БОНУС ИГРА "Коледни печалби 2018"

 

Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби
„Коледни печалби 2018“
1. Настоящите правила определят условията и реда за провеждане на Игра за раздаване на допълнителни печалби, по смисъла на чл. 28 от Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, чл.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, и т.10.3. от Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална лотария“ АД.

2.1 Играта ще се проведе от 00:00:00 часа до 23:59:59 часа, на 24-ти Декември 2018 г.
В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:
1 брой лаптоп Apple MacBook
1 брой смартфон Apple iPhone X.
1 брой таблет Apple iPad.

2.2 Играта ще се проведе от 00:00:00 часа до 23:59:59 часа, на 25-ти Декември 2018 г.
В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:
1 брой смартфон Samsung S9
1 брой телевизор Samsung TV 55”
1 брой смарт часовник Samsung Galaxy Watch

2.3 Играта ще се проведе от 00:00:00 часа до 23:59:59 часа, на 31-ви Декември 2018 г.
В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:
1 брой Диамант 0.30 ct
1 брой Кюлче злато 20 гр.
1 брой парична печалба 1000.00 лева

3. В разиграването на допълнителните печалби могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат активиран игрален профил на сайта 7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт Правила на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ.

4. За да участва в играта за раздаване на допълнителни печалби, регистрираният участник трябва да осъществи достъп до своя игрален профил/своята игрална сметка на сайта 7777.bg, и да направи залог с реални средства на стойност от поне 1 лев.

5. За валиден залог се счита такъв направен с реални средства и направен в деня на промоцията. Последен момент, в който могат да бъдат правени залозите е 23:59:59 ч. на 24.12.2018г.

6.1 В случай, че след като е направил залог по реда на предходните точки, участникът направи реални залози в размер над 1 /един/ лева на сайта 7777.bg, той се включва още веднъж в жребия за допълнителни печалби. Всеки лев под формата на реален залог на сайта 7777.bg включва още веднъж участника в жребия за допълнителна печалба.
6.2. Направените залози в секция „ПОКЕР“ не се включват във формирането на броя участия в жребия за допълнителните печалби.

7.1. Жребият за допълнителните печалби по точки 2.1 и 2.2 ще бъде изтеглен на 27.12.2018 г., от представител на Организатора, посредством генератор на случайни събития.
7.2 Жребият за допълнителните печалби по точка 2.3 ще бъде изтеглен на 02.01.2019 г., от представител на Организатора, посредством генератор на случайни събития.
7.3. Резултатите от жребия се обявяват на сайта на дружеството: www.7777.bg.

8. След теглене на жребия, всеки спечелил участник ще бъде уведомен от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ чрез съобщение на потребителския профил, чрез който е направил залог. В случай, че спечелилият участник е предоставил свой e-mail и/или телефон и е предоставил съгласието си същите да бъдат използвани от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ за целите на участието му в игрите, същият ще бъде уведомен за печалбата на посочения от него e-mail или телефон.

9.1. За да получи печалбата си, всеки спечелил участник трябва да се свърже с НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, и съответно да се яви да получи своята печалба на адрес:
Гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37.
9.2. Участникът не може да заменя спечелената предметна печалба с печалба от друг вид или с паричната й равностойност.

10. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност и има право да откаже предоставянето на печалба, в някой от следните случаи:
участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите, организирани от „Национална лотария“ АД и настоящите Правила;
участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на печалбата;
участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му от представителя на Национална лотария;
участникът не се яви за получаване на печалбата си в/на посочените от „Национална лотария“ АД срок и адрес.
Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи право да получи печалбата.

11. С участнието си в играта за раздаване на допълнителни печалби, се счита, че всеки участник е приел настоящите правила.

12. Организаторът има право, едностранно и по всяко време, да променя настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.13.

13. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg