Правила на Е-спорт Залози

 

1. Увод
1.1. Залаганията на Е-спортове се считат за обхващащи състезателни видеоигри за един или за много играчи, както в онлайн, така и в офлайн режим.

1.2. 7777.bg си запазва правото да включва и третира като Е-спортове оферти за събития, свързани с игри, които не са изброени в гореспоменатата клауза и които отговарят на описанието. Минали или бъдещи повторения на игрите, съставляващи част от една и съща серия, ще бъдат третирани съгласно правилата свързани с тази конкретна игра, както е налице в настоящите Правила, независимо от различното номериране или деноминация. В случай, че дадена игра, събитие или оферта свързана с нея не е изрично посочена в настоящите Правила, уреждането на такива оферти ще се основава на принципите, установени в Правилата.

1.3. При извършване на залог в 7777.bg, титулярът на Сметката се съгласява, че е прочел, разбрал и ще спазва Правилата, описани в този раздел, както и другите Правила, свързани с използването на услугите, предлагани на 7777.bg.

1.4. Освен ако не е изрично посочено в този раздел, се прилагат правилата, съдържащи се в Правилата на 7777.bg. В случай на двусмисленост приоритетът ще бъде определен в следната последователност:
а) Правила и условия, публикувани във връзка с оферта и / или кампания;
б) Правила за Е-спортове, специфични за играта;
в) Общи правила за резултиране на залози на Е-спортове;
г) Общите Правила и Условия на 7777.bg.

1.5. В случай че се сметне, че тези Правила са неопределени, 7777.bg си запазва правото по своя преценка да прави оферти за всеки отделен случай въз основа на безпристрастие, придържайки се към общоприетите норми, обичаи и дефиниции на залагане.

2. Уреждане на резултат
2.1. При уреждане на резултати 7777.bg ще направи всичко възможно, за да се сдобие с информация, получена от първа ръка (по време на или точно след приключването на събитието), чрез телевизионни предавания, стрийминг (уеб-базирани и от други източници), както и от официални сайтове. Ако тази информация не бъде визуализирана, бъде пропусната в официални източници, и/или има явна грешка в информацията, включена в горепосочените източници, уреждането на офертата за залог ще се основава на други публични източници.

2.2. Уреждането на залози няма да включва никакви промени, произтичащи от и/или дължащи се на, но без ограничения до: дисквалификации, наказания, изявления, възражения, резултати в процес на разглеждане и/или последователни промени в официалния резултат след приключване на събитието и обявяване на резултата, дори предварителен. За залози, отнасящи се до състезания, които обхващат повече от 1 кръг/етап (напр. залози за турнири), само промени, засягащи залози, чието уреждане все още не е решено, ще бъдат вземани под внимание. Такива мерки трябва да бъдат обявени от управляващата асоциация, преди да се вземе предвид последният планиран кръг/етап. Всички промени, извършени след тази дата, или пък отнасящи се до залози, които вече са били уредени въз основа на събития, настъпили по време на събитието/състезанието, няма да бъдат вземани под внимание.

2.3. Всяко позоваване на думи / обекти, които се появяват в единствено число, се отнася и за множествено число. Така терминът "участник", "състезател" или подобен трябва да се разбира, както като отделен индивид, така и като екип, представляващ един отбор.

2.4. Въпреки всички въведени мерки, да се представи най-точно събитието, както е определено от управляващата асоциация, всяко позоваване на реда, по който участниците са показани, местата за провеждане на мероприятия и т.н. е с чисто информативна цел. Размяната на участниците в домакинство / гостуване, както и предварително обявените места на провеждане, няма да се считат за валидни основания за отмяна на направените залози.

2.5. Преди или по време на събитие / мач 7777.bg може да реши да покаже текущи и минали резултати, броячи и друга статистическа информация, свързана с офертата. Тази информация служи само като ориентир и 7777.bg не носи каквато и да е отговорност за нейната точност. Всички представени в тази връзка данни трябва да се третират като неофициални и каквато и да е възникнала неточност не може да се счита за валидно основание за отмяна на направените залози.

2.6. Ако името на който и да е участник / събитие / игра е изписано погрешно и / или е променено, залозите остават валидни, в случай че е достатъчно ясно и може да се установи чрез официални източници, че залогът е поставен върху предназначения участник / събитие / игра.

2.7. Крайният срок (времето на приключване), показан на уебсайта, е само за информативна цел. 7777.bg си запазва правото, по своя преценка, да преустанови частично или изцяло залагането по всяко време, когато счете това за необходимо.

2.8. Всички Правила за спортни залози на 7777.bg и особено тези, описани в точки: 2.2. до 2.6. относно валидността на поставените залози, са в сила, независимо от началните времена, показвани на уебсайта.

2.9. В допълнение към горната точка, 7777.bg си запазва правото, по свое усмотрение да анулира залозите при възникване на някоя от следните ситуации:
а) Забавяне при получаването на информация от даден източник / доставчик, в резултат на което 7777.bg представя коефициенти, които не са актуални за текущото състояние на събитието;
б) Установено е, че са залозите са поставени от профили, които имат достъп до данни / изображения, които по това време не са налични на 7777.bg.
в) Залозите са поставени след като е настъпило събитие, което е довело до съществено изменение в предимството на едната състезаваща се страна, което би следвало да повлияе осезателно на коефициентите предлагани от нас, но без това да е повлияло на текущите предлагани от нас коефициенти в каквато и да е посока.

2.10. Ако срещата започне в различно време от обявеното на 7777.bg, това няма да се счете за валидно основание за анулиране на залозите, при условие, че същата среща е следващата среща, в която участват двата отбора, в рамките на един и същ турнир и е част от същия кръг / етап от турнира.

2.11. Освен ако изрично не е посочено друго, когато организатора счете за нужно да добави допълнителни рундове / добавено време, квалификационни срещи или серии от срещи, за да определи резултата от квалификацията и / или срещата, 7777.bg ще вземе предвид резултатите от добавените срещи / кръгове / време при уреждането на залозите, отнасящи се до посочената среща / класификация.

2.12. Всички оферти за залог, свързани с мачове/събития, които изобщо не са се състояли или за тях е обявен резултат чрез решение за служебна победа, ще бъдат обявени за невалидни. За целите на резултирането на залози, активност в рамките на срещата (или част от нея) се счита за извършена, когато стартира часовникът на срещата или когато участник вземе уастие в играта, свързано със съответната среща (или част от нея).

2.13. В случай на прекратено събитие, всички оферти за залози, които са били решени преди прекратяването и които не биха могли да бъдат променени, независимо от бъдещи събития, ще бъдат уредени в зависимост от решения резултат. Всички останали оферти за залог ще се уреждат само ако е обявен официален резултат в рамките на 36 часа, в противен случай ще се считат за невалидни.

2.14. В случай че събитие бъде прекъснато и е планирано да бъде продължено в рамките на 36 часа от първоначално обявената дата, всички залози, направени преди първоначалния мач, се считат за валидни и ще бъдат уредени според изхода на продължението.

2.15. В случай че събитие бъде прекъснато и е планирано да започне отново, от начало, в рамките на 36 часа от първоначално обявената дата, всички залози, направени преди първоначалния мач, които не могат да бъдат уредени чрез резултатите, произтичащи от играта преди прекъсването, ще бъдат обявени за невалидни.

2.16. В случай че един от участниците се състезава в друг мач от същия турнир с различен противник, между времето на прекъсването и продължаването на първоначалния мач, всички неуредени залози за първоначалния мач ще бъдат уредени като невалидни независимо от резултатите в продължението на мача.

2.17. Офертите, отнасящи се до резултатите от турнири или мачове, провеждащи се в рамките на 2 или повече дни, се считат за валидни, ако събитието е завършено и резултатът е обявен от официалната организация в рамките на текущата година, независимо от текущото / бъдещо участие (или липса на такова) на който и да е от обявените преди това участници, освен ако не е посочено друго.

2.18. В случай на събития, които не са завършили преди тяхното естествено приключване и резултатът се обявява чрез решение на асоциацията не повече от 36 часа от началото на събитието, 7777.bg, ще използва обявеното решение като официален резултат за следните оферти за залози: „Мач“, „Участникът да продължи в следващия кръг“. Независимо от това, обявеното решение не променя резултата на въпросните оферти за залози към момента на прекратяването. В този случай залозите ще бъдат върнати. Всички останали оферти ще бъдат обявени за невалидни, с изключение на тези, чиито резултати са били решени преди прекратяването и не биха могли да бъдат променени, независимо от бъдещите събития, които оферти ще бъдат уредени според решения резултат.

2.19. Уреждането на оферти за залог, свързани с броячи (например Total Kills), както и всяка друга оферта, свързана със специфична терминология, ще бъде определена в съответствие с дефиницията, с което официалният орган за управление издава тази статистика. Освен ако не е подкрепено от непротиворечиви доказателства, 7777.bg няма да признае никакви оплаквания, произтичащи от лично тълкуване на такива термини.

2.20. При поставяне на залози "Дългосрочни" или "Позиция" няма да се възстановяват залози за участници и резултати, които не са взели участие, са дисквалифицирани или са се оттеглили от събитието по каквато и да е причина, освен ако не е посочено друго. 7777.bg си запазва правото по свое собствено усмотрение да прилага Правило 4 на Татерсал, описано в т.6 от Общи правила за залагане на Спортни Залози на 7777.bg, за всякакъв вид срещи.

2.21. Оферти, които се отнасят специално за представянето на участник/участници в определено събитие (напр. Позиция в турнира за Играч Х) се считат за невалидни, ако споменатия(тите) участник(ци) не вземе/ат участие в състезанието.

2.22. Няма да бъдат възстановени залози, ако печелившият резултат от мач / събитие е участник / резултат, който не е посочен в офертата за залог. За всички оферти за залог, титулярът на Сметката има възможност да поиска оферта за участник / изход извън списъка. 7777.bg си запазва правото, по свое усмотрение, да отхвърли такива искания.

2.23. Оферти, в които се съпоставя представянето на двама или повече участници в даден период от време / събитие, ще бъдат уреждани само въз основа на резултатите на изброените участници, без да се вземат под внимание всички останали участници в същия период / събитие.

2.24. В случай че даден участник е дисквалифициран/изваден от игра/със забрана за участие в следващата част/фаза на събитие/състезание, дисквалификацията ще се счита за извършена в момента на отстраняване на участника от събитието. Никакви промени няма да бъдат направени на предишни резултати, независимо от промените, дължащи се на въпросните действия.

2.25. При залози „Дългосрочен“ и „Позиция“, ако двама или повече участници споделят приложимите финиширащи позиции и не са предложени коефициенти за равен резултат, изплащането ще се изчислява чрез разделяне на залога на броя участници, които споделят тези определени позиции, и ще се урежда по съответния начин. Изплащането винаги ще бъде поне равно на залога, освен в случаите на „Хед-ту-Хед“.

2.26. Залози на оферти, които противопоставят едно срещу друго представянето на двама или повече участници/отбори през предварително посочено времетраене/състезание, ще бъдат възстановявани в следните случаи:
а) Не са предложени коефициенти за равен резултат и управляващата асоциация не е провела тайбрек / допълнително време /рундове за решаване на възникналото равенство;
б) Който и да е от изброените участници не взима участие в следваща част / етап от съответното събитие / част от него след поставяне и / или приемане на залога;
в) Никой от изброените участници не е включен в крайната квалификация;
г) Никой от изброените участници не е постигнал посоченото изискване след поставянето и / или приемането на залога и не са предложени коефициенти за такъв резултат.

2.27. Оферти, които противопоставят едно срещу друго представянето на трима или повече участници/отбори през предварително посочено времетраене/състезание, ще бъдат третирани спрямо описаните по-горе правила, освен в случаите, в които поне два участника споделят приложимите финиширащи позиции и не са предложени коефициенти за равен резултат, тогава изплащането ще се изчислява чрез разделяне на залога на броя участници, които споделят тези определени позиции, и ще се урежда по съответния начин. Изплащането винаги ще бъде поне равно на залога, освен в случаите на „Хед-ту-Хед“.

2.28. Правилата за залози "Дългосрочен" и "Позиция" се прилагат за оферти, които противопоставят едно срещу друго представянето на четири или повече участници, с изключение на онези оферти, конкретно обявени като "Групов залог". В такива случаи залозите ще бъдат възстановени, ако поне един от изброените участници вече не вземе участие в събитието по каквато и да е причина след поставянето и / или приемането на залога.

2.29. Освен в случаите, в които резултатът от офертата е вече определен преди каквато и да е промяна във формата да бъде обявена, залозите, отнасящи се до надпревара до конкретно събитие / обща сума на конкретни събития (напр. Първият участник, спечелил X рунда, Под / Над изиграни карти) или разлика в завършените събития между участниците (напр. Хендикап за карти, Точен резултат в мача) ще бъдат обявени за невалидни, в случай че форматът на мача е променен, по начин, който би променил начина на отброяване на такива събития и съответстващите им коефициенти, включително, но не само в случаите, в които броят на определените Карти е променен от предварително обявен нечетен брой Карти (напр. Най-добър от 1/3/5) до четен брой планирани Карти (например Най-добър от 2/4/6) и обратно. Залозите ще бъдат валидни за онези оферти, за които обявената промяна на формата не е от значение (напр. Коефициентите ще останат валидни, ако броят на насрочените Карти е променен от предварително обявените 3 Карти до 5 Карти) или резултата от офертата вече е определен, преди да бъде обявена всяка промяна. Следният пример се предоставя като насока за начина на третиране на подобни залози в случай на сходни ситуации: Залогът за "Да спечели първата карта" ще остане валиден, ако форматът на мача бъде променен от 3 на 5 карти, а Над / Под залогът за общия брой карти в мача ще бъде уреден като невалиден в същата ситуация.

2.30. Ако 7777.bg погрешно предлага коефициенти и линии, основаващи се на различен брой Карти / Игри / Рундове от обявения брой такива, уреждането на оферти, отнасящи се до надпревара до конкретно събитие / обща сума на конкретни събития (напр. Първият участник, спечелил X рунда, Под / Над изиграни карти) или разлика в завършените събития между участниците (напр. Хендикап за карти, Точен резултат в мача) ще бъдат обявени за невалидни, в случай че форматът на мача е променен, по начин, който би променил начина на отброяване на такива събития и съответстващите им коефициенти, включително, но не само в случаите, в които броят на определените Карти е променен от предварително обявен нечетен брой Карти (напр. Най-добър от 1/3/5) до четен брой планирани Карти (например Най-добър от 2/4/6) и обратно. Залозите ще бъдат валидни за онези оферти, за които обявената промяна на формата не е от значение (напр. Коефициентите ще останат валидни, ако броят на насрочените Карти е променен от предварително обявените 3 Карти до 5 Карти) или резултата от офертата вече е определен, преди да бъде обявена всяка промяна. Следният пример се предоставя като насока за начина на третиране на подобни залози в случай на сходни ситуации: Залогът за "Да спечели първата карта" ще остане валиден, ако форматът на мача бъде променен от 3 на 5 карти, а Над / Под залогът за общия брой карти в мача ще бъде уреден като невалиден в същата ситуация.

2.31. По време на определени събития 7777.bg може да реши, по свое усмотрение, да предложи за залагане намален избор на участници, който може да включва опции за залагания като "Всеки друг играч" или подобни. Тази опция включва всички неизброени участници, с изключение на тези, споменати конкретно като налични. 7777.bg си запазва правото да добави повече участници на по-късен етап. Ако някои от тези добавени участници са сред печелившите, те няма да се считат за предлагани за залог до момента, в който те действително са били включени в списъка и съответно уредени.

2.32. Оферти, които се отнасят до представянето на специфични участници в дадено събитие / времеви период (напр. Отбор X срещу Всички останали или Победител без отбор Х), се считат за невалидни, ако споменатите участници не вземат участие в следващия етап от въпросното събитие / времева рамка след поставянето и / или приемането на залога.

2.33. В случай че срещата започне с различен брой играчи от обявения в правилата на състезанието (например: Всеки отбор започва мача само с 4 играчи, вместо 5-те обявени играчи), всички залози се определят като невалидни. В случай че от даден отбор бъдат отстранени играчи, временно и / или за целия мач, след като мачът е започнал с определения брой участници съгласно правилата за състезанието, залозите остават валидни.

2.34. Залози за мачове / събития, включващи участници, които използват различен / грешно изписан псевдоним или използват т.нар. „Smurf“ профил, ще бъдат валидни, освен ако не стане ясно, че участникът използващ този конкретен псевдоним е различен от обявения участник. В такива случаи залозите ще бъдат уредени като невалидни.

2.35. Залози за даден отбор се считат за валидни независимо от лицата използвани от отбора като участници. Ако организационната асоциация сметне, че е допустимо даден отбор да играе със резерва или заместващ играч, всички залози остават валидни, при условие, че е обявен официален резултат.

2.36. Всяка форма на квалификация преди основния турнир (където е приложимо) се счита за валидна част от това състезание. Всеки участник, който е елиминиран в етапа на квалификация се счита за загубил от учстниците, които са предварително квалифицирани или спечелили срещите си в квалификационния етап.

2.37. В случаите на залози, в които има позоваване на времеви периоди, те ще се тълкуват по следния начин: "в рамките на първите 30 минути" ще се включи всичко, което се случва в първите 0 часа 29 минути и 59 секунди; "Между 10 и 20 минути" ще включва всичко, което се случва от 10 минути и 0 секунди до 19 минути и 59 секунди.

2.38. Всички залози, отнасящи се до продължителност, представляват действителното време изтекло в картата / рунда / събитието, както е приложимо. Например, залог за Над 30,5 минути в картата ще бъде уреден като Над след като изтекат 30 минути и половина в определената карта.

2.39. Всяко позоваване на “Winner” и / или ”Upper” bracket остава валидно, независимо от това дали чрез правилата на събитието, на даден участник са присъдени Карти и / или други предимства.