Правила игра ,,ЕГИПЕТСКО СЪКРОВИЩЕ''

 

Настоящият документ съдържа правилата на онлайн играта „Египетско Съкровище” („Играта”), организирана от „Национална Лотария”, съгласно игрални условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария (7777.bg), одобрени от Държавната комисия по хазарта. („Правилата")

1. Описание на Играта
Играта „Египетско съкровище” е онлайн казино игра- игрален автомат, при която участниците залагат на комбинация от числа, генерирана от Генератор на Случайни Числа и подадена от сървъра.

2. Участници в Играта
2.1. Участник в Играта може да бъде само физическо лице, което навършило 18 години, отговаря на изискванията на законите в Република България и е направило валидна регистрация на сайта на Национална Лотария 7777.bg, съгласно Игралните условия и правила за организиране на онлайн залагания в игрално казино на Национална Лотария (7777.bg) и Условията за ползване на сайта 7777.bg.
2.2. С регистрацията си на сайта 7777.bg, както и с участието си в Играта „Египетско съкровище”, се счита, че участникът е запознат с настоящите правила, приема същите и се задължава да ги спазва.
2.3. С участието си в Играта всеки участник предоставя доброволно своите лични данни и се съгласява същите да бъдат обработвани и използвани от Национална Лотария (7777.bg) за нуждите на Играта, съобразно законите на Република България.

3. Залог
3.1. Залозите за участие в Играта се предоставят от участника посредством потребителската му сметка към неговия регистриран профил в сайта 7777.bg.
3.2. Залозите за участие в играта „Египетско Съкровище” са във фиксирани размери от 0,50 лв., 1,00 лв., 2,00 лв., 3,00лв., 5,00лв., 10,00лв., 20,00лв., 30,00лв. и 50,00лв., като при предоставяне на своя залог, участникът избира сумата на залога сред възможните фиксирани размери.

4. Механизъм на Играта
4.1. Участникът избира сума на залога по реда на т.3.2 от тези Правила, и стартира Играта чрез натискане на бутона „Играй”.
4.2. При стартиране на Играта, на екрана се зареждат игрални числа и зона с печеливши числа, които се генерират от Генератор на Случайни Числа. Всяка комбинация от числа, на която залага участникът, е генерирана на случаен принцип и се състои от:
а) печеливши числа – група от 20 числа, които участникът разкрива в процеса на играта , като ги отваря постепенно чрез клик върху избран символ от зона „Печеливши числа”, или избира да разкрие всички печеливши числа наведнъж;
б) игрални числа – група от 47 числа, които са разпределени в линии, всяка от които съдържа от 1 до 6 числа и може да донесе различна печалба.
в) бонус ниво – опция в играта, в която участникът попада на случаен на принцип. В бонус нивото участникът получава възможност да изиграе допълнителна игра с възможност за допълнителна печалба.
4.3. В случай, че в рамките на основната игра „Египетско Съкровище”, на случаен принцип участникът бъде въведен в бонус ниво, основната игра прекъсва до изиграването на бонус нивото, след което учстникът довършва своята основна игра, без значение от изхода на бонус нивото.
4.4. В случай, че в рамките на основната игра „Египетско Съкровище”не се отвори бонус ниво, участникът продължава да играе до отваряне на всички числа по основната игра.
4.5. При отваряне на всички числа от една игра или отваряне на всички числа и избор на карта в бонус нивото, играта се счита за приключила. След приключване на играта, участникът може да избере нова сума на залог по реда на т.3.2. от Правилата и да стартира нова игра, като ще получи нова комбинация от генерирани числа, съгласно настоящите Правила.

5. Бонус ниво
Правото на участие в Бонус Ниво е на случаен принцип, като то може да бъде активирано при всяка игра с реални средства. В Бонус нивото нивото, играчът получава възможност да изиграе допълнителна игра с избор и разкриване на една от предложени 3 карти. Във всяко бонус ниво печалбите са разпределени както следва: една карта с парична печалба и две карти с бонус символ.
Играчът има възможност еднократно за нивото да избере и да получи печалбата си.
5.1. Печалба бонус символ - този символ се добавя в лична колекция на играча за съответната сума на залог. Бонус символите, които следва да бъдат събрани са специфични за различните залози за участие и не могат да се комбинират. При събиране на определен брой символи от съответния вид, участникът печели печалбата за съответния ред с бонус символи. Сумата на печалбата се добавя към печалбата от основната игра. При спечелване на печалба от събран определен вид бонус символи, събраните бонус символи се премахват и събирането на символи за запълване на съответния ред започва отново. Бонус символите се запазват в лична история на играча в играта “Египетско съкровище” за период от минимум 60 дни и не могат да бъдат прехвърляни на друг играч.
5.2. Парична печалба - сумата на печалбата се добавя към общата печалба от играта след изиграването на БОНУС ИГРАТА.

6. Печалби
6.1. Печалбите от Играта се разпределят на моментен и случаен принцип чрез Генератора на случайни събития, на база фиксирани печалби спрямо залога и за серия познати от участника числа.
6.2. Печалби от залози ще бъдат изплащани при приключване на игралното събитие чрез добавяне към баланса на потребителската сметка, от която е направен залогът.
6.3. Сумата на печалбата от бонус ниво се добавя към сумата от основната игра със съответния номер и общата печалба постъпва по сметката на участника в сайта 7777.bg.

7. Особени случаи
7.1. Национална Лотария (7777.bg) не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта и/или прекъсване на Играта, при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол, в т.ч., но не само: в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата, проблеми в интернет свързаността и др.
7.2. В случай, че след предоставяне на залога, преди стартиране на Играта, или по време на Играта, участникът не може да стартира или съответно да довърши Играта, за която е предоставил залога си, поради обстоятелства, посочени в предходната по т.7.1, статусът на сесията се запазва в продължение на 5 (пет) минути от прекъсване на сесията/настъпване на обстоятелството по т.7.1, в рамките на които участникът има следните права, които може да упражни алтернативно, а именно:
а/ да продължи същата Игра, за която е предоставил залога, или
б/ да започне нова игра като предостави нов залог. При извършен от участника избор на тази възможност, със стартиране на новата игра, предишната игра се прекратява автоматично и участникът губи направения за нея залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.7.1, сървърът е генерирал печалба за участника по прекратената игра, спечелената печалба се изплаща по потребителската му сметка, от която е направен залогът, независимо, че участникът е стартирал нова игра.
7.3. Ако участникът не упражни някое от правата си, посочени в б.”а” и б.”б” на т.7.2. в посочения срок, с изтичането му Играта автоматично прекъсва и участникът губи предоставения залог. В случай, че към момента на настъпване на някое от обстоятелствата по т.7.1., участникът е спечелил печалба, последната се изплаща чрез добавяне към баланса на потребителската сметка на участника, от която е направен залогът, независимо дали е упражнил някое от правата си, посочени в б.”а” и б.”б” на т.7.2..
7.4. Национална Лотария (7777.bg) не дължи възстановяване на суми от залози, предоставени за игри, които са автоматично прекратени, в т.ч. поради изтичане на срока по т.7.2., независимо дали в този срок участникът е упражнил правата си, посочени в б.”а” и б.”б” на т.7.2. и независимо дали участникът е успял да стартира/продължи играта си, ако това се дължи на обстоятелства по т.7.1. от настоящите Правила.

8. Заключителни разпоредби
8.1. Настоящите Правила са приети от Национална Лотария (7777.bg) и влизат в сила от момента на обявяването им.
8.2. Настоящите Правила могат да бъдат променяни от Национална Лотария (7777.bg), в цялост или отделна част от тях, без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта 7777.bg.