Политика за защита на личните данни

Игрите на Национална лотария се организират от две юридически лица, които притежават лицензи за Администратор на лични данни.

 

 


 

 


 

Настоящата политика за защита на личните данни се отнася до обработването на лични данни на физически лица за целите на участие и получаване на парични и предметни печалби от Игрите на „Националната лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, включително, но не само чрез регистрация на уебсайта www.7777.bg, чрез електронна поща, по телефона и/или лично чрез лица, обработващи личните данни за участие в Игрите.

Политиката отразява изискванията на Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните”), във връзка с обработването на личните данни, както и други специални изисквания на приложимите нормативни актове, вкл.,  но не само: Закона за защита на личните данни, Закона за хазарта, Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), подзаконовите нормативни актове, както и утвърдените от Държавнатакомисия по хазарта задължителни игрални условия за организираните от „Национална лотария” АД и „Ню геймс” АД” игри.

 

I. Кой обработва лични данни?

[ ↑ ]

Освен ако не е указано друго в настоящата политика за защита на личните данни, лични данни се обработват от:

 • “Национална лотария” АД: ЕИК 204061981, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Московска“ № 43, лицензиран организатор на следните хазартни игри: моментна лотарийна игра „Ново лото“, лото игра „Лотарио“, лото игра „Национална лотария – лото игри“, онлайн лото игра, онлайн игри в игрално казино и онлайн игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, и
 • “Ню геймс” АД: ЕИК 203648851, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, лицензиран организатор на следните хазартни игри: моментна лотарийна игра „Национална лотария“ и моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри“; като (съвместни) администратори на лични данни, определяйки съвместно целите и средствата на обработване. Всички горепосочени хазартни игри, организирани от „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, както и организираните от съвместните администратори бонус игри (Втори шанс, VIP клуб и др.) по-долу ще бъдат наричани Игрите. Данните, за които е изрично указано, че се събират и обработват само за участие в онлайн хазартните игри се администрират само от „Национална лотария“ АД.

 

II. Какви лични данни се обработват?

[ ↑ ]

При използването на www.7777.bg и другите услуги и продукти на Съвместните администратори се събират и обработват лични данни. В повечето случаи личните данни се изискват, за да спази законово задължение, за изпълнение на договор или въз основа на законен интерес. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се за това. Без тези данни, предоставянето съответните услуги е невъзможно. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

 1. адрес на електронна поща (потребителско име);
 2. парола за достъп;
 3. гражданство (съгласно чл.53, ал.1 ЗМИП следва да се посочи всяко гражданство, което лицето притежава);
 4. електронни идентификатори, включително: идентификационен номер на участника (PlayerID), IP адрес и „бисквитки“;
 5. три имена;
 6. идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг идентифициращ номер) и данни за лична карта;
 7. телефонен номер;
 8. банкова сметка или номер на банкова карта;
 9. данни за всички направени залози и изплатени печалби от онлайн хазартни игри;
 10. изплатени печалби от Игрите на стойност под и над 5 000 лева;
 11. Снимки;
 12. Записи от телефонни разговори, когато се свържете с нас и нашите специализирани контактни центрове с цел обслужването Ви и подобряване на нашите услуги;
 13. Записи от видео камери, когато посещавате нашите търговски и административни обекти;
 14. Данни по писма, електронни пощи, лайв чат и телефон, които получаваме от Вас при комуникацията ни;
 15. Професия – в случай, че същата е обявена от субекта на данните;
 16. държава на постоянно пребиваване и адрес;
 17. датата и място на раждане;
 18. документ за самоличност;
 19. данни за заемане на политически длъжности или функции (съгласно чл.36 от ЗМИП);
 20. произход на средствата (съгласно чл.66 от ЗМИП).

Данните, които съвместните администратори обработват за участниците в организираните от тях ИГРИ са с цел установяване на самоличността на играчите и при изпълнение на специфичните нормативни изисквания, приложими за дейността на администраторите като Закона за хазарта, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, ДОПК и др.

 

III. Защо се обработват лични данни?

[ ↑ ]

Администраторите обработват личните данни въз основа на едно от следните правни основания:

 1. За сключване или изпълнение на договор, включително при сключване на договор въз основа на публично предлагане или при общи условия – когато закупувате от нас билети, фишове, талони и други, както при регистрация за участие в хазартни игри, включително онлайн, съгласно ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта 7777.bg и участие в хазартни игри, както и за използване на услуги, необходими за зареждане на игралната сметка с пари.
 2. Съгласие на субекта на данните - Вашето съгласие е необходимо за целите на директния маркетинг, както и в някои случаи за качване на снимки на нашата интернет страница за оповестяване на печалбата, когато не са налице договорни отношения.
 3. Въз основа на законен интерес – за защита на наши активи, както за оптимизиране на бизнес процеси въз основа на законен интерес извършваме видеонаблюдение в нашите търговски обекти, складове и офис помещения, както и звукозапис на телефонните разговори с клиенти.
 4. За изпълнение на законово задължение.

1. Целите и правните основания при обработването на личните данни по раздел II, са както следва:

 1. адрес на електронна поща (потребителското име) и паролата за достъп са необходими за създаването и ползването на потребителски акаунт. Създаването и обработването на тези данни е необходимо на потребителя, сключил договор със съвместните администратори, за да може да достъпва Игрите и услугите.
 2. Трите имена, гражданство и уникалния идентификатор (единен граждански номер, личен номер на чужденец или др.), държава на постоянно пребиваване и адрес; датата и място на раждане; и документ за самоличност са необходими с цел установяване на самоличността и възрастта на участника, съгласно задълженията по Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпиране на пари, както и при предоставяне на услуги по подръжка на потребителска сметка, и при рекламации (частично – някои от данните). Имената могат да се използват при оповестяване на печеливши участници, когато за това е дадено предварително съгласие. Данните за лична карта се събират и обработват с цел установяване на самоличността на участника съгласно закона, както и с цел избягване на злоупотреби и грешки при изплащане на печалби и нареждания за теглене на суми от потребителски сметки.
 3. Телефонният номер и адресът на електронна поща са необходими за осъществяване на връзка с участник по реда на Общите условия и Правилата за организиране и провеждане на Игрите, за изпращане на електронни и други съобщения и за верифициране на регистрацията от съвместните администратори на участника, в случай че бъде изтеглен в жребий и/или спечели печалба от Игрите, или когато е дал съгласие да получава съобщения за целите на маркетинга и рекламата. В случай, че телефонният номер е използван от участника за услуги необходими за зареждане на игралната сметка с пари, същият е нужен на Съвместните администратори за предоставяне на тези услуги, както и за верификация на съответното плащане със системите на телекомуникациониня оператор, чиито абонат е участника.
 4. Уникални кодове от удостоверителни знаци за участие в Игрите или индивидуални бонус кодове, използвани за участие в бонус игри на съвместните администратори.
 5. Банковата сметка или номер на банкова карта са необходими за участие в онлайн хазартните игри, организирани от „Национална лотария“ АД, за захранване на игрална сметка на участник или получаване на суми от игрална сметка, съгласно изискването на Закона за хазарта, както и за потвърждаване на самоличността съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.
 6. Данни за направени залози и изплатени печалби от онлайн хазартни игри, както и за печалби над 5 000 лв. от всички останали се обработват в изпълнение задължения на администраторите във връзка с обезпечаването на контрола от приходните администрации и органите противодействащи на тероризма и изпирането на пари, съгласно Закона за хазарта и Закона за мерките срещу изпиране на пари.
 7. IP адрес е необходим за локализиране местоположението на участника с оглед изпълнение на законови задължения на администраторите, по териториално ограничаване на предлагането и участието в Игрите обобщаване на информация за направените залози с цел изпращане на компетентните органи;
 8. PlayerID на участник се издава от Националната агенция за приходите за всеки регистриран участник в онлайн игрите на „Национална лотария“ АД и се обработва от последното с цел обезпечаване на контрола, осъществяван от приходните администрации .
 9. бисквитки – необходими са за разпознаване и верификация на участника при ползване на клиентската му сметка, управление на опциите за презентация на информация на сайта, както и след получаване на съгласие – за маркетингови цели.
 10. Записи от телефонни разговори, - с цел обслужването Ви и подобряване на нашите услуги.
 11. Записи от видео камери - с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност, както и защита на материални и интелектуални активи.
 12. Професия – при представяне на участника в случай на спечелване на печалба.
 13. държава на постоянно пребиваване и адрес са необходими поради изискване на Закона за мерките против изпиране на пари, както и за за осъществяване на връзка с участник по реда на Общите условия и Правилата за организиране и провеждане на Игрите, за изпращане на електронни и други съобщения и за верифициране на регистрацията от съвместните администратори на участника, в случай че бъде изтеглен в жребий и/или спечели печалба от Игрите, или когато е дал съгласие да получава съобщения за целите на маркетинга и рекламата;
 14. Данни за заемане на политически длъжности или функции – на основание чл.10, чл.11 и чл.12 във връзка с чл.36 от ЗМИП в случай, че сте видна политическа личност, ние следва да извършим разширена комплексна проверка при установяване на взаимоотношенията ни помежду ни, както и текущо да проверяваме информацията;
 15. Произход на средствата - на основание чл.10, чл.11 и чл.12 във връзка с чл.66 от ЗМИП ние сме длъжни да установим произхода на средствата, които използвате за участие в организираните от нас хазартни игри.

2. При първоначална регистрация в сайта www.7777.bg се събират само данните по т. 1, б. „a”, “b”, “е” „f“, “g”, “m” и “n”  за посочените цели и причини.

3. Физическо лице може да участва в бонус игри („Участие в жребий за ТВ игри“, „Участие в ТВ игри“, „Втори шанс“, „Вип клуб“ и др.) като подаде данните по т. 2 е, f, g на лично или по електронна поща или по телефона. В този случай администраторът създава служебно потребителски акаунт на участника. Участникът може изрично да даде съгласие да се обработват и допълнителни лични данни за улесняване на връзката с него при изтегляне на печалба.

4. Всяко физическо лице може да даде изрично съгласие неговите лични данни да се използват от съвместните администратори за целите на маркетинга и рекламата. В този случай личните данни, които се обработват и използват са: три имена, електронна поща, телефонен номер.

5. Независимо дали има потребителски сметка или акаунт за всяко физическо лице, спечелило печалба над 5 000 лева, се събират и обработват данните по т. 1, б. „ “е”, „f“, “n” и “o”. В тези случаи лицето може да предостави и изрично съгласие да бъдат оповестени в рекламни и търговски съобщения на съвместните администратори следните данни: три имена, местоживеене, снимка (образ), и печалбата.

6. С изключение на случаите, когато личните данни се обработват в изпълнение на законово основание, при наличие на законен интерес или в изпълнение на договорно задължение на съвместните администратори, личните данни се обработват въз основа на изрично съгласие на субекта на данни, което може да бъде оттеглено по всяко време. Съвместните администратори осигуряват технически условия, които да гарантират, че оттеглянето на съгласието е също толкова лесно, колкото и даването му.

7. „Национална лотария“ АД профилира псевдоминизирани данни за залози и печалби, както и за електронна идентификация, във връзка с предотвратяване на измами, управление на потребителски игрални опции, и след даване на съгласие - за маркетингови цели.

8. Личните данни се използват единствено за посочените по-горе цели. Дадено съгласие за събиране и обработване на личните данни обхваща всички Игри.

 

IV. Къде се обработват лични данни?

[ ↑ ]

Обработваните от съвместните администратори лични данни се обработват и съхраняват в централизираната им информационна система, включително комплексни бази данни, под контрола и управлението на специализиран софтуер.

Информационната система се намира в специализирано помещение, което отговаря на индустриалните стандарти за сигурност на хранилища за данни, под контрола на съвместните администратори на територията на Република България, и се извършва при изпълнение на особените законови изисквания на приложимото законодателство в областта на хазарта и защита на личните данни.

 

V. За какъв срок се обработват лични данни?

[ ↑ ]

1. Събраната информация от Съвместните администратори по отношение на данните на физически лица се унищожава в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от администраторите и след окончателно уреждане на всички правни спорове и финансови отношения. „Националната лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД не пазят лични данни безсрочно.

Съответните срокове са:

 • 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 • 60 дни от записа при видеонаблюдение;
 • 5 години от звукозаписа от телефонен разговор.

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

Лични данни на участници, на които са изплатени печалби от организираните ИГРИ, както и на тези, които са направили залози в ИГРИТЕ ще бъдат съхранявани за срок от 10 години, считано от годината, следваща годината на предоставяне на печалбата поради нормативно установени задължения относно съхранение на данните за печелившите участници и документите за извършените сделки и операции, както и за защита на наши законни интереси.

2. Личните данни, основанието за обработването на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават или анонимизират в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.

3. Приключването на обработването на лични данни се извършва при наличие на някои от следните обстоятелства:

 1. прекратяване на правоотношение с лицето, чиито данни се обработват и изчерпване на всички правни и фактически действия, които следва да бъдат извършени при или по повод прекратеното правоотношение.
 2. основателно искане на лицето, чиито данни се обработват;
 3. влязло в сила решение на Комисията за защита на личните данни или съответния компетентен съд, постановяващи приключването и/или унищожаването на личните данни;
 4. изискване на нормативен акт;
 5. отпаднала нужда на администратора.

4. Унищожаването на данни се извършва съгласно процедури, одобрени от администраторите.

5. В случай че за някои лични данни е предвиден законов срок за съхраняването им, не се допуска унищожаване на тези лични данни преди изтичането му. Не се допуска и унищожаване на лични данни при наличие на легитимен интерес или необходими за упражняване на права и задължения на администраторите, произтичащи от договора с участника.

 

VI. Как се обработват лични данни?

[ ↑ ]

1. Личните данни се събират директно от лицето (когато то ги предоставя доброволно или за изпълнение на договорни задължения), от други администратори на лични данни (ако преди това те са ги събрали и субектът на данните е дал изрично съгласие да бъдат предоставени на съвместните администратори) или от компетентните органи (когато има нормативно основание).

2. Съвместните администратори въвеждат подходящи технически и организационни мерки за обезпечаване на законосъобразното обработване на лични данни и за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

3. Съвместните администратори вземат мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това са взети допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

4. Администраторите спазват правила за сигурност при обработката на лични данни като с приоритет се прилага принципа за обработка на псевдомизирани данни. Изключение от това се допуска само с оглед на конкретните цели, за които е необходима конкретната обработка, при въведени технически и организационни мерки, ограничаващи нерегламентирания достъп, копиране, промяна и заличаване на лични данни.

5. По отношение на личните данни, съхранявани на електронен носител, достъпът до компютърните устройства, съхраняващи данните, се осъществява само от оторизирани лица, които влизат в своя профил след идентификация с потребителско име и парола. Времето на достъп, както и извършените действия от всеки профил се съхраняват в самостоятелен регистър.

6. Обработването на личните данни в електронен вид се допуска само след като са приложени мерки за криптографска защита по отношение на операционните системи, системите за управление на бази данни и комуникационното оборудване.

 

VII. С кого се споделят лични данни?

[ ↑ ]

1. В изпълнение на нормативно установени изисквания и задължения, свързани с контрола върху провежданите хазартни игри, както и за регистрация и участие в онлайн игрите съвместните администратори, съгласно Общите условия и Правилата за организиране и провеждане на игрите, одобрени от Държавна комисия по хазарта, е необходимо съвместните администратори да предоставят личните данни на трети лица, и които лица се наричат получатели на лични данни.

2. Получатели съгласно т. VII.1 са:

 1. Държавната комисия по хазарта, която е държавен орган по надзор върху хазартната дейност, както и други компетентни държавни органи – Национална агенция за приходите и Държавна агенция „Национална сигурност“. Тези органи имат право да получават информация относно регистрираните потребители, направените залози, изплатени печалби, както и други данни, в предвидените от закона случаи и форма;
 2. Оторизирани платежни институции, банки, както и лицензирани дружества за пощенски парични преводи, чрез които субектите на данни могат да се регистрират в уебсайтовете PLAY.7777.bg и www.7777.bg и/или да участват в онлайн игрите, включително да депозират залози за участие и да получават печалби съгласно Общите условия и Правилата за организиране и провеждане на игрите ;
 3. Дружества-партньори, които подпомагат дейността на съвместните администратори при определяне изхода на игрални събития и печелившите участници, като тези дружества-партньори могат да получават информация относно playerID, залог и печалба за определено събитие.
 4. Дружества, които предоставят техническа поддръжка на системите на съвместните администратори и имат достъп до централната им система с оглед обезпечаване на работноспособността на системата.
 5. Дружества- телекомуникационни оператори, които са предоставили на участника телефонния номер, във връзка с неговото използване от участника за услуги необходими за зареждане на игралната сметка с пари.
 6. Други регулаторни органи, вкл. институции и агенции, НАП, съдилища, прокуратура, и други, на които съвместните администратори са длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

 

VIII. Какви са правата на субектите на данни?

[ ↑ ]

1. Субектът на данни има право да получи от съвместните администратори потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до част от данните, както и информация като например: целите на обработването, съответните категории лични данни, получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни и др.

2. Съвместните администратори предоставят копие от личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, администраторът може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя в широко използвана електронна форма (напр. PDF), освен ако субектът на данни не е поискал друго.

3. Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация. Субектът на данни може сам или чрез съдействието на съвместните администратори и обработващите лични данни да промени въведените при регистрацията му данни. Промяната на личните данни, предоставени от субекта на данни при регистрацията му, независимо от начина на регистрацията, може да се извършва от него чрез достъп до потребителския му акаунт му в сайтовете. Субектите на данни са длъжни да предоставят актуални данни на съвместните администратори и удостоверяващите ги документи. За да актуализира данните, субектът на данни трябва да удостовери, че е титуляр на регистрирания акаунт и има право на достъп до същия, като предостави на съвместните администратори копие от валиден документ за самоличност, за да бъде извършена верификация на идентификационните данни в изпълнение на законовите задължения по ЗХ и ЗМИП. Документът за самоличност, както и другите документи, съдържащи актуални данни, могат да бъдат предоставени от субекта на данни и по електронен път на посочения адрес на електронна поща на съвместните администратори или лично.

4. Субектът на данни има правото да поиска от съвместните администратори изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а съвместните администратори имат задължението да изтрият без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването за целите на директния маркетинг;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на Република България, което се прилага спрямо администратора.  Упражняването на правата по буква „а“ до „e“ по настоящата точка не е основание субектът на данните да изисква съвместните администратори да изтрият или заличат по друг начин данни, които по закон или при легитимен интерес са длъжни да съхраняват, обработват и предоставят на компетентните органи. Изтриването на данните се извършва съгласно предвидената процедура по т. V.

5. При прекратяване на регистрацията на субекта на данни в уебсайтовете PLAY.7777.bg и www.7777.bg, съвместните администратори могат да продължат обработват само тези данни, които са необходими с цел изпълнение на техни задължения по закон.

6. Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, както и да възрази срещу такова при спазване на законовите изисквания. Администраторът съобщава за всяко извършено изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.

7. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, ако данните се обработват на основание съгласие, съхраняват се в машинночетим формат и това е технически осъществимо. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

8. Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.

 

IX. Ред за упражняване на правата на субектите на данни

[ ↑ ]

1. Съвместните администратори съдействат за упражняването на правата на субекта на данните и има право, при изпълнение на задълженията си по искане на субектите на данните, да извършва проверка за установяване, че искането изхожда от субекта на данните или надлежно упълномощено от него лице.

2. Действията по упражняване правата на субекта на данните се извършват лично от лицето или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на администратора.

3. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът подава искане до съвместните администратори, което съдържа: три имена, единен граждански номер (ако е български гражданин), описание на искането; предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни; подпис, дата и адрес за кореспонденцията. Заявлението се представя по електронен път чрез електронна поща или на хартиен носител. Заявителите нямат право на достъп до личните данни на други лица.

4. Администраторът предоставя на субекта на данни информация относно действията, предприети във връзка с искане по упражняване на правата на субекта на данните, в срок от един месец от получаване на искането. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, при възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на субекта се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за предоставяне достъп може се обжалва от лицето пред посочения в писмото орган и срок.

5. Ако администраторът не предприеме действия по искането на субекта на данни, администраторът уведомява субекта на данни без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

6. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно.

7. Когато исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, администраторът може или да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

8. Когато администраторът има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата по т. VIII, администраторът може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните

Трансфер на лични данни

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. Съвместните администратори няма да прехвърлят събираните и обработваните лични данни извън рамките на Европейското икономическо пространство без спазване на законовите възможности, като ще въведат всички подходящи предпазни мерки, с цел спазване на поверителност информацията. Субектите имат право и на жалба по отношение на начина, по който се обработват личните данни от страна на Съвместните администратори. Жалбата следва да бъде подадена до надзорния орган, а именно - Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

 

X. Длъжностно лице по защита на данните

[ ↑ ]

1. Субектите на данни могат да се обръщат към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права.

2. Съвместните администратори определят длъжностно лице по защита на данните, към което субектите на данни могат да се обръщат с въпроси относно обработваните за тях лични данни, както следва:

Име: Евгения Величкова Величкова
Данни за контакт: град София 1000, бул. Фритьоф Нансен № 37
Адрес на електронна поща: dpo@newgames.bg
Телефон: + 359 2 971 00 97, вътр. 119.

 

XI. Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

[ ↑ ]

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 28.05.2019г. Същата може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване.