Правила за провеждане на Играта „Море от съкровища”

Настоящият документ съдържа правилата на онлайн играта „Море от съкровища” („Играта”),организирана от „Национална Лотария” АД, съгласно Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg), одобрени от Държавната комисия по хазарта („Правилата").


1. Описание на Играта

Играта „Море от съкровища” е онлайн казино игра - виртуален игрален автомат, при която участниците залагат на комбинация от символи, генерирана от Генератор на Случайни Числа.


2. Участници в Играта

2.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, което e навършило 18 години, отговаря на изискванията на законите в Република България за участие в хазартни игри, и е направило валидна регистрация за онлайн игрите на сайта на Национална Лотария АД (7777.bg) и притежава потребителска сметка, съгласно Игралните условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg) и Условията за ползване на сайта 7777.bg.
2.2. С регистрацията си на сайта 7777.bg, както и с участието си в Играта „ Море от съкровища”, се счита, че участникът е запознат с настоящите правила, приема същите и се задължава да ги спазва.


3. Залог

3.1. Участникът може да участва в Играта единствено чрез залог, извършен от потребителската му сметка към неговия регистриран профил в сайта 7777.bg.
3.2. Залозите, за участие в играта „Море от съкровища”, са във фиксирани размери от: 0,20 лв., 0,50 лв., 1,00 лв., 2,00 лв., 3,00 лв., 5,00 лв., 10,00 лв., 20,00 лв., 30,00 лв., 50,00 лв., като при предоставяне на своя залог, участникът избира сумата на залога сред възможните фиксирани размери.
3.3. Предоставянето на залог не гарантира получаването на печалба.


4. Механизъм на Играта

4.1. Участникът избира сума на залога по реда на т.3.2. от тези Правила
4.2. Играта се стартира с бутон „Играй“, при натискането, на който се отварят автоматично 4-те „Печеливши числа“, след което играчът, трябва да отвори балончетата с рибки, на които са „Вашите числа“. Той може да отвори „Вашите числа“ едно по едно или да отвори всички с един бутон „Отвори всички“. В случай на съвпадение между „Печелившо число“ с някое от числата във „Вашите числа“, играчът получава изписаната сума под числото във „Вашите числа“. Възможно е да има повече от едно съвпадение на „Печеливши числа“ с „Вашите числа“, като в този случай играчът печели сбора от сумите под тях.
4.3. Коефициенти, по които се умножава сумата на залога, за да се получи сумата на печалбата в основната игра са следните:

Коефициент

х 1 000

х 500

х 300

х 100

х 50

х 30

х 20

х 10

х 5

х 4

х 3

х 2

х 1

х 0.75

х 0.50


Коефициентите се определят на случаен принцип.

4.4. Освен изписани числа и суми след разкриването (отварянето) на „Вашите числа“, играчът може да получи и бонус символи. Ако в една игра (при един залог) играчът събере 4 (четири) бонус символа „Ключ“ той продължава в „Бонус Игра“, а ако събере 3 (три) бонус символа „Диамант“, той продължава в „Супер Бонус Игра“, от които могат да спечелят допълнителни печалби, без да се изисква допълнителен залог.
Събраните бонус символи са валидни само за 1 (един) залог на играта и при старт на нова игра, колекцията на играча ще бъде зачистена.
4.5. След края на играта, участникът може да избере да повтори залога и да играе със същата сума на същите сектори или да избере нова сума на залог.


5. Бонус игри

5.1. Супер Бонус Игра.
5.1.1 Играта се стартира само ако играчът е получил 3 бонус символа „Диамант“ в същия игрален рунд на основната игра. След събиране на 3-те символа „Диамант“, играчът автоматично е пренасочен към Супер Бонус игра, без да е необходим допълнителен залог.

5.1.2. В Супер бонус играта, играчът „завърта“ колело (визуализирано като бъчва), на което са разположени общо 16 (шестнадесет) сектори, на които са изобразени различни парични суми, символ“ДЖАКПОТ“ и символ „Събери“. Всяка сума, на която е спряло колелото, се добавя към общата печалба на играча, от Супер бонус играта и нейното място се заема от символ „Събери“. Супер бонус играта приключва при спиране на колелото на сектор „Събери“ или при събиране на 5 символа „Джакпот“.
5.1.3 СУПЕР БОНУС ИГРА е игра, в която може да се спечели Джакпот.
Джакпот сумата стартира от 10 000 лева начална стойност и нараства прогресивно до момента на спечелване, след което стартира от същата стартова сума. Той се натрупва с до 5 (пет) % отчисления от направените залози. В случай, че колелото спре на сектор „Джакпот“, играчът събира в колекция джакпот символи - „морско конче“, като е необходимо в една Супер бонус игра да събере 5 (пет) джакпот символа – „морско конче“, за да спечели текущия Джакпот. За спечелване на Джакпота не е необходимо колелото да спре на сектор „СЪБЕРИ“. Ако е приложимо, освен натрупания ДЖАКПОТ, участникът печели и паричната сума или сборът на спечелените парични суми от СУПЕР БОНУС ИГРАТА.
5.1.4. Възможност за моментни печалби – парична сума. Това е евентуална опция в играта, съгласно която, участникът получава възможност да спечели директно парична печалба. Организаторът обявява размерът на печалбата върху сектори от „колелото“ на Супер бонус играта, като тази печалба се печели в случай на изпълнение на определените от Организатора условия, в една игра. Възможните парични печалби, в Супер бонус играта, се определят като залогът се умножи по съответен коефициент, от таблицата с коефициенти, описани в точка 5.1.5.
5.1.5. Коефициенти, по които се умножава сумата на залога, за да се получат сумите в секторите на „колелото“, с моментни печалби, в Супер бонус играта, са следните:

Коефициент

Джакпот

х1

х1

х2

х2

х3

х3

х4

х5

х5

х7

х7

х8

х8

х10

х20


5.2. Бонус игра
5.2.1. Бонус Играта се стартира само ако в основната игра, играчът събере 4 символа „Ключ “, след което играчът автоматично се пренасочва към Бонус игра.
5.2.2. В играта се визуализират 12 броя „ковчежета“. Всяко ковчеже съдържа 3 (три) символа. При избор (клик) на някое от ковчежетата се визуализират символите, които то съдържа. Отварят се „ковчежета“ докато играчът не си събере три еднакви символа от даден вид, като тогава той печели сумата, която е изписана като печалба за този вид.
5.2.3. Възможност за моментни печалби - това е евентуална опция в играта, съгласно която, участникът получава възможност да спечели директно парична печалба или предметна печалба. Организаторът обявява видът на печалбата върху печеливш и игрален символ, като тази печалба се печели в случай на изпълнените условия в една игра. Паричните печалби в играта се определят като залогът се умножи по съответен коефициент от таблицата с коефициенти описани в точка 5.2.4. Предметната печалба може да се замени с предварително определена от Организатора парична сума.
5.2.4. Коефициенти, по които се умножава сумата на залога, за да се получи сумата на печалбата в Бонус играта и възможната предметна печалба са следните:

Коефициент

Екскурзия до Малдиви или

5 000 лева.

х100

х30

х20

х15

 

х10

 


6. Печалби

6.1. Парични печалби от залози се изплащат при приключване на игралното събитие чрез добавяне към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът.
6.2. В случаите на печалба Джакпот, тя се превежда по игралната сметка на
печелившия участник в 7777.bg, въз основа на данните в Централната компютърна система.
6.3. Сумата на печалбата от бонус ниво се добавя към сумата от основната игра със съответния номер и общата печалба постъпва по сметката на участника в сайта 7777.bg.
6.4.1. Паричната равностойност на предметната печалба „Екскурзия до Малдивите“, от Бонус играта, а именно: 5000 лева, се добавя към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът, след изрично потвърждение от страна на потребителя за своя избор, чрез функционалност в потребителския му профил, на сайта 7777.bg, в 7 (седем) дневен срок, считано от датата на спечелването й.
6.4.2. В случай, че участникът избере да получи предметната печалба - „Екскурзия до Малдиви“, в 7 (седем) дневен срок, считано от спечелването на печалбата, следва да се яви на адрес: гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37 и писмено да заяви, че желае да получи предметната печалба, както и да подпише необходимите документи,.
6.4.3. В случай, че участникът не направи какъвто и да е избор, в дадения му 7 (седем) дневен срок, за получаване паричната равностойност на предметната печалба или не заяви надлежно предметната си печалба „Екскурзия до Малдивите“, системата начислява паричната равностойност на предметната печалба „Екскурзия до Малдивите“, в размер на 5000 лева, към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът.


7. Особени случаи

7.1. Национална Лотария АД АД (7777.bg) не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта и/или прекъсване на Играта, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол, в т.ч., но не само: в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата, проблеми в интернет свързаността и др.
7.2. В случай, че след предоставяне на залога, преди стартиране на Играта, или по време на Играта, участникът не може да стартира или съответно да довърши Играта, за която е предоставил залога си, поради обстоятелства, посочени в предходната по т.7.1, статусът на сесията се запазва в продължение на 5 (пет) минути от прекъсване на сесията/настъпване на обстоятелството по т.7.1, в рамките на които участникът има
следните права, които може да упражни алтернативно, а именно:
а/ да продължи същата Игра, за която е предоставил залога, или
б/ да започне нова игра като предостави нов залог. При извършен от участника избор на тази възможност, със стартиране на новата игра, предишната игра се прекратява автоматично и участникът губи направения за нея залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.7.1, сървърът е генерирал печалба за участника по прекратената игра, спечелената печалба се изплаща по потребителската
му сметка, от която е направен залогът, независимо, че участникът е стартирал нова игра.
7.3. Ако участникът не упражни някое от правата си, посочени в ”а” и ”б” на т.7.2. в посочения срок, с изтичането му Играта автоматично прекъсва и участникът губи предоставения залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.7.1., участникът е спечелил печалба, последната се изплаща чрез добавяне към баланса на потребителската сметка на участника, от която е направен залогът, независимо дали е упражнил някое от правата си, посочени в ”а” и ”б” на т.7.2.
7.4. Национална Лотария АД (7777.bg) не дължи възстановяване на суми от залози, предоставени за игри, които са автоматично прекратени, в т.ч. поради изтичане на срока по т.7.2., независимо дали в този срок участникът е упражнил правата си, посочени в ”а” и ”б” на т.7.2. и независимо дали участникът е успял да стартира/продължи играта си, ако това се дължи на обстоятелства по т.7.1. от настоящите Правила.


8. Заключителни разпоредби

8.1. С поставянето на залог, всеки участник се съгласява, в случай, че спечели, от Бонус играта и избере да получи предметна печалба „Екскурзия до Малдивите“, да приеме печалбата, така, както същата е организирана.
8.2. „Национална лотария“ АД не носи отговорност за качеството на услугите, включени в печалбата от вида „ЕКСКУРЗИЯ до Малдивите“, в т.ч., но не само: услугите на туристическите агенции, авиокомпаниите и хотелите, изпълняващи
екскурзията.
8.3. „Национална лотария“ АД може да прилага по-дълъг срок от предвидения т. 6.4.1,
6.4.2, 6.4.3, по свое решение, за всеки отделен случай.
8.3. Настоящите Правила са приети от Национална Лотария АД (7777.bg) и влизат в сила от момента на обявяването им.
8.4. Настоящите Правила могат да бъдат променяни от Национална Лотария АД (7777.bg), в цялост или отделна част от тях, без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта 7777.bg.