Правила игра „ЗЛАТОТО НА МАИТЕ”

 

Настоящият документ съдържа правилата на онлайн играта „Златото на Маите” („Играта”), организирана от „Национална Лотария” АД, съгласно Игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg), одобрени от Държавната комисия по хазарта („Правилата").

1. Описание на Играта 

Играта „Златото на Маите” е онлайн казино игра - виртуален игрален автомат,  при която участниците залагат на комбинация от символи, генерирана от Генератор на Случайни Числа.

2. Участници в Играта 

2.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, което e навършило 18 години, отговаря на изискванията на законите в Република България за участие в хазартни игри, и е направило валидна регистрация за онлайн игрите на сайта на Национална Лотария АД (7777.bg) и притежава потребителска сметка, съгласно Игралните условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария АД (7777.bg) и Условията за ползване на сайта 7777.bg.

2.2. С регистрацията си на сайта 7777.bg, както и с участието си в Играта „Златото на Маите”, се счита, че участникът е запознат с  настоящите правила, приема същите и се задължава да ги спазва. 

3. Залог

3.1. Участникът може да участва в Играта единствено чрез залог, извършен от  потребителската му сметка към неговия регистриран профил в сайта 7777.bg.

3.2. Залозите за участие в играта „Златото на Маите” са във фиксирани размери от 0,20 лв., 0,50 лв., 1,00 лв., 2,00 лв., 3,00 лв., 5,00 лв., 10,00 лв., 20,00 лв., 30,00 лв., 50,00 лв., като при предоставяне на своя залог, участникът избира сумата на залога сред възможните фиксирани размери.

3.3.  Предоставянето на залог не гарантира получаването на печалба.

4. Механизъм на Играта 

4.1. Играта има Колело което съдържа 54 еднакви сектора. 52 сектора са отбелязани с едно от следните числа: 2, 3, 7, 12, 24 или 48 и специфичен за всяко число цвят. Двата други сектора – Джакпот игра и Златното съкровище, стартират бонус игра за допълнителни печалби. Игрите стартират само ако играчът е поставил залог на тях и в съответния рунд, секторът е определен за печеливш.

4.2. Участникът избира сума на залога по реда на т.3.2. от тези Правила

4.3. Участникът поставя залог на сектор, върху който смята, че ще спре колелото: 2, 3, 7, 12, 24, 48, Джакпот игра, Златното съкровище. Играчът може да постави залог на един, няколко или всички сектори. Играчът може да избира различни суми на залог на различните сектори. Играчът може да стартира въртене на колелото само ако е избрал и заложил на поне 1 сектор. За секторите Джакпот игра има допълнително условие за минимален залог.

4.4. Чрез бутона „Играй“ участникът стартиране на завъртане на Колелото. Ако след завъртането, колелото спре върху сектора, който играчът е избрал, този сектор се счита за печеливш, играчът печели сума, изчислена на база залога, умножен по коефициента за съответния сектор. Колелото спира автоматично след минимум 2 пълни завъртания.

В случай, че колелото спре на сектор Джакпот игра и играчът е поставил залог на този сектор за този рунд на играта, автоматично се стартира БОНУС ИГРА ЗА ДЖАКПОТ.

В случай, че колелото спре на сектор ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ и играчът е поставил залог на този сектор за този рунд на играта, автоматично се стартира БОНУС ИГРА 2 - ЗЛАТНОТО СЪКРОВИЩЕ.

4.5. След края на играта, участникът може да избере да повтори залога и да играе със същата сума на същите сектори или да избере нова сума на залог и сектор/и.

5. Бонус игри

5.1.  Бонус игра за Дажкпот.

5.1.1 Играта се стартира само ако играчът е заложил на този сектор в основната игра и той бъде определен за печеливш в рунда. Играта предлага възможност за моментна печалба, която се формира на база събрани печеливши символи. Всяка Джакпот игра приключва с печалба.

5.1.2 Във всяка Джакпот Игра има 4 вида печеливши символи: пирамида, слънце, ръка, хищник. Всеки от тези символи е повторен 4 пъти в игралната зона, т.е. играчът разполага с общо 16 закрити сектора, от които да избира кои да бъдат отворени. Играчът може да отваря/разкрива символите като последователно избира сектори, които да обърне. Целта на играта е да се съберат нужния брой символи от един вид, за да се спечели печалбата за този символ.  

5.1.3 Играта приключва със събиране на нужния брой символи от един вид. Нужният брой символи е различен във всеки отделен рунд/игра. Вариантите за печалба са базирани на следните коефициенти:

х10 1 символ хищник
х50 2 символа ръка
х100 3 символа слънце
Джакпот 4 символа пирамида

5.2. Бонус игра 2 – Златното съкровище

5.2.1. Играта се стартира само ако играчът е заложил на този сектор в основната игра и той бъде определен за печеливш в рунда. Играта предлага възможност за моментна парична печалба, на база коефициент.

5.2.2. Играта разполага с колело, разграфено на 15 сектора. Те са разпределени по следния начин:

Сектор Брой сектори
х5 3
х10 3
х15 2
х20 2
х25 2
х30 1
х40 1
х500 1

5.2.3. В бонус играта, играчът не поставя допълнителен залог. За да изиграе играта, играчът трябва да завърти колелото с 15 сектора. След завъртане на колелото, което следва да направи минимум 2 пълни завъртания, колелото спира и стрелка посочва кой е печелившият сектор за този рунд. Сумата на печалбата се добавя към баланса на играча и играта се счита за приключила. След края на играта, играчът автоматично е пренасочен към нова игра.

6. Печалби

6.1. Печалбите от Играта се разпределят на случаен принцип чрез Генератора на случайни събития, на база фиксирани печалби спрямо залога и сектора на който спре колелото.

6.2. Парични печалби от залози се изплащат при приключване на игралното събитие чрез добавяне към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът.

6.3. В случаите на печалба Джакпот тя се превежда по игралната сметка на печелившия участник в 7777.bg, въз основа на данните в Централната компютърна система.

6.4. Сумата на печалбата от бонус ниво се добавя към сумата от основната игра със съответния номер и общата печалба постъпва по сметката на участника в сайта 7777.bg.

7. Особени случаи

7.1. Национална Лотария АД АД (7777.bg) не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта и/или прекъсване на Играта, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол, в т.ч., но не само: в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата, проблеми в интернет свързаността и др. 

7.2. В случай, че след предоставяне на залога, преди стартиране на Играта, или по време на Играта, участникът не може да стартира или съответно да довърши Играта, за която е предоставил залога си, поради обстоятелства, посочени в предходната по т.7.1, статусът на сесията се запазва в продължение на 5 (пет) минути от прекъсване на сесията/настъпване на обстоятелството по т.7.1, в рамките на които участникът има следните права, които може да упражни алтернативно, а именно:

а/ да продължи същата Игра, за която е предоставил залога, или

б/ да започне нова игра като предостави нов залог. При извършен от участника избор на тази възможност, със стартиране на новата игра, предишната игра се прекратява автоматично и участникът губи направения за нея залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.7.1, сървърът е генерирал печалба за участника по прекратената игра, спечелената печалба се изплаща по потребителската му сметка, от която е направен залогът, независимо, че участникът е стартирал нова игра.

7.3. Ако участникът не упражни някое от правата си, посочени в ”а” и ”б” на т.7.2. в посочения срок, с изтичането му Играта автоматично прекъсва и участникът губи предоставения залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.7.1., участникът е спечелил печалба, последната се изплаща чрез добавяне към баланса на потребителската сметка на участника, от която е направен залогът, независимо дали е упражнил някое от правата си, посочени в ”а” и ”б”  на т.7.2..

7.4. Национална Лотария АД (7777.bg) не дължи възстановяване на суми от залози, предоставени за игри, които са автоматично прекратени, в т.ч. поради изтичане на срока по т.7.2., независимо дали в този срок участникът е упражнил правата си, посочени в ”а” и ”б”  на т.7.2. и независимо дали участникът е успял да стартира/продължи играта си, ако това се дължи на обстоятелства по т.7.1. от настоящите Правила. 

8. Заключителни разпоредби

8.1. Настоящите Правила са приети от Национална Лотария АД (7777.bg) и влизат в сила от момента на обявяването им. 

8.2. Настоящите Правила могат да бъдат променяни от Национална Лотария АД (7777.bg), в цялост или отделна част от тях, без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта 7777.bg.