Залози

 

5. Залози

5.1. Минималният залог се определя от Национална Лотария ООД и се обявява на сайта.

5.2. Не се приемат залози на кредит. Необходимите средства трябва да бъдат налични по потребителската сметка, преди залогът да бъде приет от Национална Лотария ООД.

5.3. Залози ще бъдат приемани само до началото на спортното събитие или до друг посочен от Национална Лотария ООД момент. По отношение на събития със залози в реално време, залози ще бъдат приемани до настъпване на изхода от събитието. За целите на настоящите правила, „събитие“ означава залагане относно настъпване или ненастъпване на съответен факт.

5.4. Ако Национална Лотария ООД случайно приеме залог след посочения в 5.3 момент, Национална Лотария ООД си запазва правото да обяви залога за невалиден.

5.5. С извършване на залог, клиентите декларират, че не им е известен изходът от събитията, за които правят залози, както и че не могат по никакъв начин да влияят на тези изходи и събития.

5.6. Национална Лотария ООД си запазва правото да отказва приемането на който и да е залог или част от залог и да обявява съмнителните залози за невалидни. Национална Лотария ООД ще информира клиента по електронна поща, телефон или телефакс, а заложената сума ще се възстановява по сметката на клиента. Когато дадена селекция е обявена за невалидна, в единичните залози заложените суми се връщат. При залози за повече от една селекция заложената сума остава за оставащите селекции, като обявената за невалидна селекция се счита за позната с коефициент 1.00.

5.7. Повтарящите се заявления, съдържащи едни и същи селекции от един и същ или от различни клиенти, могат впоследствие да бъдат обявени за невалидни при следните обстоятелства:

5.7.1. Когато Национална Лотария ООД приеме, че клиентите действат в тайно споразумение или като обединение.

5.7.2. Когато заявленията за залог са регистрирани бързо едно след друго.

5.8. Във всеки един от посочените в разпоредба 5.7 случаи Национална Лотария ООД може да изплати само сумата, която би била приета за един клиент, правещ един залог.

5.9. Клиентът няма право да изисква отмяна на залог от страна на Национална лотария ООД, както преди започването на събитието, така и по време на събитието. С направата на залога, клиентът декларира, че напълно разбира общите правила и условия и се съгласява с тях, както и че предварително е проверил залога си за грешки преди да го изпрати за одобрение.

5.10. Всички залози подлежат на приемане от Национална Лотария ООД и ще бъдат потвърдени на клиента в момента на извършване на залога или непосредствено след това.

5.11. Преди да потвърди заявката за залога, клиентът трябва да се увери, че разбира условията на заявлението за залог, включително раздела Правила.

5.12. При извършване на залог, клиентът е единственият отговорен за транзакциите по неговата сметка. Клиентът е длъжен да се увери, че е проверил залозите си за грешки, преди да ги изпрати. След приключване на транзакцията тя не може да бъде променяна. Национална Лотария ООД не носи отговорност за липсващи или дублиращи се залози, направени от клиента, и не разглежда заявления за несъответствия въз основа на липса или дублиране на игра.

5.13. Всички направени в 7777.bg залози се считат за заявени и получени в Република България. Всички договори между Национална Лотария ООД и клиента се считат за сключени в Република България.

5.14. Чрез използването на която и да е игра в 7777.bg, клиентът гарантира, че е запознат с правилата на тази игра и признава, че правилата на всяка игра са на разположение в сайта 7777.bg.

5.15. Национална Лотария ООД може да определя максимални залози за определени спортове, първенства, държави, срещи, потребители и др.

5.16. Национална Лотария ООД си запазва правото да определя размер на залог, над който компанията ще определи дали да приеме залога и при какви условия. Организаторът си запазва правото да ограничи поставянето на залог по всяко време, без предизвестие, както на група клиенти, така и индивидуално за всеки клиент.

5.17. В случаи, когато Национална Лотария ООД визуализира информация, статистика, текущ резултат и други свързани данни относно събитие, компанията не носи отговорност за достоверноста на предоставената информация.

5.18. Национална лотария си запазва правото да обяви даден залог за невалиден в съответствие с глава 15.