За нас

Създадена с идеята да предлага разнообразие и развлечение на българските потребители, Национална лотария се наложи в хазартната индустрия на България със своята иновативност.

В игрите на Национална лотария, всеки потребител влага малка сума пари, а играе за голяма печалба!

Ние вярваме, че всеки човек е роден с късмет и трябва постоянно да пробва късмета си!

Именно затова - Национална лотария предоставя възможност на всеки да осъществи мечтите си, грабвайки страхотна печалба!

Лицензи

Игрите на Национална лотария се организират под постоянен контрол от страна на Държавната комисия по хазарта и всички други организации свързани с европейските и международни хазартни власти.

Лицензи за организиране на лотарийни игри:

Нашата социална отговорност

Изключително мотивирани и амбицирани да създаваме нови възможности и перспективи за младото поколение, ние от Национална лотария заставаме зад инициативата за подпомагане и развитие на българското образование. Изграждането на конкурентна европейска образователна среда, в която се насърчава и подкрепя всяка личност, е основен приоритет на компанията.

Качественото образование от детската градина до 12 клас дава възможност на децата и младите хора да се развиват и придобиват знания и умения и да израстват като самостоятелна, мислеща и отговорна личност. Висшето образование надгражда училищното и прави личността конкурентоспособна на българския и на световния пазар на труда. Ние вярваме в силата на образованието и смятаме, че то е пътят, по който всеки един човек трябва да върви, за да постигне успехи в личен и професионален план. Вярваме, че добре образованите и подготвени кадри са факторът, който е в основата на икономическото развитие на всяка страна. Именно затова заставаме зад каузата - Образование!

Проектите и програмите, които ще бъдат финансирани от Национална лотария са свързани с:

- Осигуряване на равен достъп до образование.
- Стимулиране на образованието и квалификацията.
- Стипендии и финансиране за постигнати резултати и успехи.
- Стипендии и финансиране за хора в неравностойно положение.
- Спорт и физическо развитие на учащите.
- Модернизиране на материално - техническата база в детските градини, училищата и университетите.
- Информационни технологии в образованието.
- Иновации в образованието.
- Международни партньорства и обмен на кадри.
- и други.

За нас образованието е повече от кауза!

Политика за отговорна игра

Национална лотария дава възможност на всеки един човек, да получи наслада, удовлетворение и много емоции от участието си в лотарийната игра. Докато повечето хора играят в рамките на своите възможности, за някои хазартът представлява проблем.

Затова, ние от Национална лотария, Ви даваме няколко съвета, които ще са Ви от помощ в опита Ви да контролирате този проблем.

1. Възприемайте хазарта като забавление, а не като средство за печелене на пари.
2. Избягвайте възстановяването на загуби.
3. Играйте с точно толкова, колкото можете да си позволите да изгубите.

Непълнолетните и хазарта

В лотарията могат да участват само пълнолетни лица (навършили 18 години). Недееспособните (лицата, които са под 18 годишна възраст) могат да получават билети или талони за участие в лотарията, само по дарение.

Национална лотария, заедно с партньорската си мрежа от разпространители, се отнася изключително сериозно към тази своя отговорност и прилага стриктни мерки!

Политика за защита на личните данни

Игрите на Национална лотария се организират от две юредически лица, които притежават лицензи за Администратор на лични данни.

Общи условия

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ за ползване на сайта www.7777.bg във връзка с провеждане на лотарийна игра „Национална лотария”

Чл.1. /1/ Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на сайта www.7777.bg, създаден във връзка с провеждане на лотарийна игра „Национална лотария”, урежда отношенията между всяко физическо лице, от една страна и от друга страна „Ню геймс” АД, град София, което притежава правата за реализиране на същите.
/2/ Играта „Национална лотария” се провежда съгласно „Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-8676/16.09.2015 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра № И-506/29.03.2012 г.
/3/ Съгласно чл.15 и сл. от посочените в предходната алинея Правила за организиране на играта „Национална лотария” в нейната разновидност, всеки участник, получил печалба „Участие в жребий" на лицевата страна на лотарийния му билет, може да извърши регистрация за участие в рамките на посочения жребий/теглене, чрез въвеждане в сайта www.7777.bg на изписания уникален номер на печалбата.
/4/ Настоящите Общи условия регламентират и правата и задълженията на страните при ползване на информационните ресурси на уебсайта www.7777.bg и достъпните чрез него услуги, свързани с играта „Национална лотария”.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение:
1. „Сайтът” е уеб сайтът www.7777.bg , даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация или да ползват услуги чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани не само на сървъра, собственост на „Ню геймс” АД, град София.
2. „Администраторът” е „Ню геймс” АД, град София, който притежава правата за администриране на сайта www.7777.bg.
3. „Потребител” e всяко физическо лице, участник в лотарийна игра „Национална лотария”, включително търговецът по смисъла на т.7 от настоящия член, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта www.7777.bg. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Потребителят се ползва от всички права и изпълнява всички задължения, с изключение на тези, предвидени за регистрираните потребители.
4. „Регистриран потребител” e всяко физическо лице, участник в лотарийна игра „Национална лотария”, включително търговецът по смисъла на т.7 от настоящия член, което ползва предоставяните на сайта информационни ресурси и услуги, след като е получило потвърждение от Администратора, че попълнената от него регистрационна форма е приета и е получило идентификация чрез потребителско име и парола за достъп. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Регистрираният потребител се ползва от правата и изпълнява задълженията, предвидени и за лицата по т.3.
5. „Услуга” е предоставена на Сайта възможност потребителите да ползват безвъзмездно информационния ресурс по отношение на играта „Национална лотария” и да регистрират своите печеливши билети за участие в тегленето на печалбите в рамките на ТВ играта чрез въвеждане на уникалния им код.
6. „Билет” е лотариен билет, ценна книга на приносител, отпечатана по реда на чл.37, ал.4 от Закона за хазарта, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книги, която се разпространява от организатора на лотарийна игра „Национална лотария” - „Ню геймс” АД, съгласно Разрешение на ДКХ, във връзка с която игра се утвърждават настоящите Общи условия за ползване на сайта www.7777.bg.
7. „Търговец” е лице, получило от организатора „Ню геймс” АД талон в рамките на възникнало помежду им правоотношение относно различни форми на партньорство по доставката на билетите, който талон дава възможност на търговеца да участва в лотарийната игра само по отношение на допълнителния награден фонд .
8. „Специален втори шанс” е възможността на потребителя да се включи в разпределението на парични печалби и предметни награди от допълнителния награден фонд, чрез уникалния номер, отпечатан в зоната за изтриване на лицевата част на закупения от него билет.
9.„Тегления на печалбите” или „Жребий” е процедурата по определяне на печелившите участници в играта „Национална лотария”, осъществяваща се публично, на случаен принцип, в която участват регистрирани потребители, притежаващи билети с печалба „Участие в жребия за Сделка или не” или „Участие в жребиите за ТВ игри”. Печелившите участници се избират на случаен принцип по реда на чл.17 от Правила за организиране на играта, утвърдени от ДКХ , което предполага личното им присъствие в студиото на съответната телевизионна игра.

Чл.3. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Всяко отваряне на страница на сайта има значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

Чл.4. /1/ За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.7777.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница.
/2/ За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.
/3/ Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.
/4/ В случай, че услугата може да се ползва без да налага присъствие в реално време на регистрирания потребител в сайта, Общите условия имат действие за него и в периода на ползването й.

Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Администратора.
/2/ Администраторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Същите се считат за съобщени на потребителите/участниците от момента на обявяването им на сайта.
/3/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по - горе.
/4/ Измененията и допълненията на Общите условия нямат сила за потребител, ако последният уведоми писмено Администратора, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на Администратора в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията.

ІІ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл.6. /1/ Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта.
/2/ Администраторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор.

Чл.7. При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Чл.8. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата, свързана със сървъра или сайта.

Чл.9. /1/ Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи: - национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост; - обида и/или клевета срещу кое да е лице; - заплаха за живота и неприкосновеността на личността; - призоваване към извършване на престъпление; - призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление; - рекламно послание; - класифицирана или друга защитена информация; - предложение за сключване на търговски сделки; - информация относно личния живот на трети лица; - каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;
/2/ При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.
/3/ Администраторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.

ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл.10. /1/ Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на Администратора и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.
/2/ Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта.
/3/ Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

Чл.11. /1/ Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Администратора правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.
/2/ Администраторът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.

ІV. ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

Чл.12. /1/ Администраторът има право:
1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
2. дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3. да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, в това число и информация, публикувана от потребител, която противоречи на Общите условия. Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Администратора;
4. да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;
5. да използва предоставените от потребителя при регистрацията му данни по начин, указан в тези Общи условия;
6. да изпраща електронни и други съобщения на потребителите, включително и такива свързани с всички игри, организирани от администратора или други лица, получили лиценз за осъществяване на хазартна дейност.
/2/ При осъществяване на правата по предходната алинея Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите/регистрираните потребители.

Чл.13. Администраторът има право да запазва информация, публикувана на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора.

Чл.14. Администраторът не носи отговорност:
1. в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
2. за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
3. в случаите, когато публикуваната от потребителите информация нарушава права на трети лица;
4. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
5. за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги;
6. ако трето лице ползва личните данни на регистриралия се потребител с или без негово съгласие;
7. ако трето лице ползва за достъп до услугите телефонния номер на регистрирания потребител с или без негово съгласие.

V. ЛИЧНИ ДАННИ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.15. /1/ Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволно.
/2/ Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Администратора се счита, че регистрацията е извършена лично.
/3/ Регистрацията за участие в тегленето на печалбите от основния награден фонд или от допълнителния награден фонд на „Специален втори шанс”, се извършва чрез предоставяне личните данни на потребителя, включително неговия телефонен номер и въвеждане на кода за регистрация на неговия лотариен билет с печалба „Участие в жребий”. Потребителят може да регистрира печалбата си по всяко време до приключване разпространението на този вид билети. Веднъж регистриран, уникалният номер на печалбата не може да бъде регистриран повторно.
/4/ С всеки регистриран билет с печалба „Участие в жребия за Сделка или не” или „Участие в жребиите за ТВ игри” потребителят се включва веднъж в тегленето/жребия, като регистрираният билет участва във всяко едно теглене/жребий до приключване разпространението на този вид билети.
/5/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни, включително публикуване на неговите лични данни, които е предоставил чрез регистрацията си, ако лотарийният му билет е печеливш.
/6/ При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Администраторът има право да откаже регистрацията.
/7/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие да получава електронни и други съобщения от Администратора, включително и такива, свързани с организираните от администратора и/или други лица хазартни игри.
/8/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие Администраторът да осъществи телефонна връзка с него, в случай че е изтеглен в някой от жребиите/тегленията.

Чл.16. /1/ В случаите на ползване на услугата и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;
/3/ Администраторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
/4/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл.17. /1/ Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни по начина, предвиден в Закона за защита на личните данни.

Чл.18. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Администратора за това.
/2/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето, чиито данни са използвани неправомерно, има право да поиска от Администратора да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Администраторът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
/3/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на Администратора, посочен по-долу.

Чл.19. /1/ Администраторът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Администраторът е администратор на лични данни по смисъла на закона.

/2/ Администраторът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия.
/3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Чл. 20. /1/ Представените лични данни могат да се обработват за/със следните цели:
1. предоставяне за ползване на предлаганите от администратора игри и услуги;
2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите;
3. покана за участие на потребителите в игри и мероприятия, организирани от Администратора и други организатори на хазартни игри;
4. осъществяване на връзка с потребителя по реда на тези Общи условия и Правилата за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария”, одобрени от Държавна комисия по хазарта;
5. оповестяване на печелившите билети и участници;
6.изпращане на електронни и други съобщения от организатора за всички игри, организирани от администратора или други лица, получили лиценз за осъществянае на хазартна дейност;
7. статистически цели.

/2/ В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Администратора писмено.

Чл.21. Администраторът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:
1. когато е налице изричното съгласие на потребителя;
2. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Администратора за дейности по администриране на същия и ползването на услугите;
3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
4. Администраторът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл.22. /1/ Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.
/2/ След получаването на искането за регистрация Администраторът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти) и/или идентичен уникален номер на билета.
/3/ Администраторът уведомява потребителя за извършената регистрация в разумен срок.
/4/ Личните данни, основанието за обработването, на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.

Чл.23. /1/ Администраторът гарантира, че не предоставя на трети лица потребителското име и парола.
/2/ Администраторът не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица свои лични данни, потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице.
/3/ Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.
/4/ В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени паролата си за достъп, по предвидения в сайта начин.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Администраторът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в Сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на „Ню геймс” АД, град София.

Чл.25. Всички съобщения на потребителите до Администратора следва да бъдат изпратени на следните адреси: град София, ул. Фритьоф Нансен 37, тел. + 359 2 971 38 09, е-mail: info@7777.bg

Чл.26. Всички въпроси относно участието в лотарийната игра „Национална лотария”, както и правилата на играта, се уреждат съгласно „Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария”, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-9945/20.10.2015 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра с решение № 000030-640/24.01.2017 г.

Чл.27. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им.

Чл.28. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от Администратора в цялост или отделна част от тях без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта www.7777.bg.

Чл. 29. Настоящите Общи условия за ползване на сайта 7777.bg, се прилагат съответно и за лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри", провеждаща се съгласно Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри", утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-6925/16.06.2017 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра с решение № 000030-6233/29.06.2015 г.

Настоящите правила влизат в сила от 23.07.2012 г. и са изменени и допълнени на 01.09.2015 г.


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ за ползване на сайта www.7777.bg във връзка с провеждане на Лото игра "Лотарио".

Чл.1. /1/ Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на сайта www.7777.bg във връзка с провеждане на Лото игра "Лотарио", урежда отношенията между всяко физическо лице, от една страна и от друга страна „Национална лотария” ООД, град София.
/2/ Играта „Лотарио” се провежда съгласно „Правила за организиране и провеждане на Лото игра „Лотарио", утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-12263/08.11.2016 г. и съгласно лиценз за организиране на хазартна игра издаден с решение № И-2991/20.12.2013 г.
/3/ Настоящите Общи условия регламентират и правата и задълженията на страните при ползване на информационните ресурси на уебсайта www.7777.bg и достъпните чрез него услуги, свързани с играта „Лотарио”.

Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази, ще имат следното значение:
1. „Сайтът” е уеб сайтът www.7777.bg , даващ възможност на потребителите да получават достъп до информация или да ползват услуги чрез хипервръзки към ресурси, инсталирани не само на сървъра, собственост на „Национална лотария” ООД, град София.
2. „Администраторът” е „Национална лотария” ООД, град София, който притежава правата за администриране на сайта www.7777.bg.
3. „Потребител” e всяко физическо лице, участник в Лото игра "Лотарио", включително търговецът по смисъла на т.7 от настоящия член, което посредством Интернет ползва информационни ресурси и услуги на сайта www.7777.bg. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Потребителят се ползва от всички права и изпълнява всички задължения, с изключение на тези, предвидени за регистрираните потребители.
4. „Регистриран потребител” e всяко физическо лице, участник в Лото игра "Лотарио", включително търговецът по смисъла на т.7 от настоящия член, което ползва предоставяните на сайта информационни ресурси и услуги, след като е получило потвърждение от Администратора, че попълнената от него регистрационна форма е приета и е получило идентификация чрез потребителско име и парола за достъп. Приемането на Общите условия е предпоставка за придобиване на това качество. Регистрираният потребител се ползва от правата и изпълнява задълженията, предвидени и за лицата по т.3.
5. „Услуга” е предоставена на Сайта възможност потребителите да ползват безвъзмездно информационния ресурс по отношение на играта „Национална лотария” и да проверяват своите квитанции за печалби чрез въвеждане на уникалния им код.
6. „Квитанция” е документ за приет залог, който се издава от организатора на Лото игра "Лотарио" - „Национална лотария” ООД, съгласно Разрешение на ДКХ, във връзка с която игра се утвърждават настоящите Общи условия за ползване на сайта www.7777.bg.
7. „Търговец” е лице, което по силата на споразумение с администратора поддържа обект, в който се приемат залози за играта „Лотарио“.
8. „Специален втори шанс” е възможността на потребителя да се включи в разпределението на парични печалби и предметни награди от допълнителния награден фонд, чрез уникалния номер, отпечатан на лицевата част на закупената от него квитанция.
9.„Тегления на печеливши числа” е процедурата по определяне на печелившите числа в играта „Лотарио”, осъществяваща се чрез генератор на случайни числа, в която участват потребители, получили квитанция за приет валиден залог.

Чл.3. Сайтът може да се ползва от потребител, приел настоящите Общи условия. Всяко отваряне на страница на сайта има значение на изявление за приемане на настоящите Общи условия и поемане на задължение за спазването им.

Чл.4. /1/ За начален момент на ползването на сайта се счита влизането на потребителя на електронен адрес www.7777.bg, в това число от момента на зареждането на началната страница.
/2/ За краен момент на ползването на сайта (напускане на сайта) се счита този, в който потребителят е затворил всички ползвани от него страници на сайта.
/3/ Общите условия имат действие за потребителите от началния до крайния момент на ползване на сайта.
/4/ В случай, че услугата може да се ползва без да налага присъствие в реално време на регистрирания потребител в сайта, Общите условия имат действие за него и в периода на ползването й.

Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Администратора.
/2/ Администраторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Същите се считат за съобщени на потребителите/участниците от момента на обявяването им на сайта.
/3/ Действието на измененията и допълненията са в сила от момента на обявяването им на сайта. Същите обвързват потребителите с приемането им по начините, посочени по-горе.
/4/ Измененията и допълненията на Общите условия нямат сила за потребител, ако последният уведоми писмено Администратора, че отказва да ги приеме. Отказът следва да бъде съобщен на Администратора в тридневен срок от обявяването на измененията и допълненията.

ІІ. ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл.6. /1/ Потребителят осигурява за своя сметка годна компютърна конфигурация, операционна система и достъп до Интернет за ползването на сайта.
/2/ Администраторът не носи отговорност при невъзможност на потребителите на сайта да ползват същия и услугите поради причина, стояща извън самия Администратор.

Чл.7. При ползването на сайта и услугите в него потребителят е длъжен да спазва действащите нормативни актове, правилата за етично поведение в Интернет, правилата на морала, добрите нрави и Общите условия.

Чл.8. Потребителят се задължава да не извършва такива действия, които представляват неправомерна интервенция в компютърните програми, осигуряващи функционирането на сайта в това число, но не само намеса в сървъра или мрежата, свързана със сървъра или сайта.

Чл.9. /1/ Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи: - национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост; - обида и/или клевета срещу кое да е лице; - заплаха за живота и неприкосновеността на личността; - призоваване към извършване на престъпление; - призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление; - рекламно послание; - класифицирана или друга защитена информация; - предложение за сключване на търговски сделки; - информация относно личния живот на трети лица; - каквато и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;
/2/ При неизпълнение на задължението по предходната алинея Администраторът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите или сайта. Критериите за преценка на изявлението се определят по свободната преценка на Администратора.
/3/ Администраторът не носи отговорност към потребителите за изявленията на недобросъвестния потребител и тяхното публикуване в сайта.

ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл.10. /1/ Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, компютърни програми (софтуер), бази данни, текст, рисунки, графики, информация, както и правата върху тях, са изключително притежание на Администратора и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са защитени от същия.
/2/ Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част, или цялото съдържание на сайта.
/3/ Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.

Чл.11. /1/ Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Администратора правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.
/2/ Администраторът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.

ІV. ПРАВОМОЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

Чл.12. /1/ Администраторът има право:
1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
2. дa ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3. да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, в това число и информация, публикувана от потребител, която противоречи на Общите условия. Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Администратора самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Администратора;
4. да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;
5. да използва предоставените от потребителя при регистрацията му данни по начин, указан в тези Общи условия;
6. да изпраща електронни и други съобщения на потребителите, включително и такива свързани с всички игри, организирани от администратора или други лица, получили лиценз за осъществяване на хазартна дейност.
/2/ При осъществяване на правата по предходната алинея Администраторът не носи отговорност спрямо потребителите/регистрираните потребители.

Чл.13. Администраторът има право да запазва информация, публикувана на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Администратора.

Чл.14. Администраторът не носи отговорност:
1. в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;
2. за съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
3. в случаите, когато публикуваната от потребителите информация нарушава права на трети лица;
4. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
5. за поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги;
6. ако трето лице ползва личните данни на регистриралия се потребител с или без негово съгласие;
7. ако трето лице ползва за достъп до услугите телефонния номер на регистрирания потребител с или без негово съгласие.

V. ЛИЧНИ ДАННИ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.15. /1/ Ползването на сайта и регистрацията в него е доброволно.
/2/ Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Спрямо Администратора се счита, че регистрацията е извършена лично.
/3/ Регистрацията за участие в тегленето на печалбите от допълнителния награден фонд на „Специален втори шанс”, се извършва чрез предоставяне личните данни на потребителя, включително неговия телефонен номер и въвеждане на кода за регистрация на неговата квитанция с печалба „Участие в жребий”. Потребителят може да регистрира печалбата си по всяко време до настъпване крайния срок за получаване на печалбата, който е 40 дни считано от деня и часа на последното теглене, в което участва потребителят. Веднъж регистриран, уникалният номер на печалбата не може да бъде регистриран повторно.
/4/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни, включително публикуване на неговите лични данни, които е предоставил чрез регистрацията си.
/5/ При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Администраторът има право да откаже регистрацията.
/6/ Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие да получава електронни и други съобщения от Администратора, включително и такива, свързани с организираните от администратора и/или други лица хазартни игри.

Чл.16. /1/ В случаите на ползване на услугата и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.
/2/ Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи:
1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
2. посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност;
/3/ Администраторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да направи предположение, че посочва данни недобросъвестно.
/4/ Администраторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл.17. /1/ Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни по начина, предвиден в Закона за защита на личните данни.

Чл.18. /1/ Всяко лице, което установи, че са използвани или могат да бъдат използвани негови лични данни от трето лице, с цел регистрация в сайта, може да уведоми Администратора за това.
/2/ В случаите на вече използвани лични данни от трето лице, лицето, чиито данни са използвани неправомерно, има право да поиска от Администратора да забрани ползването на регистрацията като представи убедителни доказателства за противоречието на данните в регистрационната форма с действително положение, респ. използването на самоличността му от трето лице. Администраторът самостоятелно определя критериите за убедителност на доказателствата и тяхна относимост към конкретния случай.
/3/ Действията по предходните алинеи на този член се извършват лично или от пълномощник с изрично пълномощно, с нотариална заверка на подписа, на адреса на управление на Администратора, посочен по-долу.

Чл.19. /1/ Администраторът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Администраторът е администратор на лични данни по смисъла на закона.

/2/ Администраторът може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Общите условия.
/3/ Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

Чл. 20. /1/ Представените лични данни могат да се обработват за/със следните цели:
1. предоставяне за ползване на предлаганите от администратора игри и услуги;
2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на потребителите;
3. покана за участие на потребителите в игри и мероприятия, организирани от Администратора и други организатори на хазартни игри;
4. осъществяване на връзка с потребителя по реда на тези Общи условия и Правилата за организиране и провеждане на Лото игра "Лотарио", одобрени от Държавна комисия по хазарта;
5. оповестяване на печелившите квитанции и участници;
6.изпращане на електронни и други съобщения от организатора за всички игри, организирани от администратора или други лица, получили лиценз за осъществянае на хазартна дейност;
7. статистически цели.

/2/ В случай на несъгласие за използването на данните, потребителят е длъжен да уведоми Администратора писмено.

Чл.21. Администраторът се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи:
1. когато е налице изричното съгласие на потребителя;
2. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Администратора за дейности по администриране на същия и ползването на услугите;
3. информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи;
4. Администраторът е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл.22. /1/ Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.
/2/ След получаването на искането за регистрация Администраторът обработва данните. Същият има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти) и/или идентичен уникален номер на билета.
/3/ Администраторът уведомява потребителя за извършената регистрация в разумен срок.
/4/ Личните данни, основанието за обработването, на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.

Чл.23. /1/ Администраторът гарантира, че не предоставя на трети лица потребителското име и парола.
/2/ Администраторът не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица свои лични данни, потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице.
/3/ Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.
/4/ В случай, че потребителят има основателни съмнения, че се ползва неговата регистрация, същият има право да промени паролата си за достъп, по предвидения в сайта начин.

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Администраторът притежава правата или има изключителното правомощие върху текстовете и останалата информация публикувана в Сайта. Използването им от трети лица е допустимо само в рамките на закона и след предварително писмено съгласие на „Национална лотария” ООД, град София.

Чл.25. Всички съобщения на потребителите до Администратора следва да бъдат изпратени на следните адреси: град София, ул. Фритьоф Нансен 37, тел. + 359 2 971 38 09, е-mail: info@7777.bg

Чл.26. Всички въпроси относно участието в лотарийната игра „Национална лотария”, както и правилата на играта, се уреждат съгласно „Правила за организиране и провеждане на Лото игра "Лотарио", утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-12263/08.11.2016 г. и съгласно лиценз за организиране на хазартна игра издаден с решение № И-2991/20.12.2013 г., както и с "Предварителната програма-указания за залагане в играта „Лотарио“.

Чл.27. Резултатите от тегленията на печелившите числа във всички разноводиности на играта „Лотарио“ се обявяват на сайта. Обявените на сайта резултати имат обвързваща сила спрямо всеки един участник, съответно потребител. При различия за меродавни се приемат обявените на сайта резултати.

Чл.28. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им.

Чл.29. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от Администратора в цялост или отделна част от тях без ограничение във времето. Промените влизат в сила от момента на обявяването им на сайта www.7777.bg.

Настоящите правила влизат в сила от 14.06.2014 г.

Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Новолото”, утвърдени от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ с Решение № 000030-8672/16.09.2015 г. и съгласно Удостоверение за издаден лиценз за организиране на хазартна игра с решение № 000030-10235/18.12.2014 г.

Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби.

Правила за разиграване на коледни бонус печалби като допълнителни печалби от играта „Лотарио”.

Правила за провеждане на игри за раздаване на допълнителни печалби, съвместно организирана от „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД.

Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри.

Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби в гр. Стара Загора.

ПРАВИЛА ЗА РАЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ организирани от Ню Геймс АД и Национална лотария АД - 20.09.2017 г. футболната среща между отбора на Христо Стоичков и отбора на ФК “Барселона“.

ПРАВИЛА за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби на избрани щандове на Национална лотария - ноември 2017 г.

ПРАВИЛА за разиграване на коледни бонус печалби.

ПРАВИЛА за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби на избрани щандове на Национална лотария - април 2018 г.

Често задавани въпроси за моментни лотарийни игри на Национална лотария

Кой може да участва в моментните лотарийни игри на Национална лотария?

В моментните лотарийни игри на Национална лотария могат да участват само пълнолетни лица (навършили 18 години). Недееспособните (лицата, които са под 18 годишна възраст) могат да получават билети или талони за участие в лотарията, само по дарение.

Какво трябва да направите след като си закупите лотариен билет на Национална лотария?

След като си закупите лотариен билет на Национална лотария, трябва да изтриете зоните за изтриване и да проверите дали печелите. Ако билетът Ви е непечеливш не пропускайте да го регистрирате в допълнителната игра на Национална лотария – „Специален втори шанс“.

Какво трябва да направите, ако с 1 билет спечелите моментна печалба и участие в жребиите за допълнителни награди, или ТВ игри?

Първо трябва да регистрирате кода на билета си. Може да го направите на адрес www.7777.bg, като изпратите SMS с текст кода за регистрация на номер 1077 (цена 14.4 ст. с ДДС за Мтел и Теленор и 15 ст. с ДДС за Виваком) или на телефон 0700 42 100 (номерът е без добавена стойност) и след това потърсете моментната печалба като предадете билета си в обект за изплащане на печалби.

Кога билетът е невалиден?

Невалидни билети са нагънати, изцяло или частично повредени, както и с нарушена цялост на полето с надпис „Не изтривай“. Печалби не се изплащат, ако билетът е невалиден или не е включен в официалния опис на печалбите.

Ако имате допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашите сътрудници на телефон 0700 42 100.

Често задавани въпроси за лото игрите на Национална лотария

Кой може да участва в лото игрите на Национална лотария?

В лото игрите на Национална лотария могат да участват само пълнолетни лица (навършили 18 години). Недееспособните (лицата, които са под 18 годишна възраст) могат да получават фиш за участие в лотарията, само по дарение.

Какво трябва да направите, за да участвате в лото игрите на Национална лотария?

За да участвате в лото игрите на Национална лотария трябва да попълните фиш от желаната от Вас игра. Попълненият фиш трябва да го дадете на търговеца в Лото пункта на Национална лотария. Търговецът ще сканира попълнения от Вас фиш и ще Ви издаде квитанция за направения залог. Квитанцията е документът, с който може да получите печалбата си след като бъде определена. Ако Вашата квитанция е непечеливша не пропускайте да я регистрирате в допълнителната игра на Национална лотария – „Специален втори шанс“.

Може ли да участвате с един фиш няколко пъти в лото игрите на Национална лотария?

Попълненият от Вас фиш е носител на информация за залога, който искате да направите. Следователно с един фиш може да участвате многократно в лото игрите на Национална лотария.

Как може да разберете резултатите от тегленията на лото игрите на Национална лотария?

Най-лесният начин да разберете резултатите от тегленията на лото игрите на Национална лотария е на официалния сайт на лотарията – www.7777.bg. Резултатите от последните тегления може да намерите на началната страница на сайта. Сайтът Ви дава възможност да получите информация и за всички предишни тегления.

Резултати от тегленията на лото игрите може да разберете и от всеки един Лото пункт на Национална лотария.

Кога квитанцията за направения от Вас залог е невалидна?

Квитанцията е невалидна, когато баркодът и номерът за проверка на печалба е нечетим.

Ако имате допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашите сътрудници на телефон 0700 42 100.

Поддържани браузери и платформи за работа със сайта на Национална лотария

За да имате максимално приятна и безпроблемна работа със сайта на Национална лотария – www.7777.bg, препоръчваме Ви да използвате някой от следните интернет браузери:

- Internet Explorer (последна версия)
- Mozilla Firefox (последна версия)
- Google Chrome (последна версия)

Сайтът на Национална лотария - www.7777.bg е проектиран така, че да осигури лесно и приятно потребителско изживяване. Ако използваният от вас браузер не е сред посочените по-горе, може да срещнете проблеми във функционалностите на сайта.

Мобилните платформи, които Ви препоръчваме да използвате, за да запазите приятното си изживяване от сайта, когато сте в движение са:

- Устройства с операционна система Apple iOS
- Устройства с операционна система Google Android

При работа със сайта на Национална лотария – www.7777.bg задължително трябва да сте разрешили „Бисквитките“ на браузера.

Ако използвате някой от поддържаните браузери и платформи и срещате проблеми, моля пишете ни на support@7777.bg. В имейла, моля включете версията на браузера, който използвате, операционната система на Вашия компютър, или типа мобилно устройство. Ако е възможно проложете и снимка на проблема, за който ни пишете.

Как може да участвате в Телевизионната игра Национална лотария?

Телевизионна игра "Национална лотария" с печалби за над 2 500 000 лева!

В жребиите за Телевизионните игри "Национална Лотария" с печалби за над 2 500 000 лева може да участвате с билети "Сбъдни мечтите си", "Лото+", "МЕГА МИЛИОНИ", "Златната 7", "Мечтаният Дом", "Печалба за цял живот", "Кеш х 10", "Кеш х 20", "Кеш х 50", билет "Лото 6 от 47", "Перфектният подарък", "Златното съкровище", "Супер Лото+", „Карибско съкровище“, „Златната мина“, „Коледен календар“, „Подаръци всеки ден“, "Двойни печалби", "Околосветско пътешествие", "Двойно кафе", "Silver & Gold", "Диамантена 7", "Шоколад", "Златната рибка" и с квитанция от игрите „Големият джакпот“, "Лото 6 от 47" и „Лото 5/35 Златната топка“. Ако печалбата Ви е „Участие в жребиите за ТВ Игри“ е необходимо да регистрирате кода на Вашия билет или квитанция. Oт билети "Американски долари" и "3 000 000 JACKPOT" общо 120 късметлии ще се включат директно без жребий, в Телевизионната игра Национална лотария!

Специални телевизионни игри "Сделка или не".

Специални игри "Сделка или не" на Национална Лотария приключиха.
В тях бяха раздадени предметни и парични печалби на обща стойност 251 956 лева!

Как да регистрирам код на билет или квитанция, ако печалбата ми е „Участие в жребиите за ТВ Игри“?

След като се регистрирате като потребител на сайта, трябва да регистрирате кода за регистрация от Вашия билета или квитанция в страницата Регистрация на код. Информацията за всички регистрирани от Вас билети и квитанции може да намерите в секция “История” на Вашия профил.
Може да регистрирате Вашия код и чрез SMS на номер 1077 (цена 14.4 ст. с ДДС за Мтел и Теленор и 15 ст. с ДДС за Виваком), или на телефон 0 700 42 100 (номерът е без добавена стойност).

Как ще разбера, ако регистриран от мен код бъде изтеглен в някой от жребиите за Телевизионна игра Национална лотария?

Жребиите за телевизионната игра "Национална лотария" се обявяват на сайта на Национална лотария www.7777.bg.
Ако бъде изтеглен някой регистриран от Вас код на билет или квитанция, представител на Национална лотария ще се свърже с Вас по телефона.

Ако имате допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашите сътрудници на телефон 0700 42 100.

Как може да участвате в допълнителната игра на Национална лотария – „Специален втори шанс“?

Освен шанс за страхотна печалба и възможност за участие в телевизионно предаване, с игрите на Национална лотария може да спечелите и "Специален втори шанс” за допълнителна печалба!

Как да регистрирам код на билет или квитанция, ако печалбата ми е “Участие в жребиите за Специален втори шанс”?

За да регистрирате код за участие в жребиите за Специален втори шанс, трябва да имате регистрация в официалния сайт на лотарията www.7777.bg. След като се регистрирате като потребител на сайта, трябва да регистрирате кода за регистрация от Вашия билет или квитанция в страницата Регистрация на код. Информацията за всички регистрирани от Вас билети и квитанции може да намерите в секция “История” на Вашия профил.
Може да регистрирате Вашия код и чрез SMS на номер 1077 (цена 14.4 ст. с ДДС за Мтел и Теленор и 15 ст. с ДДС за Виваком), или на телефон 0 700 42 100 (номерът е без добавена стойност).

Колко пъти потребител участва в жребиите за Специален втори шанс?

Ако Вашият билет или квитанция печели „Участие в жребиите за Специален втори шанс“, трябва да регистрирате кода за регистрация. Регистрацията гарантира участие на Вашия код, както и на всички предишни регистрирани кодове, във всички жребии през следващите 30 дни.
T.e. 1 регистриран код сега за "Участие в жребиите за Специален шанс", прехвърля всички Ваши регистрирани кодове за участие и в жребиите през следващите 30 дни.

Кога се провеждат тегленията за Специален втори шанс?

Графика за провеждане на жребиите може да видите в секция "Специален втори шанс".

Какво може да спечелите, ако участвате в допълнителните тегления за Специален шанс?

Всеки потребител, който участва в жребиите за Специален втори шанс, може да спечели страхотни предметни награди, екскурзии и почивки за двама в страната и чужбина, както и още много парични награди.

Как ще разбера, ако регистриран от мен код бъде изтеглен в някой от жребиите за Специален втори шанс?

Ако бъде изтеглен някой регистриран от Вас код на билет или квитанция в жребиите за Специален втори шанс, представител на Национална лотария ще се свърже с Вас по телефона.

Ако имате допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашите сътрудници на телефон 0700 42 100.

Изплащане на печалби от моментните лотарийни игри на Национална лотария

Печалби от моментните лотарийни игри на Национална лотария се изплащат в централния офис на организатора на играта и в търговската мрежа на Lafka, Български пощи, бензиностанции Лукойл, Петрол, OMV, Shell, Газпром, ЕКО и SNG, търговски вериги EasyPay, Internity, FastPay, SDI брокер, Inmedio, I&G, Alcohol & Tabakoff, Office 1 Superstore, T-post, Фактор И.Н., Alkom, супермаркети CBA, Триумф, HIT, СиБиЕс, Дар, Моят Магазин, ФАНТАСТИКО и в магазините на VIVACOM.

Всеки с печалба над 100 лева трябва да се обади на телефон 0700 42 100 (според Вашия тарифен план, без увеличение на цената), за да получи инструкции как да вземе печалбата си.

Обекти от партньорската мрежа на Национална лотария, които изплащат печалби до 1 000 лева са касите за плащане на сметки EasyРay, FastPay и обектите на търговска верига Lafka.

Внимание: Печалба се изплаща единствено срещу предаване на печелившия билет!

Може ли да преотстъпите печелившия си билет на друго лице, което да вземе печалбата Ви?

Печалбата се изплаща на лицето, което представи печелившия билета в централния офис на организатора на играта или в обектите от партньорската мрежа.

Кога е крайният срок за получаване на печалба от моментните лотарийни игри на Национална лотария?

Крайният срок за получаване на печалби е 40 дни считано от деня на преустановяване на продажбата на съответния вид билети.

Облагат ли се с данъци наградите от моментните лотарийни игра на Национална лотария?

Според действащото законодателство, спечелилите участници не дължат допълнителен данък.


Моментните лотарийни игри Моментни лотарийни игри

Изплащане на печалби от лото игрите на Национална лотария

Печалби до 300 лева от лото игрите на Национална лотария се изплащат веднага в търговска верига Lafka и в Лото пунктовете на Национална лотария.

Всеки с печалба над 300 лева трябва да се обади на телефон 0700 42 100 (според Вашия тарифен план, без увеличение на цената), за да получи инструкции как да вземе печалбата си.

Обекти от партньорската мрежа на Национална лотария, които изплащат печалби до 1 000 лева са обектите на търговска верига Lafka. Каси за плащане на сметки EasyPay изплащат печалби до 4 999 лева.

Внимание: Печалба се изплаща единствено срещу предаване на печелившата квитанция!

Може ли да преотстъпите печелившата си квитанция на друго лице, което да вземе печалбата Ви?

Печалбата се изплаща на лицето, което представи печелившата квитанция в централния офис на организатора на играта или в обектите от партньорската мрежа.

Кога е крайният срок за получаване на печалба от лото игрите на Национална лотария?

Крайният срок за получаване на печалби е 40 дни считано от деня и часа на последното теглене, в което участва потребителят.

Облагат ли се с данъци наградите от лото игрите на Национална лотария?

Според действащото законодателство, спечелилите участници не дължат допълнителен данък.

Ако имате допълнителни въпроси не се колебайте да се свържете с нашите сътрудници на телефон 0700 42 100.Квитанция от играта Лото Спорт

Лото игри

Koнтакти

Адрес за кореспонденция:
България, град София, п.к. 1142,
Ул. “Фритьоф Нансен” 37

Работно време:
Понеделник – Петък: 09:00 ч. – 18:00 ч.
Събота и Неделя: почивни дни

Търговски отдел - Лото игри:
тел.: 0886 09 54 90
e-mail: retailer@7777.bg

Търговски отдел - Лотарийни билети:
тел.: 0884 61 61 00
e-mail: trade@7777.bg

Отдел "Счетоводство":
тел.: 0882 05 21 97
тел.: 0884 58 29 79
e-mail: info@7777.bg

PR отдел:
e-mail: pr@national-lottery.bg

Екипът на Национална лотария ще отговори на всяко Ваше мнение, въпрос, препоръка или оплакване.
тел.: 0700 42 100 - цена според тарифния ви план, без увеличение на телефонната тарифа
e-mail: support@7777.bg

Образец за рекламационно искане за Лотарийни билети може да изтеглите от тук.
Образец за рекламационно искане за Лото игри може да изтеглите от тук.


Ню Геймс АД,
град София, п.к. 1142, Ул. “Фритьоф Нансен” 37
ЕИК: 203648851

Национална Лотария АД,
град София, п.к. 1142, Ул. "Фритьоф Нансен" 37
ЕИК: 204061981


За връзка с ДКХ, натиснете тук.

Нагоре
Последвай късмета си!