаване на допълнителни печалби, регистрираният участник трябва да осъществи достъп до своя игрален профил/своята игрална сметка, на сайта: 7777.bg, да заяви участието си, чрез кликване на специален бутон „Участвай/Играй" или да посочи (избере) своя любим футболен отбор, от специално подменю, след което да направи квалифициращ/определящ по вид и размер залог, с реални средства, определен от Организатора.

4.1. Квалифициращ залог, по смисъла на т. 4 е всеки залог, който е на стойност и от вид определени от Организатора.

4.2. За валиден залог се счита такъв, който е направен с реални средства, в периода на провеждане на изданието на играта, обявен от Организатора, и който отговаря на всички допълнителни изисквания съгласно Правилата и Приложенията към тях.

4.3. Кеш-аут залози не са квалифициращи по смисъла на т.4.

4.4. Залози, направени със средства от бонус баланса не са квалифициращи по смисъла на т.4.

5.1. За всеки квалифициращ залог, на стойност определена от Организатора, участникът получава 1 (един) брой талон, който го включва жребии за допълнителни печалби.* Жребият за допълнителни печалби във всяко издание на играта се тегли чрез генератор на случайни събития, от определен представител на Организатора и резултатите от него се обявяват на www.7777.bg.

*Пример: Стойност на квалифициращ залог в размер на 5 (пет) лева в едно издание на играта може да дава възможност за получаване на 1 брой талон, който да се равнява на 1 (едно) участие в жребия за допълнителна печалба.

5.2. Талоните/участията в жребиите важат само за едно издание на игра и не се прехвърлят/използват в следващи издания или в други игри.

6. „Национална лотария“ АД определя вида на печалбите във всяко издание на играта, условията за тяхното спечелване и получаване и ги обявява на интернет адрес: 7777.bg.

6.1. В случай, че в някое от изданията на играта има предвидена парична печалба, печелившият участник ще получи стойността й по баланса на игралната си сметка в профила.

7. Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от Организатора, чрез съобщение на потребителския профил, чрез който е направил залог, на посочения от него имейл и/или телефон за връзка.

8.1. За да получи печалба си, печелившият участник трябва да се свърже с „Национална лотария“ АД на 0700 42 100, и съответно, след предварителна уговорка с представителите на Организатора, да се яви на адрес: Гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, за да получи своята печалба.

8.2. Участникът не може да заменя спечелената печалба с парична й равностойност.

9. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност и има право да откаже предоставянето на печалба, в някой от следните случаи:

  • участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите, организирани от „Национална лотария“ АД и настоящите Правила;
  • участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на печалбата;
  • участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му от представителя на Национална лотария, както и да предостави Декларации-съгласие от трети лица за обработване на лични данни от страна на Организатора, във връзка с получаването на печалбата, ако е приложимо;
  • участникът не се яви за получаване на печалбата си в/на посочените от „Национална лотария“ АД срок и адрес.

Във всеки от изброените по – горе случаи, участникът губи право да получи печалбата.

10. С участието си в играта за раздаване на допълнителни печалби, се счита, че всеки участник се е запознал и е приел настоящите правила.

11.1. С участието си в играта, всеки участник се съгласява, да получи печалбата, обявена на интернет адрес 7777.bg, както и да приеме печалбата така, както същата е организирана.

11.2. При поискване от Организатора, ако е приложимо, да предостави лична банкова сметка за да получи частта от печалбата, представляваща парична сума.

12. Организаторът не носи отговорност за качеството на услугите, включени в печалбата, в т.ч., но не само: услугите на туристическите агенции, авиокомпании, хотели и др.

13. Организаторът не дължи обезщетения или каквато и да е компенсация на печелившия, в случай, че не е могъл да използва печалбата си, частично или изцяло, поради, но без да се ограничава до: забрана за напускане на страната, забрана да посещава спортни мероприятия, анулирани полети, стачки, отменени или изменен начален час поради събития, блокади на пътища и т.н.

14. Организаторът не носи отговорност за каквито и да било неблагоприятни последици за печелившият заради използването на печалбата, пътуването или престоя, или други независещи от Организатора обстоятелства.

15. Организаторът има право, едностранно и по всяко време, да променя настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.16.

16. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg.

 

Приложения: