Процедура Залози

 

ПРОЦЕДУРА
За опериране с игрални сметки и извършване на залози за онлайн играта „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ – ОНЛАЙН ИГРИ“

I. Общи
1. Настоящата процедура урежда опериране с потребителски сметки и осъществяване на залози от участниците на онлайн лото играта „Национана лотария – онлайн игри“, провеждана на сайта на организатора: www.7777.bg (Играта).

2. Залози за Играта се приемат само със средства от игралната сметка на участника. В определени случаи „Национална лотария“ АД си запазва правото да предоставя бонус залози на участниците, като предварително оповестява на сайта www.7777.bg условията за тяхното предоставяне и използване. При всички положения, не се допуска залози на кредит или със средства от чужда игрална сметка.

II. Игрална сметка и средства за залози
1. При създаване на потребителски акаунт (профил), към него се привързва индивидуална игрална сметка на участника. Всички залози за Играта, както и всички изплатени печалби се отразяват по индивидуалната игрална сметка.

2. Участниците имат право да ползват наличните средства в индивидуалната им игрална сметка за извършване на залози. Средствата в индивидуалната сметка може да постъпват по един от следните начини:
2.1. Чрез извършване на депозит по допустимите за целта начини;
2.2. Чрез превеждане на средства по игралната сметка в следствие на печеливш залог;
2.3. Чрез превеждане на средства по игралната сметка в следствие от активиран бонус и/или успешен изход от бонус игра;
2.4. Чрез възстановяване на средства по решение на „Национална лотария“ АД при анулиран залог или други извънредни събития.

3. Депозирането на средства в игралната сметка от участника следва да се извърши лично от него по безкасов път. Допустимите методи са следните:
3.1. Банково нареждане;
3.2. Плащане чрез банкова карта;
3.3. Плащане чрез платежна институция;
3.4. Плащане чрез пощенски оператор;
3.5. Плащане чрез мобилен оператор;

4. „Национална лотария“ АД определя минимални размери за депозитите, в зависимост от избрания метод по т. 3. По своя преценка, „Национална лотария“ АД може да определя и максимален размер на депозитите.

5. Независимо от избрания метод по т. II.2, наредените средства постъпват по определена от „Национална лотария“ АД банкова сметка за организиране на Играта.

6. „Национална лотария“ АД следва да оповести на своята интернет страница www.7777.bg конкретните условия на пеймънт процесорите, включително минимални размери на депозит, срокове, необходими документи и др.

7. При определяне на изхода от игралното събитие, на което участникът е заложил, неговата парична печалба, ако има такава, се отразява веднага по неговата индивидуална игрална сметка.

III. Залози
1. На сайта www.7777.bg организаторът обявява всички разновидности на Играта, за които се допускат залози.

2. Допускат се залози единствено от регистрирани участници с положителен баланс по индивидуалната игрална сметката. Не се допускат залози, ако минималната допустима сума на залога е по-голяма от средствата по индивидуалната игрална сметка.

3. Не се допускат залози с блокирани или отнети средства.

4. Залози се допускат само ако предвидената от участника комбинация е допустима съгласно игралните условия и правила на Играта. Участникът сам избира дали с комбинацията да играе в едно или няколко тегления, като всяко теглене се таксува от сумата по игралната му сметка. Не се допуска залог, чиято стойност е по-висока от средствата по индивидуалната игрална сметка на участника.

5. За да се извърши един залог, комбинацията трябва да е правилно попълнена и потвърдена от участника. Комбинацията се въвежда върху електронен талон за участие в играта. Потвърждението става с клик върху съответен бутон за потвърждение (Играй сега).

6. Приетите залози се записват в историята на залозите на профила на участника, където съдържат и справка дали са печеливши или не.

7. При възникване на специални обстоятелства по преценка на „Национална лотария“ АД, същият има право да анулира залози за определено събитие или събития или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при определяне на печалбите.

8. При допусната грешка или друга уважителна причина, играчът може да поиска от „Национална лотария“ АД залогът му да бъде анулиран. „Национална лотария“ АД разглежда всяко искане за анулиране и уведомява участника за своето решение.

9. Веднага след определяне на изхода от игралното събитие, „Национална лотария“ АД превежда на участниците съответните им печалби по индивидуалните им игрални сметки.

IV. Теглене на суми
1. Участниците могат по всяко време да теглят наличните суми от игралните им сметки. Изплащането на сумите става по някой от обявените за допустим от „Национална лотария“ АД начини. „Национална лотария“ АД определя минимален размер на теглената сума, в зависимост от избрания метод и обявява това на участниците, заедно с всички свързани с тегленето такси.

2. Преди първото теглене на суми от игралната сметка или по всяко друго време, когато прецени, Национална лотария може да изисква документи, които доказват самоличността на регистрирания участник. Правилата относно проверката на самоличността се обявяват предварително от „Национална лотария“ АД.