ПРАВИЛА ИГРА "КРЪСТОСЛОВИЦИ - ПИРАТСКО СЪКРОВИЩЕ"

Настоящият документ съдържа правилата на онлайн играта "КРЪСТОСЛОВИЦИ - ПИРАТСКО СЪКРОВИЩЕ" ("Играта"), организирана от "Национална Лотария" АД, съгласно Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg), одобрени от Държавната комисия по хазарта ("Правилата").

1. Описание на Играта

Играта "КРЪСТОСЛОВИЦИ - ПИРАТСКО СЪКРОВИЩЕ" е онлайн казино игра - виртуален игрален автомат, при която участниците залагат на комбинация от букви, генерирана от Генератор на Случайни Числа.

2. Участници в Играта

2.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, което e навършило 18 години, отговаря на изискванията на законите в Република България за участие в хазартни игри, и е направило валидна регистрация за онлайн игрите на сайта на Национална Лотария АД (7777.bg) и притежава потребителска сметка, съгласно Игралните условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg) и Условията за ползване на сайта 7777.bg.

2.2. С регистрацията си на сайта 7777.bg, както и с участието си в "КРЪСТОСЛОВИЦИ - ПИРАТСКО СЪКРОВИЩЕ", се счита, че участникът е запознат с настоящите правила, приема същите и се задължава да ги спазва.

3. Залог

3.1. Участникът може да участва в Играта единствено чрез залог, извършен от потребителската му сметка към неговия регистриран профил в сайта 7777.bg.

3.2. Залозите за участие в играта "КРЪСТОСЛОВИЦИ - ПИРАТСКО СЪКРОВИЩЕ" са във фиксирани размери от 0,20 лв., 0,50 лв., 1,00 лв., 2,00 лв., 3,00 лв., 5,00 лв., 10,00 лв., 20,00 лв., 30,00 лв., 50,00 лв., като при предоставяне на своя залог, участникът избира сумата на залога сред възможните фиксирани размери.

3.3. Предоставянето на залог не гарантира получаването на печалба.

4. Механизъм на Играта

4.1. Участникът избира сума на залога по реда на т.3.2. от тези Правила.

4.2. Играта се стартира с бутон ИГРАЙ, при натискането на който се зареждат автоматично 18 печеливши букви, които участникът трябва да отвори една по една или да използва бутон ОТВОРИ ВСИЧКИ. Целта на играта е чрез печелившите букви да се запълнят 3 или повече от "Пълни думи" в кръстословицата. Всяка съвпадаща буква, автоматично се маркира във всички думи в кръстословицата, в които се среща.

4.3. Печалба от играта се начислява при напълно запълнени 3 или повече думи.

4.4. В едно разиграване, играчът може да получи до 2 бонус думи. При запълване на пълна бонус дума - "Пълна оранжева дума", тя се счита за 2 "Пълни думи" при изчисляване на печалбата от разиграването. Броят на думите в кръсловицата може да варира, както и дължината на думите в кръстословицата.

4.4.1. Изисквания за "Пълна дума" и "Пълна оранжева дума":

  1. "Пълната дума" трябва да има най-малко 3 букви.
  2. "Пълна дума" може да се образува само от букви, разположени в цяла непрекъсната хоризонтална или вертикална линия в Кръстословицата.
  3. "Пълна дума" може да се образува само с четене отляво надясно и отгоре надолу.
  4. Всяка отделна буква в една "Пълна дума" трябва да присъства сред "Печелившите букви".
  5. "Пълна дума" може да има само в Кръстословицата, като непосредствено преди и след нея няма други букви.
  6. В този пример само думата "КОРАБ" е "Пълна дума", защото отговаря на всички изисквания. Производни от тази дума като "КОРА", "БАРОК", "БАР", "РОК" не са "Пълни думи". Производните думи в една "Пълна дума" не се броят при определяне на печалбата.
  7. "Пълна оранжева дума" е такава, която е маркирана с оранжево защитно поле ("Оранжева дума") и за която са налице всички изисквания по т. 1-6.

4.5. Предвидена е възможност в една игра играчът да получи до 3 бонус предмета: ключ. Събирането на 3 бонус предмета (ключа), стартира БОНУС игра за допълнителни печалби, без да се изисква допълнителен залог.

4.6. В БОНУС ИГРАТА, играчът печели допълнителна печалба на база коефициент умножен по залога в основната игра. Печалбите се определят на случаен принцип, на база предварително разпределени печалби.

4.7. След края на играта, участникът може да избере да повтори залога и да играе със същата сума или да избере нова сума на залог.

5. БОНУС ИГРА

5.1. Бонус играта се стартира само ако участникът е събрал необходимия брой бонус символи в същия рунд на основната игра. След събиране на определения брой символи - "ключ", участникът автоматично е пренасочен към Бонус игра, без да е необходим допълнителен залог.

5.2. Бонус Играта представлява морска битка, в която играчът стреля по преминаващи кораби с цел да ги разруши напълно, за да завладее съкровището, което носят. Играчът разполага с ограничено време, което може да се удължи, в случай, че стрелбата доведе до унищожаване на кораб, който носи бонус допълнително време. Играта приключва с изтичане на определеното за игра време.

5.3. Печалбата от Бонус играта не е обвързана с броя или вида на успешно унищожените кораби. Печалбата от Бонус играта се визуализира в края на играта, след изтичане на определеното време за игра.

6. Печалби

6.1. Печалбите от Играта се разпределят на случаен принцип чрез Генератора на случайни събития, на база фиксирани печалби спрямо залога, умножен по коефициента съответстващ на броя на пълните думи.

Коефициенти за печалба при брой познати думи в основната игра:

ПЕЧАЛБИ В ОСНОВНАТА ИГРА

Брой думи

Коефициент за печалба

15

x20000

14

x5000

13

x1000

12

x500

11

x100

10

x50

9

x20

8

x10

7

x5

6

x4

5

x3

4

x2

3

x1

ПЕЧАЛБИ В БОНУС НИВОТО:

Коефициенти за печалба в бонус ниво

x10,000

x1,000

x750

x500

x400

x300

x250

x200

x150

x100

x75

x50

x40

x30

x20

x15

x10

 

6.2. Парични печалби, от залози, се изплащат при приключване на игралното събитие чрез добавяне към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът.

6.3. Сумата на печалбата от бонус ниво се добавя към сумата от основната игра със съответния номер и общата печалба постъпва по сметката на участника в сайта 7777.bg.

7. Особени случаи

7.1. Национална Лотария АД АД (7777.bg) не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта и/или прекъсване на Играта, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол, в т.ч., но не само: в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата, проблеми в интернет свързаността и др.

7.2. В случай, че след предоставяне на залога, преди стартиране на Играта, или по време на Играта, участникът не може да стартира или съответно да довърши Играта, за която е предоставил залога си, поради обстоятелства, посочени в предходната по т.6.1, статусът на сесията се запазва в продължение на 5 (пет) секунди от прекъсване на сесията/настъпване на обстоятелството по т.6.1, след което участникът може да започне нова игра като предостави нов залог. Със стартиране на новата игра или изтичане на посочения период, предишната игра се прекратява автоматично и участникът губи направения за нея залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.6.1, сървърът е генерирал печалба за участника по прекратената игра, спечелената печалба се изплаща по потребителската му сметка, от която е направен залогът, независимо, че участникът е стартирал нова игра.

7.3. Национална Лотария АД (7777.bg) не дължи възстановяване на суми от залози, предоставени за игри, които са автоматично прекратени, ако това се дължи на обстоятелства по т.6.1. от настоящите Правила.

7.4. Национална Лотария АД (7777.bg) не дължи възстановяване на суми от залози, предоставени за игри, които са автоматично прекратени, в т.ч. поради изтичане на срока по т.7.2.

8. Заключителни разпоредби

8.1. Настоящите Правила са приети от Национална Лотария АД (7777.bg) и влизат в сила от момента на обявяването им.

8.2. Настоящите Правила могат да бъдат променяни от Национална Лотария АД (7777.bg), в цялост или отделна част от тях, без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта 7777.bg.