Изключителни обстоятелства

 

15. Изключителни обстоятелства

15.1 Всеки залог може да бъде обявен за невалиден и уреден при коефициент 1.00, ако отговаря на условията, посочени в правилата на отделните спортове и игри, публикувани на сайта 7777.bg.

15.2 Национална Лотария ООД си запазва правото, по свое усмотрение, да обяви даден залог за невалиден, ако има съмнение, че:

· Залозите са обявени, осъществени и/или приети поради грешка;

· Залогът е осъществен след започването на събитието;

· Е осъществено съвместно залагане;

· Е осъществено арбитражно залагане;

· Е осъществено залагане с влияние (съмнително залагане); и/или

· Резултатът е пряко или непряко повлиян от криминални действия.

- Залога е кеш-аут (затворен) в следствие на грешка и изплатената сума при осчетоводяване на залога е неправилно кредитирана.

15.2.1 „Грешка” може да бъде човешка грешка, печатна грешка, погрешно разбиране на печатен текст или устно изявление, погрешен превод, правописна грешка, техническа грешка, грешка при регистрация, грешка при транзакция, грешка при обявяване, Форс Мажор и/или подобни обстоятелства.

15.2.2 „Съвместно залагане” (Syndicate Betting) е практика, забранена от Национална Лотария ООД, при която собственик на потребителска сметка заобикаля правилата на Национална Лотария ООД директно или индиректно.

15.2.3 „Залагане с влияние (съмнителен залог)” (Influence Betting) е практика, забранена от Национална Лотария ООД, при която собственик на потребителска сметка или лица, свързани със собственика на потребителска сметка, влияят на изхода на дадена среща или събитие директно или индиректно.

15.2.4 „Арбитражно залагане” (Arbitrage Betting) е практика, забранена от Национална Лотария ООД, при която клиент използва т.нар. „грешки” с цел печалба.

15.3. Печалбите на клиентите се определят на база официалните резултати, обявени от Национална Лотария ООД и в съответствие с правилата на отделните състезания.

15.4 Не се разрешават залози на събития, с които клиентът е директно обвързан или има достъп до вътрешна информация относно изхода на събитията. Ако има подозрения за нарушаване на това правило, Национална Лотария ООД си запазва правото да обяви залога за невалиден и да откаже да изплати евентуалните печалби. Освен това, си запазваме правото да предприемем по-нататъшни действия с цел защита на интересите си и спазване на действащото законодателство.

15.5 Национална лотария ООД си запазва също и правото си да отмени залози даже в последствие, ако клиентът е спечелил вследствие на грешка, включително грешка в предаването на информация. Във всеки такъв случай, залогът се връща в сметката на клиента. Национална лотария ООД си запазва правото да държи клиента отговорен за всякакви щети, причинени от него, когато умишлено се възползва от техническа или административна грешка при извършване/получаване на плащания.

15.6 Национална Лотария ООД си запазва правото да прекрати изплащането на печалби, ако се установи, че има основателно предположение, че е осъществена дейност от един или група участници с цел да предопредели резултата на дадено състезание или в случай че има съмнение за достоверността на провеждане на състезанието. Всички залози на подобни събития могат да бъдат обявени за невалидни и заложените суми да бъдат върнати.