Правила за провеждане на игра за раздаване на печалба “Iphone XS” от Казино игра „Deal or No Deal“

1.1. Настоящите правила уреждат условията и реда за провеждане на Игра за раздаване на допълнителни печалби „Deal or No Deal“, по смисъла т.10.3. от Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална лотария“ АД, на интернет адрес: http://www.7777.bg (сайта), съгласно лиценз за организиране на хазартна игра издаден с решение № № 30-9237/01.09.2016г.

1.2. В Играта за раздаване на допълнителните печалби могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат активиран игрален профил, на сайта 7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите предлагани там.

2.1. Играта ще се проведе от 18:00 ч., 28.08.2019 г. до 11:59 ч. 04.09.2019 г.

2.2. В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:

 • 1 брой: Iphone XS
 • 3. В разиграването на допълнителните печалби могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат игрален профил, на сайта 7777.bg, с потвърден имейл адрес, съгласно публикуваните на същия сайт Правила на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ.

  4.1. За да участва в играта, за раздаване на допълнителни печалби, регистрираният участник трябва да осъществи достъп до своя игрален профил/своята игрална сметка, на сайта: 7777.bg и да направи залози, с реални средства на минимална стойност от 5 (пет) лева, на казино играта „Deal or No Deal“, в периода по т. 2.1.

  4.2. Всеки 5 лева реализирани залози, с реални средства, на казино играта „Deal or No Deal“, в периода по т. 2.1 носи едно участие на играча:

  Пример 1: Участник, който заложи 5 лева получава 1 участие
  Пример 2: Участник, който заложи 8 лева получава 1 участие
  Пример 3: Участник, който заложи 10 лева получава 2 участия

  4.3. Последен момент, в който може да бъде направен последният залог, с който да се изпълнят условията по т. 4.1., за участие в Играта, е : 11:59:59 часа, на 04.09.2019 г

  5.1. Жребият за определяне на печелившият от Играта за раздаване на допълнителна печалба ще бъде изтеглен на 05.09.2019 г., посредством генератор на случайни събития.

  5.2. Резултатите от жребия се обявяват на сайта на дружеството: www.7777.bg.

  6.1. Участникът, изтеглен в жребия, ще получи печалбата си ако спрямо него са спазени всички изисквания по-горе и не са налице други пречки по настоящите и по Общите правила и условия за използване на сайта 7777.bg.

  6.2. След теглене на жребия, печелившият участник ще бъде уведомен от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, чрез съобщение на потребителския профил, чрез който е направил залог, на посочения от него e-mail или телефон за връзка.

  7.1. За да получи предметна си печалба, от настоящата Игра, печелившият участник трябва да се свърже с НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ на тел. 0884 58 29 79 или 0700 42 100, и съответно, след предварителна уговорка с представителите на Организатора, да се яви на адрес: Гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, за да получи своята печалба.

  7.2. Участникът не може да заменя спечелената предметна печалба с парична й равностойност.

  8. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност и има право да откаже предоставянето на печалба, в някой от следните случаи:

 • участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите, организирани от „Национална лотария“ АД и настоящите Правила;
 • участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на печалбата;
 • участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му от представителя на Национална лотария;
 • участникът не се яви за получаване на печалбата си в/на посочените от „Национална лотария“ АД срок и адрес.
 • Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи право да получи печалбата.

  Права на организатора


  9. Организаторът има право по всяко време да промени или прекрати настоящата Игра

  10. Решенията се вземат по свободна преценка на Организатора и са окончателни. Организаторът няма задължение да информира участниците, предварително или постфактум, за спиране, прекратяване или анулиране на Играта за конкретен участник или за всички участници, както и за мотивите си.

  11. Няма да бъде предоставена допълнителната печалба на участник, който нарушава правилата и/или използва или е използвал преди заобикалящи методи за други игри провеждани от Организатора.

  12. Организаторът не поема каквито и да е разходи направени от печелившият участник във връзка с получаване на печалбата от настоящата Игра, в това число, но не само: транспортни, хотелско настаняване, за храна и др.

  13. С участието си в играта за раздаване на допълнителни печалби „Deal or No Deal“ се счита, че всеки участник се е запознал и е приел настоящите правила.

  14. Организаторът има право по всяко време да променя едностранно настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.15.

  15. Настоящите правила влизат в сила от публикуваните им на сайта www.7777.bg