Правила на Спортни Залози

 

1. Увод

1.1 Тези срокове и условия определят Условията за поставяне на Спортните залози в сайта на 7777.bg. Залагайки с 7777.bg, титулярят на сметката дава своето съгласие, че е прочел, разбрал и ще спазва тези Срокове и условия, включително общите срокове и условия, приложими по всяко време за 7777.bg.

1.2 Поставянето на Спортни залози подлежи на регулациите, наложени от ДКХ.

1.3 Всички спорове, свързани по някакъв начин с поставянето на Спортните залози, трябва да се изпратят по имейл на help@7777.bg.

1.4 7777.bg си запазва правото да прави промени в сайта, ограниченията за залагане, ограниченията за изплащане и офертите.

1.5 7777.bg може да актуализира, изменя, редактира и допълва тези Срокове и условия по всяко време.

1.6 Всяка препратка в тези Срокове и условия към думи/обекти, които са в единствено число, се отнася също и за множественото число. Препратките към пол са необвързващи и трябва да бъдат разглеждани само с информационна цел.

2. Дефиниции

2.1 „Грешка“ е човешка грешка, печатна грешка, погрешно тълкуване на текст или устно изявление, погрешно прочитане, погрешен превод, правописна грешка, техническа грешка, грешка при регистрация, грешка при трансакция, грешка при обявяване, форсмажор и/или други подобни обстоятелства. Примерите за грешки включват, но не се ограничават до:

a. залози, приети по време на технически проблеми, които иначе не биха били приети;
b. залози, направени за събития/оферти, които вече са били решени;
c. залози на пазари, съдържащи некоректни участници;
d. залози, направени при коефициенти, които са съществено различни от тези, налични на общия пазар към момента на поставяне на залога;
e. залози направени при коефициенти, които не отразяват коректно резултата или друг фактор
f. коефициентите са несъмнено некоректни, имайки предвид възможността събитието да се случва във времето, когато е бил направен залогът.

2.2 „Залагане с влияние (съмнителен залог)“ е практика, забранена от 7777.bg, при която титулярят на сметката или лица, свързани с титуляря на сметката, могат да повлияят на изхода на мач или събитие – пряко или косвено.

2.3 „Съвместно залагане“ е практика, забранена от 7777.bg, при която титуляри на сметки действат заедно, за да направят серия от залози за едно и също събитие или състезание. Когато има доказателства, че титуляри на сметки действат заедно по този начин, 7777.bg си запазва правото да анулира съответните залози и/или да откаже изплащането на печалба, изчаквайки резултата от последващи разследвания.

3. Приемане на залог

3.1 Залогът не е валиден, докато не се потвърди и покаже в История на залаганията на титуляря на сметката. В случаи на съмнение относно валидността на залог от титуляря на сметка се изисква да провери Неуредените (Пендинг) залози или да се свърже с отдела за обслужване на клиенти.

3.2 Освен ако не е приет по погрешка, веднъж приет, залогът ще остане валиден и не може да бъде оттеглен. Отговорност на титуляря на сметката е да се увери в коректността на подробностите на направените залози. При никакви обстоятелства 7777.bg не поема отговорност за грешки (забелязани и действителни), произтичащи или от грешките, изброени в , или по други причини, като например, но не само некоректно вписване на коефициентите/залаганията.

3.3 Ако възникне спор относно приемането (или липсата на такова) на каквато и да е трансакция в сметката на титуляря, базата данни с трансакции ще бъде основният достоверен източник при решаването на такива въпроси.

4. Лимити на печалби и залози

4.1 7777.bg си запазва правото да ограничи нетната печалба (печалба след приспадане на залога) на всеки залог или комбинация от залози на един титуляр на сметка. Това ограничение може да бъде по-ниско в зависимост от вида на спорта, лигата или типа оферта за залог. За повече информация е препоръчително да направите справка със Специфични ограничения за спортовете ТУК.

4.2 Всеки избор на залог е предмет на предварително поставени ограничения, наложени единствено по преценка на 7777.bg, които може да са по-ниски от посочените в и . Ако такова ограничение бъде достигнато, титулярят на сметка има право да помоли то да бъде надвишено, изпращайки искане чрез платформата(ите) на 7777.bg. 7777.bg си запазва правото да приеме (напълно или частично) или да отхвърли въпросното искане без предизвестие и допълнително обяснение.

4.3 7777.bg си запазва правото да отхвърли, единствено по своя преценка, всички или част от всеки поискан залог. Това включва възможността „Системен залог“, както е дефиниран в , да не бъде приет напълно, или по отношение на залозите, или във връзка с комбинациите, включени във въпросния „Системен залог“.

4.4 7777.bg си запазва правото да ограничи или да откаже достъп, напълно или частично, до акаунта на потребителя по свое усмотрение.

4.5 Всички залози, направени през която и да е платформа на 7777.bg, включително залози, изискващи ръчно одобрение, може да са обект на забавяне преди приемането, чиято продължителност може да варира. Такова забавяне се определя по усмотрение на 7777.bg.

4.6 7777.bg си запазва правото да задържи плащане и/или да обяви залози за невалидни при събитие (или серия от събития), ако има достатъчно доказателства, че е възникнало едно от следните:
(i) честността на събитието е била поставена под въпрос;
(ii) коефициентите или залаганията са били манипулирани;
(iii) имало е уреждане на мач или мачът е разследван за такова.

Доказателствата за горепосоченото може да се основават на размера, обема или характера на залозите, направени с 7777.bg в който и да е или всичките негови канали за залагане, както и информация, получена от други букмейкъри или от официално признати организации.

4.7 Всички предлагани коефициенти подлежат на промяна. Тази промяна се определя единствено по преценка на 7777.bg. Залозите се приемат само при коефициентите, налични в мрежата за залагания към момента на приемане на залога от 7777.bg, независимо от всяка друга претенция или предишна публикация, присъстваща на уебсайта или в други медии, в която се посочва по друг начин.

4.8 Всички изчисления за изплащане на печалби, ще бъдат направени въз основа на предоставените ДЕСЕТИЧНИ КОЕФИЦИЕНТИ, без значение от избраният тип визуализация на коефициентите към момента на залога.

5. Анулиране (невалидност) на залози

5.1 Залог може да бъде обявен за невалиден и в този случай ще бъде уреден с коефициент 1.00.

5.2 Залог, направен като комбиниран залог, ще остане валиден, независимо дали мач или събитие, част от комбинирания залог, е станал/о невалиден/о.

5.3 7777.bg си запазва правото, по своя преценка, да обяви даден залог за невалиден, изцяло или частично, ако е очевидно, че е настъпило някое от следните обстоятелства:

a. Залози, предложени, направени и/или приети поради грешка;
b. Залози, направени, докато уебсайтът е имал технически проблеми, които иначе не биха били приети;
c. Залагане с влияние (съмнителен залог);
d. Съвместно залагане;
e. Резултатът е бил засегнат от престъпни действия – пряко или косвено;
f. Възникнало е публично обявяване по отношение на залог, което значително променя коефициентите.

5.4 Залог, направен като комбиниран залог, никога не трябва да включва две или повече оферти, резултатите от които може да се окажат свързани (напр. отбор Х да стане шампион и играч Y да е гол майстор в същата лига). Въпреки че 7777.bg предприема всички необходими стъпки за предотвратяване на подобни вероятности, в случай че това възникне, 7777.bg си запазва правото, единствено и само по своя преценка, да обяви за невалидни всички части на комбинирания залог, който съдържа зависимост на резултатите.

5.5 Залозите могат да бъдат обявявани за невалидни независимо дали събитието е уредено или не.

5.6 Освен това всички залози, направени (и/или приети) при следните обстоятелства, ще бъдат обявени за невалидни:

a. Предварителни залози за мач
-Залози, осъществени след започване на събитието;
-Залози, осъществени след като свързано събитие е в ход и където условията биха могли да се променят по пряк и неоспорим начин.

b. Залози на живо
- Залози, осъществени при грешни коефициенти поради забавено или разпадащо се покритие „На живо“;
- Залози, осъществени по конкретни оферти, след като същите са настъпили, или пък след събитие, което обикновено се счита за водещо до резултат, което се е случило или се случва (напр. залози, направени по оферти, като напр. „Общ брой вкарани голове“ или „Следващ гол“, докато се налага или е наложено наказание);
- Залози, направени за коефициенти, представляващи различен от действителния резултат.

6. Отказ от отговорност и приоритет

6.1 7777.bg си запазва правото по своя преценка да коригира печалба, преведена по сметка на титуляр, ако е очевидно, че печалбата е преведена по сметката на титуляря поради грешка.

6.2 За да се коригират неточности в баланса на сметката на титуляря поради преведени по грешка суми, 7777.bg си запазва правото да предприеме всички необходими действия, без предварително уведомление и в разумни граници, за коригиране на баланса на титуляря чрез анулиране, изменение или отмяна на друга последваща трансакция по сметката на титуляря.

6.3 Всички оплаквания/несъгласия спрямо уреждането на всяко предложение за залог трябва да стигнат до 7777.bg в рамките на 14 дни от първоначалното уреждане, за да се изиска пълно разследване. Всички други оплаквания ще бъдат разглеждани само ако титулярят на сметката предостави неоспорими доказателства за неправилно уреждане. Такива доказателства ще бъдат взети под внимание, освен ако по някакъв начин не се отнасят до ситуации.

6.4 7777.bg си запазва правото да прекрати достъпа до сметката, докато приключат всички разследвания, които се считат за необходими.

6.5 Тези правила са приложими за всички сделки със Спортните залози на 7777.bg и могат да се допълнят с други правила. В случай на неяснота приоритетът трябва да се разглежда в следния ред:
a. Правила и условия, публикувани във връзка с оферта и/или кампания;
b. Ако същите са неопределени, под внимание ще се вземат Общите правила на Спортните залози, освен ако Специфичните правила за спортовете не посочват друго.

6.6 В случай че се сметне, че тези Правила са неопределени, 7777.bg си запазва правото по своя преценка да прави оферти за всеки отделен случай въз основа на безпристрастие, придържайки се към общоприетите норми, обичаи и дефиниции на залагане.

6.7 Преводи на други езици на настоящите Срокове и условия или на друг текст, който може да е свързан с оферти за залагане, се правят с чисто информативни цели. Въпреки че са взети всички необходими предпазни мерки, за да се осигури най-точният превод на тези термини на конкретния език, 7777.bg няма да поеме никаква отговорност за каквото и да е несъответствие между версията на английски език и тази на който и да е друг език. По този начин, в случай на несъответствие между изданието на английски език и съответния превод, първото ще се счита за обвързващо и ще бъде основата, на която ще се уреждат офертите.

6.8 Всички данни, предоставени или достъпни във, от или във връзка със Спортните залози, могат да бъдат използвани от титуляря на сметка само за лична, нетърговска употреба и всяка употреба или опит за употреба на такива данни за търговски цели е строго забранена.

6.9 7777.bg има правото да приложи в действие условие от договора, касаещо Спортните залози, срещу всеки титуляр на сметка.