Правила на игра "ДЖУНГЛАТА"

Правила за провеждане на Играта "Джунглата"

Настоящият документ съдържа правилата на онлайн играта "Джунглата" ("Играта"), организирана от "Национална Лотария" АД, съгласно Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg), одобрени от Държавната комисия по хазарта("Правилата").

1. Описание на Играта

Играта "Джунглата" е онлайн казино игра - виртуален игрален автомат, при която участниците залагат на комбинация от символи, генерирана от Генератор на Случайни Числа.

2. Участници в Играта

2.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, което e навършило 18 години, отговаря на изискванията на законите в Република България за участие в хазартни игри, и е направило валидна регистрация за онлайн игрите на сайта на Национална Лотария АД (7777.bg) и игралната му сметка е активирана , съгласно Игралните условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg) и Условията за ползване на сайта 7777.bg.

2.2. С регистрацията си на сайта 7777.bg, както и с участието си в Играта "Джунглата", се счита, че участникът е запознат с настоящите правила, приема същите и се задължава да ги спазва.

3. Залог

3.1. Участникът може да участва в Играта единствено чрез залог, извършен от игралната му сметка, към неговия регистриран профил, в сайта 7777.bg.

3.2. Залозите за участие в играта "Джунглата" са във фиксирани размери от 0,02 лв., 0,05 лв., 0,10 лв., 0,20 лв., 0,30 лв., 0,50 лв., 1,00 лв., 2,00 лв., 3,00 лв., 5,00 лв., за 1 (един) сектор (наричан по-долу "КАРТА"), като участникът може да участва с фиксиран брой КАРТИ: 10 (десет) КАРТИ, 15 (петнадесет) КАРТИ или 20 (двадесет) КАРТИ. Участникът поставя своя залог, като избира сумата на залога сред възможните фиксирани размери, за 1 КАРТА. Цената на общия залог, за една Игра, се калкулира като броят на КАРТИТЕ се умножи по цената за залога на 1 КАРТА.

Пример:

 • 0,02 лв. залог х 10 КАРТИ = 0.20 лв. общ залог
 • 0,02 лв. залог х 15 КАРТИ = 0.30 лв. общ залог
 • 0,02 лв. залог х 20 КАРТИ = 0.40 лв. общ залог

3.3. Предоставянето на залог не гарантира получаването на печалба.

4. Механизъм на Играта

4.1. Участникът избира сума на залога и брой КАРТИ, по реда на т.3.2. от тези Правила,

4.2. Играта се стартира с бутон "Играй". При натискането на бутон „Играй“ ,игралните КАРТИ се зареждат и се отварят автоматично. С отварянето на игралните КАРТИ се разкрива сума на потенциална печалба от всяка една КАРТА. Участникът печели изписаната сума под КАРТАТА само ако в същата има "индикатор за печалба". Индикаторите за печалба са "животно" (например: маймуна, слон, тигър, черна пантера) или "кутия- изненада". В основната игра е възможно да има повече от една печалба като в този случай - участникът печели сбора от сумите под тях.

4.3. Коефициентите, по които се умножава сумата на залога, за да се получи сумата на печалбата, от една КАРТА, в основната игра, са от 1 до 25 000. Коефициентите се определят на случаен принцип.

4.4. Също така, в основната игра, участникът може да спечели 1 или повече безплатни бонус основни игри, без да се изисква допълнителен залог.

4.5 Освен изписани числа и суми след разкриването на игралните КАРТИ, участникът може да получи и бонус символ "ПЛОД". Ако в една игра (при един залог) участникът събере предварително уточнен брой бонус символи ПЛОД, от определен вид, се стартрира "Бонус игра". Условието за стартиране на бонус игра е събиране на съответния брой бонус символи, за съответния ПЛОД:

 • Ананас: за старт на бонус игра е нужно да се съберат 6 плода
 • Кокос за старт на бонус игра е нужно да се съберат 5 плода
 • Портокал за старт на бонус игра е нужно да се съберат 4 плода
 • Киви за старт на бонус игра е нужно да се съберат 4 плода
 • Нар за старт на бонус игра е нужно да се съберат 3 плода

Пример: при събрани 4 бонус символа Плод "портокал", се стартира бонус игра, от която могат да се спечелят допълнителни печалби, без да се изисква допълнителен залог. Събраните бонус символи ПЛОД са валидни само за 1 залог на играта и при старт на нова игра, колекцията на участника ще бъде зачистена.

4.6. Всеки различен бонус символ Плод отговаря на различни стойности на коефициент за печалба в бонус играта. В бонус играта, целта е един плод да премине игралното поле и да попадне в контейнер (гърне) с изписан на него коефициент. Стойностите на коефициентите се определят от вида на плода, с който се играе по следната таблица:

Коефициент за печалба   

Гърне   

Гърне   

Гърне   

Гърне   

Гърне   

Гърне Х

АНАНАС

125

350

100

250

175

Х

ПОРТОКАЛ

75

200

50

125

100

Х

КОКОС

40

100

25

75

50

Х

НАР

15

40

10

25

20

Х

КИВИ

5

20

5

10

15

Х

ЗЛАТЕН КОНТЕЙНЕР

Смяна на плод (няма коефициент)

При попадане на плод в гърне с коефициент, печалбата за участника се определя от коефициента, за съответното гърне, умножен по залога за една КАРТА. При попадане на повече от един плод в гърне с коефициент, сборът от коефициентите на гърнетата, в които е попаднал плод, формира коефициента, чрез който се определя печалбата.

При попадане на плод в централния "златен контейнер", не се получава коефициент, а само се сменя Плодът, с който участникът продължава да играе.

Играта приключва с трето попадане на плод в контентейнер със знак "Х".

4.7. След края на играта, участникът може да избере да повтори залога и да играе със същата сума и същия брой КАРТИ или да избере нова сума на залог и брой КАРТИ.

5. Бонус игри

5.1. Супер Бонус Игра.

5.1.1. Играта се стартира само ако участникът е събрал необходимия брой бонус символи в същия рунд на основната игра. След събиране на определения брой символи- плодове, участникът автоматично е пренасочен към Бонус игра, без да е необходим допълнителен залог.

5.1.2. В Бонус играта, участникът натиска бутон ИГРАЙ, за да "пусне" плод в игралното поле. Плодът преминава през игралното поле и на случаен принцип попада в един от 7 контейнера, разположени в долния край на игралното поле. Контейнерите са 3 типа:

 • A) Контейнер, обозначен със стойност на коефициент за печалба (например Х10): при попадане на плод в този контейнер, участникът получава сума на коефициент, която се умножава по направения в основната игра залог на 1 КАРТА и в резултат се калкулира печалба от бонус играта.
 • Б) Контейнер, обозначен като "златен контейнер": този контейнер не осигурява печалба коефициент, но служи като възможност да бъде сменен плодът, с който се играе бонус играта и съответно коефициентите върху контейнерите за печалба. Участникът ясно вижда какъв е плодът, с който може да бъде сменен текущият игрален плод. Няма ограничение в броя на попаденията в този контейнер.
 • B) Контейнер Х: контейнер, който не дава печалба. В една бонус игра се допускат максимум 3 попадения в контейнер със знак Х. Бонус играта приключва със 3-тото попадение в този контейнер.

5.1.3 В Играта, може да се спечели и Джакпот. Джакпот сумата стартира от 10 000 лева начална стойност и нараства прогресивно до момента на спечелване, след което стартира от същата стартова сума. Той се натрупва с до 5 % отчисления от направените залози.

5.1.4. "Кутия" с Печалба - изненада: това е специална опция в играта, която може да донесе на участника печалба от следния вид:

 • A) джакпот
 • Б) парична печалба
 • B) безплатни игри

6. Печалби

6.1. Печалбите от Играта се разпределят на печелившите залози , на база фиксирани печалби спрямо залога и броя КАРТИ, с които участникът играе.

6.2. Парични печалби, от залози, се изплащат при приключване на игралното събитие чрез добавяне към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът.

6.3. В случаите на печалба "Джакпот" тя се превежда по игралната сметка на печелившия участник в 7777.bg, въз основа на данните в Централната компютърна система.

6.4. Сумата на печалбата от бонус ниво се добавя към сумата от основната игра със съответния номер и общата печалба постъпва по сметката на участника в сайта 7777.bg.

6.5. При печалба "безплатни игри", участникът има право да изиграе игрите в рамките на период, обявен в известието за получената печалба в профила му на сайта.

7. Особени случаи

7.1. Национална Лотария АД АД (7777.bg) не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта и/или прекъсване на Играта, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол, в т.ч., но не само: в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата, проблеми в интернет свързаността и др.

7.2. В случай, че след предоставяне на залога, преди стартиране на Играта, или по време на Играта, участникът не може да стартира или съответно да довърши Играта, за която е предоставил залога си, поради обстоятелства, посочени в предходната по т.7.1, участникът има право да започне нова игра като предостави нов залог. Със стартиране на новата игра или след изтичане на период от 20 секунди след начало на играта, предишната игра се прекратява автоматично и участникът губи направения за нея залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.7.1, сървърът е генерирал печалба за участника по прекратената игра, спечелената печалба се изплаща по потребителската му сметка, от която е направен залогът, независимо, че участникът е стартирал нова игра.

7.4. Национална Лотария АД (7777.bg) не дължи възстановяване на суми от залози, предоставени за игри, които са автоматично прекратени, в т.ч. поради изтичане на срока по т.7.2.

8. Заключителни разпоредби

8.1. Настоящите Правила са приети от Национална Лотария АД (7777.bg) и влизат в сила от момента на обявяването им.

8.2. Настоящите Правила могат да бъдат променяни от Национална Лотария АД (7777.bg), в цялост или отделна част от тях, без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта 7777.bg.