Рекламации

 

14. Рекламации

14.1 Участник в играта може да подаде рекламация в Национална Лотария (7777.bg) в срок, определен за подаване на рекламации, като този срок не може да бъде по-малък от 14 дни, считано от спорния залог.

14.2 Начинът за подаване на рекламация от страна на участниците, се определя от Национална Лотария (7777.bg).

14.3 В двуседмичен срок от получаването на рекламацията, организаторът на играта уведомява участника за своето становище.

14.4 В случаите на възникнали спорове или рекламации от участници в играта, те се решават от управителя на Национална Лотария (7777.bg) или упълномощени от него лица в 14-дневен срок от постъпване на жалбата /с копие до Държавната комисия по хазарта/ от участника при организатора на играта.

14.5 Когато възникналият спор или рекламация не се разреши в срока по точка 14.3 задължително се изготвя протокол, в който се описва предметът на спора или рекламацията, подписва се от двете страни и в 7-дневен срок от съставянето му се изпраща до Държавната комисия по хазарта.

14.6 Когато права и интереси на участник са засегнати от възникнал спор или рекламация и решението на организатора не го удовлетворява, той може да подаде до Държавната комисия по хазарта писмено оплакване, придружено с всички доказателства.