Бонус Casino

за нови играчи

за нови играчи

до 500 ЛЕВА

до 500 ЛЕВА

КЪМ БОНУСА

С този Бонус може да играете Казино с печалби до 2 500 000 лв.! Заредете за първи път Вашата сметка за игра на 7777.bg и ще получите 100% Бонус до 500 лв.

Зареди сметка

Зареди сметка

избери сума:

избери сума:

10 лв 20 лв 50 лв 100 лв 500 лв 1 000 лв

или

или

въведи друга сума:

въведи друга сума:

бонус за игра

бонус за игра

50 лв.

Как да получа Бонуса?
Изберете каква сума ще заредите и вижте размера на Бонуса, който ще получите.
След успешно зареждане, автоматично ще получите Бонуса във Вашия Бонус баланс.
Колкото повече пари заредите, толкова по-голям Бонус ще получите.
Например:
Ако заредите 100 лв., ще получите Бонус 100 лв.;
Ако заредите 300 лв., ще получите Бонус 300 лв.

 Как да използвам бонуса?
След като заредите Вашата сметка, ще може да играете първо със средствата от реалната Ви сметка и след това с получения Бонус.

 Кой може да получи този бонус?
Бонуса е предназначен за всички нови играчи и може да се ползва за секция Казино.

  Как да изиграя бонуса?
Бонус балансът ще се прехвърли във Вашата реална сметка, след като изпълните следните условия за изиграване:

Сума на депозит

Ексклузивни игри (секция казино)

Казино секция (EGT, NetEnt, SG Digital)

Европейска Рулетка (НЛ)

0.01 – 49.99 лв.

10X

30X

50X

50 – 99.99 лв.

15X

35X

70X

100 – 250.99 лв.

25X

55X

100X

251 – 500 лв.

35X

75X

150X

 *Приложими са допълнителни ограничения посочени в пълните правила и условия.

  Как да правя тегления?
Ще може да теглите средства от сметката си след като изпълните условията за превъртане на този бонус. Ако желаете да изтеглите средства докато Вашия бонус е активен, може да се свържете с отдел клиенти и да спрете Вашия бонус.


Правила и Условия "Бонус до 500 лева"

Общи положения
1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от организатора „Национална лотария” АД Бонус „Бонус за игра до 500 лева“ на участници в залагания върху игри в игрално казино организирани онлайн, на интернет адрес www.7777.bg (сайта), съгласно лиценз за организиране на хазартна игра издаден с Решение № 000030-1389/12.02.2016 г.
1.2. „Бонус за игра  до 500 лева“, (наричан по-долу само Бонус) е специална Бонус програма по смисъла на т.10.3. от одобрените от Държавната комисия по хазарта Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартна игра със залагания върху игри в игрално казино организирани онлайн (Задължителни игрални условия).
1.3. Настоящите правила не гарантират получаване на Бонуса. Организаторът предлага и/или предоставя Бонуса само на избрани от него участници и само ако по неговата свободна преценка избраните участници, както и направените от тях депозити и залози отговарят на установените в тези правила условия.
1.4. Бонусът може да бъде получен от един участник еднократно.
1.5. Заявявайки участие за Бонуса, се счита, че Участникът е приел и приема всички правила и условия отнасящи се за него и се задължава да ги спазва.

Период
2. Периода, в който Организаторът ще предоставя Бонуса, както и периода, в който същият може да бъде използван от получилите го участници се определя от Организатора и се обявява на сайта.

Условия за получаване на Бонуса
3. Бонус може да бъде получен само от участник, който отговаря на следните изисквания:
а) Участникът е направил своята регистрация за залагания върху игри в игрално казино, организирани онлайн, на интернет адрес www.7777.bg след 00:00 часа на 01.03.2016г. или ако след тази дата е подтвърдил чрез имейл и/или смс направената от него преди това регистрация в сайта и това е регистрирано в системата на Организатора;
б) Участникът съгласно Задължителни игрални условия и обявените от Организатора изисквания, е направил след 12:00 часа на 09.12.2019г. първи депозит, не по-малък от 10.00 лева по сметката към неговия игрален профил в сайта и това е регистрирано в системата на Организатора;
в) В срок от 7 дни от датата, на която е направил депозит съгласно т. 3, б), по-горе, участникът, посредством влизане в своя игрален профил в сайта, е влязъл в меню „Моите Бонуси“ и е активирал бутон „Участвай“, определен за Бонуса (Бонус „Бонус за игра до 500 лева“) и това е регистрирано в системата на Организатора;
г) Участникът да не е получавал или използвал Бонуса и съответно да няма регистрация за такова получаване и използване в системата на Организатора;

4. С регистрацията на активирането на бутон „Участвай“, определен за Бонуса, се счита, че участникът е направил заявка за получаване на Бонуса.

5. Заявката подлежи на обработка от Организатора и проверка дали са налице условията по т. 3, по-горе, както и на другите изисквания, установени с тези правила и Задължителните игрални условия. Тази проверка се извършва до 24 часа от получаване на заявката.

6. В случай че участникът не отговаря на изискванията по т. 3 или са налице някои от обстоятелствата по т.17, т.18, т.19., Организаторът отказва Бонуса, като в срока по т.5,  уведомява Участника чрез имейл или чрез системно съобщение в бонус менюто или профила на участника.

7. Организаторът не носи отговорност, ако участникът е направил депозит с цел получаване на Бонуса, преди участникът да е получил потвърждение от Организатора, че отговаря на изискванията за получаване на Бонуса.

Получаване и използване на Бонуса
8. Бонусът се получава чрез кредитиране на Бонус баланса по сметката на профила на участника и само, ако спрямо участника са спазени всички изисквания по т.3, по-горе и не са налице други пречки по настоящите правила.
8.1. Участникът губи Бонуса, в случай че участникът направи заявка за теглене от сметката му в сайта, след първоначалния депозит, но преди кредитиране на Бонус баланса със стойността на Бонуса.
8.2 За да може да използва Бонус баланса за поставяне на залози:
а) Участникът трябва да е без наличен баланс в клиентската си сметка.

Стойност на Бонуса
9. Минимална сума на Бонуса е 10 лева.

10. Максимална сума на получения Бонус е 500 лева.

11. Размерът на Бонуса е в  зависимост от стойността на първия депозит, в рамките на предходните 7 дни считано от датата на заявката на бонуса. Участникът получава бонус  в размер равен на стойността на първия депозит, направен от него в игралната му сметка в рамките на предходните 7 дни  преди датата на заявката по т.4, но  но не повече от 500 лева.

Използване на Бонуса
12. Бонусът може да бъде използван от участника в срок от 30 дни от датата на кредитиране на Бонуса по Бонус баланса в сметката на участника в сайта. След изтичането на този срок, ако Бонус балансът не е използван изцяло или частично, същият ще бъде отнет от сметката автоматично, без Организаторът да дължи каквото и да е било на участника.

13. При използване на Бонуса и Бонус баланса за залози се спазват следните правила:
a) Бонусът може да бъде използван само и единствено за игри в „Казино“ секцията на сайта www.7777.bg
б) Бонусът не може да бъде използван за залози направени на: Спортна секция, LIVE Казино секция, Бакара (Baccarat всички разновидности) в секция КАЗИНО, секция ПОКЕР и LIVE Казино. В случай, че въпреки тази забрана бъдат направени такива залози, то тези залози няма да се отчитат при преценката относно спазването на условията по точка 14.
в) Не се зачита като използване по т. 12 осъществяването на залози, които са направени с цел заобикаляне изискванията по точка 14, включително, но не само залози, направени от група играчи на еднакви/подобни събития.

Условия за изиграване на бонус СРЕДСТВА и изтегляне на средства от бонус печалби:
14. След получаването на Бонуса, участникът няма право да прави заявка за теглене на суми от сметката си в сайта, преди да е направил валидни залози на съответните стойности:
а) Бонусът може да бъде изчерпан за един залог или за няколко залога.
б) След получаване на Бонуса, в зависимост от получената бонус сума, участникът е длъжен да направи оборот от залози на обща стойност както следва:

Бонус сума

Ексклузивни игри (секция казино)

Казино секция (EGT, NetEnt, SG Digital)

Европейска Рулетка (НЛ)

0.01 – 49.99 лв.

10X

30X

50X

50 – 99.99 лв.

15X

35X

70X

100 – 250.99 лв.

25X

55X

100X

251 – 500 лв.

35X

75X

150X

Например при депозит в размер на 110лв ще получите бонус от 110лв.
В секция КАЗИНО (55 пъти секция казино), е Нужно да направите залози на стойност 6050 лв. = 110 лева 55 пъти)


в) Допълнителни ограничения при поставяне на залог.

Всеки залог има максимално ограничение на оборота който се признава за изпълнение на бонуса. Максималната сума на единичен залог зависи от стойността на получения бонус.

Бонус

Максимален зачитащ се залог за оборот.

0.01 – 49.99 лв.

3.00 лв.

50 – 99.99 лв.

4.00 лв.

100 – 250.99 лв.

5.00 лв.

251 – 500 лв.

5.00 лв.

Например при получен бонус от 20лв.

При получен бонус в размер на 40 лева, при единичен залог от 20 лв., в секция Казино, максималната стойност зачитаща се за оборота от залози, по т. 14 б),  е 3 лева.


14.1 Организаторът ще предостави на играчите информативна визуализация за достигнатия прогрес в изпълнение на условията за оборот от залози по т. 14 б). Визуализацията е с цел улеснение и няма характер на официална обвързваща информация и при възникнали диспути, Организаторът взима крайното решение отностно общата стойност на направените залози.
14.2 Специални ограничения при игра на КАЗИНО:
Специални правила при игра на БАКАРА (Baccarat)
За целите на изчисляване на оборота по т. 14 б), НЕ СЕ зачитат залози направени на БАКАРА (Baccarat). Играта на която и да е разновидност игра Бакара, включително и под-разновидностите наименовани Бакара (Baccarat) са напълно изключени за участие в целите на изчисляване на оборота по т. 14 б).

Специални правила при игра на игри от производител EGT:
Следните игри са изключени за целите на изчисляване на оборота: European Roulette (EGT), Keno (EGT), Lucky Circle (EGT), 4 of a kind Bonus Poker; Joker Poker; Jacks or Better;

Специални правила при игра на БЛЕКДЖЕК
За целите на изчисляване на оборота по предходната т. 14 б), НЕ СЕ зачитат залози направени на следните всички видове БЛЕКДЖЕК включително: Класически Блекджек (Казино секция. Игра от групата на "Netent" без налично крупие). Блекджек маси в секция LIVE Казино.

Специални правила при игра на РУЛЕТКА
За целите на изчисляване на оборота по предходната т. 14 б), НЕ СЕ зачитат залози направени на следните видове РУЛЕТКА: Европейска Рулетка (Netent секция казино), Секция Казино на живо: Рулетка с две топчета (всички разновидности), Авто-Рулетка включително разновидности VIP и La Partage.
За целите на изчисляване на оборота по т. 14 б), под направен залог в заложен рунд на рулетка ще се счита само този, при който участникът е заложил до 24 числа включително, от общо 37 (числата до 36 включително, както и цифрата нула).
Например, ако участник заложи в един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс цифрата 0 (нула), тоест 19 числа общо, този залог се зачита за направен. Ако обаче участник заложи в един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс  ЧЕРНИ (18 числа) тоест 36 числа общо, този залог не се зачита за направен.
При игра на рулетка са разрешени за изчисляване на оборота по т. 14 б) следните рулетки: Рулетка НА ЖИВО с крупие на живо. Всички други разновидности на рулетка (автоматична, бърза, рулетка без наличие на живо крупие или рулетки с автоматични механизми на игра) не се зачитата при изчисление на оборота по т. 14 б)


14.2.2 Не се зачитат за направени тези залози, които са направени с цел заобикаляне изискванията по т. 14 б), включително, но не само ограничено до залози направени от група играчи на еднакви/подобни събития, сектори, числа, с цел превъртане на средства без риск.

14.2.3  Печалбата при залог в един и същ игрален рунд (без значение от типа или вида на залозите), платен както със средства от Бонус баланса, така и с налични пари по сметката на участника в игралния му профил, се изплаща и по Бонус баланса, и по сметката на участника в същата пропорция, в каквато е направен залога.

Например:

Общ Залог 100 лева, от които 70 лева или 70% от размера на залога, са  платени със Средства от сметката, а 30 лева или 30% от размера на залога, са платени със средства от Бонус баланса.
Евентуална печалба от 500 лева, следва да се изплати по следния начин:
70% от общата печалба 500 лева, равни на 350 лева, се изплаща по сметката на участника, а
30% от общата печалба 500 лева, равни на 150 лева, се начислява  по Бонус баланса на участника.


Лишаване от Бонуса при заявка за теглене
15. В случай че участникът направи заявка за теглене на суми от сметката си в сайта, преди да е направил оборот от валидни залози на стойност, посочена в точка 14 б), участникът губи Бонуса, целия Бонус баланс, натрупан към този момент по сметката му. При заявено теглене съгласно предходното изречение вече направени залози с Бонус баланс, при евентуална печалба, няма да се кредитират в нито един баланс по  игралната сметка.

Права на организатора
16. Организаторът по своя собствена преценка, и без да носи отговорност, може да прекрати или забрани прилагането на Бонуса по всяко време, както за един участник, така и за група участници, както и да анулира, отнема Бонуса и Бонус баланса изцяло или частично от сметката на участника в сайта. Решенията, взети от Организатора са окончателни, като той не е длъжен да информира участника за мотивите си.
17. Независимо от горното, Организаторът без да носи отговорност има право да не предостави Бонуса, съответно да го анулира, отнеме от сметката, дори и същият да е бил надлежно заявен, предоставен или използван, ако:
а) Бонусът е бил заявен или предоставен или използван по същата или друга сметка на същия участник или на/от член на неговото семейство или домакинство.
б) Бонусът е бил заявен или предоставен или използван от същия/те IP адрес/и или подобни IP адрес/и използвани за вход в профила на участника, регистрация на сметка в сайта, извършване на транзакция по сметката, и тн.), адрес (както и подобни адреси).
в) Е осъществена регистрация, заявка или друго действие, необходимо за получаване на Бонуса, от имейл, телефонен номер, който вече е бил използван във връзка с Бонус, заявен, получен или използван от същия или друг участник.
г) За получаване на Бонуса са използвани подобни или еднакви платежни методи (например еднаква дебитна или кредитна карта, банкова сметка) и устройство за достъп на сайта (компютър, телефон и тн), които вече са били заявени, получени или използвани от същия или друг участник във връзка с получаване на Бонус.

18 . Няма да бъде предоставен Бонус на участници, които нарушават правилата и/или използват или са използвали преди заобикалящи методи за възползване от Бонуса или други подобни Бонуси, както и по заявки, направени в разрез или в несъответствие с тези правила и условия, а евентуално получен в нарушение на същите, ще бъде анулиран или отнеман без Организаторът да носи отговорност за това.

19. Организаторът не носи отговорност за прекратени участия за Бонуса и/или прекъснат, отнет, анулиран Бонус или Бонус баланс, макар и участникът да отговаря или не на условията за получаването и използването му.

20. При неспазването от участника или при изтичането, на който и да е срок от посочените по-горе в тези правила, предоставянето и използването на Бонуса приключва, което може да доведе до анулиране, отнемане на Бонуса, средства от Бонус баланса по сметката на участника или до невъзможност или забрана за получаване и използване на Бонуса или други подобни.

21. Настоящите Правила са приети от „Национална лотария” АД, гр.София, въз основа на Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от игри в игрално казино, утвърдени от ДКХ и влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg.

22. Организаторът има право по всяко време да променя едностранно настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.21.

Последна промяна: 30.12.2019