Ползване на сайта

 

12. Ползване на сайта

12.1. Цялото съдържание на уебстраницата на Национална Лотария (7777.bg) е съобразено с изискванията на действащото право в Република България.Организаторът не поема никакви гаранции, изрични или по подразбиране, по отношение на точността, благонадеждността или съдържанието на сайта. Национална Лотария (7777.bg) си запазва правото да променя съдържанието и визуализацията на сайта или да спира достъпа до него по всяко време.

12.2. Национална Лотария (7777.bg) не носи никаква отговорност за изготвени или публикувани от трети лица материали, към които има препратка в и към сайта на Национална Лотария (7777.bg).

12.3. Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта. Национална Лотария (7777.bg) не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор.

12.4. При ползването на сайта и услугите в него, потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

12.5. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта, в това число, но не само, намеса в сървъра или мрежата, свързана със сървъра или сайта.

12.6. /1/ Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:

- национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;

- обида и/или клевета срещу кое да е лице; - заплаха за живота и неприкосновеността на личността; - призоваване към извършване на престъпление;

- призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;

- рекламно послание; - класифицирана или друга защитена информация;

- предложение за сключване на търговски сделки; - информация относно личния живот на трети лица;

- каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;
/2/ При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.
/3/ Администраторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.