Игра за допълнителни печалби - „ВЕЛИКДЕНСКИ БОНУС ПЕЧАЛБИ 2019“

ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ - „ВЕЛИКДЕНСКИ БОНУС ПЕЧАЛБИ 2019“
Организирана от „Национална лотария“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите правила определят условията и реда за провеждане на Игра за допълнителни печалби (наричана по-долу „Игра за Великденски бонус печалби“ или само „Игра“), по смисъла на чл. 28 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, организирана от „Национална лотария“ АД, т.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана от „Национална лотария“ АД, и т.10.3. от Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална лотария“ АД.

1.2. Великденските бонус печалби се осигуряват и предоставят от „Национална лотария“ АД (наричани по- долу „Дружеството“ или „Организатор“).

1.3. Участието в настоящата Игра не е обвързано с участие/залог в хазартните игри, организирани от „Национална лотария“ АД.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

2. Играта ще се проведе от 28.04.2019 г. до 23.59 часа на 05.05.2019 г.

УЧАСТИЕ

3.1. В Играта могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат активиран игрален профил на сайта: www.7777.bg, отговарящи и изпълняващи условията на настоящите Правила, ОБЩИTE УСЛОВИЯ за ползване на сайта 7777.bg и Правилата за участие в хазартните игри, в сайта 7777.bg.

3.2. В разиграването на великденските бонус печалби се участва посредством уникален- деветцифрен Код за участие, който се намира под скреч покритие на специален великденски стикер, издаден и разпространяван от Организатора, в избрани от него търговски обекти.

3.3. Участниците следва да се логнат /да достъпят/ в потребителския си профил, на сайта www.7777.bg, чрез специалния интернет адрес: www.7777.bg/velikden

3.4. След достъпване на потребителския си профил, чрез линк: www.7777.bg/velikden, участникът може да въведе Кода за участие в специално за целта поле. Всеки уникален Код за участие е валиден до 05.05.2019 г. (включително), като след тази дата същият не може да бъде регистриран за участие в разиграването.

3.5. Един Код за участие дава право на едно участие в играта за разиграване на великденски бонус печалби.

3.6. От един потребителски профил може да бъде регистриран само един уникален Код за участие в играта за великденски бонус печалби.

ПЕЧАЛБИ

4. Участващите в разиграването могат да спечелят някоя от следните великденски бонус печалби:

  • Участие в жребий за спечелване на „лек автомобил Fiat TIPO“;
  • Участие в жребий за спечелване на „5-дневна екскурзия за двама до Дубай“;
  • Участие в жребий за спечелване на „смартфон Apple iPhone X“;
  • Участие в жребий за спечелване на „Телевизор 50”“;
  • Участие в жребий за спечелване на „Кюлче злато 20 гр.“;
  • Участие в жребий за спечелване на „Диамант 0.30 ct.“;
  • 380 000 броя „бонус игри „Детелинки на късмета“

МЕХАНИЗЪМ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

5. Спечелването и вида на великденска бонус печалба, по т.4., се определят при спазване на следните правила:

5.1. Участникът се логва/достъпва до потребителския си профил на сайта www.7777.bg и следва указанията, които ще му бъдат визуализирани на www.7777.bg/velikden;

5.2. След успешна регистрация на уникалния Код за участие в разиграването на великденските бонус печалби, се визуализира екран, с изображения на „великденски яйца“, от които участникът има право да избере 3 (три) броя. Не всяко избрано изображение на „великденско яйце“ съдържа печалба. Печалбите се определят на случаен принцип, посредством генератор на случайни събития.

5.3. При избор на изображение на „великденско яйце“, което съдържа печалба видът й се визуализира на екрана.

6.1. Участниците, които са спечелили печалба от вида „Участие в жребий“ участват в жребия за спечелване на съответната печалба. В жребиите се включват всички участници, които са спечелили печалба „Участие в жребий“ за съответната печалба, като всеки от тях участва със съответния брой спечелени участия. Жребиите ще бъдат изтеглени в срок до 14 дни след приключване на Играта, от представител на Организатора, посредством генератор на случайни събития. Представителят на организатора има право да изтегли и по 3 (трима) допълнителни участници във всеки жребий, които да бъдат първа, втора и трета резерва, съответстващи на реда на изтегляне. Резултатите от жребиите се обявяват на сайта на организатора www.7777.bg.

6.2. След теглене на жребий по т.6.1., всеки спечелил предметна печалба участник ще бъде уведомен от НАЦОНАЛНА ЛОТАРИЯ, чрез съобщение на потребителския профил, през който е направил регистрация на Кода за участие от великденския стикер. В случай, че спечелилият участник е предоставил свой e-mail и/или телефон и е предоставил съгласието си същите да бъдат използвани от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ за целите на участието му в игрите, същият ще бъде уведомен за печалбата на посочения от него e-mail или телефон.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

7.1. Спечелената предметна великденска бонус печалба се получава от участника, след поискване и предварителна уговорка със служители на Организатора, в офиса на дружетвото, на адрес: гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, като за целта участникът трябва да се обади предварително на тел. 0700 42 100. При получаването на печалбата участникът следва да се легитимира чрез предоставяне на документ за самоличност.

7.2. Печалбата „бонус игри „Детелинки на късмета“, ще бъдат достъпни за потребителя при влизане в онлайн казино играта „Детелинки на късмета“, като всяка бонус игра съответства на минималната стойност на залога за играта „Детелинки на късмета“. Бонус игрите трябва да бъдат изиграни не по-късно от 12.05.2019 г., като Организаторът не носи отговорност за неизползването до тази дата на печалбите и не дължи същите след този срок.

8. Организаторът не носи отговорност за непотърсени и неполучени предметни печалби в 40 дневен срок, считано от датата на Жребия, както не дължи същите след изтичането му, освен ако срокът не бъде удължен по решение на Организатора.

9. Спечелена предметна великденска бонус печалба не може да бъде заменяна с паричната й равностойност или с печалба от друг вид.

10. Всеки потребител, получил великденски стикер/регистрирал уникален код за участие в разиграването на великденските бонус печалби, се счита, че приема настоящите правила и се съгласява да спазва същите.

11. Организаторът има право по всяко време да променя едностранно настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.12.

12. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg.