Общи условия

 

за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите предлагани там

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат условията за участие в различните разновидности на ИГРИТЕ НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, които се провеждат на сайта www.7777.bg и ползване на информационните ресурси на сайта www.7777.bg и използване на услугите предлагани там. С приемането на Настоящите общи условия от потребител или участник се счита, че същият е сключил договор с “Национална лотария” АД, ЕИК 204061981, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Московска“ № 43 за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите предлагани там.

Чл.2. (1)Навсякъде в настоящите Общи условия дефинираните в този члендуми и изрази, ще имат следното значение:

1. „Общите условия” са настоящите Общи условия за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg.

2. „Участник” или ”Регистриран Потребител” или „Играч“ е всяко физическо лице, регистрирано за участие по реда на настоящите Общи условия.

3. ИГРИТЕ „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” или „ИГРИТЕ” са всички хазартни игри, които се провеждат на сайта www.7777.bg

4. ИГРИТЕ „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” по смисъла на настоящите Общи условия включват, без да са изчерпателно изброени, следните игри:

 • Оnline ЛОТО ИГРИТЕ във всичките им предлагани на сайта разновидности;
 • Казино игри, във всичките им предлагани на сайта разновидности;
 • Онлайн спортни залози;

5. „Национална лотария” , „организатор”, „администратор” е Национална Лотария АД;

6. „Идентификационни данни” са данните, включително личните данни на участника, които последният е предоставил при регистрацията си за участие по реда на раздел II от настоящите Правила, в зависимост от избраната регистрационна форма, както и данните, които служат за достъп на участника до регистрирания акаунт, или на служителите в платежна институция при идентификация(в т.ч. и верификация) на участника, с оглед приемане на залози и изплащане на печалби за ИГРИТЕ, както и данните, които трябва да предостави за извършване на идентификация съобразно изискванията на Закона за мерките против изпиране на пари и другото приложимо законодателство.

7. „Идентификация на участника” е разпознаването му/асоциирането му от системата с регистрирания от него акаунт, чрез лично въведени от участника или предоставени от него на служител в платежна институция идентификационни данни, с цел осъществяване на успешен достъп до този акаунт, предоставяне на залог за участие и/или изплащане на печалба от ИГРИТЕ, както за верификация на вече създаден акаунт, включително предоставяне от участника на служител в платежна институция на документа му за самоличност с цел проверка за съответствие на тези данни.

8. „Верификация” е идентификационна процедура (форма на идентификация на участника), чрез която сметката към съответния акаунт се асоциира от Системата с конкретен участник, който установява правото си на достъп до нея и правото да получава суми и печалби, посредством въведените от него данни и кодове, предоставени му автоматично от Системата за конкретната цел. Процедурата по верификация изисква предоставяне на цветно копие от документ за самоличност, а при теглене на суми от сметката, се предоставя копие от картата, с която е направен депозит по сметката. При успешно извършена верификация, участникът получава потвърждение на посочения от него при регистрацията email или мобилен телефонен номер.

9. „Системата” е създадената и поддържана от Национална лотария автоматизирана Централна компютърна система за регистрация, идентификация, участие, приемане на залози и изплащане на печалби във връзка с ИГРИТЕ НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, досъп до която се осъществява лично от участника или от служител в платежна институция.

10. „Сайтът” е уеб сайтът www.7777.bg, даващ възможност на участника и служителите в платежни институции да получават достъп до информация или да ползват услуги, в т.ч. да участват в ИГРИТЕ, чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани на сървъра, собственост на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ.

11. „Регистриран акаунт” или само „Акаунт” или „Профил“ или „Потребителски профил“ е създаденият от участника при регистрацията в Сайта потребителски профил, включващ персонален идентификатор (потребителско име), парола, online сметка и права за достъп до участие в ИГРИТЕ НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, в съответствие с настоящите ОУ.

12. „Вход в регистриран акаунт/профил/потребителски профил” е осъществен успешен достъп до регистрирания акаунт на участника.

13. „Потребителска сметка”, или „Игрална сметка“ или „Клиентска сметка“ е сметката, открита при регистрацията на участника към неговия акаунт, достъп до която се осъществява чрез вход в Сайта, която служи за депозиране и теглене на суми, предоставяне на залози и получаване на печалби във връзка с участнието в ИГРИТЕ „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”, в съответствие с настоящите ОУ.

14. „Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, което не е могло да бъде предвидено към момента на сключване на договора и което при настъпването си прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

15. „Съдържание“ е всеки текст, изображение, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на Сайта и запазени върху сървър на доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Сайта.

16. „Неправомерни действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи електронни съобщителни мрежи и услуги, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по неправомерен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други електронни съобщителни мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство, както и останалите случаи на недобросъвестни и забранени практики, описани в общите условия, правилата на отделните игри или други специфични игрални условия.

17. „Съвместни админстратори“ са “Национална лотария” АД: ЕИК 204061981, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Московска“ № 43, и “Ню геймс” АД: ЕИК 203648851, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37, лицензиран организатор на следните хазартни игри: моментна лотарийна игра „Национална лотария“ и моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри“, които са съвместни администратори на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 за обработване на лични данни.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

 

Чл.3.(1) Участник в ИГРИТЕ НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, достъпващо Системата от географски локализиран на територията на България IP адрес, което се е регистрирало за участие по някой от посочените в настоящия раздел начини.

(2) Ведно и също време не се допуска повече от една регистрация на лице.

(3) Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволно.

(4) Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Национална лотария/Организаторът/ се счита, че регистрацията е извършена лично до установяване на обратното.

Чл.4.(1) Предоставяне на данни за регистрацията

(2) Регистрация се извършва като участникът въведе в Системата идентификационни данни, изисквани съгласно действащото законодателство, в това число, но не само: гражданство на лицето; имена по документ за самоличност; идентификационен номер на лицето, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), а ако Организаторът е предвил възможност за регистрация на чужданци - личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин;

(3) За лицата без ЕГН или ЛНЧ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност.

(4) Потребителят трябва да предостави мейл адрес (адрес на електронна поща), както и да генерира парола за достъп до своя профил.

Чл.5.(1) При регистрацията за участие, всеки участник трябва да предостави валидни идентификационни данни.

(2) С един и същи ЕГН, ЛНЧ, личен идентификационен номер или друг номер, номер на документ за самоличност или email-адрес, може да се регистрира само един акаунт за участие в ИГРИТЕ. Национална лотария не носи отговорност ако потребителя въведе грешни данни или такива на друго лице.

(3) Всеки участник може да регистрира само един акаунт за участие в ИГРИТЕ, независимо кои от данните е предоставил при регистрацията.

Чл.6. В предвидените случаи Участникът е длъжен да заяви съответните обстоятелства по Закона за мерките против изпиране на пари, в това число дали е политическа личност по смисъла на чл.36 от същия закон.

Чл.7.(1) Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.

(2) Участникът попълва регистрационната форма, поместена на сайта и предоставя като идентификационни данни своя валиден ЕГН, съответно ЛНЧ, личен идентификационен номер или друг номер съгласно националното законодателство.

(3) Не се допуска регистрация на лица, които са попълнили регистрационната форма с несъществуващ ЕГН, съответно съответно ЛНЧ, личен идентификационен номер или друг номер съгласно националното законодателство.

Процедура по регистрация

Чл.8.(1) След надлежно попълване на всички полета, активиране на съответните отметки и избиране на съответните възможности, и активиране на съответния бутон „Регистрирай се”, се счита, че е налице искане за регистрация.

(2) След получаването на искането за регистрация, Организаторът обработва данните.

(3) Регистрацията чрез Сайта може да се извърши, само ако IP адресът, от който участникът се регистрира, е географски локализиран на територията на Република България.

(4) Всеки участник, извършил регистрация от IP адрес, локализиран на територията на Република България, може да осъществи достъп до своя акаунт и от IP адрес, локализиран извън територията на Република България, само след предоставяне на идентификационни данни за верификация, които системата ще изиска автоматично.

(5) На посочения от участника email адрес се изпраща съобщение с линк или код за потвърждение (активация).

(6) За успешно завършване на регистрацията се изисква активиране чрез изпълнение на указаните в писмото действия. С тяхното изпълнение регистрацията се счита за успешно завършена и към нея се привързва индивидуална игрална/потребителска сметка на участника.

 

Чл.9. Организаторът има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).

Чл.10. Организаторът има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че не са предоставени необходимите данни, посочени в регистрационнта форма и изисквани съгласно закона.

Чл.11. Организаторът уведомява потребителя за извършената регистрация в разумен срок.

Чл.12. При успешна верификация на акаунта, предоставените от участника при регистрацията му данни се изпращат от системата към сървър на НАП, откъдето участникът получава PLAYER ID по реда и за целите, посочени по-горе.

Чл.13. При успешно завършване на регистрацията, системата съхранява данни за IP адресът, от който участникът се е регистрирал.

 

Прекратяване на регистрацията

 

Прекратяване по искане на участника

Чл.14.(1) Участникът може да поиска закриване на профила му, при спазване на долуизброените условия.

(2) Закриване може да се извърши, само ако към момента на заявяването са приключили всички игри, в които участникът е заложил (включително при условията за допълнителни опции на залог) и предоставеният от него залог е с определен статус „печеливш” или „непечеливш”.

(3) Закриването на профила изисква осъществяването или на личен достъп на участника до неговия акаунт и online сметката, откъдето да активира предвидената в системата опция” чрез избор на бутон „прекратяване на достъпа”.

(4) След направения от участника избор закриване на неговия профил, организаторът прекратява неговия достъп до Системата, от който момент участникът не може да осъществява достъп до системата чрез прекратения акаунт и не може да участва в ИГРИТЕ.

(5) Данните от регистрацията, идентификацията и игрите се запазват от Организатора за срок от 10 години, считане от приключване на съответното игрално събитие.

 

Прекратяване по инициатива на Организатора

 

Чл.15. (1) Организаторът може да закрие потребителски профил, който не е бил достъпван от участника или чрез който не са били осъществявани залози в продължение на повече от една година. В този случай Организаторът може да закрие профила и без предварително уведомление.

(2) Извън случаите по предходната алинея, Организаторът може да закрие потребителски профил, който не е бил достъпван от участника или чрез който не са били осъществявани залози в продължение на повече от три календарни месеца. В този случай Организаторът изпраща съобщение до участника чрез мейлът, който участникът е посочил в идентификационите си данни, с което съобщение го предупреждава за закриване на профила поради неактивност. В случай, че участникът не осъществи вход в профила си в едноседмичен срок от изпращане на съобщението, Организаторът може да закрие акаунта във всеки един последващ момент съобрзано неговата свободна преценка. Организаторът не носи отговорност, в случай, че участникът не е получил изпратеното съобщение.

(3) Със закриване на профила, Организаторът прекратява достъпа, от който момент участникът не може да осъществява достъп до системата чрез прекратения профил и не може да участва с него в ИГРИТЕ.

(4) Независимо от установеното в предходните разпоредби и независимо от отправените съобщения съгласно предходната алинея, Организаторът има право да не закрива профили, достъпът до които е блокиран съгласно чл.111 от настоящите общи условия или е приложил спрямо тях някоя от мерките по Раздел Х. Със закриване на профила, Организаторът прекратява достъпа, от който момент участникът не може да осъществява вход в системата с прекратения профил и не може да участва с него в ИГРИТЕ.

(5) Закрития профил не може да бъде възстановен по искане на участника. Същият може да регистрира свой нов профил като изпълни наново процедурата по регистрация, идентификация и верификация. Организаторът има право да не допусне повторна/последваща регистрация по реда на тази алинея на лице или с данни, идентични от закрит профил, спрямо който са прилагани някои от мерките по чл.109 -чл.112 от настоящите Общи условия.

 

(6) Данните от профилите, които имат игрална история съгласно закона се запазват от Организатора за предвидения законов срок. Данните от всички останали профили се заличават по предвидения ред след закриването на профила.

Промяна на идентификационни данни

 

Чл.16.(1) Промяната на идентификационните данни парола и телефон, може да се извършва от участника чрез достъп до акаунта му в Сайта. При промяната на личните данни, се спазват всички процедури съгласно Политиката за защита на личните данни.

(2) Задължително условие за промяна на идентификационни данни, е осъществен личен достъп на участника до регистрирания акаунт.

(3) С оглед максимална защита на регистрирания акаунт, участникът има право да изисква от служителите на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ да задействат нова процедура за верификация с цел промяна на данните (включително паролата) за осъществяване на достъп до акаунта.

(4) В случай на забравена парола за достъп до вече верифициран акаунт, участникът има право да получи нова парола на посочения при регистрацията му email.

 

Получаване печалби и неизползвани суми от online сметката по прекратения акаунт

 

Чл.17. В случай че към момента на закриване на акаунта, участникът има неизползвани депозирани суми и/или неполучени печалби, същите стават автоматично „потвърдени за изплащане на каса в офис на платежна институция” и се получават от него при условията на раздел VII от Правилата, освен ако Организаторът е забранил тегленето на суми от игралната сметка съобразно Раздел X.

 

III.ПОТРЕБИТЕЛСКА СМЕТКА

 

Чл.18.(1) При успешна регистрация към регистрирания акаунт на участника се открива сметка, достъп до която се осъществява чрез вход в акаунта по реда на ОУ.

(2) При регистрация, предоставените от участника идентификационни данни се изпращат от системата към сървър на Национална агенция за приходите (НАП), откъдето акаунтът получава уникално PLAYER ID, което се асоциира към сметката на участника и всеки направен от него залог.

(3) Сметката към регистрирания акаунт се използва за депозиране и теглене на суми, предоставяне на залози и получаване на печалби по тях, само за целите на участието на участника в оnline ИГРИТЕ НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ и при условията на настоящите Правила.

Чл.19.(1) При теглене на суми от сметката, участникът е длъжен да поддържа минимален неснижаем остатък,в размер, не по-малък от установените от съответната платежна институция такси за извършената транзакция.

(2) Минималният неснижаем остатък не може да се формира от печалби, постъпили по сметката.

Чл.20.(1) Създадената при регистрацията на участника сметка се открива и обслужва само за целите на участието му в ИГРИТЕ.

(2) Тази сметка не може да се използва от участника за операции, различни от посочените в настоящите Правила, включително не може да се използва за услугите, които се извършват обичайно от съответната платежна институция.

Чл.21.(1) Всички залози за Играта, както и всички изплатени печалби се отразяват по индивидуалната игрална сметка.

(2) Сметката се състои от:

1. Кеш Баланс – налични парични средства, получени в резултат на депозиране на суми по сметката, получени печалби, върнати залози, както и стойности, прехвърлени от бонус баланса при настъпване на условията за това;

2. Бонус Баланс – съдържа стойността на предоставените от организатора бонуси, както и стойността на печалби, които се получават в резултат на залози, направени с бонуси.

Чл.22.(1) Участниците имат право да ползват наличните средства в индивидуалната им игрална сметка за извършване на залози.

(2) Средствата в индивидуалната сметка може да постъпват по един от следните начини:

1. Чрез извършване на депозит по допустимите за целта начини;

2. Чрез превеждане на средства по игралната сметка в следствие на печеливш залог;

3. Чрез превеждане на средства по игралната сметка в следствие от активиран бонус и/или успешен изход от бонус игра;

4. Чрез възстановяване на средства по решение на „Национална лотария“ АД при анулиран залог или други извънредни събития.

Чл.23. Депозирането на средства в игралната сметка от участника следва да се извърши по безкасов път.

Чл.24.(1) Национална лотария определя минимални размери за депозитите.

(2) По своя преценка, Национална лотария може да определя и максимален размер на депозитите.

Чл.25. Независимо от избрания метод, наредените от участника средства постъпват по определена от „Национална лотария“ банкова сметка за организиране на Играта.

 

IV. ВХОД В ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ПРОФИЛ

 

Чл.26. Всеки участник с успешно приключена регистрация за ИГРИТЕ има възможност да достъпи профила си в Сайта като въведе избраните при регистрация в Сайта данни за вход.

Чл.27.(1) Достъпът до профила се осъществява лично от участника чрез въвеждане на email (като потребителско име) и парола.

(2) Участникът може да използва функцията „Забравена парола", ако не помни данните, които е попълнил при регистрацията.

(3) Задължително е попълването на коректен email, който е използван при регистрация и впоследствие е бил активиран чрез активационен линк, изпратен на същия email адрес.

(4) След попълване на формата „Забравена парола” и изпращането й към Системата, участникът получава на имейла, с който се е регистрирал в Сайта, инструкции за достъп и линк, който е активен за определен период от време за въвеждане на желаната от него нова парола за достъп.

(5) При изпълняване на всички инструкции, участникът следва да въведе нова парола, чрез която профилът му да е достъпен.

(6) Във всички случаи организаторът може отново да изиска данни за идентификация на участника с цел недопускане на злоупотреби с профили и данни.

Чл.28. Организаторът има право да прави проверки на самоличността на участника, съответно на потребители, които искат да направят регистрация в сайта.

Чл.29.(1) Преди първото теглене на суми от Потребителската сметка или по всяко друго време, когато прецени, Национална лотария може да изисква документи, които доказват самоличността на регистрирания участник.

(2) Документи за доказване на самоличността са оригинал или сканирано копие от документ за самоличност, банкова карта (със закрити определени цифри), банково извлечение, документ за платени такси за посочения адрес и/или други, по преценка на организатора.

Чл.29.(1) При непредоставяне на документи, предоставяне на неверни/неистински/подправени такива или при други съмнения за изпиране на пари или нарушение на действащото законодателство, Национална лотария си запазва правото да откаже теглене на суми от игралната сметка, да блокира профила на участника или да не допусне регистрация.

(2) Документи за доказване на самоличността са оригинал и/или сканирано копие от документ за самоличност, банкова карта (със закрити определени цифри), банково извлечение, документ за платени такси за посочения адрес и/или други, по преценка на организатора.

 

V. ДЕПОЗИРАНЕ НА СРЕДСТВА В ИГРАЛНАТА СМЕТКА

 

Чл.30.(1) Методи за депозиране на суми

(2) След успешно завършена регистрация по някой от начините, посочени настоящите Правила, за да участва в ИГРИТЕ, всеки участник следва да е депозирал парични средства в сметката към създадения акаунт, безкасово, по някой от следните методи:

1. безкасово чрез системата ePay,

2. чрез депозиране на суми в брой на каса в офис на платежна институция Изипей или

Фаст пей, които платежните институции превеждат по сметката на Организатора ;

3. чрез кредитна карта или дебитна карта (Master Card, Visа, Maestro), издадена на името на участника на територията на Република България;

4. чрез банков превод по сметката на Организатора

5. чрез услугата КешТерминал (CashTerminal)

6. чрез Услугата „Ваучер 7777.bg“

7. чрез услугата „LAFKA ВАУЧЕР 7777".

(3) За да депозира суми на Сайта, регистрираният участник следва да осъществи достъп до своя акаунт. Специфични условия при плащане чрез услугата Cash Terminal

Чл.31. 1. В случаите на депозиране по чл.30, ал.1, т.3 участникът следва да използва валидна и общоприета кредитна или дебитна карта, издадена по надлежния ред, с не изтекъл срок на валидност.

2. Картата следва да е издадена на името на участника, който е притежател на игралната сметка.Участникът следва да представи по електронен път на Организатора снимка на картата, на която отчетливо да се вижда нейния номер, издател, притежател и срок на валидност.

3. По изключение картата, с която се депозира може да принадлежи на трето лице. В този случай, обаче участникът може да депозира с тази карта, само ако декларира пред Организатора, че има право да ползва тази карта, и че е придобил държане върху нея по правомерен начин. Също така Участникът следва да представи по електронен път на Организатора снимка на картата, на която отчетливо да се вижда нейния номер, издател, притежател и срок на валидност. Организаторът има право да изиска, а участникът е длъжен да предаде по електронен път на Организатора снимка на личната карта на притежатела на дебитната/кредитна карта.

4. В случай, че участникът не изпълни изискванията по ал.2, съответно ал.3, Организаторът има право да откаже приемането на депозита, осъществяван по посочените начини. Също така Организоторът има право да блокира сумата по депозита, в случай, че тя е постъпила по игралната сметка.

5. В случаите на депозиране по ал.3, ако третото лице – притежател на използваната за депозита карта предяви каквито и да е претенции спрямо Организатора, включително, но не само относно осъщественото с картата плащане, за неговото връщане (cash back) и/или обработването на данни от нея, и/или на такива от личната му карта, Участникът e длъжен да освободи Организатора от тези претенции и всички свързани с нея последици, и направените разходи.

Специфични условия при плащане чрез услугата Cash Terminal

Чл.32 За да депозира парични средства в сметката си за участие в оnline ИГРИТЕ чрез Cash Terminal, регистрираният участник следва да осъществи достъп до своя акаунт, посредством платежния терминал по следните начини:

1. да предостави съответната сума (монети и/или банкноти) в брой на предназначеното за това място в самия терминал. Cash Terminal не предлага възможност за връщане на ресто и/или неизползвана като залог част от депозираната сума, поради което всички, депозирани по реда на настоящата точка суми, се считат за залог за участие в оnline ИГРИТЕ в реално време и не подлежат на възстановяване на участника, независимо от обстоятелството дали са използвани като залог за участие изцяло или частично или не.

2. безкасово чрез предоставяне на данни за кредитна карта или дебитна карта (Master Card, Visa, Maestro), издадена на името на участника на територията на Република България;

Чл.33 (1) По посочения по-долу начин, регистриран Участник може да предоставя депозити за ИГРИТЕ чрез CASHTERMINAL по своята потребителска сметка на Сайта.

(2) Минималният размер на залога/депозита са определени в Допълнителни условия, публикувани на Сайта.

(3) Участникът може да предоставя депозит чрез CASHTERMINAL само в брой -български банкноти и монети, чрез поставянето им на специално определените за това банкното- /монетоприемник на самото Устройство.

(4) При предоставяне на депозит чрез CASHTERMINAL, Устройството на CASHTERMINAL (Устройството) не предлага възможност за връщане на ресто и/или неизползвана като залог част от депозираната сума.

(5) При предоставяне на депозит чрез CASHTERMINAL, на екрана на Устройството се виждат: минималната сума за внасяне, дължимата от Участника сума и каунтер на поставените в банкното-/монетоприемник на самото Устройство пари.

Чл.34. (1) НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност за и не възстановява надвнесени от Участника суми в Устройството.

(2) Надвнесена, по смисъла на настоящите Правила, е всяка предоставена от Участника сума, надвишаваща дължимата от Участника сума, посочена на екрана на Устройството на ред „ТОТАЛ”, формирана въз основа на избраните от Участника: онлайн игра, сума на залога и брой тегления или съответно размер на депозита.

Чл.35.(1) Съгласно условията за използване и начин на функциониране на Устройствата CASHTERMINAL, собственост на „Интеркапитал Груп” АД, всяка надвнесена сума остава по сметката на Участника и постъпва при доставчика на услугата, за чието заплащане/използване е внесена сумата, поради което внесената от Участника сума, надвишаваща залога, се прехвърля автоматично по неговата сметка в Сайта.

(2) За всички въпроси, свързани с надвнесени суми, Участникът трябва да се свърже с „Интеркапитал Груп” АД /CashTerminal/.

Чл.36.(1) НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност за частично внесена от Участника сума.

(2) Частично внесена по смисъла на настоящите Правила е всяка, предоставена от Участника чрез Cash Terminal сума, която е по-малка от дължимата от Участника сума, посочена на екрана на Устройството на ред „ТОТАЛ”, формирана въз основа на избраните от Участника: онлайн игра, сума на залога и брой тегления или съответно размер на депозита.

(3) В случай на частично внесена сума, Участникът трябва да се свърже с „Интеркапитал Груп” АД /CashTerminal/ за уточнение дали:

1. иска внесената сума да бъде прехвърлена като депозит по неговата сметка в Сайта, или

2. иска да посети повторно Устройство CASHTERMINAL и да довнесе остатъка до пълния размер на изискуемата сума, в който случай сумата няма да се счита за приет залог, а само за депозит.

Чл.37. Всички права върху Устройствата и марката CASHTERMINAL се притежават и упражняват изцяло от трето лице -„Интеркапитал Груп” АД, което осъществява цялостната техническа и софтуерна поддръжка на Устройствата и гарантира: мрежовата свързаност, статуса на всяко терминално устройство и неговите работни параметри; функционирането на Устройствата и мониторинг на разплащанията, в т.ч., но не само: приемане на плащания, предприемане на необходимите действия при надвнесени или частично внесени суми, като осигурява и център за обслужване на своите клиенти.

Чл.38. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не е страна в отношенията, които възникват между Участника, предоставил залог/депозит за участие в игрите чрез CASHTERMINAL и „Интеркапитал Груп” АД, касаещи: извършване и приемане на плащанията чрез Устройствата; частично внесени или надвнесени суми, възстановяване на надвнесени суми и функционирането на Устройствата.

Чл.39. (1) НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ няма права върху Устройствата и марката CASHTERMINAL и не носи отговорност за:

(2) използването, функционирането, техническа и софтуерна поддръжка на Устройствата CASHTERMINAL;

(3) всякакви, възникнали във връзка с предоставяне на депозит/залог за ИГРИТЕ чрез CASHTERMINAL грешки, дължащи се на използването, функционирането, техническа и софтуерна поддръжка на Устройствата;

(4) установяване и възстановяване на надвнесени или частично внесени суми; неприемане на банкноти и монети от CASHTERMINAL;

(5) за невъзможност за регистрирация чрез Устройство CASHTERMINAL или невъзможност за достъп посредством Устройство до регистриран профил на Участника, поради грешки и други причини, дължащи се на използването, функционирането, техническа и софтуерна поддръжка на Устройствата CASHTERMINAL;

(6) за претърпени загуби и пропуснати ползи, във връзка с гореизброените случаи.

Чл.40. Участникът носи отговорност за произхода на предоставените от него суми за депозит, както и за истинността на поставените от него в Устройството банкноти и монети.

Чл.41. С предоставяне на депозит за участие в ИГРИТЕ чрез CASHTERMINAL се счита, че Участникът е запознат с и приема настоящите ОУ, като се съгласява, че всички отношения, непосредствено свързани с предоставяне на залог и депозит за участие в ИГРИТЕ НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ чрез CASHTERMINAL, възстановяване на надвнесени суми, използване на частично внесени суми и други, отнасящи се към тези обстоятелствата, се уреждат между Участника и „Интеркапитал Груп” АД /CashTerminal/, съгласно условията за използване и начин на функциониране на Устройствата CASHTERMINAL.

 

Специфични условия при депозиране на суми на каса в офис на платежна институция

 

Чл.42 (1) Процедурата се извършва по реда за това,установен от платежната институция, и само ако участникът има валиден акаунт в сайта.

(2) Платежната институция издава разписка.

(3) Организаторът не носи отговорност за внесени суми поради грешка, или в полза на трето лице.

 

Специфичните условия при депозиране на суми с услугата „Ваучер 7777.bg“

 

Чл.43 Специфичните условия при депозиране на суми с услугата „Ваучер 7777.bg“ са описани в Приложение към настоящите Общи условия, публикувани на Сайта.

Чл.44 (1) В случай, че участникът не е лицето, което е страна по действащ договор с активни услуги на „А1 България“ ЕАД, чийто мобилен телефонен номер е използван от него (участника) за ползване на услугата „Ваучер 7777.bg“, участникът носи пълната отговорност за това.

(2) В случай на предявени претенции от лицето- абонат срещу Организатора, участникът следва да обезщети Организатора с пълния размер на претенцията и направените с нея разходи и претърпени вреди.

(3) НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не е страна в отношенията, които възникват между Участника и „А1 България“ ЕАД и/или третото лице- абонат.

(4) Организаторът не носи отговорност за невъзможност за използване на услугата „Ваучер 7777.bg“ поради причини, които са в контрола на „А1 България“ ЕАД или в контрола на трето лице.

(5) Организаторът може да ограничи използването на услугата „Ваучер 7777.bg“ за определен участник или група участници.

 

Специфичните условия при депозиране на суми с услугата „LAFKA ВАУЧЕР 7777"

 

Чл.45 Специфичните условия при депозиране на суми с услугата „LAFKA ВАУЧЕР 7777" (ваучера) са описани в Приложение към настоящите Общи условия, публикувани на Сайта и са неразделна част от тях.

Чл.46 Ваучерът може да бъде ползван еднократно. Срокът на валидност на ваучера е 40 (четиридесет) дни, считано от закупуването му и е изписан на неговия хартиен носител.

Чл.47 (1) Национална лотария не носи отговорност за отношенията (вкл. при възникнали спорове) между Участникa, титуляр на Игралната сметка, в която е използван Ваучерът и лицето, което е придобило и/или заплатило Ваучера или е негов приносител, в случай, че лицето не е едно и също.

(2) При закриване на игрална сметка, ако стойността на ваучера или останала част от нея не е използвана за игра на сайта, същата се губи от участника и не може да бъде заявявана за теглене.

 

ЗАЛОГ И УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ

 

Чл.48 Регистрираните за online ИГРИТЕ на Национална Лотария участници имат възможност да направят залог за участие в игрите, след като се идентифицират и разполагат със средства по сметката си, депозирани по някой от методите, посочени по-горе

Чл.49. Размерът на залога или общият сбор от сумата на направените залози, не може да бъде по-голям от наличната сума по сметката към акаунта на участника към момента на потвърждаване на залога.

Чл.50.(1) Като залог за участие в ИГРИТЕ на Национална Лотария могат да бъдат използвани:

 • всички суми, депозирани от участника в сметката към неговия акаунт;
 • добавените в сметката на участника суми от печалби от участието му в online ИГРИТЕ на Национална лотария - Печалбата от залози, направени чрез сайта, може да се използва за нов залог в момента на добавянето й в сметката на участника по начин, подробно описан по-долу в Правилата. В тези случаи, при всеки залог се записва и IP адрес на устройството, от което е направен залогът.;
 • сумите от допълнителни печалби от Бонус игри

Чл.51 Залогът за участие в ИГРИТЕ на Национална лотария може да бъде направен от участника единствено чрез Сайта.

Чл.52 За всяка отделна online ИГРА, както и за всяко отделно свое участие в online ИГРИТЕ, участникът може да прави залог съгласно специфичните условия на съответната игра.

Чл.53 Независимо от методите, чрез които се предоставя залогът, последният се счита за приет с потвърждаването и отразяването му в Системата.

Чл.54 (1) Допускат се залози единствено от регистрирани участници с положителен баланс по индивидуалната игрална сметката.

(2) Не се допускат залози, ако минималната допустима сума на залога е по-голяма от средствата по индивидуалната игрална сметка.

(3) Не се допускат залози с блокирани или отнети средства, както и със средства, получено по какъвто и да е неправомерен начин.

Чл.55. Приетите залози се записват в историята на залозите на профила на участника, където съдържат и справка дали са печеливши или не.

Чл.56. При възникване на специални обстоятелства по преценка на „Национална лотария“ АД, същият има право да анулира залози за определено събитие или събития или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при определяне на печалбите.

Чл.57 Национална лотария може да откаже приемането на залог, както и да анулира вече приет залог.

Чл.58 Нацинолана лотария отказва съответно анулира залог, когато същият е заявен/направен в нарушение на правилата – общи, специфични и др., или с необичаен или неприемлив коефициент, с чужди средства/карта, от чуждо име и за чужда сметка.

Чл.59 (1) При допусната грешка или друга уважителна причина, участникът може да поиска от Национална лотария залогът му да бъде анулиран.

(2) Национална лотария разглежда всяко искане за анулиране и уведомява участника за своето решение.

Чл.60 Веднага след определяне на изхода от игралното събитие, Национална лотария АД отразява на участниците съответните им печалби по индивидуалните им игрални сметки.

Чл.61 (1) За да направи залог, участникът се идентифицира чрез вход в сайта с потребителско име и парола чрез въвеждане на съответните идентификационни данни от регистрацията си.

(2) След успешен вход по реда на предходната точка, системата предоставя на участника опция за избор на оnline ИГРА.

 

(3) След направен от участника избор на игра (чрез натискане на съответния бутон), същият маркира избраните от него числа, брой тегления (доколкото е приложимо за съответната игра), в които ще участва и сума, която ще предостави като залог, след което потвърждава приемането на залога.

(4) След потвърждаване приемането на залога, системата автоматично приема залога на съответната сума, като „изтегля” същата от сметката на участника. Така предоставеният залог се записва за участие в едно или повече избрани тегления, съобразно специфичните условия на всяка игра.

Чл.62 (1) Залогът, с който лицето участва в съответното теглене или тегления, е с „неопределен” статус до приключване на тегленето или на всички тегления (доколкото е приложимо за съответната игра), за които същият е предоставен.

(2) Статусът на залога се „определя” от системата като „непечеливш”, „печеливш” и/или ”изплатен”, след приключване на всички тегления, в които участва същият залог.

Чл.62 (1) Печалбата от залози, направени чрез сайта, може да се използва за нов залог в момента на добавянето й в сметката на участника.

(2) При всеки залог се записва и IP адрес на устройството, от което е направен залогът. Забрана за недобросъвестни и незаконни практики

Чл.63 (1) В игрите са забранени използването на всякакви недобросъвестни и незаконни практики, в това число, но не само следните:

1. Ботове. „Ботове“ са софтуерни програми или други устройства, които комуникират с игралния софтуер. Те могат да използват предварително зададени настройки или изкуствен интелект, за да правят игрови решения. Всякакъв вид ботове са строго забранени в игрите. Използването на подобен тип софтуер може да доведе до закриване на игралната смет-ка, блокиране и/или отнемане на средства по нея.

2. Всякакъв вид софтуер, даващ нечестно, измамливо или недобросъвестно предимство;

3. Всякакъв вид софтуер, споделящ карти между играчи или спомагащ за съглашателство или въвеждане в заблуждение под всякаква форма;

4. Всякакъв вид софтуер, използващ база данни с разигравания/“ръце” или профили на играчи, която се споделя между играчи;

5. Всякакъв вид софтуер който намалява или елиминира нуждата на човек да взима решения (пример – софтуер или друг вид инструменти, които взимат автоматично ре-шение вместо човек);

6. Всякакъв вид софтуер, предназначен за автоматично събиране на данни от сайта www.7777.bg.

7. всякакъв вид база данни, която е била придобита чрез софтуер за извличане на данни, без значение дали е придобита от играча, или някой друг; Също така е строго забранено споделянето на всякакъв вид база данни, придобита по легитимен начин (извлечена по време на реална игра от играча);

8. Всякакъв вид софтуер, предлагащ съвети за игра в реално време;

9. Всякакъв вид софтуер, предназначен за блокиране на механизмите за засичане на нечестна и/или недобросъвестна игра;

10. Всякакъв друг вид софтуер, който по мнение на Организатора дава нечестно предимство на играчът, който го използва;

 

Правилата по горните точки важат без значение дали софтуерът е разработен собственоръчно или придобит по друг начин.

 

11. Съглашателство. Съглашателство е поведение на участници, при което те се държат като отбор, със или без предварително разбирателство между тях, което води до действителна или възможна вреда на Организатора и други играчи в играта. За да не е налице съглашателство, играчът следва да спазва кумулативно следните правила:

а/ Играчът е длъжен винаги да играе в собствен интерес;

б/ Играчът не трябва да играе съвместно с друг такъв с цел придобиване на предимство пред другите;

в/ Играчът не трябва да играе меко срещу приятели или други познати играчи (мека играе е всякакъв вид игра, при която играчът взима решение, което не би взел в нормална ситуация срещу непознат противник)

г/ Играчът е длъжен да играе с нормалния си стил на игра, без значение дали противниковият играч му е познат или непознат;

д/ На всички играчи е строго забранено прехвърлянето на залози. Прехвърляне на залози е ситуация, в която играчът нарочно губи или манипулира по друг начин залог, игра, или разиграване, включително и за за да прехвърли средства към други играчи;

е/ Играчът не трябва да споделя игралните си ходове или ходовете на други играчи.

ж/ Играчът няма право да участва в едни и същи игри с други играчи, в които има финансов интерес. Финансов интерес се определя като уговорка или сделка между двама играчи за съгласувана игра , включително всякаква форма на финансиране на игра, разменяне на участие във входове, кодове, бонуси, или споделяне на печалби или споделяне на банкрол.

з/ Играчите не трябва да насърчават други играчи да извършват съглашателство.

 

Правилата по тази точка важат без значение дали има обявено съгласие между играчите и без значение дали съответното действие е довело до вреда на други играчи, или не.

 

12. Споделяне на потребителска сметка. Забранено е на играчите да споделят потребителската си сметка с трето лице, като нарушаването на тази забрана ще бъде равносилно на използване на множество акаунти, което води до тяхното блокиране. Забранено, на който и да било играч е да придобива нерегламентирано предимство чрез споделяне на потребителската си сметка за „замаскиране на игровия си стил“ или чрез „предаване“ на игри на други играчи по време на турнира. На всички играчи е забранено използването на чужди потребителски сметки и също така играчите са длъжни да пазят в тайна своите данни за потребителска сметка, пароли или каквато и друга информация, необходима за достъп до потребителската им сметка.

13. „Покер ферми“. „Покер ферма“ е уговорка в която участникът играе покер от името на трето лице. „Покер ферма“е и уговорка, в която участникът е финансиран от трето лице, или играе според стратегия, предоставена от друго лице. „Покер фермите“ е и съглашение, в кое-то участниците изпълняват действия, предоставени им от бот или други подобни за-бранени софтуери, или изкуствен интелект. Всички играчи трябва да играят от свое име и в най-добрия си собствен интерес; Игра от името или за сматка на трето лице или „покер ферма“ е забранена.

14. Неетично поведение. Неетично поведение е определение на всякакъв вид действия от страна на даден играч за придобиване на нечестно предимство пред други играчи. Подобен вид действия, било то специфично забранени от специфични игрални правила или не, са строго забранени. Забранени са и всякакъв вид опити за придобиване на нечестно предимство пред други играчи. Забранено е поведение на покер маса, целящо разваляне на ритъма на играта. Извън описаните случаи Организаторът си запазва правото да определя какво се счита за „нечестно предимство“.

15. Проблеми с хазарта. Лице с установени или предполагаеми проблеми с хазарта не се допуска да отваря игрална сметка, или да играе при каквито и да било обстоятелства. Ако играч установи или се съмнява за лице с проблеми с хазарта, е длъжен незабавно да уведоми Организатора и да прекрати незабавно играта си с такова лице.

 

VI. ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКА СМЕТКА. ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИ

 

Чл.64. (1) Участниците могат по всяко време да теглят наличните суми от игралните им сметки.

(2) Изплащането на сумите става по някой от обявените за допустим от Национална лотария начини.

(3) Национална лотария определя минимален размер на теглената сума, в зависимост от избрания метод и обявява това на участниците, заедно с всички свързани с тегленето такси.

(4) Национална лотария може да предвиди специфични условия при теглене на суми от печалби, получени от залози в игри с Бонуси, , както и специфични условия за някои от избраните методи на теглене.

(5) При теглене на суми от печалби, получени от игри със залози чрез Бонуси и промоции, както и заявки за изтегляне с комбинирани печалби от налични средства и бонуси и промоции, Национална лотария може да изисква допълнителни документи или повторна верификация на документ от участника, в това число втори документ за самоличност (пример: ако участникът е предоставил лична карта, може да бъде изискана шофьорска книжка или паспорт). По преценка на Национална Лотария ако участникът не може да предостави/не разполага с втори документ за самоличност, Национална лотария ще изиска повторна верификация на изпратения вече документ, която включва снимка в профил на лицето с включена лична карта и актуален КОД предоставен от Национална Лотария, чрез имейл кореспонденция. Ако от предоставената снимка не може да бъде установено безспорно, че лицето на нея е идентично с това от снимката на предоставения документ за самоличност или има несъответствие с предоставения код за верификация, Национална лотария може да предприеме стъпки, с които същата верификация да бъде осъществена в централния офис на компанията или да откаже тегленето и да отнеме печалбата, получена от игри с Бонуси и промоции.

Чл.65. Преди първото теглене на суми от игралната сметка или по всяко друго време, когато прецени, Национална лотария може да изисква документи, които доказват самоличността на регистрирания участник.

Чл.66. Участникът може тегли от наличните в сметката към акаунта му суми, които са били депозирани и неизползвани за залог, както и от изплатените в кеш баланса на сметката в сайта печалби, след като същите бъдат „наредени за получаване”, по някой от долуописаните начини и при спазване изискването за минимален неснижаем остатък (когато такъв е въведен от Организатора) и ограниченията по-долу.

Чл.67. (1) Депозирани от участника суми, които са вече предоставени като залог за участие в ИГРА, независимо от вида на играта и броя тегления, не могат да бъдат изтеглени от него.

(2) При приключване на тегленията, за които залогът участва и същият е определен от системата като „печеливш”, участникът може да изтегли печалбата си по реда, установен в Правилата.

Чл.68. Тегленето на суми от участника е възможно, само ако същите са налични в кеш баланса по сметката му към момента на нареждането им за получаване при съобразяване с изискването за неснижаем минимален остатък (когато такъв е въведен от Организатора).

Чл.69. (1) За да нареди за получаване съответната сума, участникът трябва да осъществи достъп до регистрирания си акаунт чрез въвеждане на идентификационните си данни като потребителско име и парола.

(2) След успешен вход в акаунта, участникът маркира размера на сумата, която иска да изтегли, съобразно баланса в сметката си, избира опция „нареждане за получаване” и платежен метод.

Чл.70. Наредената за получаване сумата се блокира автоматично от системата и не може да бъде използвана като залог за участие в Игра в Сайта.

Чл.71. (1) Преди даден изходящ трансфер да бъде направен от съответната индивидуална игрална сметка, се изисква притежателят на сметката да потвърди избрания от него начин на плащане. Тази стъпка е необходима с цел предпазване от онлайн измами и гарантиране, че средствата ще бъдат преведени по личната сметка на потребителя.

(2) Когато наредената за получаване сума е депозирана чрез дебитна или кредитна карта, сумата постъпва автоматично в същата карта освен ако участникът не посочи друга своя карта, и се счита за получена със заверяване на картовата сметка.

(3) Правилата по ал.1 може да не бъдат приложени в случай, че законът или утвърдените от компетентните органи и/или Организатора правила предвиждат плащането да се извършва по определен метод.

(4) Наредената за получаване сумата се блокира автоматично от системата и не може да бъде използвана като залог за участие в онлай Игра в Сайта.

Чл.71 Преди даден изходящ трансфер да бъде направен от съответната индивидуална игрална сметка, се изисква притежателят на сметката да потвърди избрания от него начин на плащане. Тази стъпка е необходима с цел предпазване от онлайн измами и гарантиране, че средствата ще бъдат преведени по личната сметка на потребителя.

Чл.72 (1) За да избере сумата, която иска да изтегли, от потребителя се изисква да въведе своя имейл и парола с цел удостоверяване на самоличността си и да потвърди, че той е притежателят на сметката.

(2) След като заявката бъде успешно направена, автоматично се изпраща съобщение, съдържащо референтен номер на транзакцията.

Чл.73 (1) Заявените изходящи трансфери се пренасочват към разплащателния метод, избран от потребителя.

(2) Разплащането с потребителя се осъществява безкасово, по един от следните методи:

 • Банков трансфер
 • Easypay
 • Fastpay
 • Epay
 • Банкова (дебитна/кредитна) карта
 • чрез услугата по получаване на печалби, предоставяна от "Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД.

(3) Потребителите могат да извършват по 1 теглене на всеки 4 часа.

(4) Организаторът не носи отговорност за проблеми при избрания от участника метод на разплащане в случай, че те се дължат на причини, за които съответната банка/платежна институция/"Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД отговаря или за отношенията между участника и съответното трето лице.

Чл.74. Ако в рамките на 12 месеца потребител не е използвал избрания от него начин за теглене, за да депозира в сметката си, то съответният начин може вече да не бъде наличен за използване.

Чл.75.(1)Ако е заявено теглене за по-малко от минималните суми посочени в ал.2,т.е 1-5, средствата ще бъдат върнати обратно в сметката на потребителя.

(2) Национална лотария определя следните минимални суми за теглене чрез съответните методи:

 1. Минимална сума на теглене чрез Банков Трансфер - 40 лв;
 2. Минимална сума на теглене чрез Easypay - 20 лв;
 3. Минимална сума на теглене чрез FastPay - 20 лв;
 4. Минимална сума на теглене чрез кредитна/дебитна карта - 40 лв;
 5. Минимална сума на теглене чрез Epay - 20 лв.
 6. Минимална сума на теглене чрез "Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД - 20 лв.

Чл.76. За да бъде успешно оторизирана една заявка за изтегляне на средства, ще бъде изискано от потребителя да потвърди самоличността си и/или да потвърди всички негови предишни депозити в сметката си в Сайта.

Чл.77. Верификацията по сметката на потребителя трябва да бъде направена в рамките на 14 дни, считано от датата на направената заявка за теглене,в противен случай средствата ще бъдат върнати в сметката му в Сайта.

Чл.78.Национална лотария има право да забави процеса или прекрати дадена заявка за изходящ трансфер, докато не бъде направена верификация чрез потвърждаване съществуването на предишни депозити направени от потребителя.

Чл.79. Потребител може да изтегли своите бонус печалби, единствено след като всички правила свързани с бонуси и промоции бъдат спазени.

Чл.80. Национална Лотария не събира такси за обработването на изходящи трансфери, но такса може да бъде наложена от банката картоиздател.

Чл.81.(1) Ако потребител е използвал дебитна или кредитна карта за депозиране, всички средства в баланса ще бъдат върнати обратно по сметката, ако картоиздателят не позволи връщането на изтеглените средства от www.7777.bg към картата.

(2) В случай че потребителят иска да заяви теглене обратно по картовата сметка чрез друг разплащателен метод или не е позволено използването на кредитна/дебитна карта за теглене, се прилагат следните правила:

1. Потребителят трябва да верифицира всички кредитни/дебитни карти, използвани при депозит според нашата политика за теглене (документи за верификация).

2.Ако теглене е заявено чрез банков трансфер, името на притежателя на банковата сметка задължително трябва да съвпада с името на картата използвана при депозит.

Чл.82. (1) За разплащане чрез услугата по получаване на печалби, предоставяна от „Лафка Маркет“ АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД се прилагат Общи условия, обявени на Сайта и/или на сайта www.lafka.bg.

(2) Участникът избрал този метод трябва да приеме Общи условия на "Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД за представителство при получаване на печалби в онлайн игри на ”Национална лотария“ АД, организирани на сайта www.7777.bg.

(3) Организаторът не носи отговорност за проблеми при този метод на разплащане в случай, че те се дължат на причини, за които "Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД отговаря или за отношенията между участника и "Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД

(4) Печалбите, наредени за получаване чрез услугата, предоставяна от "Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД следва да бъдат получени от участника в срок от 7 календарни дни, в който срок е валиден и получения от участника уникален идентификационен код на тегленето. Участниците, които не са посетили обект на "Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД в срока по предходното изречение, за да получат печалбите си, могат да получат същите, след като заявят наново изплащане по определената процедура.

Чл.83. (1) В зависимост от използвания начин за захранване на сметка в www.7777.bg, потребителят ще да бъде помолен за някой от документи за идентификация, с цел успешно верифициране на участника и обработване на заявката за изтегляне на средства.

(2) Национална лотария има право да поиска всички официално издадени и/или заверени документи, необходими за доказване истинността на предоставената информация.

(3) Независимо от използвания начин за захранване, участникът следва да представи копие от документ за самоличност (лична карта, шофьорска книжка или паспорт).

(4) В зависимост от начина на захранване е възможно да се изисква да се представи и друг документ:

 1. Ако сметката е зареждана с банкова (дебитна или кредитна) карта, следва да се прати копие от лицето и гърба на банковата карта (със закрити първите 4 цифри от номера на лицето и номера за сигурност на гърба на картата), за да се сравни дали името на титуляра съвпада;
 2. Ако се плаща през платежен оператор, верификация се извършва в момента на теглене по документи за самоличност и проверка с регистрирано име и ЕГН на участника;
 3. Ако се плаща с банково нареждане, не е необходим допълнителен документ, доколкото името на наредителя съвпада с лицето по лична карта/игралния профил;

(5) Предоставянето на копия от документите може да става и чрез сайта, след влизане с потребителско име и парола.

(6) Минимална сума на теглене чрез услугата по получаване на печалби, предоставяна от "Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД - 20лв. Максимална сума на теглене чрез услугата по получаване на печалби, предоставяна от "Лафка Маркет" АД, "Разпространение на печата" АД, "Боби Прес" ООД, "Вива 2010" ООД - 1000лв.

Чл.84.(1) Методът за теглене по възможност следва да е реципрочен по естеството си на използвания метод за захранване на сметката.

(2) При захранване с различни платежни инструменти, съответно заявка за теглене по различни начини, следва да се извършва верификация за всеки един метод.

(3) В случай на съмнения, Национална лотария си запазва правото да изисква допълнителни документи, преди да обработи тегленето на средствата.

Чл.85. (1) При всички случаи на депозирани суми чрез карта (дебитна или кредитна) и особено в случаите по чл.31, ал.3 по-горе, при заявено теглене от игралната сметка Организаторът има правото да изплати част от заявената за теглене сума, равна на размера на депозита, по картата, от която е направен депозита, независимо че участникът е заявил друг начин на теглене на суми.

(2) В случаите по ал.1 Организаторът има право да изиска, а участникът е длъжен да предостави документи за идентификация, както и за принадлежността на картата, както и документите по по чл.31, ал.2 и ал.3 по-горе.

(3) Организаторът не носи отговорност за извършеното плащане по картата (дебитна или кредитна) на трето лице.

Чл.86. (1) Заявка за теглене може да бъде отказана от потребител, в случай че заявката все още не е оторизирана от Национална лотария.

(2) В случай че заявката за теглене е успешно оторизирана, средствата не могат да бъдат трансферирани обратно в сметката.

(3) Времето, за което потребителят ще получи заявените средства зависи от избрания начин на плащане и договора на участника със съответната банка/платежна институция.

Чл.87. За да откаже теглене, потребителят трябва да:

 1. да влезе в своя акаунт;
 2. да достъпи секция Депозит и да избере „История Теглене“, където ще се появи списък с всички направени заявки от страна на потребителя за изтегляне на средства, и съответно да избере желаната;
 3. Ако заявката все още не е оторизирана от страна на оператора, ще бъде налична опция за отказване на тегленето.
 4. Използвайки бутона „Откажи“, средствата веднага ще бъдат трансферирани обратно към баланса на потребителя.

 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИ

 

Общи положения

 

Чл.88. Настоящият раздел урежда условията, при които се получават печалбите, спечелени от участника в online ИГРИТЕ на Национална лотария,в зависимост от начините, по които е направен залогът. При всички случаи печалбата се счита за изплатена по смисъла на този раздел, със заверяване на online сметката на участника в сайта.

Чл.89 Печалба не се изплаща преди определяне статуса на залога от системата като „печеливш”, след приключване на всички тегления, в които участва същият залогът, с изключение на случаите на частично изплащане.

Чл.90.(1) Частично изплащане на печалба е допустимо след приключване на всички тегления, за които е приет залог, като изплащането се извършва по потребителската сметка.

(2) Частичното изплащане на печалба е право на участника, избрал изплащане на печалбата по сметка в сайта, който е направил залог за две или повече тегления, да получи печалбата си от отделно теглене, преди да са приключили всички тегления, за които участникът е предоставил залога си.

(3)В случаите по ал.1 и ал.2, когато залогът е направен за две или повече тегления, печалбите от всяко теглене се изплащат по сметката на участника в момента на определяне на печалбата от всяко теглене.

(4)Условията не се прилагат за случаите, в които участникът желае да изтегли част от сумите по баланса в online сметката му, получени от една или повече печалби.

 

Използване на печалбата за нов залог

 

Чл.91. (1)Печалбата от залози, направени чрез сайта, може да се използва за нов залог в момента на добавянето й в сметката на участника в сайта. В тези случаи, при всеки залог се записва и IP адрес на устройството, от което е направен залогът.

(2) Печалбата се начислява по сметката на участника в сайта, независимо как е направен залога.

Чл.92.(1) Залогът, с който лицето участва в съответното теглене или тегления, е с „неопределен” статус до приключване на тегленето или на всички тегления, за които същият залог е предоставен.

(2) Статусът на залога се „определя” от системата като „непечеливш” или „печеливш”, след приключване на всички тегления, в които участва същият залог.

(3) В случай, че залогът е печеливш, сумата на печалбата постъпва веднага по online сметката на участника в сайта, независимо от размера на тази сума.

Чл.93.(1)За да нареди получаване на сумата, участникът следва да осъществи достъп до акаунта си, като се идентифицира по установения от Организатора ред чрез предоставяне на съответните идентификационни данни.

(2) При успешен достъп до акаунта си, участникът нарежда получаване чрез натискане на съответния бутон в интерфейса.

(3) Наредената по реда на предходните алинеи сума за получаване се блокира автоматично от системата и не може да бъде използвана за залог за участие в online ИГРИТЕ.

Чл.94.В зависимост от начина, по който е предоставен печелившият залог, участниците могат да получат и наредят за получаване своята печалбата чрез сайта, по начините по чл.95 и чл.96.

Чл.95 Участникът получава печалбата си, след приключване на съответното теглене и определен статус на залога, автоматично в сметката си към акаунта и може да я изтегли или да я използва за следващ или следващи залози. Ако желае да изтегли печалбата си или част от нея, участникът избира размера на сумата, която ще нареди за изтегляне, която сума не може да надвишава баланса по сметката му. В баланса по сметката не се включват суми, наредени за получаване на каса в офис на платежна институция.

чл.96 Получаване на сума в брой на каса в офис на платежна институция се извършва по следния начин:

 1. За да получи сумата, участникът е длъжен да представи на служителя в офиса на съответната платежна институция документ за самоличност.
 2. След идентификацията на участника, служителят изплаща сумата в брой и отразява това в системата чрез натискане на бутона „изплати” (за един или няколко печеливши кода). За всеки изплатен залог сървърът изпраща потвърждение за изплащането.
 3. Служителят в платежната институция е длъжен да изплати сумата от печалбата, ако са изпълнени условията на този раздел и ако наличните в момента в касата на съответния офис средства са достатъчни за изплащане на печалбата в пълния й размер.
 4. Ако наличните средства в касата на съответния офис не са достатъчни за изплащане на печалбата в пълния и размер, служителят има право да откаже изплащане. В тези случаи, участникът може да получи печалбата си в друг офис на платежната институция, където са изпълнени изискванията на настоящата точка

Чл.97. Печалбата на участника в online ИГРИТЕ не може да се превежда, нарежда и съхранява по други сметки на участника, открити в съответната платежна институция за целите и услугите, които обичайно се осъществяват от същата платежна институция.

Чл.98.(1) Печалбите, наредени за получаване на каса в офис на платежна институция, следва да бъдат получени от участника в срок от 40 (четиридест) календарни дни, считано от датата, на която е определената печалба е наредена за получаване на каса в офис на платежна институция.

(2) Участниците, които не са посетили офиса на платежна институция в срока по ал.1 , за да получат печалбите си в срока, могат да получат същите, след като заявят наново изплащане по горепосочената процедура, от който момент започва да тече нов 40-дневен срок за получаването й.

(3)Тези правила не се прилагат за случаите, в които печалбата не е получена поради липса на налични средства.

Чл.99. В платeжна институция могат да бъдат изплатени единствено суми до 4999 лева включително.

Чл.100. (1) Печалбата „Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария” предоставя на участниците възможност да участват в жребий за участие в Телевизионните игри Национална лотария (ТВ игрите) за спечелване на парична или предметна печалба.

(2) Участниците, чиито квитанции/билети печелят печалба „Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария” от игрите „Национална лотария“, „Национална лотария – моментни игри“, „Лотарио“ и „Новолото“ трябва да предяви печалбата си, а именно да се включат в жребия на ТВ игрите, като регистрират уникалния номер на квитанцията си от играта „Лотарио“ съответно уникалния код за проверка на лотарийния си билет от игрите „Национална лотария“, „Национална лотария – моментни игри“, и „Новолото“ по един от следните начини:

 1. чрез обаждане към телефонeн номер 0 700 42 100 , където участникът съобщава своите имена и населено място, и въвежда чрез клавиатурата номера/кода на квитанцията/билета; или
 2. чрез изпращане на sms към телефон 1077, в който sms участникът въвежда чрез клавиатурата номера/кода на квитанцията/билета.

(3) Участниците от Игрите, спечелили в тези игри печалба „Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария“ автоматично се регистрират в жребия за ТВ игрите.

(4) .След регистриране на уникалния номер/код, съответно участникът по някой от начините, той се включва в жребия за участие в ТВ игри. Регистрацията се счита за жребия за тези ТВ игри, които не са проведени към момента на регистрацията.

(5) Веднъж регистриран уникалният номер/код не може да бъде регистриран повторно.

(6) В тегленето на жребия за участие в ТВ игрите се включват всички предявени (регистрирани) печалби „Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария.

Чл.101.(1)Чрез специализирано устройство - съоръжение за определяне на печеливши комбинации, изградено на основата на компютърна система и генератор на случайни числа измежду всички номера/кодове регистрирали се и участници регистрирали се за участие в жребия за ТВ игрите, се определят участниците, които се канят да присъстват в студиото, където се определят печелившите от ТВ играта.

(2) Специализираното устройство е стандартизирано съгласно изискванията на Закона за хазарта и Наредбата за изискване за одобряване на типа и за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения.

(3) След изтегляне на номерата/кодовете, съответно участниците по начина по ал.1, Организаторът осъществява телефонна връзка към телефона предоставен от него при предявяването /регистрирането на печалбата, съответно посочен в профила на участниците. В случай, че с даден участник (дадени участници) не може да бъде осъществена телефонна връзка към посочения номер в 3 последователни позвънявания в рамките на 5 минути, чрез специализираното устройство, се теглят още минимум 5 допълнителни участници. Организаторът на играта осъществява телефонна връзка с първия изтеглен допълнителен участник. В случай, че не може да бъде осъществена телефонна връзка с изтегления първи допълнителен участник в 3 последователни позвънявания в рамките на 5 минути, се преминава към търсене на втория изтеглен допълнителен участник по начина, описан по-горе. По същия начин се процедира с третия, четвъртия и петия допълнителен участник до осъществяване на телефонна връзка с един от тях по реда на изтеглянето им. Организаторът на играта предварително уведомява участниците за датата на провеждане на ТВ игрите Национална лотария.

Чл.102.(1) В зависимост от съответния начин на предявяване/получаване на печалбата, право да участва в ТВ игрите има право:

 1. лицето, чието име е посочено/предоставено при предявяване на печалбата „Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария” и е регистрирано за жребия, независимо, кой е бил притежател/приносител на билета/квитанцията, даваща право на тази печалба; лицето, чието име е предоставено при обаждането към телефонния номер, от който е изпратен sms-а съгласно т.2 по-горе, независимо, кой е бил притежател/приносител на билета/квитанцията, даваща право на тази печалба;
 2. лицето, което е регистрирано като притежател на профила в сайта, през който профил е направен залог, спечелил печалба Участие в жребия за ТВ игри Национална лотария”, независимо дали профилът му е ползван от друго лице за извършване на печелившия залог.

(2)С предявяването на печалбата по описания по-горе ред се счита, че същата е получена.

 

VIII. ПРАВИЛА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

Чл.103.(1) Организаторът предприема необходимите мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и действащото българско и европейско законодателство. Политиката на Организатора за защита на личните данни са достъпни в уебсайта на уеб страница тук.

(2)„Национална Лотария” не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

(3)„Национална Лотария” не носи отговорност и в случай, че участникът направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице.

Чл.104. Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни по начина, предвиден в Политиката за защита на личните данни и съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл.105. (1)Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Национална Лотария за това.

(2) Лицето, което предполага, че неговите лични данни могат да бъдат използвани без съгласието му от друго лице, може да поиска Национална Лотария да забрани регистрация с тези данни.

(3) В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето, чиито данни са използвани неправомерно, има право да поиска от Национална Лотария да забрани ползването на регистрацията, като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респективно използването на самоличността му от трето лице. В тези случаи Национална Лотария има право самостоятелно да определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.

(4) Действията по ал.1-3 се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно.

 

ІX. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 

Чл.106.(1) Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, интерфейс, както и правата върху тях, са изключително притежание на „Национална лотария” и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.

(2) „Национална лотария” притежават права и върху текстовете и останалата информация, публикувана в Сайта. Използването на тази информация от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на носителите на правата върху тях и след заплащане на поисканото обезщетение, освен в предвидените в настоящите Правила случаи.

Чл.107.(1) Потребителят се задължава да не използва (освен по предвидения в Общите условия и начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта.

(2) Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия..

Чл.108. Организаторът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в Сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на „Национална лотария”.

Чл.108.(1) Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Организатора правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.

(2) Организаторът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.

 

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

 

Чл.109.(1)Организаторът има право:

 1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на игри, услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част, участието в игри, въобще или спрямо определен участник или група участници. Това право може да упражни и без предупреждение;
 2. дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до игри или услуги за всички участници или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
 3. да прекрати или ограничи, или забрани по друг начин, временно или постоянно, достъпа до сайта, услуги или игри, или акаунт, съответно игрална (клиентска/потребителска) сметка, на участник който е нарушил или нарушава Общите условия, както и установените, за която и да е от игрите на сайта задължителни игрални условия и правила, както и останалите допълнителни и специфични условия и правила, публикувани на сайта.
 4. да определя свободно специални условия за определени игри /на определени участници, както и за предоставяне на бонуси;
 5. да организира игри и разигравания за раздаване на допълнителни парични и предметни печалби;
 6. да не разреши теглене на суми от игралната сметка в случай на съмнение за изпиране на пари или на основание, предвидено в нормативната уредба за мерките срещу изпирането на пари, както и при злоупотреба с право, използване на забранени практики или какъвто и да е било опит за извличане на печалба от бонус залози, които не са съразмерни с направените реални залози или са направени в противоречие с установените правила, както и при нарушение на Общите условия, както и установените, за която и да е от игрите на сайта задължителни игрални условия и правила, както и останалите допълнителни и специфични условия и правила, публикуванинасайта.
 7. да ограничи за целият период на провеждане на някоя от игрите или за определен срок броя на залозите, бонус залозите, или кодовете за участие в игрите за раздаване на допълнителни печалби, които могат да използвани от един участник, съответно в една игрална сметка.
 8. да ограничи за целият период на провеждане на дадена игра или за определен срок броя на бонус залозите, които могат да бъдат направени от една потребителска сметка.

(2) Тези права организаторът може да упражни за определен участник, за група участници, или за всеки един участник.

(3) Организаторът не носи отговорност за решението си да приложи някое от правата си по-горе.

Чл.110.(1) Организаторът си запазва правото да извърши проверки и разследвания на съмнителни действия от страна на играчите, както и за злоупотреба с право.

(2) Ако бъде установена непозволена игра или неетично поведение под всякаква форма, или злоупотреба с право Организаторът има правото да блокира сметката на играча и да блокира и/или отнеме средства, включително депозити и все още неизвършени тегления, както и да отнеме печалби ли да не начисли такива.

Чл.111.(1) Ако има съмнения за злоупотреба с право, непозволени действия или неетична игра, потребителската сметка на играча ще бъде блокирана до приключване на разследването. Продължителността на блокирането е в зависимост от времето, необходимо за провеждане на разследването.

(2) По време на разследването може да не бъде възможно за играча да влиза в потребителската си сметка, да използва покер приложението, да участва в игри игри или да прави депозити и тегления.

Чл.112.(1) Организаторът си запазва правото да определи, дали даден случай е в нарушение на правилата на играта или не. Решението на Организатора е окончателно.

(2) При установяване на нарушение на правилата ще се вземе предвид всякаква информация, имаща отношение към случая и Организаторът, освен всички останали правомощия, може да предприемe една или комбинация от следните мерки:

 1. Предупреждение
 2. Временно или перманентно затваряне на потребителската сметка
 3. Отмяна на чакащи депозити или тегления към потребителската сметка на клиента
 4. Блокиране и/или отнемане на част или всички средства от потребителската сметка на клиента
 5. Докладване на инцидента на съответните правоохранителни органи
 6. Предявяване на иск или предприемане на други правни действия.

(3) С оглед избягване на всякакво съмнение, счита се, че са налице данни за злоупотреба с право, използване на забранени практики или какъвто и да е било опит за извличане на печалба от бонус залози, които не са съразмерни с направените реални залози или са направени в противоречие с установените правила, когато потребителска сметка е на лице, работещо или свързано с дейността на Организатора или негови свързани лица, и техните търговски партньори.

Чл.113.Участници, които имат оплаквания от евентуално нередовна игра или неетично поведение от всякакъв характер, могат да се свържат с отдела за поддръжка на Организа-тора.

Чл.114.(1)Организаторът има правото да определя правилата и условията за бонусиране на играчите и провеждане на специални бонусни игри, включително и такива без реални залози и печалби.

(2) Не всички участници могат да получат бонус или участие в бонусни или друг вид специални игри. Преценката за това е на Организатора.

Чл.115.(1) Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия.

(2) Всяко отваряне на страница на сайта има значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

(3) За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.7777.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница.

(4) За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.

(5) Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.

(6) В случай, че услуга, предлагана от сайта може да се ползва без да налага присъствие в реално време на регистрирания потребител в сайта, Общите условия имат действие за него и в периода на ползването й.

Чл.116. Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта. Организаторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор.

Чл.117. При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Чл.118. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата, свързана със сървъра или сайта.

Чл.119.(1) Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:

 1. национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
 2. обида и/или клевета срещу кое да е лице;
 3. заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
 4. призоваване към извършване на престъпление;
 5. призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;
 6. рекламно послание;
 7. класифицирана или друга защитена информация;
 8. предложение за сключване на търговски сделки;
 9. информация относно личния живот на трети лица;
 10. каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;

(2)При неизпълнение задълженията по т.1-10, Организаторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Организатора.

(3)Организаторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.

(4)Някои наименования, термини и други особени думи и изрази могат да бъдат обявени от Организатора и на английски език предвид характера им на чуждици и заемки, придобили разговорен характер в игрите.

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.120.Всички съобщения на участниците до „Национална лотария” следва да бъдат изпратени на следния адрес: гр. София, бул. „Фритьоф Нансен“ №37, тел. за връзка + 359 2 9713809, е-mail: info@7777.bg

Чл.121.Игрите се провеждат съобразно Закона за хазарта и одобрените от Държавната комисия по хазарта задължителни игрални условия.

Чл.122. Национална лотария въз основа на своята свободна преценка определя и променя всички допълнителни условия (нерегламенитрани в закона и одобрените от Държавната комсия по хазарта задължителни игрални условия), включително изисквания и правила за участие в коя да е от игрите, или нейна разновидност, начините и условията за депозиране на суми за залози, осъществяване на залози, техният размер, тяхното анулиране, определяне на резултатите, определяне на печелившите залози, начина за разпределение и получаване на печалбите, условията и реда за изплащане/предаване на парични и предметни печалби, и всички други правила относно организацията и провеждане на ИГРИТЕ.

Чл.123. Настоящите Общи условия са приети от Национална лотария на 03.05.2018г. и влизат в сила от момента на обявяването им на сайта, като обвързват участниците с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл.124.Настоящите Правила могат да се изменят и допълват едностранно от Национална лотария. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта.

Чл.125.Всички въпроси относно участието в лотарийната игра „Национална лотария”, както и правилата на играта, се уреждат съгласно "Правила за организиране и провеждане на Лото игра "Лотарио, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-12263/08.11.2016 г. и съгласно лиценз за организиране на хазартна игра издаден с решение № И-2991/20.12.2013 г., както и с "Предварителната програма-указания за залагане в играта „Лотарио".

Чл.126.Всички въпроси относно участието в лотарийната игра „Национална лотария”, както и правилата на играта, се уреждат съгласно „Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария”, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-9945/20.10.2015 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра с решение № 000030-640/24.01.2017 г.

Чл.127.Настоящите Общи условия за ползване на сайта www.7777.bg, се прилагат съответно и за лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри", провеждаща се съгласно Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри", утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-14953/03.12.2018 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра с решение № 000030-6233/29.06.2015 г.
Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Новолото”, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-8672/16.09.2015 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра с решение № 000030-10235/18.12.2014 г.

Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби.

 

Всички въпроси относно участието в лотарийната игра „Национална лотария”, както и правилата на играта, се уреждат съгласно "Правила за организиране и провеждане на Лото игра "Лотарио, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-12263/08.11.2016 г. и съгласно лиценз за организиране на хазартна игра издаден с решение № И-2991/20.12.2013 г., както и с "Предварителната програма-указания за залагане в играта „Лотарио".

Всички въпроси относно участието в лотарийната игра „Национална лотария”, както и правилата на играта, се уреждат съгласно „Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария”, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-9945/20.10.2015 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра с решение № 000030-640/24.01.2017 г.

Настоящите Общи условия за ползване на сайта 7777.bg, се прилагат съответно и за лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри", провеждаща се съгласно Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри", утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-14953/03.12.2018 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра с решение № 000030-6233/29.06.2015 г.

Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Новолото”, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-8672/16.09.2015 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра с решение № 000030-10235/18.12.2014 г.

Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби.

Правила за разиграване на коледни бонус печалби като допълнителни печалби от играта „Лотарио”.

Правила за провеждане на игри за раздаване на допълнителни печалби, съвместно организирана от „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД 2017 г.

Правила за провеждане на игри за раздаване на допълнителни печалби, съвместно организирана от „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД 2018 г.

Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри.

Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби в гр. Стара Загора.

ПРАВИЛА ЗА РАЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ организирани от Ню Геймс АД и Национална лотария АД - 20.09.2017 г. футболната среща между отбора на Христо Стоичков и отбора на ФК “Барселона“.

ПРАВИЛА за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби на избрани щандове на Национална лотария - ноември 2017 г.

ПРАВИЛА за разиграване на коледни бонус печалби.

ПРАВИЛА за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби на избрани щандове на Национална лотария - април 2018 г.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ВАУЧЕР 7777.BG

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ИГРАЛНА СМЕТКА С „LAFKA ВАУЧЕР 7777“

ПРАВИЛА за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби от "Ню Геймс" АД.

Под прикритие:
Считано от 20.07.2017 г. Национална лотария спира продажбите на билет „Под прикритие: 15 печалби х 100 000 лева, 20 х 50 000 лева“ от играта „Национална лотария - моментни игри“. Всички билети „Под прикритие“, които не са отразени в системата на Национална лотария като продадени до 19.07.2017 г., се считат за невалидни и съответно няма да се изплащат печалби за тях. Участниците имат право да предявяват своите печалби от валидни билети „Под прикритие“ до 28.02.2018 г. След този срок печалби от тези билети няма да бъдат изплащани. Вижте пълните правила ТУК.

Големият Джакпот:
Считано от 19:29:59 часа на 12.03.2018 г. Национална лотария спира събирането на залози за играта от разновидност „Големият Джакпот“ на играта „Лотарио“. На 21.04.2018 г. изтича срокът за предявяване на печалби от валидни квитанции (хартиени и/или електронни) за играта. Считано от 22.04.2018 г. печалби няма да се изплащат, поради изтичане на установения за това срок. Считано от 22.04.2018 г. се преустановява възможността за регистрация на кодове на квитанции /от играта "Големия джакпот"/ с печалба „Участие в жребии за ТВ игри“ и кодове на непечеливши квитанции /от играта "Големия джакпот"/ за участие в игрите Втори шанс и VIP Клуб. Вижте пълните правила в Предварителната програма.

Лото 2:
Приемането на залози за Лото 2 ще е възможно до 14:59:59 часа на 24.04.2018 г. Последното теглене на играта ще се проведе на 02.05.2018 г. в 14:00:00 часа. Вижте пълните правила в Предварителната програма.

Лото 3:
Приемането на залози за Лото 3 ще е възможно до 14:59:59 часа на 24.04.2018 г. Последното теглене на играта ще се проведе на 02.05.2018 г. в 14:00:00 часа. Вижте пълните правила в Предварителната програма.

Лото 4:
Приемането на залози за Лото 4 ще е възможно до 14:59:59 часа на 24.04.2018 г. Последното теглене на играта ще се проведе на 02.05.2018 г. в 14:00:00 часа. Вижте пълните правила в Предварителната програма.

Лото 6/47:
Приемането на залози за Лото 6/47 ще е възможно до 16:30:00 часа на 10.02.2020 г. Последното теглене на играта ще се проведе на 10.02.2020 г. Вижте пълните правила в Предварителната програма.

Лото 5/35 Златната топка:
Приемането на залози за Лото 5/35 Златната топка ще е възможно до 16:30:00 часа на 10.02.2020 г. Последното теглене на играта ще се проведе на 10.02.2020 г. Вижте пълните правила в Предварителната програма.

Лото Спорт:
Приемането на залози за Лото Спорт ще е възможно до 16:30:00 часа на 10.02.2020 г. Последното теглене на играта ще се проведе на 10.02.2020 г. Вижте пълните правила в Предварителната програма.