Правила Игра „ВСИЧКО ИЛИ НИЩО”

 

Настоящият документ съдържа правилата на онлайн играта „Всичко или нищо” („Играта”), организирана от „Национална Лотария”, съгласно игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария (7777.bg), одобрени от Държавната комисия по хазарта. („Правилата")

1. Описание на Играта
Играта „Всичко или нищо” е онлайн казино игра- казино автомат с разпределение на печалбите на база фиксирани печалби спрямо залога за серия познати числа., генерирана от Генератор на Случайни Числа и подадена от сървъра.

2. Участници в Играта
2.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, което навършило 18 години, отговаря на изискванията на законите в Република България и е направило валидна регистрация на сайта на Национална Лотария 7777.bg, съгласно Игралните условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария (7777.bg) и Условията за ползване на сайта 7777.bg.
2.2. С регистрацията си на сайта 7777.bg, както и с участието си в Играта „Всичко или нищо”, се счита, че участникът е запознат с настоящите правила, приема същите и се задължава да ги спазва.
2.3. С участието си в Играта всеки участник предоставя доброволно своите лични данни и се съгласява същите да бъдат обработвани и използвани от Национална Лотария (7777.bg) за нуждите на Играта, съобразно законите на Република България.

3. Залог
3.1. Залозите за участие в Играта се предоставят от участника посредством потребителската му сметка към неговия регистриран профил в сайта 7777.bg.
3.2. Залозите за участие в играта „Всичко или нищо” са във фиксирани размери от 1,00 лв., 2,00 лв., 3,00 лв., 5,00 лв., 10,00 лв., 20,00 лв., 30,00 лв., 50,00 лв., като при предоставяне на своя залог, участникът избира сумата на залога сред възможните фиксирани размери и посочва комбинация от 12 игрални числа.

4. Механизъм на Играта
4.1. Участникът избира сума на залога по реда на т.3.2 от тези Правила, посочва числа, с които ще играе и стартира Играта чрез натискане на бутона „Играй”.
4.2. При стартиране на Играта, на екрана се зареждат избраните от играча игрални числа и стартира теглене на печеливши числа, които се генерират от Генератор на Случайни Числа. Всяка игра, на която залага участникът, се състои от:
а) Печеливши числа – група от 12 числа, които се изтеглят чрез генератор на случайни числа и се подават от сървъра за определяне на печалба в играта.
б) Игрални числа – група от 24 числа, от 1 до 24, от които може да избира клиента.
в) Бонус символи – допълнителни опции за печалба в играта, които представляват визуално изобразяване на елементи, които са подредени в линии/редове. Събирането на 2, 3 или 4 еднакви символи според регламента на ред води до печалба, която е обявена на съответния ред.
4.3. При отваряне на всички 12 печеливши числа от една игра, играта се счита за приключила.
4.4. След приключване на играта, участникът може да избере нова сума на залог и игрални числа, по реда на т.3.2. от Правилата и да стартира нова игра, като ще получи нова комбинация от генерирани числа, съгласно настоящите Правила.

5. Печалби
5.1. Печалбите от Играта се разпределят на моментен и случаен принцип чрез Генератора на случайни събития, на база фиксирани печалби спрямо залога и за серия познати от участника числа.
5.2. Печалби от залози ще бъдат изплащани при приключване на игралното събитие чрез добавяне към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът.
5.3. Сумата на печалбата от бонус символи се добавя към сумата от основната игра със съответния номер и общата печалба постъпва по сметката на участника в сайта 7777.bg.

6. Особени случаи
6.1. Национална Лотария (7777.bg) не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта и/или прекъсване на Играта, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол, в т.ч., но не само: в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата, проблеми в интернет свързаността и др.
6.2. В случай, че след предоставяне на залога, преди стартиране на Играта, или по време на Играта, участникът не може да стартира или съответно да довърши Играта, за която е предоставил залога си, поради обстоятелства, посочени в предходната по т.6.1, статусът на сесията се запазва в продължение на 5 (пет) минути от прекъсване на сесията/настъпване на обстоятелството по т.6.1, в рамките на които участникът има следните права, които може да упражни алтернативно, а именно:
а) да продължи същата Игра, за която е предоставил залога, или
б) да започне нова игра като предостави нов залог. При извършен от участника избор на тази възможност, със стартиране на новата игра, предишната игра се прекратява автоматично и участникът губи направения за нея залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.6.1, сървърът е генерирал печалба за участника по прекратената игра, спечелената печалба се изплаща по потребителската му сметка, от която е направен залогът, независимо, че участникът е стартирал нова игра.
6.3. Ако участникът не упражни някое от правата си, посочени в б.”а” и б.”б” на т.6.2. в посочения срок, с изтичането му Играта автоматично прекъсва и участникът губи предоставения залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.6.1., участникът е спечелил печалба, последната се изплаща чрез добавяне към баланса на потребителската сметка на участника, от която е направен залогът, независимо дали е упражнил някое от правата си, посочени в б.”а” и б.”б” на т.6.2.
6.4. Национална Лотария (7777.bg) не дължи възстановяване на суми от залози, предоставени за игри, които са автоматично прекратени, в т.ч. поради изтичане на срока по т.6.2., независимо дали в този срок участникът е упражнил правата си, посочени в б.”а” и б.”б” на т.6.2. и независимо дали участникът е успял да стартира/продължи играта си, ако това се дължи на обстоятелства по т.6.1. от настоящите Правила.

7. Заключителни разпоредби
7.1. Настоящите Правила са приети от Национална Лотария (7777.bg) и влизат в сила от момента на обявяването им.
7.2. Настоящите Правила могат да бъдат променяни от Национална Лотария (7777.bg), в цялост или отделна част от тях, без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта 7777.bg.