Правила за разиграване на Джакпот премия

в играта със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана онлайн

1. Настоящите правила определят условията и реда за разиграване на Джакпот премия в организираната от „Национална лотария“ АД (Организаторът) игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, провеждана онлайн на интернет страницата 7777.bg. Съобразно тези правила Организаторът разиграва и допълнителните джакпот премии, предвидени тук.

2. Джакпот премията, съответно Допълнителната джакпот премия се разиграва за период, който е изрично обявен на интернет страницата на адрес: https://7777.bg/sport7/.

3. В разиграването на Джакпот премията, съответно Допълнителната джакпот премия могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат регистрирана на свое име игрална сметка на сайта 7777.bg.

4. За да участва в разиграването на Джакпот премията, съответно Допълнителната джакпот премия участникът следва да направи залог върху изхода на пет спортни срещи, определени от Организатора и обединени в специална колона за джакпот премия. Участникът е длъжен да направи предвиждания за всички пет спортни срещи, посочени в специалната колона. Направените от участника индивидуални залози върху резултати/изхода от една или всички пет спортни срещи не се отразяват на предвижданията и залозите, направени върху същите спортни срещи, включени в специалната колона за разиграване на Джакпот премията.

5.1. Началният и крайният момент за залагане върху резултатите от включените в специалната колона спортни срещи се определят от Организатора и обявяват на сайта 7777.bg.

5.2. Участникът може да прави повече от един залог за изхода от петте спортни срещи, включени в специалната колона.

5.3. Организаторът определя сумата за залог за една колонка, както и максимална сума за един залог, квалифициращ се за участие в разиграването на Джакпот премията.

6. В случай, че всички пет предвиждания върху изхода от петте спортни срещи в съответната специална колона за разиграване на Джакпот премията се окажат верни след обявяване на резултатите от тези срещи, залогът на участника се обявява за печеливш и се включва в разпределението на Джакпот премията, за която е участвал. Определянето на даден залог за печеливш се извършва от Организатора и се отразява в централната компютърна система. Тези залози не участват в разпределението на Допълнителната джакпот премия по т.6.1.

6.1 В случай, че четири от общо пет предвиждания върху изхода от петте спортни срещи в съответната специална колона за разиграване на Джакпот премията се окажат верни след обявяване на резултатите от тези срещи, залогът на участника се включва в разпределението на Допълнителната джакпот премия, определена за съответната колона. Определянето на даден залог за печеливш в Допълнителната джакпот премия се извършва от Организатора и се отразява в централната компютърна система. Тези залози не участват в разпределението на Допълнителната джакпот премия по т.6.

7. Размерът на Джакпот премията, както и на допълнителната джакпот премия разигравана за всяка съответна специална колона се определя от Организатора, и не зависи от броя или размера на залозите.

8. При повече от един печеливш залог размерът на спечелената Джакпот премията се разделя на броя на печелившите залози и всеки спечелил участник получава такава част от премията, която е съответна на броя на направените от него печеливши залози съгласно т.6.

8.1 В случаите на точка 6.1. при повече от един печеливш залог размерът на спечелената Допълнителна джакпот премия се разделя на броя на печелившите залози и всеки спечелил участник получава такава част от допълнителната премия, която е съответна на броя на направените от него печеливши залози съгласно т.6.1.

9. Резултатът от спортните срещи ще се определя съгласно официалния резултат за дадените срещи. Предвижданията за изхода от срещите следва да бъдат дадени на предварително определен и обявен, от Организатора, ПАЗАР.

Крайният резултат ще се определя от редовно игрално време (90 минути стандартно при футболни събития).

9.1 Когато една среща, включена в Джакпот Фонд, е с коефициент "1" (Анулирани, Отложени, Отменени и тн), то тази среща ще се счита като позната за целта на определяне на изплащане на фонд за Джакпот премиите. Същият коефициент ще бъде прилаган и в случай, че до 72 часа от края на спортната среща няма ясен финален резултат или преиграване на срещата.

9.2 В случай, че две или повече от спортните срещи в специалната колона са отменени, организаторът запазва своето право да определи нулев размер на джакпот премията.

10.1 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност и има право да откаже предоставянето на печалба, в някой от следните случаи:

  • участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия или настоящите Правила;
  • участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на печалбата;
  • участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му от представителя на Национална лотария;

10.2. Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи право да получи печалбата.

11. С участието си в играта за раздаване на допълнителни печалби, се счита, че всеки участник е приел настоящите правила.

12. „Джакпот премия“ и „Допълнителна джакпот премия“, по смисъла на тези Правила, представляват допълнителни печалби, по смисъла на чл.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана от „Национална лотария“ АД.

13. „Национална лотария“ АД си запазва правото да променя настоящите Правила.