Специфични условия за ваучер 7777.bg A1

 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с наложени запори от Национална агенция по приходите върху банкови сметки на „Национална лотария“ АД, считано от 28.02.2020 г. се преустановява приемането на депозити за участие в онлайн игрите на сайта 7777.bg. Наличните средства по игралната сметка на клиента могат да бъдат използвани за игра в онлайн игрите на сайта 7777.bg или да бъдат заявявани за изтегляне, чрез разплащателен метод „Easypay“ при спазване на установеното в Общите условия за ползване на сайта 7777.bg.

 

I. Общи положения

Услугата „Ваучер 7777.bg“ (наричана по-нататък „Ваучер/ът“) представлява услуга (средство) за захранване на стойност по активна потребителска игрална сметка (Игрална сметка) на регистриран участник (Участникът) на сайта 7777.bg (Уебсайта).

Издател на Ваучера е „Национална лотария“ АД, ЕИК: 204061981, адрес: гр. София - 1000, район Оборище, ул. „Московска“ № 43 (наричан по-нататък „Националната лотария“).

Разпространител на Ваучера е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, адрес: гр. София-1309, ул. „Кукуш“ №1 (наричан по-нататък „А1 България“).

Ваучерът може да бъде ползван минимум един път съгласно описаното по-долу и само по предназначение, както следва:

  • стойността му може да се разходва само за участие в онлайн игрите на Националната лотария;
  • не може да се заменя за левовата си равностойност, да се заявява за изплащане към Участника или трето лице, да се преотстъпва на друго лице и/или да се прехвърля по други игрални сметки.
  • За държател на закупен Ваучер се счита винаги Участникът, титуляр на Игралната сметка на Уебсайта, от която е заявен Ваучерът, независимо от каквито и да било други обстоятелствата, свързани с закупуването му.

II. Закупуване и ползване на Ваучера

1. За да закупи Ваучера, Участникът следва да осъществи достъп до своята Игрална сметка.

2. Закупуването на Ваучера става при спазване на следния ред и условия:

2.1. Необходимо е да са изпълнени едновременно следните условия (Условията) по отношение на мобилния телефонен номер, който се въвежда съгласно т.2.4 по-долу:

  • (изм. в сила от 11.09.2019 г.) Мобилният телефонен номер трябва да е на абонат, който е страна по действащ договор с активни услуги на „А1 България“ ЕАД от минимум 6 месеца;
  • Остатъкът по кредитния лимит на мобилния телефонен номер да е равен или по-голям от избраната за захранване чрез Ваучер сума;
  • (изм. в сила от 27.05.2019 г.) Мобилният телефонен номер да не е на: предплатена карта; абонат по договор за тарифен план bob; абонат, който е държавна или общинска организация или юридическо лице на бюджетна издръжка.

2.2. Избира се опция за захранване на Игрална сметка посредством „Ваучер 7777.bg“ от менюто с предлаганите начини за захранване на игрална сметка, което се визуализира в Секция: „Зареди сметка онлайн“

Преди избирането на опция за захранване на Игрална сметка посредством „Ваучер 7777.bg“ от менюто с предлаганите начини за захранване на Игрална сметка, заявителят приема настоящите Специфични условия и Услугата се счита за закупена от Крайния потребител съгласно същите.

2.3. (изм. в сила от 02.12.2019 г.) Избира се опция за стойност на „Ваучер 7777.bg“, която може да бъде 10 лв., 15 лв., 20 лв., 30 лв. или 60 лв. Максималната сума за закупуване на „Ваучер 7777.bg“ от един мобилен телефонен номер, в рамките на един календарен месец е 100 лв. Закупуването на Ваучера не е свързано със заплащане на допълнителни разходи или ползване на допълнителни услуги от страна на Крайния потребител, в това число за кратки текстови съобщения изпратени или получени в тази връзка.

2.4. Въвежда се мобилен телефонен номер в секция „Плащане с Ваучер 7777.bg“ в страница Депозит/Зареди сметка на Уебсайта и потвърждава въвеждането.

2.5 На въведения мобилен номер се получава SMS с 6 (шест) цифрен код за верификацията му, който е валиден до 24 часа от получаването му.

2.6. Кодът се въвежда до изтичане на валидността му в указаното за попълване поле на Уебсайта и се подава с натискане на бутона, обозначен за тази цел.

2.7. При успешна верификация на мобилния номер, съгласно предходните стъпки, се извършва проверка за съответствие с Условията.

2.8. При успешна проверка за съответствие с Условията, стойността на избрания Ваучер:

  • се начислява в месечната сметка, която се издава от А1 България за периода на покупката на Ваучера за услугите, ползвани чрез въведения и успешно верифициран мобилен телефонен номер съгласно договора, сключен с А1 България за този номер; и
  • се отразява по баланса на Игралната сметка на Участника; Ваучерът се счита за закупен и стойността му може да бъде използвана, съгласно указаното в настоящите Специфични условия.

2.9. При успешно закупуване на Ваучер, Участникът ще получи и уведомление чрез SMS.

2.10. При неуспешна верификация на мобилния телефонен номер или неуспешна проверка за съответствие с Условията, на мобилният телефонен номер се получава уведомление чрез SMS съобщение със съответен текст, с което покупката на Ваучер се счита за неуспешна.

2.11. (изм. в сила от 11.09.2019 г.) При закупуване на ваучер на стойност 30 лева или 60 лева, Участникът може да получи бонус под формата на безплатни игри на Уебсайта. Бонусът се получава еднократно. Вида и размера на бонуса се определя от Национална лотария и се обявява на Уебсайта. Не всички участници могат да получат определения бонус, като преценката за това е на Национална лотария.

2.12. (изм. в сила от 27.05.2019 г.) Национална лотария и А1 България не носят отговорност за отношенията (вкл. при възникнали спорове) между Участникa, титуляр на Игралната сметка на Уебсайта, от която е заявен Ваучерът и абоната, който е титуляр по действащ договор с активни услуги на „А1 България“ ЕАД и чиито телефонен номер е използван за закупуване на Ваучера, в случай, че лицето не е едно и също.

При закриване на игрална сметка, ако стойността на ваучера или останала част от нея не е използвана за игра на сайта, същата се губи от участника и не може да бъде заявявана за теглене.

Настоящите условия се публикуват на Уебсайта. Същите могат да бъдат променяни/актуализирани от Национална лотария, като измененията им влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта.