Правила за участие в играта „ЗЛАТНАТА ОБУВКА“

на сайта www.7777.bg, от „Национална лотария“ АД

1.1. Настоящите правила определят условията и реда за провеждане на играта „ЗЛАТНАТА ОБУВКА“ (наричана по-долу за кратко „Специална игра“ или „Златната обувка“), която игра е за раздаване на допълнителни печалби, по смисъла на чл.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана от „Национална лотария“ АД,

1.2. Печалбите, в Специалната игра, се осигурява от „Национална лотария“ АД (наричано по-долу „дружеството“ или „организатора“).

2.1. Специалната игра се провежда за период, който е изрично обявен на интернет страницата на адрес: https://7777.bg/sport7/.

2.2. В Специалната игра „Златната обувка“ ще бъде раздавана парична печалба, в размер на 1 000 (хиляда) лева;

3. В Специалната игра могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат регистрирана, на свое име, активирана игрална сметка, на сайта: 7777.bg.

4.1. За да участва в играта за раздаване на допълнителни печалби, регистрираният участник трябва да осъществи достъп до своя игрален профил/своята игрална сметка, на сайта: 7777.bg и да направи прогноза за ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ, на три спортни срещи, определени от Организатора и обединени в специална бонус колонка.

4.2. Участникът е длъжен да направи предвиждания за точния резултат, на всички три спортни срещи, от специалната колонка, в посочения по т. 2.1. период.

4.3. Направени, от участник, залози, с реални средства, върху резултати/изхода от една или всички три спортни срещи, не се отразяват на предвижданията и залозите, направени върху същите спортни срещи, включени в специалната колона и не участват в Специалната игра.

5.1. Началният и крайният момент за вземане на участие в играта/за поставяне на прогноза върху резултатите от включените в специалната колона спортни срещи, се определят от Организатора и обявяват на сайта 7777.bg.

5.2. В периода по т. 2, Участникът има право на едно участие в Специалната игра.

6. Резултатът от спортните срещи ще се определя съгласно официалния резултат за дадените срещи. Предвижданията за изхода от срещите следва да бъдат дадени като ТОЧЕН РЕЗУЛТАТ ( Брой отбелязани голове Домакин : Брой отбелязани голове Гост). ТОЧНИЯТ РЕЗУЛТАТ ще се определя от редовно игрално време (90 минути, стандартно, при футболни събития).

7. В случай, че всички три предвиждания, на участника, на точните резултати, от трите спортни срещи, в колонката на Специалната игра, се окажат правилни, след обявяване на резултатите от тези срещи, участникът печели определената по т. 2.2 печалба.

8.1. В случай, че има повече от един участник с вярна прогноза, за точните резултати на включените в специалната колонка футболни срещи, размерът на определената от Организатора допълнителна печалба по т. 2.2., се разделя по равно между участниците, прогнозирали правилно точните резултати на футболните срещи, включени в специалната колонка.

8.2. В случай, че нито един от участниците в Специалната игра не е дал правилна прогноза за срещите, включени в специалната колона, определената от Организатора допълнителна печалба не се разпределя.

8.3. В случай, че една или повече от спортните срещи в специалната колона са отменени, организаторът запазва своето право да прекрати играта и да не даде определената печалба.

9. Печалбата, от настоящата Специалната игра, се получава по игралната сметка на печелившия участника, на сайта 7777.bg.

10.1 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност и има право да откаже предоставянето на печалба, в някой от следните случаи:

  • участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия или настоящите Правила;
  • участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на печалбата;
  • участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му от представителя на Национална лотария;

10.2. Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи право да получи печалбата.

11. С участието си в играта за раздаване на допълнителни печалби се счита, че всеки участник се е запознал и приема настоящите правила.

12. „Национална лотария“ АД си запазва правото да променя броя на спортните срещи, участващи в специалната колонка, както и броя и размера на раздаваните допълнителни печалби.

14. „Национална лотария“ АД си запазва правото да променя настоящите Правила.

15. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg