Правила на игра „БЪРЗА ИГРА - ЗАРОВЕ”

Правила за провеждане на Играта „БЪРЗА ИГРА - ЗАРОВЕ"

Настоящият документ съдържа правилата на онлайн играта „БЪРЗА ИГРА - ЗАРОВЕ" („Играта"), организирана от „Национална Лотария" АД, съгласно Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg), одобрени от Държавната комисия по хазарта („Правилата").

1. Описание на Играта

Играта „БЪРЗА ИГРА - ЗАРОВЕ" е онлайн казино игра - виртуален игрален автомат, при която участниците залагат на комбинация от символи, генерирана от Генератор на Случайни Числа.

2. Участници в Играта

2.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, което e навършило 18 години, отговаря на изискванията на законите в Република България за участие в хазартни игри, и е направило валидна регистрация за онлайн игрите на сайта на Национална Лотария АД (7777.bg) и притежава активирана игрална сметка, съгласно Игралните условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg) и Условията за ползване на сайта 7777.bg.

2.2. С регистрацията си на сайта 7777.bg, както и с участието си в Играта „БЪРЗА ИГРА - ЗАРОВЕ", се счита, че участникът е запознат с настоящите правила, приема същите и се задължава да ги спазва.

3. Залог

3.1. Участникът може да участва в Играта единствено чрез залог, извършен от игралната му сметка към неговия регистриран профил в сайта 7777.bg.

3.2. Залозите за участие в играта „БЪРЗА ИГРА - ЗАРОВЕ" са във фиксирани размери от 0,20 лв., 0,50 лв., 1,00 лв., 2,00 лв., 5,00 лв., 10,00 лв., 20,00 лв., 50,00 лв., 100,00 лв., като при предоставяне на своя залог, участникът избира сумата на залога сред възможните фиксирани размери.

3.3. Предоставянето на залог не гарантира получаването на печалба.

4. Механизъм на Играта

4.1. Целта на играта е с предоставените два зара, всеки с 6 (шест) страни, участникът да „хвърли" комбинация от 2 еднакви стойности на заровете, наричани за по-кратко в документа „чифт зарове". Например: чифт от 1-ници, чифт от 2-ки, чифт от 3-ки, чифт от 4-ки, чифт от 5-ци, чифт от 6-ци.

4.2. Участникът избира сума на залога по реда на т.3.2. от тези Правила.

4.3. Участникът поставя залог като след като избере сума на залог, натисне бутон ХВЪРЛИ ЗАРОВЕТЕ.

4.4. Ако след „хвърлянето на заровете" и двата зара са с еднакви стойности, играчът печели печалбата за съответния вид чифт. Печалбата за всеки вид чифт се калкулира като залогът за рунда се умножава по коефициента за съответния чифт.

В случай, че след „хвърляне на заровете" се паднат различни стойности на двата зара, играчът губи залога си.

4.5. След края на играта, участникът може да избере да повтори залога и да играе със същата сума или да избере нова сума на залог.

6. Печалби

6.1. Печалбите от Играта се разпределят на случаен принцип, чрез Генератора на случайни събития, на база фиксирани печалби спрямо залога и видът на чифта, образуван от двата зара по следната схема:

  • чифт 1:1 коефициент х 2
  • чифт 2:2 коефициент х 2
  • чифт 3:3 коефициент х 3
  • чифт 4:4 коефициент х 6
  • чифт 5:5 коефициент х 8
  • чифт 6:6 коефициент х 12

6.2. Парични печалби от залози се изплащат при приключване на игралното събитие чрез добавяне към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът.

7. Особени случаи

7.1. Национална Лотария АД (7777.bg) не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта и/или прекъсване на Играта, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол, в т.ч., но не само: в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата, проблеми в интернет свързаността и др.

7.2. В случай, че след предоставяне на залога, преди стартиране на Играта, или по време на Играта, участникът не може да стартира или съответно да довърши Играта, за която е предоставил залога си, поради обстоятелства, посочени в предходната по т.6.1, статусът на сесията се запазва в продължение на 5 (пет) секунди от прекъсване на сесията/настъпване на обстоятелството по т.6.1, след което участникът може да започне нова игра като предостави нов залог. Със стартиране на новата игра или изтичане на посочения период, предишната игра се прекратява автоматично и участникът губи направения за нея залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.6.1, сървърът е генерирал печалба за участника по прекратената игра, спечелената печалба се изплаща по потребителската му сметка, от която е направен залогът, независимо, че участникът е стартирал нова игра.

7.3. Национална Лотария АД (7777.bg) не дължи възстановяване на суми от залози, предоставени за игри, които са автоматично прекратени, ако това се дължи на обстоятелства по т.6.1. от настоящите Правила.

8. Заключителни разпоредби

8.1. Настоящите Правила са приети от Национална Лотария АД (7777.bg) и влизат в сила от момента на обявяването им.

8.2. Настоящите Правила могат да бъдат променяни от Национална Лотария АД (7777.bg), в цялост или отделна част от тях, без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта 7777.bg.